Wikisofia:Článek týdne/publikované

< Wikisofia:Článek týdne

Obsah

2015/32

Disciplíny tvořící základ kognitivní vědy a jejich vztahy

Kognitivní psychologie je jedna z mnoha psychologických disciplín. Zkoumá vnitřní procesy a struktury zapojené v poznávání prostředí a ve výběru vhodné akce. Zabývá se tematikou pozornosti, vnímání, učení, paměti, řeči, řešením problémů, uvažováním, rozhodováním, myšlením a zpracováváním kognitivních informací obecně. Historické kořeny kognitivní psychologie leží jak v oblasti psychologie (psychofyzika, tvarová psychologie, behaviorismus a introspekcionismus), tak v oblasti neurověd a kybernetiky.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/33

Biblioterapie je metoda psychoterapie, využívající léčebné a podpůrné účinky četby. Nepředstavuje náhražku klasické léčby, ale spíše je jejím podpůrným doplňkem. Může být nápomocná při zvládání složitých životních situací, neboť prostřednictvím četby pacient/klient získá jiný pohled na sebe sama a dozví se nové informace, které mu umožní snadněji překonávat životní překážky. Vhodně zvolená literatura tak může pomoci vyrovnat se s nemocemi, postižením, závislostmi či různými sociálními problémy. Biblioterapie tedy není určena pouze nemocným lidem, protože rovněž funguje jako prostředek rozvíjení lidské osobnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/34

Biblioterapie je metoda psychoterapie, využívající léčebné a podpůrné účinky četby. Nepředstavuje náhražku klasické léčby, ale spíše je jejím podpůrným doplňkem. Může být nápomocná při zvládání složitých životních situací, neboť prostřednictvím četby pacient/klient získá jiný pohled na sebe sama a dozví se nové informace, které mu umožní snadněji překonávat životní překážky. Vhodně zvolená literatura tak může pomoci vyrovnat se s nemocemi, postižením, závislostmi či různými sociálními problémy. Biblioterapie tedy není určena pouze nemocným lidem, protože rovněž funguje jako prostředek rozvíjení lidské osobnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/35

Apop, v řecké variantě Apofis, je poprvé doložen v textech na přelomu Prvního přechodného období a Střední říše. Význam jména je nejistý - může znamenat "Velký řevem", tj. ten, který působí velký hluk, což by bylo odvozené od egyptských slov aa - "velký" a pep - "řvát" nebo "dělat hluk". Dalším možným slovem, od kterého by mohlo být jméno Apopa odvozené, je egyptské aap, které se objevuje v nápise v jedné hrobce ze Staré říše, a které znamená "koktat" nebo "zadrhávat se". Ve zmíněné hrobce je toto sloveso použito v tom smyslu, že zemřelý bude před bohy v zásvětí mluvit jasně a bez zahdrhávání. Apop by tak mohl být někdo, kdo vyluzuje nesrozumitelné zvuky. V této souvislosti je zajímavé zmínit, že v sedmé hodině knihy Amduat je o Apopovi psáno : " to jeho hlas k němu přivádí bohy".

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/36

Kognitivní zkreslení (cognitive bias) jsou určité tendence myšlení, díky nimž může docházet k chybným úsudkům. Jsou většinou podstatou předsudků a stereotypního myšlení. Většina argumentačních klamů mohou být zkreslení, pokud jsou však užity vědomě, nejde o zkreslení, ale o podvod.

U kognitivního zkreslení je podstatné, že si jej člověk neuvědomuje. Nejde tudíž o záměrnou chybu, ale o výsledek chybného myšlenkového procesu, při němž dotyčný z nějakého vnitřního nevědomého důvodu předpokládá (nebo naopak odmítá) nějaký výsledek a svá pozorování proto interpretuje zaujatě.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/37

Dunning-Krugerův efekt je kognitivní zkreslení (angl. cognitive bias) popisující jev, v němž lidé s nedostatečnými kompetencemi a schopnostmi pro danou věc trpí tzv. iluzorní nadřazeností (tendence své schopnosti přeceňovat a nadhodnocovat ve srovnání s ostatními). I přes to, že tito lidé v dané oblasti dosahují nízkého výkonu, dělají chybné závěry a špatná rozhodnutí, jejich metakognitivní neschopnost jim zabraňuje uvědomit si to. Což má vliv na celkové chybné hodnocení své osoby i osob druhých. Naopak lidé s vysokými schopnostmi a kompetencemi trpí tzv.iluzorní méněcenností (tendence své schopnosti podceňovat). V prvním případě jde o přecenění vlastních sil, ve druhém případě o přecenění sil ostatních.

Dunning-Krugerův efekt je poměrně nový jev zkoumaný sociální psychologií, s jehož koncepcí přišel David Dunning a Justin Kruger v roce 1999.

Tento výzkum získal v roce 2000 “Ig Nobelovu cenu“ udělovanou za neobvyklé nebo triviální výsledky vědeckého výzkumu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/38

Lotkův zákon vědecké produktivity publikoval v roce 1926 při srovnávání publikační činnosti chemiků a fyziků Alfred James Lotka (1880 – 1949). Zákon popisuje rozložení počtu odborných autorů podle jejich produkce publikování článků. Lotka podle jejich profesí zjišťoval, kolik publikují vědeckých článků za rok a dlouhodobě. Zjistil, že někteří publikují mnoho článků, více autorů publikuje střední počet článků a nejvíce jich publikuje zřídka. Odvodil vztah mezi frekvencí publikování autorů a zjistil, že pokud víme, kolik autorů publikuje jeden článek, můžeme zjistit, kolik jich publikuje více.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/39

Heuristika dostupnosti (Availability heuristic), je mentální zkratka, příklad kognitivního zkreslení.Je to tendence člověka prosazovat první myšlenku, která ho napadne při rozhodování se či hodnocení.Osoba má pocit, že daná myšlenka musí být důležitá, nebo alespoň důležitější než alternativní řešení, které nepřijde na mysl tak snadno. Na základě této dostupnosti mají lidé tendenci vztahovat své úsudky k aktuálním informacím a vytvářet nové názory zaujatě, ve prospěch té nejnovější zprávy. K problematice se tedy podstatně váže paměť.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/40

Veni z Abydu, známý též jako Veni starší, byl významným úředníkem a vezírem v období vlády 6.dynastie. Jeho narození a počátky jeho působení spadají do vlády panovníka Tetiho, jeho kariéra je však dosledovatelná až do období vlády panovníka Merenrea. Jedná se o jednu z nejznámějších nekrálovských osobností Staré říše. Jeho kariéra a vliv dokládají vývoj na konci Staré říše, kdy docházelo k drobení centrální moci a osamostatňování vlivných místních úředníků.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/41

Folklor je součástí širšího systému kultury označované jako lidová kultura. Poprvé tento pojem použil Angličan Walter J. Thoms roku 1846 a označoval jím "to, co lid zná" (folk - lid, lore - vědomosti). Původně byla tímto termínem označovaná široká oblast lidové kultury jako celku.

Folklor je vázaný na základní principy tvorby a uchovávání kultury. Tvorba se dříve nejvíce opírala o kulturu všedního dne, jejíž základ tvořila práce. Umělecká tvorba se vázala zvláště na praktické potřeby člověka a stala se tak užitkovou. Ve folklorní tvorbě se objevují projevy poznání okolního světa, které obsahují vědomosti a názory na přírodu, práci, vztahy atd.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/42

Rozdělení prostoru na intimní, osobní, sociální a veřejný prostor

Proxemika je vědní disciplína zabývající se vnímáním osobního prostoru - vzdálenosti, blízkosti a odstupu v mezilidské neverbální komunikaci. Tato vzdálenost se nazývá proximita (lat. blízkost).

Informace o vzdálenosti je vnímána především opticky, dále jsou zapojeny smysly jako čich, hmat, sluch apod. Výraz proxemika prosadil v roce 1963 kulturní antropolog Edward T. Hall. Zároveň zdůrazňoval její vliv v lidské komunikaci. Mluví o osobním prostoru (zóně), jako o prostoru bezprostředně obklopujícím každého člověka, a o osobním území (teritoriu), které popisuje jako oblast, jež si člověk může nárokovat a bránit.

Z oborů Informační studia a knihovnictví a Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/43

Čtečka Sony PRS T2 (vlevo) a Amazon Kindle Touch (vpravo)

Elektronické čtečky knih (angl. e-reader) slouží k zobrazování a čtení elektronických knih či jiných elektronických dokumentů. K tomuto účelu také bývají navrženy a vyrobeny.

Základním bodem, v kterém se čtečky liší od tabletů, je displej na bázi elektronického inkoustu (e-ink), který zajišťuje dlouhou výdrž zařízení na jedno nabití. Nedovoluje však další možnosti typické pro tablety, jako je například prohlížení barevných fotografií, přehrávání videa či hraní her. Čtečkou e-knih se nerozumí jen hardwarové přenosné zařízení (tj. hardwarová čtečka), ale i program či aplikace v počítači, chytrém mobilním telefonu či tabletu sloužící stejnému účelu (tj. softwarová čtečka).

Z oborů Informační studia a knihovnictví a Informační technologie, knihovnické technologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/44

Sociální role je očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu a vztahu jedince k ostatním lidem (např. lékař, ředitel, matka, otec, dcera, syn atd.). Sociální role zahrnuje i způsob nahlížení na jedince, moduluje vztahy, přístup k jedinci a celý proces komunikace. Role, které člověk zastává, jsou předpokladem konformity. Každý člověk má v životě mnoho rolí, které tvoří složitý a propletený systém rolí.

Systémem rolí se rozumí souhrn očekávaného chování (soubor sociálních rolí), který se vztahuje ke každému jedinci. Toto chování je vázáno na jeho společenské okolí. Každá role v tomto systému vyžaduje dodržování pravidel, které se k ní pojí. Jejich nedodržení vyvolá sociální nesouhlas či odmítnutí.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/45

Ivan Pavlov je znám pro svůj výzkum klasického podmiňování

Chování (angl. behavior) je souhrn či komplex vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu na vnější i vnitřní podněty, včetně projevů slovních. Jakákoli akce, aktivita nebo proces, který může být pozorován a měřen. Chování je spolu s prožíváním (mentálními procesy) hlavním předmětem studia psychologie jako vědy.

