Wikisofia:Článek týdne/publikované

< Wikisofia:Článek týdne

2015/32

Disciplíny tvořící základ kognitivní vědy a jejich vztahy

Kognitivní psychologie je jedna z mnoha psychologických disciplín. Zkoumá vnitřní procesy a struktury zapojené v poznávání prostředí a ve výběru vhodné akce. Zabývá se tematikou pozornosti, vnímání, učení, paměti, řeči, řešením problémů, uvažováním, rozhodováním, myšlením a zpracováváním kognitivních informací obecně. Historické kořeny kognitivní psychologie leží jak v oblasti psychologie (psychofyzika, tvarová psychologie, behaviorismus a introspekcionismus), tak v oblasti neurověd a kybernetiky.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/33

Biblioterapie je metoda psychoterapie, využívající léčebné a podpůrné účinky četby. Nepředstavuje náhražku klasické léčby, ale spíše je jejím podpůrným doplňkem. Může být nápomocná při zvládání složitých životních situací, neboť prostřednictvím četby pacient/klient získá jiný pohled na sebe sama a dozví se nové informace, které mu umožní snadněji překonávat životní překážky. Vhodně zvolená literatura tak může pomoci vyrovnat se s nemocemi, postižením, závislostmi či různými sociálními problémy. Biblioterapie tedy není určena pouze nemocným lidem, protože rovněž funguje jako prostředek rozvíjení lidské osobnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/34

Biblioterapie je metoda psychoterapie, využívající léčebné a podpůrné účinky četby. Nepředstavuje náhražku klasické léčby, ale spíše je jejím podpůrným doplňkem. Může být nápomocná při zvládání složitých životních situací, neboť prostřednictvím četby pacient/klient získá jiný pohled na sebe sama a dozví se nové informace, které mu umožní snadněji překonávat životní překážky. Vhodně zvolená literatura tak může pomoci vyrovnat se s nemocemi, postižením, závislostmi či různými sociálními problémy. Biblioterapie tedy není určena pouze nemocným lidem, protože rovněž funguje jako prostředek rozvíjení lidské osobnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/35

Apop, v řecké variantě Apofis, je poprvé doložen v textech na přelomu Prvního přechodného období a Střední říše. Význam jména je nejistý - může znamenat "Velký řevem", tj. ten, který působí velký hluk, což by bylo odvozené od egyptských slov aa - "velký" a pep - "řvát" nebo "dělat hluk". Dalším možným slovem, od kterého by mohlo být jméno Apopa odvozené, je egyptské aap, které se objevuje v nápise v jedné hrobce ze Staré říše, a které znamená "koktat" nebo "zadrhávat se". Ve zmíněné hrobce je toto sloveso použito v tom smyslu, že zemřelý bude před bohy v zásvětí mluvit jasně a bez zahdrhávání. Apop by tak mohl být někdo, kdo vyluzuje nesrozumitelné zvuky. V této souvislosti je zajímavé zmínit, že v sedmé hodině knihy Amduat je o Apopovi psáno : " to jeho hlas k němu přivádí bohy".

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/36

Kognitivní zkreslení (cognitive bias) jsou určité tendence myšlení, díky nimž může docházet k chybným úsudkům. Jsou většinou podstatou předsudků a stereotypního myšlení. Většina argumentačních klamů mohou být zkreslení, pokud jsou však užity vědomě, nejde o zkreslení, ale o podvod.

U kognitivního zkreslení je podstatné, že si jej člověk neuvědomuje. Nejde tudíž o záměrnou chybu, ale o výsledek chybného myšlenkového procesu, při němž dotyčný z nějakého vnitřního nevědomého důvodu předpokládá (nebo naopak odmítá) nějaký výsledek a svá pozorování proto interpretuje zaujatě.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/37

Dunning-Krugerův efekt je kognitivní zkreslení (angl. cognitive bias) popisující jev, v němž lidé s nedostatečnými kompetencemi a schopnostmi pro danou věc trpí tzv. iluzorní nadřazeností (tendence své schopnosti přeceňovat a nadhodnocovat ve srovnání s ostatními). I přes to, že tito lidé v dané oblasti dosahují nízkého výkonu, dělají chybné závěry a špatná rozhodnutí, jejich metakognitivní neschopnost jim zabraňuje uvědomit si to. Což má vliv na celkové chybné hodnocení své osoby i osob druhých. Naopak lidé s vysokými schopnostmi a kompetencemi trpí tzv.iluzorní méněcenností (tendence své schopnosti podceňovat). V prvním případě jde o přecenění vlastních sil, ve druhém případě o přecenění sil ostatních.

Dunning-Krugerův efekt je poměrně nový jev zkoumaný sociální psychologií, s jehož koncepcí přišel David Dunning a Justin Kruger v roce 1999.

Tento výzkum získal v roce 2000 “Ig Nobelovu cenu“ udělovanou za neobvyklé nebo triviální výsledky vědeckého výzkumu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/38

Lotkův zákon vědecké produktivity publikoval v roce 1926 při srovnávání publikační činnosti chemiků a fyziků Alfred James Lotka (1880 – 1949). Zákon popisuje rozložení počtu odborných autorů podle jejich produkce publikování článků. Lotka podle jejich profesí zjišťoval, kolik publikují vědeckých článků za rok a dlouhodobě. Zjistil, že někteří publikují mnoho článků, více autorů publikuje střední počet článků a nejvíce jich publikuje zřídka. Odvodil vztah mezi frekvencí publikování autorů a zjistil, že pokud víme, kolik autorů publikuje jeden článek, můžeme zjistit, kolik jich publikuje více.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/39

Heuristika dostupnosti (Availability heuristic), je mentální zkratka, příklad kognitivního zkreslení.Je to tendence člověka prosazovat první myšlenku, která ho napadne při rozhodování se či hodnocení.Osoba má pocit, že daná myšlenka musí být důležitá, nebo alespoň důležitější než alternativní řešení, které nepřijde na mysl tak snadno. Na základě této dostupnosti mají lidé tendenci vztahovat své úsudky k aktuálním informacím a vytvářet nové názory zaujatě, ve prospěch té nejnovější zprávy. K problematice se tedy podstatně váže paměť.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/40

Veni z Abydu, známý též jako Veni starší, byl významným úředníkem a vezírem v období vlády 6.dynastie. Jeho narození a počátky jeho působení spadají do vlády panovníka Tetiho, jeho kariéra je však dosledovatelná až do období vlády panovníka Merenrea. Jedná se o jednu z nejznámějších nekrálovských osobností Staré říše. Jeho kariéra a vliv dokládají vývoj na konci Staré říše, kdy docházelo k drobení centrální moci a osamostatňování vlivných místních úředníků.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/41

Folklor je součástí širšího systému kultury označované jako lidová kultura. Poprvé tento pojem použil Angličan Walter J. Thoms roku 1846 a označoval jím "to, co lid zná" (folk - lid, lore - vědomosti). Původně byla tímto termínem označovaná široká oblast lidové kultury jako celku.

Folklor je vázaný na základní principy tvorby a uchovávání kultury. Tvorba se dříve nejvíce opírala o kulturu všedního dne, jejíž základ tvořila práce. Umělecká tvorba se vázala zvláště na praktické potřeby člověka a stala se tak užitkovou. Ve folklorní tvorbě se objevují projevy poznání okolního světa, které obsahují vědomosti a názory na přírodu, práci, vztahy atd.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/42

Rozdělení prostoru na intimní, osobní, sociální a veřejný prostor

Proxemika je vědní disciplína zabývající se vnímáním osobního prostoru - vzdálenosti, blízkosti a odstupu v mezilidské neverbální komunikaci. Tato vzdálenost se nazývá proximita (lat. blízkost).

Informace o vzdálenosti je vnímána především opticky, dále jsou zapojeny smysly jako čich, hmat, sluch apod. Výraz proxemika prosadil v roce 1963 kulturní antropolog Edward T. Hall. Zároveň zdůrazňoval její vliv v lidské komunikaci. Mluví o osobním prostoru (zóně), jako o prostoru bezprostředně obklopujícím každého člověka, a o osobním území (teritoriu), které popisuje jako oblast, jež si člověk může nárokovat a bránit.