Klasické studie ohledně chování vešly do povědomí široké veřejnosti. Hovoříme zde například o Pavlovových experimentech s klasickým podmiňováním, Ashových výzkumech konformity nebo Milgramových studiích poslušnosti vůči autoritě.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/46

Vztahy mezi proměnnými

Experiment (vědecký pokus) může být definován jako objektivní pozorování jevů vyskytujích se v přísně kontrolovaných podmínkách. Je to empirická metoda s cílem ověřit (verifikovat), vyvrátit (falzifikovat) anebo stanovit platnost hypotézy a umožňuje objev kauzálních souvislostí. Podmínkou zjištění kauzality je, že kromě vysvětlení změn závislé proměnné proměnnou nezávislou by nemělo existovat žádné alternativní vysvětlení změn jinou proměnnou.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/47

Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který, kdyby ho dělal člověk, bychom považovali za projev jeho inteligence.” (Marvin Minsky, 1967)

V souvislosti se zjišťováním, zda je stroj inteligentní, se proslavil Turingův test. V testu se porovnává stroj s člověkem. Test probíhá tak, že v jedné místnosti je umístěn testující člověk. Ve druhé místnosti je umístěn člověk a testovaný předmět, např. počítač s daným programem. Testující člověk pokládá otázky v přirozené řeči a předává je do druhé místnosti, kde na ně náhodně odpoví buď člověk nebo počítač formou tištěné odpovědi.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/48

Programovací jazyk je nástroj pro vytváření algoritmů neboli programů, díky nimž mohou počítače provádět různé operace. Programovacím jazykem formuluje programátor řešení daného problému, podle kterého následně počítač postupuje. Programovací jazyk je vlastně soubor pravidel pro zápis algoritmů.

Programovacích jazyků existuje přes 2000, avšak pouze několik je široce používáno. Mezi nejpopulárnější patří JavaScript, Python, PHP, C, C++, C#, Perl, Visual Basic a Ruby.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/49

Půst (Thomas Rowlandson)

Strava a náboženství jsou spolu velice úzce spjaty. Hinduismus diktuje jídelníček podle příslušnosti ke kastě. Buddhisté jsou vegetariány. Judaismus si zakládá na správné přípravě jídel (košer). Křesťané dodržují půsty. Islám kombinuje správnou přípravu masa (halal) a půsty.

Všechna světová náboženství předepisují svým věřícím, co jíst a co nejíst. Vytváří tak určité normy, které se zpravidla časem kodifikují v psaných nařízeních a zákazech. Alimentární tabu se většinou týkají konkrétních potravin nebo skupiny potravin v každodenním stravování, nebo určitého zákazu jídla v určitou dobu. Alimentární tabu se mohou vztahovat také na způsob přípravy jídla či nádob, v nichž je pokrm připravovaný a materiálů, z nichž jsou nádoby vyrobeny.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/50

Věta je pravdivá, pokud se věci mají tak, jak uvádí. U některých vět se o pravdivost vůbec nezajímáme, takže není potřeba je řadit do množiny, například u vět vypovídajících o budoucnosti nelze pravdivostní hodnotu určit. Rozeznáváme nositele pravdy (nejčastěji tvrzení, obsah věty) a činitele pravdy (to, co nositele pravdy činí pravdivým, zpravidla fakt).

Setkáváme se s různými teoriemi pravdy. Základní dělení je na teorie deflační (např.: redundanční teorie, minimalistická teorie), které pravdě přisuzují jen malý či žádný speciální význam, a teorie inflační.

Z oboru Logika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/51

Leon Festinger

Leon Festinger byl americký sociální psycholog, pokračovatel Kurta Lewina a představitel neogestaltismu. Jeho nejvýznamnější prací je teorie kognitivní disonance. Zasloužil se také o zavedení experimentu do sociální psychologie. Mezi jeho žáky patřil mimo jiné i psycholog Stanley Schachter (známý díky dvoufaktorové teorii emocí, kterou rozvinul spolu s Jerome E. Singerem).

Festinger vypracoval v roce 1954 teorii sociálního srovnávání. Ta předpokládá, že jedinec své názory a schopnosti srovnává s vnějším světem, případně se svým okolím, pokud nenalezne nějaké objektivní kritérium pro srovnání. Tato teorie je velice vlivná a dodnes je využívána např. v psychologii zdraví.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/52

Leon Festinger

Leon Festinger byl americký sociální psycholog, pokračovatel Kurta Lewina a představitel neogestaltismu. Jeho nejvýznamnější prací je teorie kognitivní disonance. Zasloužil se také o zavedení experimentu do sociální psychologie. Mezi jeho žáky patřil mimo jiné i psycholog Stanley Schachter (známý díky dvoufaktorové teorii emocí, kterou rozvinul spolu s Jerome E. Singerem).

Festinger vypracoval v roce 1954 teorii sociálního srovnávání. Ta předpokládá, že jedinec své názory a schopnosti srovnává s vnějším světem, případně se svým okolím, pokud nenalezne nějaké objektivní kritérium pro srovnání. Tato teorie je velice vlivná a dodnes je využívána např. v psychologii zdraví.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2015/53

Uherský král Ludvík Jagellonský

Bitva u Moháče bylo rozsáhlé vojenské střetnutí mezi vojsky uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského s osmanskou armádou vedenou sultánem Süleymanem I., později zvaným Nádherný, jež se odehrálo 29. srpna 1526. Místo bitvy leží poblíž dnešní vesnice Moháč nacházející se v dnešním jižním Maďarsku při hranicích s Chorvatskem.

Roku 1526 zamířila osmanská armáda do Uher s cílem dobýt další hraniční pevnosti umožňující budoucí snadný vstup do uherského zámezí a případnou další expanzi na uherské území. Do cesty se jí postavilo početně slabší uherské vojsko vedené nominálně králem Ludvíkem, avšak ve skutečnosti pod vedením zkušeného válečníka Pavla Tomoriho.

Tomorimu se nezdařilo využít prvotního útoku k rozdmýchání paniky uvnitř osmanského vojska, jak doufal. Obrněná křesťanská jízda byla po prvních bojích citelně oslabena a pěchota následně podlehla koordinovanému útoku osmasnké armády. Mnozí uherští šlechtici včetně krále zemřeli během ústupu v močálech a bahnitých řekách lemujících krajinu kolem Moháče.

Z oboru Historické vědy.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/01

Subsaharská Afrika

Pro hudební kulturu Subsaharské Afriky je typické, že je hlavní důraz kladen právě na kolektivní aspekt. Jedná se vždy o společenskou záležitost. Hudba se v tomto světovém areálu řídí několika základními pravidly, jako je tzv. interlocking nebo call-and-respond, uvnitř kterých však mají jedinci svůj prostor pro vlastní vyjádření.

Interlocking je v Subsaharské Africe dodržovaný styl, do češtiny překládaný jako propojení. V rámci hudby mají skupinky nebo jednotlivci své hudební prvky nebo úseky (tzv. patterns). Interlocking funguje na úrovni rytmu, melodie i formy.

Call-and-respond je označení hudební formy, kdy jednotlivec volá a skupina mu odpovídá. Tato forma odkazuje na významnou sociální pozici sólisty.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/02

Egyptská Nová říše, cca. 1543-1080 před Kristem, 18. až 20. dynastie. Začíná vyhnáním Hyksósů z Egypta za vlády panovníka Ahmoseho a znovusjednocení celé země pod vládu nové dynastie. Často se mluví o egyptském impériu a o zlatém věku egyptského umění a architektury.

Toto období je protkáno potlačováním vzpour v nabytých oblastech, obzvláště povstání v Nubii je často zmiňováno v nápisech panovníků. Velké územní zisky byly doprovázeny také odváděním daní a válečnými kořistmi. Země bohatla, nejvíce však bohatl Amonův chrám v Karnaku. Administrativním centrem po většinu Nové říše zůstávala Memfida, avšak nejvíce památek a největšího rozvoje se dočkaly Théby. Na západním břehu Théb vznikly zádušní chrámy panovníků, zvané Chrámy miliónů let a také dvě významné nekropole: Údolí králů a Údolí královen.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/03

Afiliace je tendence lidí vyhledávat společnost druhých bez ohledu na pocity vůči nim. Předpokládá se, že touha lidí po afiliaci pramení ze skutečnosti, že během evoluce sdružování jedinců zvyšovalo šanci na přežití při útoku ze strany agresora.

Na téma afiliace byla provedena celá řada výzkumů a experimentů. Schachter (1959) v experimentu zkoumal vztah afiliace a strachu. Nechal účastníky experimentu čekat na nepříjemné elektrické šoky a dal jim na výběr mezi čekáním o samotě nebo s ostatními. Probandi si ve dvojnásobně vyšší míře ve srovnání s kontrolní skupinou vybírali možnost čekaní společně s ostatními. Návazné experimenty potvrdily, že tendence úzkostných lidí pobývat s ostatními vede k redukci úzkosti.

Jinými slovy: sdílená bolest je poloviční bolest.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/04

Remediace popisuje proces, kdy se stará a nová média a technologie navzájem ovlivňují. Nová média přebírají a rozvíjejí vlastnosti již existujících médií. Při vývoji médií každé nové médium navazuje na předchozí. Zároveň jsou i existující média ovlivňována nově vznikajícími.

Příkladem remediace ve zpravodajství je interakce internetových deníků a televize. Na rozmach online deníků zareagovala televize změnou podávání informací - spíše než aktuálnost a rychost začala klást důraz na živé vstupy z místa dění.

Princip remediace existuje od počátku dějin a probíhá v každé oblasti lidské činnosti: nejen v médiích a technologiích, ale i v architektuře, hudbě atd.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/05

Údolí králů (arabsky Bíbán el-Mulúk, dosl. "Brána králů"), je lokalita v oblasti Západních Théb (asi 1 km na západ od dnešního Luxoru), kde byla pohřbena většina panovníků egyptské Nové říše.

S budováním hrobky se začínalo vždy velmi záhy po nástupu nového faraona na trůn. Dělníci používali nástroje z rohovce, kterými narušili vápencové podloží, jejichž mnohé exempláře byly nalezeny - úhelníky, sekery, dláta, kladiva, nebo závěsné olovnice.

Hrobky v Údolí králů jsou bohatě zdobeny náboženskými výjevy. V případě, že byl na místě hladký kámen, byla použita technika reliéfu, v případě horší kvality podkladu se malovalo na silnou vrstvou sádry.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/06

Pro člověka viditelné záření (tzv. viditelné světlo) zobrazené v celé škále elektromagnetického spektra

Vnímání barev je možné díky fyzikální vlastnosti světla, jež se nazývá vlnová délka. Světlo obvykle nevyzařuje rovnoměrně na všech vlnových délkách a oko, které tyto vlnové délky umí rozpoznat, pak vnímá světlo jako barevné (v opačném případě se jedná o světlo bílé). Barevnost předmětů je dána jejich odrazivostí, tedy vlastností, jež určuje, které vlnové délky předmět pohlcuje a které naopak odráží.

Vnímání barev u lidí je zcela subjektivní. Tato odlišnost je nejvíce patrná mezikulturně. Lidé, kteří vyrůstají v rozdílných kulturních prostředích a mluví rozdílnými jazyky mají často rozlišný počet termínů, kterými označují jednotlivé barvy.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/07

Efekt rámování (Framing effect) je příkladem kognitivního zkreslení, ve kterém lidé volí různá rozhodnutí v závislosti na tom, zda je volba prezentována jako ztráta nebo zisk. Pokud je výsledek volby vnímán pozitivně, lidé mají tendenci spíše riskovat. Pokud je vnímán negativně, lidé se riziku vyhýbají.

Uvažte následující příklad: Vyberte mezi dvěma způsoby léčby, kdy je 600 lidí postižených smrtelnou nemocí. Léčba A by měla jistě za následek 400 mrtvých, zatímco u léčby B by byla 33% šance, že nikdo nezemře, ale 66% šanci, že každý zemře. Tento výběr je rámován následovně.

Ve výzkumu Amose Tverskyho a Daniel Kahnemana byla léčba A vybrána v 72% procentech, když byla prezentována v pozitivním rámování("záchrána 200 životů"). Naopak počet lidí, kteří volili A, klesl na 22%, když ta samá podmínka byla prezentována negativně("400 lidí zemře").

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/08

Vegetariánství odmítá maso a jeho extrémnější varianta živočišnou potravu obecně. Je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších stravovacích návyků. Čím více se ponoříme do minulosti, tím důležitější je náboženský aspekt odmítání masa. Většina náboženství přikazuje svým věřícím v určitou dobu, ať už roční nebo denní, nekonzumovat maso nebo veškeré živočišné produkty.

Mezi historickými postavami existovala celá řada vegetariánů - Buddha, Pythagoras, Lord Byron či Percy Bysshe Shelley, který napsal i několik článků, v nichž vegetariánství obhajoval a propagoval (např. Obhajoba přírodní stravy a O zeleninovém způsobu stravování).

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/09

Makerspaces (česky tvořivé prostory) jsou fyzická místa, kde se shromažďují lidé za účelem sdílení zdrojů, vědomostí, společné práce na projektech a navazování konexí v rámci společných zájmů o tvůrčí činnost a DIY lifestyle.

Nabízí svým uživatelům, takzvaným makerům (česky tvůrce) místo a prostředky jak být konstruktivní v kolegiálním prostředí knihoven, komunitních center a univerzitních kampusů. Hnutí makerů, které za makerspaces stojí, se začalo formovat v roce 2005, kdy se začal vydávat časopis MAKE, který odstartoval přerod komunity „udělej si sám“ (anglicky DoItYourself) do své nynější makerovské podoby.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/10

Hlavním projevem panické poruchy jsou opakované panické ataky, trvající obvykle několik minut. Jde o záchvaty intenzivního strachu a hrůzy bez vnější příčiny, kdy jedinec prožívá extrémní úzkost a obavu o svůj život a zdraví. Tyto záchvaty jsou neočekávané, takže se u nemocného může v očekávání další ataky rozvinout anticipační úzkost.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/11

Klinický obraz demence u Parkinsonovy choroby: Porucha paměťových a exekutivních funkcí a porucha abstraktního myšlení. Pacienti jsou nápadně pomalí. Řeč je pomalá, bez výraznější intonace. Někteří pacienti mají potíže s písmem a obkreslováním obrázků. Velmi častá je přídatná depresivní symptomatologie. Někdy se u parkinsoniků trpících demencí vyskytují přechodné psychotické stavy - produkce bludů, halucinací, také deliria.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/12

Systém řízení bází dat (SŘBD), anglicky Database management system (DBMS), alternativně systém řízení databází, je software pro správu a údržbu kolekcí dat. Běžný DBMS umožňuje databáze vytvářet, dotazovat se jich, upravovat je a jinak je spravovat. Pojem je úzce spjatý s databází, je potřeba mezi nimi rozlišovat. Zatímco databází se rozumí kolekce dat, systém pro řízení databází zprostředkovává k takové databázi přístup a umožňuje její manipulaci.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/13

Fragment Palermské desky uložený v Londýně

Dioritová Palermská deska obsahuje seznam mytických panovníků Staré říše následovaný panovníky 1.-5. dynastie až po Neferirkarea. U jednotlivých vládců je uvedeno datum nástupu na trůn a konce jejich vlády a také významné události, které se během jejich panování udály, např. zakládání staveb či válečná tažení.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/14

Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování: Rozhodování je jednou z důležitých funkcí myšlení, dalo by se definovat jako "proces výběru mezi několika různými možnostmi" Rozhodujeme se prakticky neustále ve všech oblastech našeho života. Výzkumníci dlouho vycházeli z klasické teorie rozhodování, následně se obrátili k Herbertově teorii omezené racionality.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/15

Heuristika dostupnosti (Availability heuristic), je mentální zkratka, příklad kognitivního zkreslení.Je to tendence člověka prosazovat první myšlenku, která ho napadne při rozhodování se či hodnocení. Osoba má pocit, že daná myšlenka musí být důležitá, nebo alespoň důležitější než alternativní řešení, které nepřijde na mysl tak snadno. Na základě této dostupnosti mají lidé tendenci vztahovat své úsudky k aktuálním informacím a vytvářet nové názory zaujatě, ve prospěch té nejnovější zprávy. K problematice se tedy podstatně váže paměť.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/16

Adrenalin, pro který se také používá označení epinefrin nebo β,3,4-trihydroxy-N-methylphenethylamin, je hormon a neurotransmiter vylučovaný v největší míře dření nadledvin, v menší míře pak zakončením sympatických vláken. Jeho funkce úzce souvisí s autonomní vegetativní činností sympatického oddílu. Výrazné změny v jeho sekreci souvisí např. s poruchami paměti či afektivními poruchami (deprese).

Z oboru Psychologie, předmět Neurofyziologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/17

Uživatelské rozhraní je způsob, jakým uživatel komunikuje s určitým systémem. Jedná se o jednu z mnoha složek human-computer interaction (HCI). V minulosti byla hlavním způsobem komunikace příkazová řádka, v dnešní době se používá spíše Graphical User Interface (GUI), tedy komunikace s počítačem za pomocí rozhraní grafického.

Tvorba uživatelského rozhraní je provázana s dalšími obory - zejména s grafickým designem, informační architekturou či kognitivní psychologie.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/18

Virtuální komunity jsou příkladem skupin fungujících a komunikujících v online prostoru. Jedná se o kolektivy lidí sdružovaných nezávisle na čase, místě a dalších fyzických či materiálních podmínkách, ve kterých se jejich členové nacházejí. Na rozdíl od fyzických, či takzvaně organických komunit však mohou být virtuální komunity poměrně nestabilní. Příkladem mohou být online fóra, blogy, skupiny na sociálních sítích nebo wiki-komunita.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/19

Agresivita je tendence k útočnému jednání. Vyznačuje se především úmyslnou agresí, tedy chováním, jehož cílem je poškodit, zničit či ublížit předmět agrese. Původem agresivity jsou jednak biologické, jednak psychosociální faktory.

Prvních agresivních projevů si můžeme všímat již v mateřské školce. Častým důvodem je nepřítomnost matky, která v dětech vzbuzuje nemalé obavy a úzkostnost.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/20

Předsudek (ang. prejudice) je emočně nabitý a kriticky nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj. Předsudek se může týkat sociální skupiny, ale i jednotlivé osoby (např. učitel je ve škole informován předchozím vyučujícím o vlastnostech určitého žáka - nekriticky je přijme a chová se podle nich).

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/21

Přístupný web je takový web, který neklade uživatelům žádné překážky v jeho používání. Jeho smyslem je tedy odstranit bariéry webu tak, aby jej uživatelé mohli bez problémů používat. Přístupnost je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s použitelností webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/22

počátky indexace

Automatická indexace je proces indexace realizovaný pomocí automatických postupů ve všech jeho fázích, tj. při výběru relevantních výrazů z textu v přirozeném jazyce a přiřazování termínů řízeného slovníku. Za jejím rozvojem stojí především obrovský růst využití výpočetní techniky.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/23

Von Restorff efekt (také isolation effect) je příkladem kognitivní zkreslení, který předpovídá, že u položky, která bude nějakým způsobem výrazná či neobvyklá, je vyšší pravděpodobnost toho, že se uloží v paměti, než je tomu u položek jiných.

Například pokud člověk zkoumá nákupní seznam s jednou položkou, která je zvýrazněná jasně zelené, s větší pravděpodobností si ji bude pamatovat více než všechny ostatní.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/24

IKEA efekt je příkladem kognitivní zkreslení, ve kterém lidé přisuzují velkou hodnotu věcím, které částečně vytvořili. Název je odvozen od švédského výrobce a obchodníka s nábytkem IKEA, který prodává mnoho nábytku vyžadujícího montáž.

První experimentální výsledky týkající se tohoto fenoménu byly poprvé publikovány Michaelem I. Nortonem z Harvard Business School, Danielem Mochonem z Yale University, a Danem Ariely z Duke University v roce 2011.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/25

Míry variability určují míru, v jaké jsou jednotlivé údaje od sebe navzájem rozptýlené, a obvykle se udávají společně se středními hodnotami. Řadí se mezi ně variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient. Nejdůležitější mírou je Rozptyl, definovaný jako průměrná kvadratická odchylka mezi údaji souboru a jejich aritmetickým průměrem.

Z oboru Psychologie, předmět Statistika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/26

Paradox (z řeckého paradoxos, což znamená nepodobný, neočekávaný, náhlý) nastává v situaci, kdy za neproblematického použití běžně používaných a uznávaným metod dojdeme k nepřijatelnému závěru. Můžeme-li v nějaké teorii formulovat paradox, znamená to, že je sporná. Známý je paradox lháře. Lze jej formulovat, pokud jazyk umí pojmenovat vlastní výrazy, obsahuje predikát pravdivý a platí logické zákony. Např. "Tato věta je nepravdivá" nebo "Nyní lžu".

Z oboru Analytická filosofie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/27

Egocentrické zkreslení (Egocetric bias) je tendence vnímat a hodnotit sebe, své osobní vlastnosti, chování a jednání v příznivém světle, posuzovat je zaujatě, shovívavěji a pozitivněji než vlastnosti, chování a jednání druhých lidí. Egocentrické zkreslení je jedním z příkladu kognitivního zkreslení, a zkoumal je laureát Nobelovy ceny Daniel Kahneman.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/30

Centrální limitní věta říká, že když provedeme mnoho výběrů o určité velikosti založených na pravděpodobnostním principu, pak se rozložení (distribuce) výběrových průměrů přiblíží normálními rozdělení a celkový průměr těchto průměrů se bude podobat průměru v populaci. Centrální limitní věta je jedním z principů, na kterém stojí inferenční statistika a teorie pravděpodobnosti.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/31

Normální rozdělení neboli Gaussova křivka pravděpodobnosti je jedno z nejpoužívanějších rozložení četností výskytu určitého jevu. Má zvoncovitý tvar a je typické pro řadu biologických, psychických i sociálních jevů a vlastností. "Normální" v názvu tohoto rozdělení znamená "řídící se zákonem, předpisem nebo modelem".