Z oborů Informační studia a knihovnictví a Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/43

Čtečka Sony PRS T2 (vlevo) a Amazon Kindle Touch (vpravo)

Elektronické čtečky knih (angl. e-reader) slouží k zobrazování a čtení elektronických knih či jiných elektronických dokumentů. K tomuto účelu také bývají navrženy a vyrobeny.

Základním bodem, v kterém se čtečky liší od tabletů, je displej na bázi elektronického inkoustu (e-ink), který zajišťuje dlouhou výdrž zařízení na jedno nabití. Nedovoluje však další možnosti typické pro tablety, jako je například prohlížení barevných fotografií, přehrávání videa či hraní her. Čtečkou e-knih se nerozumí jen hardwarové přenosné zařízení (tj. hardwarová čtečka), ale i program či aplikace v počítači, chytrém mobilním telefonu či tabletu sloužící stejnému účelu (tj. softwarová čtečka).

Z oborů Informační studia a knihovnictví a Informační technologie, knihovnické technologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/44

Sociální role je očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu a vztahu jedince k ostatním lidem (např. lékař, ředitel, matka, otec, dcera, syn atd.). Sociální role zahrnuje i způsob nahlížení na jedince, moduluje vztahy, přístup k jedinci a celý proces komunikace. Role, které člověk zastává, jsou předpokladem konformity. Každý člověk má v životě mnoho rolí, které tvoří složitý a propletený systém rolí.

Systémem rolí se rozumí souhrn očekávaného chování (soubor sociálních rolí), který se vztahuje ke každému jedinci. Toto chování je vázáno na jeho společenské okolí. Každá role v tomto systému vyžaduje dodržování pravidel, které se k ní pojí. Jejich nedodržení vyvolá sociální nesouhlas či odmítnutí.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/45

Ivan Pavlov je znám pro svůj výzkum klasického podmiňování

Chování (angl. behavior) je souhrn či komplex vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu na vnější i vnitřní podněty, včetně projevů slovních. Jakákoli akce, aktivita nebo proces, který může být pozorován a měřen. Chování je spolu s prožíváním (mentálními procesy) hlavním předmětem studia psychologie jako vědy.

Klasické studie ohledně chování vešly do povědomí široké veřejnosti. Hovoříme zde například o Pavlovových experimentech s klasickým podmiňováním, Ashových výzkumech konformity nebo Milgramových studiích poslušnosti vůči autoritě.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/46

Vztahy mezi proměnnými

Experiment (vědecký pokus) může být definován jako objektivní pozorování jevů vyskytujích se v přísně kontrolovaných podmínkách. Je to empirická metoda s cílem ověřit (verifikovat), vyvrátit (falzifikovat) anebo stanovit platnost hypotézy a umožňuje objev kauzálních souvislostí. Podmínkou zjištění kauzality je, že kromě vysvětlení změn závislé proměnné proměnnou nezávislou by nemělo existovat žádné alternativní vysvětlení změn jinou proměnnou.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/47

Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který, kdyby ho dělal člověk, bychom považovali za projev jeho inteligence.” (Marvin Minsky, 1967)

V souvislosti se zjišťováním, zda je stroj inteligentní, se proslavil Turingův test. V testu se porovnává stroj s člověkem. Test probíhá tak, že v jedné místnosti je umístěn testující člověk. Ve druhé místnosti je umístěn člověk a testovaný předmět, např. počítač s daným programem. Testující člověk pokládá otázky v přirozené řeči a předává je do druhé místnosti, kde na ně náhodně odpoví buď člověk nebo počítač formou tištěné odpovědi.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/48

Programovací jazyk je nástroj pro vytváření algoritmů neboli programů, díky nimž mohou počítače provádět různé operace. Programovacím jazykem formuluje programátor řešení daného problému, podle kterého následně počítač postupuje. Programovací jazyk je vlastně soubor pravidel pro zápis algoritmů.

Programovacích jazyků existuje přes 2000, avšak pouze několik je široce používáno. Mezi nejpopulárnější patří JavaScript, Python, PHP, C, C++, C#, Perl, Visual Basic a Ruby.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/49

Půst (Thomas Rowlandson)

Strava a náboženství jsou spolu velice úzce spjaty. Hinduismus diktuje jídelníček podle příslušnosti ke kastě. Buddhisté jsou vegetariány. Judaismus si zakládá na správné přípravě jídel (košer). Křesťané dodržují půsty. Islám kombinuje správnou přípravu masa (halal) a půsty.

Všechna světová náboženství předepisují svým věřícím, co jíst a co nejíst. Vytváří tak určité normy, které se zpravidla časem kodifikují v psaných nařízeních a zákazech. Alimentární tabu se většinou týkají konkrétních potravin nebo skupiny potravin v každodenním stravování, nebo určitého zákazu jídla v určitou dobu. Alimentární tabu se mohou vztahovat také na způsob přípravy jídla či nádob, v nichž je pokrm připravovaný a materiálů, z nichž jsou nádoby vyrobeny.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/50

Věta je pravdivá, pokud se věci mají tak, jak uvádí. U některých vět se o pravdivost vůbec nezajímáme, takže není potřeba je řadit do množiny, například u vět vypovídajících o budoucnosti nelze pravdivostní hodnotu určit. Rozeznáváme nositele pravdy (nejčastěji tvrzení, obsah věty) a činitele pravdy (to, co nositele pravdy činí pravdivým, zpravidla fakt).

Setkáváme se s různými teoriemi pravdy. Základní dělení je na teorie deflační (např.: redundanční teorie, minimalistická teorie), které pravdě přisuzují jen malý či žádný speciální význam, a teorie inflační.

Z oboru Logika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/51

Leon Festinger

Leon Festinger byl americký sociální psycholog, pokračovatel Kurta Lewina a představitel neogestaltismu. Jeho nejvýznamnější prací je teorie kognitivní disonance. Zasloužil se také o zavedení experimentu do sociální psychologie. Mezi jeho žáky patřil mimo jiné i psycholog Stanley Schachter (známý díky dvoufaktorové teorii emocí, kterou rozvinul spolu s Jerome E. Singerem).

Festinger vypracoval v roce 1954 teorii sociálního srovnávání. Ta předpokládá, že jedinec své názory a schopnosti srovnává s vnějším světem, případně se svým okolím, pokud nenalezne nějaké objektivní kritérium pro srovnání. Tato teorie je velice vlivná a dodnes je využívána např. v psychologii zdraví.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/52

Leon Festinger

Leon Festinger byl americký sociální psycholog, pokračovatel Kurta Lewina a představitel neogestaltismu. Jeho nejvýznamnější prací je teorie kognitivní disonance. Zasloužil se také o zavedení experimentu do sociální psychologie. Mezi jeho žáky patřil mimo jiné i psycholog Stanley Schachter (známý díky dvoufaktorové teorii emocí, kterou rozvinul spolu s Jerome E. Singerem).

Festinger vypracoval v roce 1954 teorii sociálního srovnávání. Ta předpokládá, že jedinec své názory a schopnosti srovnává s vnějším světem, případně se svým okolím, pokud nenalezne nějaké objektivní kritérium pro srovnání. Tato teorie je velice vlivná a dodnes je využívána např. v psychologii zdraví.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/53

Uherský král Ludvík Jagellonský

Bitva u Moháče bylo rozsáhlé vojenské střetnutí mezi vojsky uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského s osmanskou armádou vedenou sultánem Süleymanem I., později zvaným Nádherný, jež se odehrálo 29. srpna 1526. Místo bitvy leží poblíž dnešní vesnice Moháč nacházející se v dnešním jižním Maďarsku při hranicích s Chorvatskem.

Roku 1526 zamířila osmanská armáda do Uher s cílem dobýt další hraniční pevnosti umožňující budoucí snadný vstup do uherského zámezí a případnou další expanzi na uherské území. Do cesty se jí postavilo početně slabší uherské vojsko vedené nominálně králem Ludvíkem, avšak ve skutečnosti pod vedením zkušeného válečníka Pavla Tomoriho.

Tomorimu se nezdařilo využít prvotního útoku k rozdmýchání paniky uvnitř osmanského vojska, jak doufal. Obrněná křesťanská jízda byla po prvních bojích citelně oslabena a pěchota následně podlehla koordinovanému útoku osmasnké armády. Mnozí uherští šlechtici včetně krále zemřeli během ústupu v močálech a bahnitých řekách lemujících krajinu kolem Moháče.

Z oboru Historické vědy.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/01

Subsaharská Afrika

Pro hudební kulturu Subsaharské Afriky je typické, že je hlavní důraz kladen právě na kolektivní aspekt. Jedná se vždy o společenskou záležitost. Hudba se v tomto světovém areálu řídí několika základními pravidly, jako je tzv. interlocking nebo call-and-respond, uvnitř kterých však mají jedinci svůj prostor pro vlastní vyjádření.

Interlocking je v Subsaharské Africe dodržovaný styl, do češtiny překládaný jako propojení. V rámci hudby mají skupinky nebo jednotlivci své hudební prvky nebo úseky (tzv. patterns). Interlocking funguje na úrovni rytmu, melodie i formy.

Call-and-respond je označení hudební formy, kdy jednotlivec volá a skupina mu odpovídá. Tato forma odkazuje na významnou sociální pozici sólisty.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/02

Egyptská Nová říše, cca. 1543-1080 před Kristem, 18. až 20. dynastie. Začíná vyhnáním Hyksósů z Egypta za vlády panovníka Ahmoseho a znovusjednocení celé země pod vládu nové dynastie. Často se mluví o egyptském impériu a o zlatém věku egyptského umění a architektury.

Toto období je protkáno potlačováním vzpour v nabytých oblastech, obzvláště povstání v Nubii je často zmiňováno v nápisech panovníků. Velké územní zisky byly doprovázeny také odváděním daní a válečnými kořistmi. Země bohatla, nejvíce však bohatl Amonův chrám v Karnaku. Administrativním centrem po většinu Nové říše zůstávala Memfida, avšak nejvíce památek a největšího rozvoje se dočkaly Théby. Na západním břehu Théb vznikly zádušní chrámy panovníků, zvané Chrámy miliónů let a také dvě významné nekropole: Údolí králů a Údolí královen.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/03

Afiliace je tendence lidí vyhledávat společnost druhých bez ohledu na pocity vůči nim. Předpokládá se, že touha lidí po afiliaci pramení ze skutečnosti, že během evoluce sdružování jedinců zvyšovalo šanci na přežití při útoku ze strany agresora.

Na téma afiliace byla provedena celá řada výzkumů a experimentů. Schachter (1959) v experimentu zkoumal vztah afiliace a strachu. Nechal účastníky experimentu čekat na nepříjemné elektrické šoky a dal jim na výběr mezi čekáním o samotě nebo s ostatními. Probandi si ve dvojnásobně vyšší míře ve srovnání s kontrolní skupinou vybírali možnost čekaní společně s ostatními. Návazné experimenty potvrdily, že tendence úzkostných lidí pobývat s ostatními vede k redukci úzkosti.

Jinými slovy: sdílená bolest je poloviční bolest.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/04

Remediace popisuje proces, kdy se stará a nová média a technologie navzájem ovlivňují. Nová média přebírají a rozvíjejí vlastnosti již existujících médií. Při vývoji médií každé nové médium navazuje na předchozí. Zároveň jsou i existující média ovlivňována nově vznikajícími.

Příkladem remediace ve zpravodajství je interakce internetových deníků a televize. Na rozmach online deníků zareagovala televize změnou podávání informací - spíše než aktuálnost a rychost začala klást důraz na živé vstupy z místa dění.

Princip remediace existuje od počátku dějin a probíhá v každé oblasti lidské činnosti: nejen v médiích a technologiích, ale i v architektuře, hudbě atd.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/05

Údolí králů (arabsky Bíbán el-Mulúk, dosl. "Brána králů"), je lokalita v oblasti Západních Théb (asi 1 km na západ od dnešního Luxoru), kde byla pohřbena většina panovníků egyptské Nové říše.

S budováním hrobky se začínalo vždy velmi záhy po nástupu nového faraona na trůn. Dělníci používali nástroje z rohovce, kterými narušili vápencové podloží, jejichž mnohé exempláře byly nalezeny - úhelníky, sekery, dláta, kladiva, nebo závěsné olovnice.

Hrobky v Údolí králů jsou bohatě zdobeny náboženskými výjevy. V případě, že byl na místě hladký kámen, byla použita technika reliéfu, v případě horší kvality podkladu se malovalo na silnou vrstvou sádry.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/06

Pro člověka viditelné záření (tzv. viditelné světlo) zobrazené v celé škále elektromagnetického spektra

Vnímání barev je možné díky fyzikální vlastnosti světla, jež se nazývá vlnová délka. Světlo obvykle nevyzařuje rovnoměrně na všech vlnových délkách a oko, které tyto vlnové délky umí rozpoznat, pak vnímá světlo jako barevné (v opačném případě se jedná o světlo bílé). Barevnost předmětů je dána jejich odrazivostí, tedy vlastností, jež určuje, které vlnové délky předmět pohlcuje a které naopak odráží.

Vnímání barev u lidí je zcela subjektivní. Tato odlišnost je nejvíce patrná mezikulturně. Lidé, kteří vyrůstají v rozdílných kulturních prostředích a mluví rozdílnými jazyky mají často rozlišný počet termínů, kterými označují jednotlivé barvy.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/07

Efekt rámování (Framing effect) je příkladem kognitivního zkreslení, ve kterém lidé volí různá rozhodnutí v závislosti na tom, zda je volba prezentována jako ztráta nebo zisk. Pokud je výsledek volby vnímán pozitivně, lidé mají tendenci spíše riskovat. Pokud je vnímán negativně, lidé se riziku vyhýbají.

Uvažte následující příklad: Vyberte mezi dvěma způsoby léčby, kdy je 600 lidí postižených smrtelnou nemocí. Léčba A by měla jistě za následek 400 mrtvých, zatímco u léčby B by byla 33% šance, že nikdo nezemře, ale 66% šanci, že každý zemře. Tento výběr je rámován následovně.

Ve výzkumu Amose Tverskyho a Daniel Kahnemana byla léčba A vybrána v 72% procentech, když byla prezentována v pozitivním rámování("záchrána 200 životů"). Naopak počet lidí, kteří volili A, klesl na 22%, když ta samá podmínka byla prezentována negativně("400 lidí zemře").

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/08

Vegetariánství odmítá maso a jeho extrémnější varianta živočišnou potravu obecně. Je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších stravovacích návyků. Čím více se ponoříme do minulosti, tím důležitější je náboženský aspekt odmítání masa. Většina náboženství přikazuje svým věřícím v určitou dobu, ať už roční nebo denní, nekonzumovat maso nebo veškeré živočišné produkty.

Mezi historickými postavami existovala celá řada vegetariánů - Buddha, Pythagoras, Lord Byron či Percy Bysshe Shelley, který napsal i několik článků, v nichž vegetariánství obhajoval a propagoval (např. Obhajoba přírodní stravy a O zeleninovém způsobu stravování).

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/09

Makerspaces (česky tvořivé prostory) jsou fyzická místa, kde se shromažďují lidé za účelem sdílení zdrojů, vědomostí, společné práce na projektech a navazování konexí v rámci společných zájmů o tvůrčí činnost a DIY lifestyle.