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/32

Proces šifrování

Symetrická šifra je taková šifra, ve které je použit pro zašifrování zprávy ten samý klíč jako k jejímu dešifrování. Je zásadní, aby bez tohoto klíče nebylo možné zprávu rozšifrovat a zároveň aby byl algoritmus (většinou veřejný) takový, že po použití klíče získáme odpovídající původní text.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/33

Akvizice je proces zjišťování, výběru a získávání dokumentů do fondu knihovny (resp. informační a dokumentační organizace s ohledem na profil fondu, akviziční politiku knihovny a potřeby uživatelů. Proces akvizice nebo jeho dílčí části mohou probíhat částečně nebo zcela automatizovaně prostřednictvím akvizičního modulu knihovnického automatizovaného systému.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/34

Staroegyptským slovem ach označovali Egypťané posmrtnou formu existence člověka, který prošel všemi nástrahami podsvětí a přeměnil se tak v blaženého zesnulého. Samotné označení je odvozeno od stejně či podobně znějícího slova, které znamená "užitečný", "prospěšný", nebo také "mocný". Někdy je ovšem toto slovo spojováno také se světlem.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/35

Persona je výraz C.G. Junga označující masku, sociální fasádu, jako odpověď na požadavky konvence a tradice. Pod pojem persona spadají jak psychické vlastnosti, tak i například oděv, účes či náš obvyklý úsměv. V rámci moderní psychologie by se termín persona částečně překrýval s pojmem sociální role.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/36

Johanna "Anne" Mansfield Sullivan Macy (14. dubna, 1866, Massachusetts – 20. října, 1936, New York), známá jako Anne Sullivan byla celoživotní učitelkou, společnicí a přítelkyní hluchoslepé Helen Keller, která jako první hluchoslepý člověk dokončila studia na Harvardově univerzitě.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/37

Paměťová náročnost rastrových obrazů roste kvadraticky s jejich rozlišením. Komprese je tedy vhodným nástrojem ke snížení výsledné velikosti (v B) při zachování informace. Ze souboru se odstraňují nadbytečná data, která člověk nevnímá. Komprese se dělí na dvě základní kategorie: Ztrátová komprese a bezztrátová komprese.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/38

Usir (řecky Osiris) byl jedním z nejznámějších a nevýznamnějších staroegyptských bohů. Měl se zrodit na místě zvaném Rasetau, což bylo označení pro memfidskou nekropoli na západním břehu Nilu, a přeneseně tedy pro říši mrtvých. Původně mohl být možná božstvem vegetace a plodnosti, který tak měl vztah k zemi a půdě, případně i nilskými záplavami, ale spojování Usira se zemědělstvím jako takovým se objevuje až v dobách pozdějších.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/39

S-test je neverbální výkonovou zkouškou, která částečně postihuje Thurstoneův prostorový faktor.

Přincipem testu je poznávání částí. Jsou administrovány čtyři figury, z nichž každá sestává ze dvou vzájemně se protínajících čar. Testovaná osoba následně dostává 300 úloh, které jsou tvořeny neúplnými figurami, přičemž každá z těchto neúplných figur je částí jedné ze čtyř původních, úplných figur. Úkolem testované osoby je označit, ze které úplné figury předložená část pochází.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/40

Dílo Asterix, které poprvé vyšlo pod názvem Asterix z Galie, je francouzsko-belgický komiks, jenž vytvořil scénárista René Goscinny a kreslíř Albert Uderzo. Jeho vznik se datuje k 29. říjnu 1959, kdy komiks poprvé vyšel v časopisu Pilote. Děj se odehrává okolo roku 50 před naším letopočtem a hovoří o malé galské osadě v kraji nazývaném Armoryka (Armoryka je starověký název části Galie, dnes v západní Francii, tato lokalita byla vymezena řekami Seinou a Loirou.), který jako jediný stále odolával útokům Římanů.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/41

Informační fond je průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů, který je odborně zpracováván a uchováván a slouží k uspokojování informačních potřeb uživatelů.

Informační fond je vytvářený a zpřístupňovaný vždy v rámci určité knihovny, informační instituce, případně sítě a dále je také průběžně doplňovaný soubor dokumentů spolu s dokumentografickým a faktografickým fondem knihovny nebo informační instituce.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/42

Ted Nelson při přezentaci projektu Xanadu

Theodor Holm Nelson (narozen 17. června 1937) je americký průkopník informačních technologií, filozof a sociolog. Jako první použil v roce 1963 slova hypertext nebo hypermédium. Nelson založil v roce 1960 první hypertextový projekt Xanadu. Xanadu byla vize počítačové sítě s jednoduchým uživatelským rozhraním, kde by byly uloženy a vzájemně provázány veškeré texty napsané člověkem. Beta verza byla spuštěna v roce 1998, funkční a přístupné je Xanadu od roku 2014.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/43

Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number, ISBN) pomáhá jednoznačné identifikaci knižních publikací včetně informací o nich v mezinárodním měřítku. Číslo ISBN je kodifikováno mezinárodní normou ISO 2108.

Příručka systému ISBN stanovuje seznam dílčích druhů knižních publikací: knihy včetně bibliofilských publikací, brožury, sborníky, monografie, učebnice, skripta, materiály z konferencí, tematické sborníky, oficiální publikace, leporela, bibliografie, adresáře, atlasy, mapy, plány, faksimile, slepecké tisky, smíšené publikace, zpěvníky, ceníky, jízdní řády aj.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/44

Pravděpodobnost jevu je podle Laplaceovy definice poměrem počtu případů příznivých k počtu případů možných bez realizace experimentu. Jinými slovy zjišťujeme jakou máme šanci, že daný jev nastane.

Výsledek uvádíme v procentech nebo v intervalu <0,1>. Přičemž 1 znamená výsledek jistý a 0 nemožný. Uskutečníme-li pokus, pak počítáme relativní četnost.

Z oboru Logika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/45

Knihovny jsou veřejné, demokratické a otevřené instituce. V mnoha případech jsou kulturními, informačními a stále častěji i vzdělávacími centry v obcích. Nabízejí neohrožující, vstřícné prostředí a kvalifikované služby.poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle zákona č. 257/2001 Sb. lze rozdělit podle různých kriterií. Z hlediska účelu tohoto portálu za nejdůležitější kriterium považujeme dostupnost služeb pro veřejnost.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/46

Bitcoin (BTC) je označení digitální měny a platebního systému na open source bázi. Byl spuštěn roku 2009 osobou či uskupením nazývajícím se Satoshi Nakamoto s cílem vytvořit měnu, která bude decentralizovaná, nezávislá na jakékoli autoritě, kterou bude možno využívat bezpečně a zároveň anonymně a která bude zajišťovat rychlé a transparentní transakce. Celkové množství vytěžitelných bitcoinů je udáno ve zdrojovém kódu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/47

V psychologii se strukturalismus projevil jako samostatný směr, který kladl rovnítko mezi psychologickým poznáním a rozkladem vědomí na prvky metodou introspekce. K hlavním představitelům patřil Wilhelm Wundt a jeho žák Edward Titchener, který přinesl Wundtovy myšlenky do USA. Wundt věřil, že psychologie je věda o vědomé zkušenosti a že zkušení pozorovatelé by mohli přesně popsat myšlenky, pocity a emoce skrze introspekci. Titchener pak na základě svých rozborů rozlišil tři základní mentální elementy, a to počitky, představy a pocity. Současným psychologům se strukturalismus jeví jako umělá a málo významná psychologická škola.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/48

Hieroglyfické písmo je systém, který byl s určitými modifikacemi používán k zápisu jazyka po celou dobu staroegyptských dějin. Samotný ermín "hieroglyfy" pochází z řečtiny a znamená "posvátné znaky". Tento výklad převzali Řekové přímo z Egypta, neboť Egypťané sami nazývali hieroglyfy medu nečer – "slova bohů". V jejich představách písmo pocházelo přímo od bohů a bylo protkané magickou mocí.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/49

V názorech na psychiku dochází v období renesance k odklonu od křesťanského pojetí duše - méně se uvažuje o psychickém životě jako celku. Renesanční psychologie zkoumá člověka převážně empiricky. Pozorují se projevy lidí, analyzuje se jejich prožívání. V renesanci se hojně využívaly iracionální metody zkoumání přírody, a to především alchymie, astrologie a magie.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/50

Rezignace (z francouzštiny résigner – rušit platnost, vzdát se určitého práva) označuje v základním významu činnost, kterou se král, císař vzdával nároku na trůn. V užším slova smyslu sám za sebe, v širším pak za celou dynastii. V obecnějších souvislostech pak rezignace znamená odstoupení osoby z výkonu funkce či úřadu. Nejčastěji je termín spojován s politickou sférou, kdy ze svého úřadu odstupuje hlava státu, předseda vlády, ministr či další funkcionáři. V případě hlavy státu pak jde o abdikaci, u členů vlády se hovoří o demisi.

Z oboru Politologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/51

Portrét Wilhelma Wundta (1992)

Wilhelm Maximilian Wundt byl německý psycholog, filosof, fyziolog a lékař známý především jako otec experimentální psychologie. Byl prvním člověkem, který sám sebe označil za psychologa. Zároveň je v současnosti 95. nejcitovanějším psychologem ve 20. století. Dnes je známý především díky založení první psychologické laboratoře, jeho vlivu na strukturalismus a používání introspektivní metody

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2016/52

Kniha bran je novoříšská podsvětní kniha pojednávající o putování slunečního božstva podsvětím během dvanácti hodin noci. V první hodině sluneční bůh vstupuje do podsvětí, zdraven všemi zemřelými. Ve druhé hodině jsou zemřelí rozdělováni na blažené a zatracené.Ve třetí hodině se objevují hlavní motivy noční pouti podsvětím jako je ohnivé jezero, sluneční bárka, nebo vzkříšení. Ve čtvrté hodině se objevuje jezero života a jezero uraeů. V páté hodině... pokračování.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/01

Lingvistika neboli jazykověda je věda o jazyku, jeho struktuře, vztahu k myšlení a skutečnosti. Jazyk je v rámci studia lingvistiky chápán jako systém znaků a vztahů mezi nimi. Jazykové znaky tvoří jejich význam a prostředek reprezentace tohoto významu. Zakladatelem strukturalistické lingvistiky je Ferdinand de Saussure.