Nabízí svým uživatelům, takzvaným makerům (česky tvůrce) místo a prostředky jak být konstruktivní v kolegiálním prostředí knihoven, komunitních center a univerzitních kampusů. Hnutí makerů, které za makerspaces stojí, se začalo formovat v roce 2005, kdy se začal vydávat časopis MAKE, který odstartoval přerod komunity „udělej si sám“ (anglicky DoItYourself) do své nynější makerovské podoby.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/10

Hlavním projevem panické poruchy jsou opakované panické ataky, trvající obvykle několik minut. Jde o záchvaty intenzivního strachu a hrůzy bez vnější příčiny, kdy jedinec prožívá extrémní úzkost a obavu o svůj život a zdraví. Tyto záchvaty jsou neočekávané, takže se u nemocného může v očekávání další ataky rozvinout anticipační úzkost.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/11

Klinický obraz demence u Parkinsonovy choroby: Porucha paměťových a exekutivních funkcí a porucha abstraktního myšlení. Pacienti jsou nápadně pomalí. Řeč je pomalá, bez výraznější intonace. Někteří pacienti mají potíže s písmem a obkreslováním obrázků. Velmi častá je přídatná depresivní symptomatologie. Někdy se u parkinsoniků trpících demencí vyskytují přechodné psychotické stavy - produkce bludů, halucinací, také deliria.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/12

Systém řízení bází dat (SŘBD), anglicky Database management system (DBMS), alternativně systém řízení databází, je software pro správu a údržbu kolekcí dat. Běžný DBMS umožňuje databáze vytvářet, dotazovat se jich, upravovat je a jinak je spravovat. Pojem je úzce spjatý s databází, je potřeba mezi nimi rozlišovat. Zatímco databází se rozumí kolekce dat, systém pro řízení databází zprostředkovává k takové databázi přístup a umožňuje její manipulaci.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/13

Fragment Palermské desky uložený v Londýně

Dioritová Palermská deska obsahuje seznam mytických panovníků Staré říše následovaný panovníky 1.-5. dynastie až po Neferirkarea. U jednotlivých vládců je uvedeno datum nástupu na trůn a konce jejich vlády a také významné události, které se během jejich panování udály, např. zakládání staveb či válečná tažení.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/14

Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování: Rozhodování je jednou z důležitých funkcí myšlení, dalo by se definovat jako "proces výběru mezi několika různými možnostmi" Rozhodujeme se prakticky neustále ve všech oblastech našeho života. Výzkumníci dlouho vycházeli z klasické teorie rozhodování, následně se obrátili k Herbertově teorii omezené racionality.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/15

Heuristika dostupnosti (Availability heuristic), je mentální zkratka, příklad kognitivního zkreslení.Je to tendence člověka prosazovat první myšlenku, která ho napadne při rozhodování se či hodnocení. Osoba má pocit, že daná myšlenka musí být důležitá, nebo alespoň důležitější než alternativní řešení, které nepřijde na mysl tak snadno. Na základě této dostupnosti mají lidé tendenci vztahovat své úsudky k aktuálním informacím a vytvářet nové názory zaujatě, ve prospěch té nejnovější zprávy. K problematice se tedy podstatně váže paměť.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/16

Adrenalin, pro který se také používá označení epinefrin nebo β,3,4-trihydroxy-N-methylphenethylamin, je hormon a neurotransmiter vylučovaný v největší míře dření nadledvin, v menší míře pak zakončením sympatických vláken. Jeho funkce úzce souvisí s autonomní vegetativní činností sympatického oddílu. Výrazné změny v jeho sekreci souvisí např. s poruchami paměti či afektivními poruchami (deprese).

Z oboru Psychologie, předmět Neurofyziologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/17

Uživatelské rozhraní je způsob, jakým uživatel komunikuje s určitým systémem. Jedná se o jednu z mnoha složek human-computer interaction (HCI). V minulosti byla hlavním způsobem komunikace příkazová řádka, v dnešní době se používá spíše Graphical User Interface (GUI), tedy komunikace s počítačem za pomocí rozhraní grafického.

Tvorba uživatelského rozhraní je provázana s dalšími obory - zejména s grafickým designem, informační architekturou či kognitivní psychologie.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/18

Virtuální komunity jsou příkladem skupin fungujících a komunikujících v online prostoru. Jedná se o kolektivy lidí sdružovaných nezávisle na čase, místě a dalších fyzických či materiálních podmínkách, ve kterých se jejich členové nacházejí. Na rozdíl od fyzických, či takzvaně organických komunit však mohou být virtuální komunity poměrně nestabilní. Příkladem mohou být online fóra, blogy, skupiny na sociálních sítích nebo wiki-komunita.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/19

Agresivita je tendence k útočnému jednání. Vyznačuje se především úmyslnou agresí, tedy chováním, jehož cílem je poškodit, zničit či ublížit předmět agrese. Původem agresivity jsou jednak biologické, jednak psychosociální faktory.

Prvních agresivních projevů si můžeme všímat již v mateřské školce. Častým důvodem je nepřítomnost matky, která v dětech vzbuzuje nemalé obavy a úzkostnost.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/20

Předsudek (ang. prejudice) je emočně nabitý a kriticky nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj. Předsudek se může týkat sociální skupiny, ale i jednotlivé osoby (např. učitel je ve škole informován předchozím vyučujícím o vlastnostech určitého žáka - nekriticky je přijme a chová se podle nich).

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/21

Přístupný web je takový web, který neklade uživatelům žádné překážky v jeho používání. Jeho smyslem je tedy odstranit bariéry webu tak, aby jej uživatelé mohli bez problémů používat. Přístupnost je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s použitelností webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/22

počátky indexace

Automatická indexace je proces indexace realizovaný pomocí automatických postupů ve všech jeho fázích, tj. při výběru relevantních výrazů z textu v přirozeném jazyce a přiřazování termínů řízeného slovníku. Za jejím rozvojem stojí především obrovský růst využití výpočetní techniky.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/23

Von Restorff efekt (také isolation effect) je příkladem kognitivní zkreslení, který předpovídá, že u položky, která bude nějakým způsobem výrazná či neobvyklá, je vyšší pravděpodobnost toho, že se uloží v paměti, než je tomu u položek jiných.

Například pokud člověk zkoumá nákupní seznam s jednou položkou, která je zvýrazněná jasně zelené, s větší pravděpodobností si ji bude pamatovat více než všechny ostatní.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/24

IKEA efekt je příkladem kognitivní zkreslení, ve kterém lidé přisuzují velkou hodnotu věcím, které částečně vytvořili. Název je odvozen od švédského výrobce a obchodníka s nábytkem IKEA, který prodává mnoho nábytku vyžadujícího montáž.

První experimentální výsledky týkající se tohoto fenoménu byly poprvé publikovány Michaelem I. Nortonem z Harvard Business School, Danielem Mochonem z Yale University, a Danem Ariely z Duke University v roce 2011.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/25

Míry variability určují míru, v jaké jsou jednotlivé údaje od sebe navzájem rozptýlené, a obvykle se udávají společně se středními hodnotami. Řadí se mezi ně variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient. Nejdůležitější mírou je Rozptyl, definovaný jako průměrná kvadratická odchylka mezi údaji souboru a jejich aritmetickým průměrem.

Z oboru Psychologie, předmět Statistika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/26

Paradox (z řeckého paradoxos, což znamená nepodobný, neočekávaný, náhlý) nastává v situaci, kdy za neproblematického použití běžně používaných a uznávaným metod dojdeme k nepřijatelnému závěru. Můžeme-li v nějaké teorii formulovat paradox, znamená to, že je sporná. Známý je paradox lháře. Lze jej formulovat, pokud jazyk umí pojmenovat vlastní výrazy, obsahuje predikát pravdivý a platí logické zákony. Např. "Tato věta je nepravdivá" nebo "Nyní lžu".

Z oboru Analytická filosofie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/27

Egocentrické zkreslení (Egocetric bias) je tendence vnímat a hodnotit sebe, své osobní vlastnosti, chování a jednání v příznivém světle, posuzovat je zaujatě, shovívavěji a pozitivněji než vlastnosti, chování a jednání druhých lidí. Egocentrické zkreslení je jedním z příkladu kognitivního zkreslení, a zkoumal je laureát Nobelovy ceny Daniel Kahneman.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/30

Centrální limitní věta říká, že když provedeme mnoho výběrů o určité velikosti založených na pravděpodobnostním principu, pak se rozložení (distribuce) výběrových průměrů přiblíží normálními rozdělení a celkový průměr těchto průměrů se bude podobat průměru v populaci. Centrální limitní věta je jedním z principů, na kterém stojí inferenční statistika a teorie pravděpodobnosti.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/31

Normální rozdělení neboli Gaussova křivka pravděpodobnosti je jedno z nejpoužívanějších rozložení četností výskytu určitého jevu. Má zvoncovitý tvar a je typické pro řadu biologických, psychických i sociálních jevů a vlastností. "Normální" v názvu tohoto rozdělení znamená "řídící se zákonem, předpisem nebo modelem".

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/32

Proces šifrování

Symetrická šifra je taková šifra, ve které je použit pro zašifrování zprávy ten samý klíč jako k jejímu dešifrování. Je zásadní, aby bez tohoto klíče nebylo možné zprávu rozšifrovat a zároveň aby byl algoritmus (většinou veřejný) takový, že po použití klíče získáme odpovídající původní text.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/33

Akvizice je proces zjišťování, výběru a získávání dokumentů do fondu knihovny (resp. informační a dokumentační organizace s ohledem na profil fondu, akviziční politiku knihovny a potřeby uživatelů. Proces akvizice nebo jeho dílčí části mohou probíhat částečně nebo zcela automatizovaně prostřednictvím akvizičního modulu knihovnického automatizovaného systému.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/34

Staroegyptským slovem ach označovali Egypťané posmrtnou formu existence člověka, který prošel všemi nástrahami podsvětí a přeměnil se tak v blaženého zesnulého. Samotné označení je odvozeno od stejně či podobně znějícího slova, které znamená "užitečný", "prospěšný", nebo také "mocný". Někdy je ovšem toto slovo spojováno také se světlem.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/35

Persona je výraz C.G. Junga označující masku, sociální fasádu, jako odpověď na požadavky konvence a tradice. Pod pojem persona spadají jak psychické vlastnosti, tak i například oděv, účes či náš obvyklý úsměv. V rámci moderní psychologie by se termín persona částečně překrýval s pojmem sociální role.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/36

Johanna "Anne" Mansfield Sullivan Macy (14. dubna, 1866, Massachusetts – 20. října, 1936, New York), známá jako Anne Sullivan byla celoživotní učitelkou, společnicí a přítelkyní hluchoslepé Helen Keller, která jako první hluchoslepý člověk dokončila studia na Harvardově univerzitě.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/37

Paměťová náročnost rastrových obrazů roste kvadraticky s jejich rozlišením. Komprese je tedy vhodným nástrojem ke snížení výsledné velikosti (v B) při zachování informace. Ze souboru se odstraňují nadbytečná data, která člověk nevnímá. Komprese se dělí na dvě základní kategorie: Ztrátová komprese a bezztrátová komprese.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/38

Usir (řecky Osiris) byl jedním z nejznámějších a nevýznamnějších staroegyptských bohů. Měl se zrodit na místě zvaném Rasetau, což bylo označení pro memfidskou nekropoli na západním břehu Nilu, a přeneseně tedy pro říši mrtvých. Původně mohl být možná božstvem vegetace a plodnosti, který tak měl vztah k zemi a půdě, případně i nilskými záplavami, ale spojování Usira se zemědělstvím jako takovým se objevuje až v dobách pozdějších.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/39

S-test je neverbální výkonovou zkouškou, která částečně postihuje Thurstoneův prostorový faktor.

Přincipem testu je poznávání částí. Jsou administrovány čtyři figury, z nichž každá sestává ze dvou vzájemně se protínajících čar. Testovaná osoba následně dostává 300 úloh, které jsou tvořeny neúplnými figurami, přičemž každá z těchto neúplných figur je částí jedné ze čtyř původních, úplných figur. Úkolem testované osoby je označit, ze které úplné figury předložená část pochází.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/40

Dílo Asterix, které poprvé vyšlo pod názvem Asterix z Galie, je francouzsko-belgický komiks, jenž vytvořil scénárista René Goscinny a kreslíř Albert Uderzo. Jeho vznik se datuje k 29. říjnu 1959, kdy komiks poprvé vyšel v časopisu Pilote. Děj se odehrává okolo roku 50 před naším letopočtem a hovoří o malé galské osadě v kraji nazývaném Armoryka (Armoryka je starověký název části Galie, dnes v západní Francii, tato lokalita byla vymezena řekami Seinou a Loirou.), který jako jediný stále odolával útokům Římanů.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/41

Informační fond je průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů, který je odborně zpracováván a uchováván a slouží k uspokojování informačních potřeb uživatelů.

Informační fond je vytvářený a zpřístupňovaný vždy v rámci určité knihovny, informační instituce, případně sítě a dále je také průběžně doplňovaný soubor dokumentů spolu s dokumentografickým a faktografickým fondem knihovny nebo informační instituce.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/42

Ted Nelson při přezentaci projektu Xanadu

Theodor Holm Nelson (narozen 17. června 1937) je americký průkopník informačních technologií, filozof a sociolog. Jako první použil v roce 1963 slova hypertext nebo hypermédium. Nelson založil v roce 1960 první hypertextový projekt Xanadu. Xanadu byla vize počítačové sítě s jednoduchým uživatelským rozhraním, kde by byly uloženy a vzájemně provázány veškeré texty napsané člověkem. Beta verza byla spuštěna v roce 1998, funkční a přístupné je Xanadu od roku 2014.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/43

Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number, ISBN) pomáhá jednoznačné identifikaci knižních publikací včetně informací o nich v mezinárodním měřítku. Číslo ISBN je kodifikováno mezinárodní normou ISO 2108.

Příručka systému ISBN stanovuje seznam dílčích druhů knižních publikací: knihy včetně bibliofilských publikací, brožury, sborníky, monografie, učebnice, skripta, materiály z konferencí, tematické sborníky, oficiální publikace, leporela, bibliografie, adresáře, atlasy, mapy, plány, faksimile, slepecké tisky, smíšené publikace, zpěvníky, ceníky, jízdní řády aj.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/44

Pravděpodobnost jevu je podle Laplaceovy definice poměrem počtu případů příznivých k počtu případů možných bez realizace experimentu. Jinými slovy zjišťujeme jakou máme šanci, že daný jev nastane.

Výsledek uvádíme v procentech nebo v intervalu <0,1>. Přičemž 1 znamená výsledek jistý a 0 nemožný. Uskutečníme-li pokus, pak počítáme relativní četnost.

Z oboru Logika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/45

Knihovny jsou veřejné, demokratické a otevřené instituce. V mnoha případech jsou kulturními, informačními a stále častěji i vzdělávacími centry v obcích. Nabízejí neohrožující, vstřícné prostředí a kvalifikované služby.poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle zákona č. 257/2001 Sb. lze rozdělit podle různých kriterií. Z hlediska účelu tohoto portálu za nejdůležitější kriterium považujeme dostupnost služeb pro veřejnost.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/46

Bitcoin (BTC) je označení digitální měny a platebního systému na open source bázi. Byl spuštěn roku 2009 osobou či uskupením nazývajícím se Satoshi Nakamoto s cílem vytvořit měnu, která bude decentralizovaná, nezávislá na jakékoli autoritě, kterou bude možno využívat bezpečně a zároveň anonymně a která bude zajišťovat rychlé a transparentní transakce. Celkové množství vytěžitelných bitcoinů je udáno ve zdrojovém kódu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/47

V psychologii se strukturalismus projevil jako samostatný směr, který kladl rovnítko mezi psychologickým poznáním a rozkladem vědomí na prvky metodou introspekce. K hlavním představitelům patřil Wilhelm Wundt a jeho žák Edward Titchener, který přinesl Wundtovy myšlenky do USA. Wundt věřil, že psychologie je věda o vědomé zkušenosti a že zkušení pozorovatelé by mohli přesně popsat myšlenky, pocity a emoce skrze introspekci. Titchener pak na základě svých rozborů rozlišil tři základní mentální elementy, a to počitky, představy a pocity. Současným psychologům se strukturalismus jeví jako umělá a málo významná psychologická škola.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/48