Lze rozlišovat ligvistiku teoretickou (synchronni a diachronní), aplikovanou, počítačovou a matematickou. Mezi další ligvistické obory patří například fonetika, morfologie nebo syntax.

Z oboru Obecná lingvistika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/02

Sofisté (z řeckého sofos – "moudrý" a sofistai – "učitelé moudrosti") byli filosofové působící v Řecku v 5. a 4. století před naším letopočtem, kteří netvořili jednotnou filosofickou školu, ale byli zejména učiteli řečnictví.

V této době se začalo výrazně rozvíjet právo a s ním i politika a současně rostla potřeba lidí vědět, jak se správně vyjadřovat, už nestačilo ovládat čtení, psaní a počítání, ale bylo nutné znát, jak přesvědčit ostatní o své pravdě, aby se mohli veřejného života účastnit. Hlavním cílem Sofistů nebylo hledání objektivní pravdy, v jejich učení šlo o to, aby si lidé dokázali obhájit své názory, správně argumentovat a přesvědčit ostatní lidi (přesvědčování = persvaze) a to vyučovali za poplatek.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/03

Hypertext je síťově uspořádaný text zobrazený na počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Není omezen linearitou, umožňuje uživateli přejít z jednoho dokumentu do druhého kliknutím na zvýrazněná slova nebo obrázky (hyperlink). Tento koncept je základním stavebním prvkem World Wide Web, kdy jsou stránky často psané v jazyku Hypertext Markup Language (HTML), což umožňuje snadné procházení a sdílení informací na internetu. Jako hypertext je také označovaný tzv. StretchText, který umožňuje zobrazit text v různých stupních detailu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/04

Marketing je soubor nástrojů, metod a technik, kterých využívají firmy a instituce ke zjišťování a uspokojování potřeb svých zákazníků. Název této metody pochází z anglických slov "market" (trh) a koncovky "-ing" (vyjadřující děj, akci). Marketing je využíván jak v komerční, tak nekomerční sféře. Ústředním bodem je vždy zákazník – jeho potřeby, přání.

Mezi nástroje marketingu patří Marketingový informační systém a Marketingový mix.

Z oboru Marketing.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/05

Školní zralost je způsobilost dítěte absolvovat školní vyučování. V ČR děti nastupují standardně do základní školy mezi 6 - 6,5 lety, tzv. odklad je možný o rok. Školní zralost lze vymezit jako psychickou a sociální připravnenost a také jako připravenost biologickou. Oba faktory spolu souvisejí, jelikož např. biologická nezralost totiž může mít negativní psychosociální dopad na dítě (posměch ostatních, vnímaná akademická účinnost).

V ČR se k určování školní zralosti využívá nejčastěji tzv. Orientační Jiráskův test školní zralosti (nebo jeho pozdější adaptace tzv. Kern-Jiráskův test).

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/06

Klasifikace cílových skupin (nebo také cílových trhů) se řadí do oblasti strategického plánování a je součástí marketingového procesu. Tento marketingový postup používají organizace orientované na poskytování služeb nebo prodej produktů. Cílem identifikování a výběru vhodných skupin uživatelů nebo zákazníků je maximalizovat dosah nabídky při minimalizování nákladů, které by organizace vynaložila ve snaze oslovit celý trh.

Proces klasifikace cílových skupin uživatelů sestává ze dvou fází: Segmentace trhu a následném Targetingu trhu.

Z oboru Marketing.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/07

Paměťové zkreslení je typ kognitivního zkreslení, které ovlivňuje proces vybavování nebo samotný obsah vzpomínky. Patří mezi ně:

 • Pozitivita: Starší lidé upřednostňují více pozitivní než negativní informace v jejich vzpomínkách.
 • Spotlight efekt: Tendence přeceňovat míru toho, čeho si ostatní lidé všimli na našem vzhledu či chování.
 • Stereotypní zkreslení: Paměť zkreslená stereotypem (např. rasovým či genderovým), například k "černě" znějícímu jménu je často přiřazován zločinec.

A další.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/08

Logopedie může být definována jako nauka o výchově řeči a předcházení a odstraňování poruch řeči. Název samotný pochází z latinských slov "logos" (slova) a "padea" (výchova). Logipedie je oborem speciální pedagogiky, ale úzce souvisí také s dalšími obory jako jsou lingvistika, psychologie, medicína, jazykověda a sociologie. Zabývá se jedinci s poruchami řeči a dorozumívání, jejich léčbou a prevencí. Logopedie má svůj původ ve Francii 18. století, do Českých zemí se dostala až v polovině 19. století.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/09

Linux Mint je linuxová distribuce založena na jádře Ubuntu

Open source je obecně jakákoliv veřejná informace, u které je nutno splnit svobodu šíření. Svobodou přístupu však nedefinuje tak, že by informace měla být získána zdarma. Nejčastěji se s tímto termínem setkáváme jako s open source software.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/10

Margaret Meadová (narození 16. 12. 1901 - úmrtí 15. 11. 1978) byla jednou z prvních žen, která se vydala do odlehlé části světa, aby zde zkoumala životy tamějších lidí. Skrze svou práci mohla ukázat obyvatelům západních "vyspělých" zemí, že by se mohli mnohé naučit z každodenních životů a hodnot takzvaně „primitivních“ národů. Meadová prohlásila: "Strávila jsem většinu svého života studiem životů jiných lidí... aby "ti ze Západu" dokázali lépe porozumět sami sobě."

Z oboru Antropologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/11

Deviace v objektu jsou skupinou sexuálních deviací. Jsou poruchou zaměření sexuálních tužeb na neadekvátní objekty. Patří mezi ně pedofilie, fetišismus, transvestitismus a Jiné deviace. Deviace v objektu mohou být stejně jako deviace v aktivitě komorbidní a dále se kombinovat s jinými. Nejčastěji se vyskytují kombinace dvou zájmů (homosexuální sadismus apod.), ale může jich být i více. V takovýchto složitějších případech pak hovoříme o Kombinovaných sexuálních deviacích (F65.6, MKN-10). Jednotlivec stejně tak může mít několik na sobě nezávislých sexuálních deviací, v takovýchto případech se jedná o polymorfní deviace.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/12

Graf platnosti Koomeyova zákona

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: "za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl."

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/13

DSpace (Digital Archive Project) je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven. Systém DSpace poskytuje zázemí pro provozování digitálních knihoven a souvisejících funkcí zejména při akademických institucích. Systém měl být vyvinut a nasazen na MIT (Massachusetts Institute of Technology) a být zároveň k dispozici dalším uživatelům. Kolem vývoje celého systému se časem vytvořila skupina vývojářů z celého světa, takže se jedná pravděpodobně o jeden z nejživěji se rozvíjejících projektů v oblasti volně dostupných systémů digitálních knihoven.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/14

Přístupnost webu je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s pojmem použitelnost webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení. Základními principy přístupnosti určují, aby obsah webové stránky byl vhodně strukturován pomocí nadpisů, měl dostatečně barevný kontrast písma, text byl dobře čitelný a grafické prvky aby měly definovanou textovou alternativu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/15

Staroegyptské slovo heka, které se tradičně překládá jako magie, znamenalo ve starém Egyptě mnohem víc. Tato síla byla považována za součást světa, ba dokonce za něco, co svět udržovalo pohromadě, bez čeho by nikdy nemohl fungovat ani vzniknout. Nebylo na ni pohlíželo přímo jako na něco dobrého, ale nebyla ani temná, neboť rozčlenění na "dobrou" a "zlou" magii vzniklo mnohem později, v Egyptě byla heka vnímána zkrátka jako mocná magická síla, která mohla být užita různými způsoby a sama o sobě byla neobsahovala žádnou morální hodnotu. Byla mocí, před kterou měli respekt i samotní bohové.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/16

Tematický apercepční test (zkráceně TAT) je individuální projektivní test osobnosti zaměřený na odhalování dominantních pudů, emocí, komplexů a konfliktů osobnosti. Je vhodný pro diagnostiku spojenou se sociálním přizpůsobením, ale je také užitečný pro interpretaci poruch chování, neuróz a psychóz. Autory testu jsou Murray a Morganová (Harvardova univerzita), kteří se testem zabývali v průběhu třicátých let 20. století (nicméně manuál k testu vychází až v roce 1943).

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/17

Pátráte po publikacích ze svého oboru? Pro každý obor jsme vytvořili seznam nakladatelství a vydavatelství, která se jím speciálně zabývají:

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/18

Hérakleitos Efeský (asi 540 - 480 př.n.l.) je někdy nazýván temný nebo plačící filozof. Pocházel z rodu efeských králů, kteří spravovali mysteria eleusinské Démétry. Své královské funkce se vzdal ve prospěch bratra a odebral se do hor, kde žil jako poustevník. Pro důraz kladený na procesy dění je považován za jednoho ze zakladatelů dialektiky, v psychologii pak za předchůdce dynamicky orientovaných směrů.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/19

Citační manažery jsou velice užitečné nástroje. Jsou to nástroje na správu citací a zároveň nástroje pro správu dokumentů. Nabízejí uživatelům velké množství citačních stylů pro různé typy dokumentů. Umožňují export záznamů z databází, internetu či externích zdrojů.