Hieroglyfické písmo je systém, který byl s určitými modifikacemi používán k zápisu jazyka po celou dobu staroegyptských dějin. Samotný ermín "hieroglyfy" pochází z řečtiny a znamená "posvátné znaky". Tento výklad převzali Řekové přímo z Egypta, neboť Egypťané sami nazývali hieroglyfy medu nečer – "slova bohů". V jejich představách písmo pocházelo přímo od bohů a bylo protkané magickou mocí.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/49

V názorech na psychiku dochází v období renesance k odklonu od křesťanského pojetí duše - méně se uvažuje o psychickém životě jako celku. Renesanční psychologie zkoumá člověka převážně empiricky. Pozorují se projevy lidí, analyzuje se jejich prožívání. V renesanci se hojně využívaly iracionální metody zkoumání přírody, a to především alchymie, astrologie a magie.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/50

Rezignace (z francouzštiny résigner – rušit platnost, vzdát se určitého práva) označuje v základním významu činnost, kterou se král, císař vzdával nároku na trůn. V užším slova smyslu sám za sebe, v širším pak za celou dynastii. V obecnějších souvislostech pak rezignace znamená odstoupení osoby z výkonu funkce či úřadu. Nejčastěji je termín spojován s politickou sférou, kdy ze svého úřadu odstupuje hlava státu, předseda vlády, ministr či další funkcionáři. V případě hlavy státu pak jde o abdikaci, u členů vlády se hovoří o demisi.

Z oboru Politologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/51

Portrét Wilhelma Wundta (1992)

Wilhelm Maximilian Wundt byl německý psycholog, filosof, fyziolog a lékař známý především jako otec experimentální psychologie. Byl prvním člověkem, který sám sebe označil za psychologa. Zároveň je v současnosti 95. nejcitovanějším psychologem ve 20. století. Dnes je známý především díky založení první psychologické laboratoře, jeho vlivu na strukturalismus a používání introspektivní metody

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/52

Kniha bran je novoříšská podsvětní kniha pojednávající o putování slunečního božstva podsvětím během dvanácti hodin noci. V první hodině sluneční bůh vstupuje do podsvětí, zdraven všemi zemřelými. Ve druhé hodině jsou zemřelí rozdělováni na blažené a zatracené.Ve třetí hodině se objevují hlavní motivy noční pouti podsvětím jako je ohnivé jezero, sluneční bárka, nebo vzkříšení. Ve čtvrté hodině se objevuje jezero života a jezero uraeů. V páté hodině... pokračování.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/01

Lingvistika neboli jazykověda je věda o jazyku, jeho struktuře, vztahu k myšlení a skutečnosti. Jazyk je v rámci studia lingvistiky chápán jako systém znaků a vztahů mezi nimi. Jazykové znaky tvoří jejich význam a prostředek reprezentace tohoto významu. Zakladatelem strukturalistické lingvistiky je Ferdinand de Saussure.

Lze rozlišovat ligvistiku teoretickou (synchronni a diachronní), aplikovanou, počítačovou a matematickou. Mezi další ligvistické obory patří například fonetika, morfologie nebo syntax.

Z oboru Obecná lingvistika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/02

Sofisté (z řeckého sofos – "moudrý" a sofistai – "učitelé moudrosti") byli filosofové působící v Řecku v 5. a 4. století před naším letopočtem, kteří netvořili jednotnou filosofickou školu, ale byli zejména učiteli řečnictví.

V této době se začalo výrazně rozvíjet právo a s ním i politika a současně rostla potřeba lidí vědět, jak se správně vyjadřovat, už nestačilo ovládat čtení, psaní a počítání, ale bylo nutné znát, jak přesvědčit ostatní o své pravdě, aby se mohli veřejného života účastnit. Hlavním cílem Sofistů nebylo hledání objektivní pravdy, v jejich učení šlo o to, aby si lidé dokázali obhájit své názory, správně argumentovat a přesvědčit ostatní lidi (přesvědčování = persvaze) a to vyučovali za poplatek.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/03

Hypertext je síťově uspořádaný text zobrazený na počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Není omezen linearitou, umožňuje uživateli přejít z jednoho dokumentu do druhého kliknutím na zvýrazněná slova nebo obrázky (hyperlink). Tento koncept je základním stavebním prvkem World Wide Web, kdy jsou stránky často psané v jazyku Hypertext Markup Language (HTML), což umožňuje snadné procházení a sdílení informací na internetu. Jako hypertext je také označovaný tzv. StretchText, který umožňuje zobrazit text v různých stupních detailu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/04

Marketing je soubor nástrojů, metod a technik, kterých využívají firmy a instituce ke zjišťování a uspokojování potřeb svých zákazníků. Název této metody pochází z anglických slov "market" (trh) a koncovky "-ing" (vyjadřující děj, akci). Marketing je využíván jak v komerční, tak nekomerční sféře. Ústředním bodem je vždy zákazník – jeho potřeby, přání.

Mezi nástroje marketingu patří Marketingový informační systém a Marketingový mix.

Z oboru Marketing.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/05

Školní zralost je způsobilost dítěte absolvovat školní vyučování. V ČR děti nastupují standardně do základní školy mezi 6 - 6,5 lety, tzv. odklad je možný o rok. Školní zralost lze vymezit jako psychickou a sociální připravnenost a také jako připravenost biologickou. Oba faktory spolu souvisejí, jelikož např. biologická nezralost totiž může mít negativní psychosociální dopad na dítě (posměch ostatních, vnímaná akademická účinnost).

V ČR se k určování školní zralosti využívá nejčastěji tzv. Orientační Jiráskův test školní zralosti (nebo jeho pozdější adaptace tzv. Kern-Jiráskův test).

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/06

Klasifikace cílových skupin (nebo také cílových trhů) se řadí do oblasti strategického plánování a je součástí marketingového procesu. Tento marketingový postup používají organizace orientované na poskytování služeb nebo prodej produktů. Cílem identifikování a výběru vhodných skupin uživatelů nebo zákazníků je maximalizovat dosah nabídky při minimalizování nákladů, které by organizace vynaložila ve snaze oslovit celý trh.

Proces klasifikace cílových skupin uživatelů sestává ze dvou fází: Segmentace trhu a následném Targetingu trhu.

Z oboru Marketing.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/07

Paměťové zkreslení je typ kognitivního zkreslení, které ovlivňuje proces vybavování nebo samotný obsah vzpomínky. Patří mezi ně:

  • Pozitivita: Starší lidé upřednostňují více pozitivní než negativní informace v jejich vzpomínkách.
  • Spotlight efekt: Tendence přeceňovat míru toho, čeho si ostatní lidé všimli na našem vzhledu či chování.
  • Stereotypní zkreslení: Paměť zkreslená stereotypem (např. rasovým či genderovým), například k "černě" znějícímu jménu je často přiřazován zločinec.

A další.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/08

Logopedie může být definována jako nauka o výchově řeči a předcházení a odstraňování poruch řeči. Název samotný pochází z latinských slov "logos" (slova) a "padea" (výchova). Logipedie je oborem speciální pedagogiky, ale úzce souvisí také s dalšími obory jako jsou lingvistika, psychologie, medicína, jazykověda a sociologie. Zabývá se jedinci s poruchami řeči a dorozumívání, jejich léčbou a prevencí. Logopedie má svůj původ ve Francii 18. století, do Českých zemí se dostala až v polovině 19. století.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/09

Linux Mint je linuxová distribuce založena na jádře Ubuntu

Open source je obecně jakákoliv veřejná informace, u které je nutno splnit svobodu šíření. Svobodou přístupu však nedefinuje tak, že by informace měla být získána zdarma. Nejčastěji se s tímto termínem setkáváme jako s open source software.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/10

Margaret Meadová (narození 16. 12. 1901 - úmrtí 15. 11. 1978) byla jednou z prvních žen, která se vydala do odlehlé části světa, aby zde zkoumala životy tamějších lidí. Skrze svou práci mohla ukázat obyvatelům západních "vyspělých" zemí, že by se mohli mnohé naučit z každodenních životů a hodnot takzvaně „primitivních“ národů. Meadová prohlásila: "Strávila jsem většinu svého života studiem životů jiných lidí... aby "ti ze Západu" dokázali lépe porozumět sami sobě."

Z oboru Antropologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/11

Deviace v objektu jsou skupinou sexuálních deviací. Jsou poruchou zaměření sexuálních tužeb na neadekvátní objekty. Patří mezi ně pedofilie, fetišismus, transvestitismus a Jiné deviace. Deviace v objektu mohou být stejně jako deviace v aktivitě komorbidní a dále se kombinovat s jinými. Nejčastěji se vyskytují kombinace dvou zájmů (homosexuální sadismus apod.), ale může jich být i více. V takovýchto složitějších případech pak hovoříme o Kombinovaných sexuálních deviacích (F65.6, MKN-10). Jednotlivec stejně tak může mít několik na sobě nezávislých sexuálních deviací, v takovýchto případech se jedná o polymorfní deviace.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/12

Graf platnosti Koomeyova zákona

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: "za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl."

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/13

DSpace (Digital Archive Project) je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven. Systém DSpace poskytuje zázemí pro provozování digitálních knihoven a souvisejících funkcí zejména při akademických institucích. Systém měl být vyvinut a nasazen na MIT (Massachusetts Institute of Technology) a být zároveň k dispozici dalším uživatelům. Kolem vývoje celého systému se časem vytvořila skupina vývojářů z celého světa, takže se jedná pravděpodobně o jeden z nejživěji se rozvíjejících projektů v oblasti volně dostupných systémů digitálních knihoven.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/14

Přístupnost webu je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s pojmem použitelnost webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení. Základními principy přístupnosti určují, aby obsah webové stránky byl vhodně strukturován pomocí nadpisů, měl dostatečně barevný kontrast písma, text byl dobře čitelný a grafické prvky aby měly definovanou textovou alternativu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/15

Staroegyptské slovo heka, které se tradičně překládá jako magie, znamenalo ve starém Egyptě mnohem víc. Tato síla byla považována za součást světa, ba dokonce za něco, co svět udržovalo pohromadě, bez čeho by nikdy nemohl fungovat ani vzniknout. Nebylo na ni pohlíželo přímo jako na něco dobrého, ale nebyla ani temná, neboť rozčlenění na "dobrou" a "zlou" magii vzniklo mnohem později, v Egyptě byla heka vnímána zkrátka jako mocná magická síla, která mohla být užita různými způsoby a sama o sobě byla neobsahovala žádnou morální hodnotu. Byla mocí, před kterou měli respekt i samotní bohové.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/16

Tematický apercepční test (zkráceně TAT) je individuální projektivní test osobnosti zaměřený na odhalování dominantních pudů, emocí, komplexů a konfliktů osobnosti. Je vhodný pro diagnostiku spojenou se sociálním přizpůsobením, ale je také užitečný pro interpretaci poruch chování, neuróz a psychóz. Autory testu jsou Murray a Morganová (Harvardova univerzita), kteří se testem zabývali v průběhu třicátých let 20. století (nicméně manuál k testu vychází až v roce 1943).

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/17

Pátráte po publikacích ze svého oboru? Pro každý obor jsme vytvořili seznam nakladatelství a vydavatelství, která se jím speciálně zabývají:

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/18

Hérakleitos Efeský (asi 540 - 480 př.n.l.) je někdy nazýván temný nebo plačící filozof. Pocházel z rodu efeských králů, kteří spravovali mysteria eleusinské Démétry. Své královské funkce se vzdal ve prospěch bratra a odebral se do hor, kde žil jako poustevník. Pro důraz kladený na procesy dění je považován za jednoho ze zakladatelů dialektiky, v psychologii pak za předchůdce dynamicky orientovaných směrů.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/19

Citační manažery jsou velice užitečné nástroje. Jsou to nástroje na správu citací a zároveň nástroje pro správu dokumentů. Nabízejí uživatelům velké množství citačních stylů pro různé typy dokumentů. Umožňují export záznamů z databází, internetu či externích zdrojů.

Citační manažery jsou buď zdarma nebo placené a ty jsou hodně drahé. Například Karlova univerzita nemá placenou licenci na žádný citační manažer. V rámci licencí má dostupné částečně citační manažery.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/20

Průmyslové vlastnictví je druh právní ochrany, jenž chrání předměty nehmotné povahy, které jsou výsledkem vědecko-technické činnosti a mají průmyslovou využitelnost tj. jsou opakovaně využívány při hospodářské činnosti. Průmyslové vlastnictví je jednou z oblastí duševního vlastnictví, přičemž nezahrnuje autorská práva. Vznikem Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví v roce 1883 v Paříži byly položeny základy moderní právní ochrany, jejichž hlavní principy jsou platné do dnešní doby. Tato úmluva zabezpečuje všem zúčastněným státům stejná práva a povinnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/21

Serotonin neboli 5-Hydroxytryptamin (5-HT) je přítomen nejvíce v krevních destičkách a v trávicím ústrojí (zde v enterochromafinních buňkách a myenterickém plexu). Menší množství se nachází v mozku a sítnici. Serotonin patří do stejné kategorie chemických látek jako dopamin a noradrenalin, neboli mezi tzv. monoaminy, biogenní aminy. V těle se tvoří hydroxylací esenciální aminokyseliny tryptofanu. Větší příjem tryptofanu v potravě, může zvýšit obsah serotoninu v mozku. V epifýze je serotonin přeměňován na melatonin. Neurony obsahující serotonin mají svá těla v tzv. jádrech raphe (nucleus raphe) v mozkovém kmeni.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/22

Logopedie může být definována jako nauka o výchově řeči a předcházení a odstraňování poruch řeči. Název samotný pochází z latinských slov "logos" (slova) a "padea" (výchova). Logipedie je oborem speciální pedagogiky, ale úzce souvisí také s dalšími obory jako jsou lingvistika, psychologie, medicína, jazykověda a sociologie. Zabývá se jedinci s poruchami řeči a dorozumívání, jejich léčbou a prevencí. Logopedie má svůj původ ve Francii 18. století, do Českých zemí se dostala až v polovině 19. století.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/23

Hypertext je síťově uspořádaný text zobrazený na počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Není omezen linearitou, umožňuje uživateli přejít z jednoho dokumentu do druhého kliknutím na zvýrazněná slova nebo obrázky (hyperlink). Tento koncept je základním stavebním prvkem World Wide Web, kdy jsou stránky často psané v jazyku Hypertext Markup Language (HTML), což umožňuje snadné procházení a sdílení informací na internetu. Jako hypertext je také označovaný tzv. StretchText, který umožňuje zobrazit text v různých stupních detailu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/24

Lingvistika neboli jazykověda je věda o jazyku, jeho struktuře, vztahu k myšlení a skutečnosti. Jazyk je v rámci studia lingvistiky chápán jako systém znaků a vztahů mezi nimi. Jazykové znaky tvoří jejich význam a prostředek reprezentace tohoto významu. Zakladatelem strukturalistické lingvistiky je Ferdinand de Saussure.

Lze rozlišovat ligvistiku teoretickou (synchronni a diachronní), aplikovanou, počítačovou a matematickou. Mezi další ligvistické obory patří například fonetika, morfologie nebo syntax.

Z oboru Obecná lingvistika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/25

Údolí králů (arabsky Bíbán el-Mulúk, dosl. "Brána králů"), je lokalita v oblasti Západních Théb (asi 1 km na západ od dnešního Luxoru), kde byla pohřbena většina panovníků egyptské Nové říše.

S budováním hrobky se začínalo vždy velmi záhy po nástupu nového faraona na trůn. Dělníci používali nástroje z rohovce, kterými narušili vápencové podloží, jejichž mnohé exempláře byly nalezeny - úhelníky, sekery, dláta, kladiva, nebo závěsné olovnice.