Citační manažery jsou buď zdarma nebo placené a ty jsou hodně drahé. Například Karlova univerzita nemá placenou licenci na žádný citační manažer. V rámci licencí má dostupné částečně citační manažery.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/20

Průmyslové vlastnictví je druh právní ochrany, jenž chrání předměty nehmotné povahy, které jsou výsledkem vědecko-technické činnosti a mají průmyslovou využitelnost tj. jsou opakovaně využívány při hospodářské činnosti. Průmyslové vlastnictví je jednou z oblastí duševního vlastnictví, přičemž nezahrnuje autorská práva. Vznikem Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví v roce 1883 v Paříži byly položeny základy moderní právní ochrany, jejichž hlavní principy jsou platné do dnešní doby. Tato úmluva zabezpečuje všem zúčastněným státům stejná práva a povinnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/21

Serotonin neboli 5-Hydroxytryptamin (5-HT) je přítomen nejvíce v krevních destičkách a v trávicím ústrojí (zde v enterochromafinních buňkách a myenterickém plexu). Menší množství se nachází v mozku a sítnici. Serotonin patří do stejné kategorie chemických látek jako dopamin a noradrenalin, neboli mezi tzv. monoaminy, biogenní aminy. V těle se tvoří hydroxylací esenciální aminokyseliny tryptofanu. Větší příjem tryptofanu v potravě, může zvýšit obsah serotoninu v mozku. V epifýze je serotonin přeměňován na melatonin. Neurony obsahující serotonin mají svá těla v tzv. jádrech raphe (nucleus raphe) v mozkovém kmeni.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/22

Logopedie může být definována jako nauka o výchově řeči a předcházení a odstraňování poruch řeči. Název samotný pochází z latinských slov "logos" (slova) a "padea" (výchova). Logipedie je oborem speciální pedagogiky, ale úzce souvisí také s dalšími obory jako jsou lingvistika, psychologie, medicína, jazykověda a sociologie. Zabývá se jedinci s poruchami řeči a dorozumívání, jejich léčbou a prevencí. Logopedie má svůj původ ve Francii 18. století, do Českých zemí se dostala až v polovině 19. století.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/23

Hypertext je síťově uspořádaný text zobrazený na počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Není omezen linearitou, umožňuje uživateli přejít z jednoho dokumentu do druhého kliknutím na zvýrazněná slova nebo obrázky (hyperlink). Tento koncept je základním stavebním prvkem World Wide Web, kdy jsou stránky často psané v jazyku Hypertext Markup Language (HTML), což umožňuje snadné procházení a sdílení informací na internetu. Jako hypertext je také označovaný tzv. StretchText, který umožňuje zobrazit text v různých stupních detailu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/24

Lingvistika neboli jazykověda je věda o jazyku, jeho struktuře, vztahu k myšlení a skutečnosti. Jazyk je v rámci studia lingvistiky chápán jako systém znaků a vztahů mezi nimi. Jazykové znaky tvoří jejich význam a prostředek reprezentace tohoto významu. Zakladatelem strukturalistické lingvistiky je Ferdinand de Saussure.

Lze rozlišovat ligvistiku teoretickou (synchronni a diachronní), aplikovanou, počítačovou a matematickou. Mezi další ligvistické obory patří například fonetika, morfologie nebo syntax.

Z oboru Obecná lingvistika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/25

Údolí králů (arabsky Bíbán el-Mulúk, dosl. "Brána králů"), je lokalita v oblasti Západních Théb (asi 1 km na západ od dnešního Luxoru), kde byla pohřbena většina panovníků egyptské Nové říše.

S budováním hrobky se začínalo vždy velmi záhy po nástupu nového faraona na trůn. Dělníci používali nástroje z rohovce, kterými narušili vápencové podloží, jejichž mnohé exempláře byly nalezeny - úhelníky, sekery, dláta, kladiva, nebo závěsné olovnice.

Hrobky v Údolí králů jsou bohatě zdobeny náboženskými výjevy. V případě, že byl na místě hladký kámen, byla použita technika reliéfu, v případě horší kvality podkladu se malovalo na silnou vrstvou sádry.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/26

Heuristika dostupnosti (Availability heuristic), je mentální zkratka, příklad kognitivního zkreslení.Je to tendence člověka prosazovat první myšlenku, která ho napadne při rozhodování se či hodnocení. Osoba má pocit, že daná myšlenka musí být důležitá, nebo alespoň důležitější než alternativní řešení, které nepřijde na mysl tak snadno. Na základě této dostupnosti mají lidé tendenci vztahovat své úsudky k aktuálním informacím a vytvářet nové názory zaujatě, ve prospěch té nejnovější zprávy. K problematice se tedy podstatně váže paměť.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/27

Přístupný web je takový web, který neklade uživatelům žádné překážky v jeho používání. Jeho smyslem je tedy odstranit bariéry webu tak, aby jej uživatelé mohli bez problémů používat. Přístupnost je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s použitelností webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/28

Informace - (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. Etymologicky pojem informace pochází z latinského podstatného jména „informatio“, které bylo odvozeno ze slovesa „informare“informovat. Tento termín se začal používat ve středověké filozofii ve smyslu „dát formu myšlence“, zformulovat myšlenku. Je tedy zřejmé, že už od samého vzniku toto slovo popisovalo určité zhmotnění myšlenky do komunikovatelné podoby s cílem sdělovat, přenášet myšlenky, komunikovat.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/29

Jak vznikl Asterix? V roce 1959 si malá společnost Edipresse-Edifrance, kterou založil René Gosciny, Albert Uderzo a Jean Hébrard, vzala za úkol vytvořit komiks pro svůj časopis pro mládež Pilote. Komiks, který byl publikovaý mezi lety 1959-1973 v časopise Pilote, vycházel zároveň v komiksových albech. Dvacet čtyři prvních alb vychází v nakladatelství Dargaud, poté od roku 1998 v nakladatelství Hachette a nakonec posledních deset alb vydává nakladatelství Albert René. Tato komiksová alba byla přeložená do 107 jazyků a prodalo se celkem 350 milionů exemplářů, což z Asterixe učinilo světově nejprodávanější evropský komiks.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/30

Claude Shannon

Claude Elwood Shannon (30. dubna 1916 - 24. února 2001) byl americký matematik, kybernetik, elektroinženýr, "otec teorie informace" a zakladatel informatiky a digitální komunikace, známý především díky svému matematickému modelu komunikace, tzv. Shannon a weaver model. Byl také zakladatelem teorie návrhu digitálních elektrických obvodů. Poprvé použil pro informaci jednotku – bit (jako zkratku slov - binary diary – dvojková číslice).

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/31

Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda zabývající se teorií řízených pochodů v živé hmotě, společnosti, automatizovaných výrobních zařízeních a matematických strojích.

Základní myšlenka tkví v tom, že u procesů řízení ve strojích a v živých organismech má základní význam přenos, zpracování a zachování informace. Právě tato základní idea umožňuje budovat teorii společnou problematikám různých oborů přírodních a technických věd.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/32

Folklor je součástí širšího systému kultury označované jako lidová kultura a je vázaný především na nižší vrstvy obyvatelstva, jejichž ekonomická a společenská situace je udržovala do značné míry izolované.

Ve folklorní tvorbě se objevují projevy poznání okolního světa, které obsahují vědomosti a názory na přírodu, práci, vztahy atd. Poprvé použil pojem folklor Angličan Walter J. Thoms roku 1846 a označoval jím "to, co lid zná" (folk - lid, lore - vědomosti). Původně byla tímto termínem označovaná široká oblast lidové kultury jako celku.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/33

L. S. Vygotskij

Lev Semjonovič Vygotskij byl významný ruský psycholog zabývající se kognitivním vývojem. Známá je především jeho sociokulturní teorie učení, která zdůrazňuje význam společenství při učení a vývoji. Ústředním bodem pro něj byla řeč a na toto téma také publikoval svou nejznámější práci Myšlení a řeč.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/34

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které je na Internetu možné nalézt.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/35

Teorie drivu je teorie motivace Clarka L. Hulla založena na principu homeostaze (tendence organismu udržovat dlouhodobě rovnovážný stav). Teorie navazuje na práci Clauda Bernarda a Waltera Cannona. Teorie předpokládá, že lidé mají základní fyziologické potřeby (potřeba vody, spánku). Pokud nejsou tyto potřeby vyrovnány (jsou nenaplněny, anebo jsou naopak příliš naplňovány), dochází k subjektivně něpříjemnému stavu napětí - drive vede k organismus k snížení tohoto napětí, tzv. redukci drivu.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/36

Apple je americká počítačová společnost, která byla založena 1. dubna roku 1976 a to Stevenem Jobsem, Stephenem Wozniakem a Ronaldem Waynem. Firma se specializuje na hardware a software a její nejznámějšími produkty jsou Mac počítače a mobilní telefony Iphony. Nejvýznamnější úspěch zažila již na svém začátku v 70. letech 20. století, když jako první poskytla první osobní počítače. Od roku 2011 zastává post CEO Tim Cook, ve své nové funkci nahradil, vizionáře a zakladatele Applu, Steva Jobse. Od roku 2013 je Apple nejhodnotnější značkou.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/37

Karl Spencer Lashley (1890–1958), byl americký psycholog a behaviorista, který byl ovlivněn behavioristou Johnem B. Watsonem. Je známý hlavně pro svou práci v oblasti výzkumu paměti a učení. Ve třicátých letech shrnul svou zkušenost do dvou principů, Principu ekvipotenciality (Equipotentiality Principle) a Principu vlivu objemu (The Mass Action Principle). V zásadě stál u počátků neuropsychologie.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/38

Subjektivní behaviorismus je čtvrtou fází behaviorismu, ovlivněnou studiemi N. Chomského a dále pak K. H. Pribrama, E. Galantera a G. A. Millera. V této fázi behaviorismu jsou kladeny metodologické základy panbehaviorismu – jde o vytvoření jednotné metodologie pro studium jevů sociální a biologické povahy. Charakteristickým znakem tohoto úsilí je vytvoření společného jazyka, pro nějž je příznačné, že jsou preferovány ty termíny, které mají interdisciplinární povahu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/39

Eugene Galanter byl americký psycholog a zakladatel kognitivní psychologie. Sehrál důležitou roli při formování subjektivního behaviorismu. Společně s K. H. Pribramem a G. A. Millerem vytvořili konstrukt TOTE. Jde o termín pro činnost vyvolanou zjištěním nesouhlasu mezi žádaným a skutečným stavem. Konstrukt TOTE měl nahradit tradiční behavioristický model S-R jakožto základní jednotku chování. Cyklus ověření-činnost je opakován tak dlouho, dokud není cíle dosaženo, případně od něj není upuštěno.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/40

George Armitage Miller byl americký psycholog a představitel kognitivní psychologie. Velkou roli sehrál ve formování subjektivního behaviorismu. Orientoval se na studium operantního podmiňování a vypracoval kritiku klasického podmiňování I. P. Pavlova. Zabýval se strukturou lidského chování a lingvistickou psychologií, napsal knihu Jazyk a komunikace. Dále zkoumal rozsah paměti především s ohledem na význam faktoru smysluplnosti paměťového materiálu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/41

Karl H. Pribram byl americkým lékařem a psychologem orientovaným na neuropsychologii a teorii učení. Své pokusy a hypotézy koncipoval s ohledem na kybernetický přístup. Patří k představitelům moderního behaviorismu (zvláště pak subjektivního behaviorismu), který se nově vypořádává s některými mentalistickými termíny, jakými jsou obraz a plán. Tyto termíny interpretuje Pribram pomocí konstruktu TOTE. Za svůj spis Mozek a mysl dostal první cenu Nadace Vize 97 Václava Havla.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/44

Haló efekt (anglicky halo effect) je druh laické chyby v sociální percepci osob (vnímání a jejich posuzování) a také jedno ze sociálních kognitivních zkreslení. Autorem termínu je Edward Thorndike. Vzniká v době, kdy objekt vidíme poprvé nebo po dlouhé době. Takto získané první dojmy ovlivňují do jisté míry pozdější dojmy z téhož objektu.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/45

Bonnie Nardi je americká antropoložka a nyní profesorka v Donald Bren School of Information and Computer Sciences na University of California v Irvine. Známá je pro svoji knihu My life as a Night Elf Priest, která se věnuje sociálním vztahům v online hrách, vydána v roce 2010. Zkoumá interakci lidí a technologií a jejich využívání v knihovnách a školách. Významně se také podílí na teorii aktivity.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/46

Amenemhet III. Nimaatre byl šestým králem 12. dynastie. Po dlouhou dobu byl koregentem svého otce, nejvyšší doložený rok jeho vlády je 46.

Amenemhet III.

Je jediným doloženým synem svého Senusreta III.. Jeho dcerou byla princezna Neferuptah, jejíž jméno někdy nalezneme zapsané v kartuši, což svědčí o jejím významu.

Vybudoval tzv. Černou pyramidu v Dáhšúru, kde se však nalezly pouze hroby královských žen a nikoliv samotného panovníka. Další pyramida, patřící Amenemhetovi III., se nachází v Hawwáře. K této pyramidě patřil obrovský zádušní chrám, který byl později řeckými cestovateli označován jako Labyrint, celá oblast je však poničená.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/47

E-learning neboli elektronické vzdělávání/učení je vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie. Může být charakterizován jako vzdělávací proces spojený s počítači, informačními a komunikačními technologiemi (ICT). O e-learningu začínáme hovořit až od určité míry nasazení ICT, přičemž se tato míra určuje jen velice těžko. Způsob využívání prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na vzdělávacích cílech, obsahu a charakteru vzdělávacího prostředí a na potřebách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/48

Imediace (immediacy) je způsob vizuální reprezentace. Spolu s protikladným pojmem "hypermediace" se jedná o strategii remediace. Pojmy byly představeny v knize Remediation: Understanding new Media (1999) autorů J. D. Boltera a R. Grusina. Tyto pojmy jsou významné zejména pro vizuální studia a studia nových médií. Hypermediace a imediace jsou různé strategie, jak dosáhnout nezprostředkovaného autentického zážitku. Ačkoli jsou tyto dvě strategie zcela odlišné (kontrastní), obě směřují k nalezení "reálného". Překážkou k objevení onoho reálného je ovšem médium, které zážitek zprostředkovává.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/49

Pokud mluvíme o učení, zabýváme se procesy ústícími ve veškeré behaviorální a mentální změny, které jsou důsledkem životní zkušenosti.

 • činnost = komplexní, složitý proces zahrnující celou osobnost člověka, dochází při ní k interakci člověka s prostředí. V činnosti se formují a působí psychické jevy – mimo jiné i proces učení
 • v širším smyslu jde o přizpůsobování se prostředí, zároveň je zde aktivní role jedince a možnost výběru
 • učením si osvojujeme vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a návyky, mění se jím i psychické procesy, stavy a vlastnosti (formuje se jím osobnost)
 • učení je považováno za specifickou formu činnosti, která vzniká jako interakce mezi organizovanou soustavou (organismem) a jejím prostředím.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/50

Vánoční písně jsou jedním z okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK . Slovo koleda v sobě může nést několik různých významů a odkazovat tak k různým skutečnostem:

 • den, kdy se koná koleda
 • dar za koledování, odměna
 • obchůzka dům od domu
 • poplatek, vybrané peníze na školu, kantora, zvoníka, kněze...
 • píseň s tematikou narození Ježíše, Vánoc, vánočních událostí...

Koledy a koledování vždy obsahují motiv daru a přání - přání zdraví, hospodářského úspěchu ale také třeba přání získat děvče nebo chlapce, pojící se s magickou funkcí, která je charakteristickým znakem koledy.

Pojem koleda se v našem slova smyslu objevuje jen u Slovanů, v neslovanských jazycích (kromě rumunštiny) se toto slovo nevyskytuje. V latině se pak setkáváme s výrazem collecta - almužna, nebo calendy - první dny v roce.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/51

Konflikt v organizaci. konfliktu se vyskytuje v jakékoliv interakci mezi lidmi, jinak tomu není samozřejmě ani v pracovním prostředí, v prostředí organizací. Konflikty a jejich důsledky se často netýkají pouze přímo zúčastněných stran, ale také jejich okolí. V organizacích mohou mít konflikty mezi lidmi nežádoucí vliv na chod a výkony pracovní skupiny, pracovního úseku či dokonce celého organizačního útvaru, proto je zapotřebí se konflikty v organizacích zabývat ve snaze dosáhnout toho, aby jimi organizace jako taková trpěla co možná nejméně.

Konflikt mezi lidmi

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/02

Friedrich Wilhelm Ostwald byl chemikem, který je považován za jednoho z hlavních zakladatelů fyzikální chemie. Roku 1909 dostal Nobelovu cenu za chemii. Je také známý pro svou Teorii barev a Teorii štěstí.

Portrait of Friedrich Wilhelm Ostwald

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/03

Bohyně Wadžet v supí podobě

Jméno bohyně Wadžet (též Vadžet, řecky Útó) znamená "Zelená", "Prosperující", "Trvající" nebo "Ta, která náleží papyru". Její jméno odkazuje na region Delty, kde byla tato bohyně uctívána a jehož byla patronkou.

Nejčastěji je tato bohyně zobrazována v podobě kobry, patronky Dolního Egypta. Může být ovšem také zobrazena v lidské podobě, někdy se objevuje i jako žena s hlavou lvice a vzhledem k těsné spojitosti s bohyní Nechbet se také může objevovat i jako supice nebo okřídlený had.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/04

OpenGrey je multioborová evropská databáze šedé literatury, kterou provozuje Ústav vědeckých a technických informací Francouzského národního centra pro vědecký výzkum (INIST-CRNS).

OpenGrey používá vyhledávač Exalead (založené na PHP a MySQL software), který nabízí výkonné vyhledávací dotazy, stejně jako fasetové vyhledávání. Dále nabízí možnost exportovat odkazy ve formátu XML, nebo Zotero.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/05

Databáze ProQuest je globální informační a technologická společnost založená v roce 1938 společností University of Microfilms. ProQuest poskytuje řešení, aplikace a produkty pro knihovny. Jeho zdroje a nástroje podporují výzkum a učení, publikování a šíření, získávání, řízení a objevování knihovních fondů.

Vyhledávací systémy ProQuest a EBSCOhost jsou si navzájem v mnoha věcech a v mnoha ohledech velmi podobné, přesto se ale najde pár rozdílů, které tyto dva systémy mají.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/06

Knihovní řád je stěžejní interní norma stanovující zásady a podmínky pro poskytování služeb knihovny formou smluvních podmínek mezi knihovnou a uživatelem. Patří mezi základní dokumenty knihovny spolu se zakládací listinou, statutem a organizačním řádem knhovny.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/07

Zobrazení královny Ahmose Nefertari z hrobky TT 359

Ahmose Nefertari byla sestrou a manželkou panovníka Ahmose I. a matkou Amenhotepa I..

Spolu se svou matkou Ahhotep I. se Ahmose Nefetari první doloženou držitelkou titulu "Božská manželka Amonova" - v této době byly nositelkami tituly královny, později se z něj ale vyvinula samostatná a velice významná kněžská funkce. Kromě toho zastávala úřad druhého Amonova proroka, o čemž nás zpravuje tzv. Stéla donace.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/08

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: „za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl.“


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/09

Birger Hjørland (nar. 1947) je dánský psycholog a průkopník informační vědy, působící v současnosti jako profesor organizace znalostí na Dánské královské škole pro knihovní a informační vědy v Kodani (Det Informationsvidenskabelige Akademi, Royal School of Library and Information science, od roku 2013 součástí Kodaňské univerzity). Od začátku sedmdesátých let Hjørland se významně podílel na etablování informační vědy v Dánsku, a to svým výzkumem, výukou a vysvětlením konceptu tehdy nového vědního pole.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/10

Gliové buňky (neuroglie, glie) mají hlavně podpůrnou funkci, také se podílejí na přenosu vzruchu, ochraně a výživy neuronů a zpětným vychytáváním neurotransmiterů ze synaptické štěrbiny.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/11

Historik poznává předmět svého studia většinou nepřímo (pokud není sám svědkem události). Prostředkem historického poznání jsou historické prameny.

Tento pojem se však od začátku 18. století, kdy byl tento termín poprvé použit, postupně měnil. Od Droysenovy charakteristiky, přes Bernheimovu definici pramene, dospělo pojetí historického pramene až k dnes nejčastěji citované, jednoduché a výstižné, definici Paula Kirna, který konstatoval, že "pramenem jsou všechny texty, předměty a skutečnosti, z nichž lze získat poznání minulosti", či – jak tuto definici parafrázoval Heinz Quirin – "každá látka, z níž lze získat věcně oprávněné použitelné historické poznatky".


Z oboru Archivnictví a pomocné vědy historické.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/12

Citační manažery jsou velice užitečné nástroje. Jsou to nástroje na správu citací a zároveň nástroje pro správu dokumentů. Nabízejí uživatelům velké množství citačních stylů pro různé typy dokumentů. Umožňují export záznamů z databází, internetu či externích zdrojů.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/13

Steve Jobs při jedné z prezentací (2008), San Francisco, USA

Steven Paul Jobs známý jako Steve Jobs (*24. 2. 1955 San Francisco, USA – †5. 10. 2011 Palo Alto, USA). Byl světoznámý vizionář v počítačovém průmyslu. Zakladatel a hlavní člen představenstva firmy Apple Copmuter Corporation, kterou založil v roce 1976 se Stevem Wozniakem. Firma vymyslela jeden z 1. osobních počítačů na světě.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/14

Digitalizace je jednou z technologií reformátování dokumentů (tj. převod obsahu dokumentu na jiný nosič, médium). Při digitalizaci dochází k převodu analogových dokumentů (obrázky, text, audio, video) do digitální podoby. Kromě klasických papírových dokumentů se digitalizuje i audio a video a novým trendem je digitalizace 3D objektů, například glóbů v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK. Další technologií pro reformátování dokumentů je například mikrofilmování.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/15

tým

Efektivní vedení týmů spočívá ve správném rozdělení rolí v týmu, ve využívání procesů, které v týmech probíhají a konečně také v kompetentním vedení manažera, tedy vedoucího týmu. Tým je skupina lidí, která sdílí společné cíle a potřebu pracovat spolu, aby těchto cílů mohlo být dosaženo. Členové jsou „motivováni“ k společnému dosažení cílů a ovlivňují jeden druhého k jejich dosažení.