Hrobky v Údolí králů jsou bohatě zdobeny náboženskými výjevy. V případě, že byl na místě hladký kámen, byla použita technika reliéfu, v případě horší kvality podkladu se malovalo na silnou vrstvou sádry.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/26

Heuristika dostupnosti (Availability heuristic), je mentální zkratka, příklad kognitivního zkreslení.Je to tendence člověka prosazovat první myšlenku, která ho napadne při rozhodování se či hodnocení. Osoba má pocit, že daná myšlenka musí být důležitá, nebo alespoň důležitější než alternativní řešení, které nepřijde na mysl tak snadno. Na základě této dostupnosti mají lidé tendenci vztahovat své úsudky k aktuálním informacím a vytvářet nové názory zaujatě, ve prospěch té nejnovější zprávy. K problematice se tedy podstatně váže paměť.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/27

Přístupný web je takový web, který neklade uživatelům žádné překážky v jeho používání. Jeho smyslem je tedy odstranit bariéry webu tak, aby jej uživatelé mohli bez problémů používat. Přístupnost je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s použitelností webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/28

Informace - (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. Etymologicky pojem informace pochází z latinského podstatného jména „informatio“, které bylo odvozeno ze slovesa „informare“informovat. Tento termín se začal používat ve středověké filozofii ve smyslu „dát formu myšlence“, zformulovat myšlenku. Je tedy zřejmé, že už od samého vzniku toto slovo popisovalo určité zhmotnění myšlenky do komunikovatelné podoby s cílem sdělovat, přenášet myšlenky, komunikovat.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/29

Jak vznikl Asterix? V roce 1959 si malá společnost Edipresse-Edifrance, kterou založil René Gosciny, Albert Uderzo a Jean Hébrard, vzala za úkol vytvořit komiks pro svůj časopis pro mládež Pilote. Komiks, který byl publikovaý mezi lety 1959-1973 v časopise Pilote, vycházel zároveň v komiksových albech. Dvacet čtyři prvních alb vychází v nakladatelství Dargaud, poté od roku 1998 v nakladatelství Hachette a nakonec posledních deset alb vydává nakladatelství Albert René. Tato komiksová alba byla přeložená do 107 jazyků a prodalo se celkem 350 milionů exemplářů, což z Asterixe učinilo světově nejprodávanější evropský komiks.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/30

Claude Shannon

Claude Elwood Shannon (30. dubna 1916 - 24. února 2001) byl americký matematik, kybernetik, elektroinženýr, "otec teorie informace" a zakladatel informatiky a digitální komunikace, známý především díky svému matematickému modelu komunikace, tzv. Shannon a weaver model. Byl také zakladatelem teorie návrhu digitálních elektrických obvodů. Poprvé použil pro informaci jednotku – bit (jako zkratku slov - binary diary – dvojková číslice).

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/31

Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda zabývající se teorií řízených pochodů v živé hmotě, společnosti, automatizovaných výrobních zařízeních a matematických strojích.

Základní myšlenka tkví v tom, že u procesů řízení ve strojích a v živých organismech má základní význam přenos, zpracování a zachování informace. Právě tato základní idea umožňuje budovat teorii společnou problematikám různých oborů přírodních a technických věd.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/32

Folklor je součástí širšího systému kultury označované jako lidová kultura a je vázaný především na nižší vrstvy obyvatelstva, jejichž ekonomická a společenská situace je udržovala do značné míry izolované.

Ve folklorní tvorbě se objevují projevy poznání okolního světa, které obsahují vědomosti a názory na přírodu, práci, vztahy atd. Poprvé použil pojem folklor Angličan Walter J. Thoms roku 1846 a označoval jím "to, co lid zná" (folk - lid, lore - vědomosti). Původně byla tímto termínem označovaná široká oblast lidové kultury jako celku.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/33

L. S. Vygotskij

Lev Semjonovič Vygotskij byl významný ruský psycholog zabývající se kognitivním vývojem. Známá je především jeho sociokulturní teorie učení, která zdůrazňuje význam společenství při učení a vývoji. Ústředním bodem pro něj byla řeč a na toto téma také publikoval svou nejznámější práci Myšlení a řeč.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/34

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které je na Internetu možné nalézt.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/35

Teorie drivu je teorie motivace Clarka L. Hulla založena na principu homeostaze (tendence organismu udržovat dlouhodobě rovnovážný stav). Teorie navazuje na práci Clauda Bernarda a Waltera Cannona. Teorie předpokládá, že lidé mají základní fyziologické potřeby (potřeba vody, spánku). Pokud nejsou tyto potřeby vyrovnány (jsou nenaplněny, anebo jsou naopak příliš naplňovány), dochází k subjektivně něpříjemnému stavu napětí - drive vede k organismus k snížení tohoto napětí, tzv. redukci drivu.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/36

Apple je americká počítačová společnost, která byla založena 1. dubna roku 1976 a to Stevenem Jobsem, Stephenem Wozniakem a Ronaldem Waynem. Firma se specializuje na hardware a software a její nejznámějšími produkty jsou Mac počítače a mobilní telefony Iphony. Nejvýznamnější úspěch zažila již na svém začátku v 70. letech 20. století, když jako první poskytla první osobní počítače. Od roku 2011 zastává post CEO Tim Cook, ve své nové funkci nahradil, vizionáře a zakladatele Applu, Steva Jobse. Od roku 2013 je Apple nejhodnotnější značkou.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/37

Karl Spencer Lashley (1890–1958), byl americký psycholog a behaviorista, který byl ovlivněn behavioristou Johnem B. Watsonem. Je známý hlavně pro svou práci v oblasti výzkumu paměti a učení. Ve třicátých letech shrnul svou zkušenost do dvou principů, Principu ekvipotenciality (Equipotentiality Principle) a Principu vlivu objemu (The Mass Action Principle). V zásadě stál u počátků neuropsychologie.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/38

Subjektivní behaviorismus je čtvrtou fází behaviorismu, ovlivněnou studiemi N. Chomského a dále pak K. H. Pribrama, E. Galantera a G. A. Millera. V této fázi behaviorismu jsou kladeny metodologické základy panbehaviorismu – jde o vytvoření jednotné metodologie pro studium jevů sociální a biologické povahy. Charakteristickým znakem tohoto úsilí je vytvoření společného jazyka, pro nějž je příznačné, že jsou preferovány ty termíny, které mají interdisciplinární povahu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/39

Eugene Galanter byl americký psycholog a zakladatel kognitivní psychologie. Sehrál důležitou roli při formování subjektivního behaviorismu. Společně s K. H. Pribramem a G. A. Millerem vytvořili konstrukt TOTE. Jde o termín pro činnost vyvolanou zjištěním nesouhlasu mezi žádaným a skutečným stavem. Konstrukt TOTE měl nahradit tradiční behavioristický model S-R jakožto základní jednotku chování. Cyklus ověření-činnost je opakován tak dlouho, dokud není cíle dosaženo, případně od něj není upuštěno.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/40

George Armitage Miller byl americký psycholog a představitel kognitivní psychologie. Velkou roli sehrál ve formování subjektivního behaviorismu. Orientoval se na studium operantního podmiňování a vypracoval kritiku klasického podmiňování I. P. Pavlova. Zabýval se strukturou lidského chování a lingvistickou psychologií, napsal knihu Jazyk a komunikace. Dále zkoumal rozsah paměti především s ohledem na význam faktoru smysluplnosti paměťového materiálu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/41

Karl H. Pribram byl americkým lékařem a psychologem orientovaným na neuropsychologii a teorii učení. Své pokusy a hypotézy koncipoval s ohledem na kybernetický přístup. Patří k představitelům moderního behaviorismu (zvláště pak subjektivního behaviorismu), který se nově vypořádává s některými mentalistickými termíny, jakými jsou obraz a plán. Tyto termíny interpretuje Pribram pomocí konstruktu TOTE. Za svůj spis Mozek a mysl dostal první cenu Nadace Vize 97 Václava Havla.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.