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/16

Dynamika malé skupiny

 • skupina - určitý počet lidí, který má následující znaky:
 • interakce mezi jednotlivými členy trvá delší dobu, nikoliv jen několik minut
 • členové vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako její členy
 • vytváří si vlastní normy, role a očekávání, jak se její členové mají chovat a také sankce proti těm, kdo se nepřizpůsobil
 • vytváří vědomí společného cíle nebo účelu
 • mezi jejími jednotlivými členy se vytváří různé vztahy
 • Má tedy určitou dynamiku a určitou strukturu

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/17

Víko jedné z Tutanchamonových kanop

Kanopy jsou nádoby, do nichž se při mumifikaci ukládaly orgány zemřelého, a to konkrétně játra, plíce, žaludek a střeva. Objevují se od Staré říše, nicméně z této doby neexistuje doklad, že by v kanopách vnitřnosti zemřelého byly skutečně uloženy.

Od Prvního přechodného obodbí mívají kanopy víko v podobě lidské hlavy, od Nové říše pak mají podoby čtyř Horových synů - Amset střežil játra, Hapi plíce, Duamutef žaludek a Kebehsenuf střeva.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/18

Graf platnosti Koomeyova zákona

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: "za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl."

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/19

Robotika se zabývá studiem a konstrukcí robotů a podobných zařízení. Čerpá z umělé inteligence, ale i mechaniky, elektrotechniky, teorie řízení, měřící techniky a dalších. Robotika bývá to první, co si většina lidí představí pod pojmem umělá inteligence.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/20

Úvod do filosofie logiky. Filosofie logiky se zaměřuje na výchozí pojmy logiky, metody a postupy v logice používané. V historii se setkáváme s různými přístupy a logickými školami. Množství z nich považuje za zásadní porozumění jazyku, pak totiž můžeme porozumět otázce a následně na ni hledat odpověď. Víceméně všechny logické školy se shodnou, že by logika měla poskytnout nástroje a prostředky k usuzování.

Z oboru Filosofie logiky.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/21

"Blow the whistle"

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v ČR je nástrojem ochrany veřejného zájmu, který podporuje osobní odpovědnost, a zároveň jde o nenahraditelný zdroj informací nejen při odhalování jednání korupční povahy, ale také při odhalování činností ohrožujících zdraví lidí nebo životní prostředí. Pojem whistleblowing, aplikovaný přibližně od 70. let minulého století, česky překládaný jako: „hvízdání na poplach“ je používaný pro nahlášení neetického, škodlivého, nebo dokonce protizákonného jednání v organizaci jejím zaměstnancem. Tato oznámení jsou důležitá proto, aby bylo zabráněno škodám v organizaci, či poškození zaměstnanců, zákazníků, nebo státu.

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/22

Srdeční skarab

Skarab je pečetidlo či amulet, jenž má tvar brouka vrubouna posvátného, považovaného v Egyptě za symbol slunečního boha a znovuzrození. Vyráběny mohly být z různých materiálů. Od Prvního přechodného obodbí jsou doložena pečetidla ve tvaru skarabů s popsanou spodní stranou. Během Nové říše, především pak za 18.dynastie, se objevují komemorativní skaraby, na nichž byly zaznamenány významné události, jako např. sňatky panovníka. Kromě praktických ryze praktických účelů byly skaraby používány také v náboženské sféře, jedná se o jeden z nejznámějších a také nejrozšířenějších egyptských amuletů.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/23

Shannon - Weaver komunikační model

Warren Weaver (1894 - 1978) byl americký vědec, matematik a fyzik. Proslavil se spoluprací s americkým vědcem Claudem Shanonem, se kterým formuloval model komunikace známý jako "Shannon - Weaver komunikační model". Shannon a weaver model efektivně rozvíjí komunikaci mezi odesílatelem a příjemcem. Také objevili faktory ovlivňující proces komunikace s názvem „šum“. Původně byl model vyvinut s cílem zlepšit technickou komunikaci. Docházelo ke kritice tohoto modelu ze strany společenských věd z důvodu neschopnosti vzít v úvahu kontext společenských procesů a povahu lidské komunikace. Později je ale model široce používán v oblasti komunikace. Zabývá různými pojmy jako informační zdroj, vysílač, šum, kanál, zpráva, přijímač, místo určení informace, kódování a dekódování.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/24

George Boole

George Boole (2. listopad 1815 - 8. prosinec 1864) byl anglický matematik, pedagog, filozof a logik. Pracoval v oborech diferenciálních rovnic a algebraické logiky, nejznámější je pro autorství knihy The Laws of Thought (1854), která obsahuje Booleovskou algebru. Booleova logika položila základy informačnímu věku.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/25

Gottlob Frege

Gottlob Frege (8. listopadu 1848, Wismar – 26. července 1925, Bad Kleinen) patří mezi nejvýznamnější logiky v dějinách lidstva. V roce 1879 vytvořil svou práci "Pojmové písmo" (Begriffsschrift) vydané v roce 1879. Vybudoval symbolický jazyk "lingua charakteristica".

Z oboru Filosofie logiky.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/26

Cooperation.svg

Pojem organizace používá mnoho vědních disciplín (např. biologie, sociologie, psychologie, teorie řízení). Biologie zkoumá v této souvislosti především lidský, či biologický organismus, jenž má různé části a funkce, které se doplňují, tak aby mohl fungovat jako celek. V běžném hovoru můžeme organizaci chápat jako řád, systém, pořádek či jako instituci. Dále se tímto pojmem rozumí jak systém, tak proces.

Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/27

Zobrazení Heket spolu s Chnumem ze svatyně mammisi v Dendeře

Význam jména bohyně Heket je nejistý. Jednalo se o žabí bohyni, spojovanou s počátkem života a znovuzrozením. Heket byla bohyně v podobě žáby nebo ženy s žabí hlavou. Spojována byla především se zrozením, a tedy také se znovuzrozením. V Textech pyramid se objevuje jako bohyně, která je přítomna ztotožnění částí těla zemřelého krále s bohy, a jeho na nebesa. První prokazatelná zmínka o Heket ve spojení se zrozením a porody se objevuje ve Střední říše, a to např. na papyru Westcar.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/28

Leo Szilard (11.2. 1898 - 30.5. 1964) byl to americký fyzik židovského původu. Zjistil, jako první, že řetězová reakce včetně atomové bomby je uskutečnitelná. Obával se, že Němci brzy tuto reakci získají a tak spolu s Albertem Einsteinem napsal dopis Franklinovi D. Rooseveltovi, tehdejšímu prezidentovi USA a zúčastnil se tak projektu Manhattan. Szilard si nechal rozeznání řetězové reakce patentovat.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/29

Popularizační pyramida [Čmejrková, 1996, s. 207]

Popularizace vědy je souhrnný název aktivit, které se snaží rozšířit vědu či její povědomí mezi (nejenom) širokou veřejností. K tomu využívá různých komunikačních kanálů a způsobů, jak ji sdělit co největšímu počtu potenciálních zájemců a vzbudit tak o ní zájem.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/30

Ruce

Haptika pochází z řeckého slova haptein - dotýkat se. Jedná se o komunikaci dotykem. Je to jeden z kanálů neverbální komunikace, při které se sdělení realizuje prostřednictvím fyzického kontaktu. Do sociální komunikace byl tento pojem zaveden lingvistou Williamem Austinem.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/31

Schéma motýlího efektu

Motýlí efekt(též známý jako efekt motýlích křídel) je jev, kdy malé změny ve vstupních podmínkách tohoto jevu mohou způsobit velké rozdíly v konečném důsledku. Efekt bývá připodobňován k mávnutí křídel motýla, který tímto činem způsobí hurikán tisíce kilometrů od něj. Tento pojem poprvé použil meteorolog Edward Lorenz 29. Prosince 1979. Je to ústřední charakteristika pro teorii chaosu.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/32

Theses.cz je databáze vysokoškolských prací zároveň sloužící jako systém k odhalování plagiátů. Projekt vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Systém je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Slouží především právě vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/33

Chester Carlson

Chester Carlson (8.2. 1906 - 19.9. 1968) byl americký fyzik a vynálezce. Nejvíce se proslavil svým vynálezem zvaným xerox. Jednalo se o první kopírovací stroj, jenž produkoval papíry s již zaschlým inkoustem.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/34

Achnaton a jeho manželka obětující Atonovi

Aton. Jméno tohoto boha znamená prostě "sluneční kotouč". Původně se jednalo právě pouze o označení slunečního disku, později byl personifikován jako podoba slunečního božstva. Aton jako označení slunečního kotouče se objevuje už během Střední říše (např. Texty rakví nebo Povídka o Sinuhetovi), a to jak v náboženských, tak i v dalších textech. Významnějším božstvem se stává za vlády Thutmose IV. a Amenhotepa III. Během amarnské reformy faraona Achnatona byl Aton prosazován jako hlavní a jediné státem uznávané božstvo.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/35

Individuální studovny v knihovně Západočeské univerzity

Akademická knihovna je knihovna se specializovaným fondem, kterou zřizuje a financuje příslušná vysoká škola. Získáním, zpracováním a zprostředkováním dokumentů poskytuje informační zázemí primárně pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky, mohou ji však navštěvovat i zájemci z řad veřejnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/36

STRUKTURA SEROTONINU

Serotonin neboli 5-Hydroxytryptamin (5-HT) je přítomen nejvíce v krevních destičkách a v trávicím ústrojí (zde v enterochromafinních buňkách a myenterickém plexu). Menší množství se nachází v mozku a sítnici. Serotonin patří do stejné kategorie chemických látek jako dopamin a noradrenalin, neboli mezi tzv. monoaminy, biogenní aminy. V těle se tvoří hydroxylací esenciální aminokyseliny tryptofanu. Větší příjem tryptofanu v potravě, může zvýšit obsah serotoninu v mozku. V epifýze je serotonin přeměňován na melatonin.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/37

Michael Buckland

Michael Buckland je profesor zabývající se informační vědou a knihovnictvím. Znám je hlavně pro řešení problému pojmů informací a dokument jako takových. Zabýval se podstatou informace. Dle jeho názoru má informace čtyři aspekty a dělí je podle nehmotnosti, hmotnosti, procesu a věci. Každý aspekt se projeví v jiné souvislosti jako například předání informace (informační akt) nebo hmotná entita (kniha, bit).


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/38

Schéma interakcí, v nichž dochází k interpretaci a přiřazování subjektivního významu

Symbolický interakcionismus je přístup, který zkoumá společnost skrze interakci jedinců a její interpretaci. Mezi jedinci se odehrávají interakce, každý jedinec si interakci nějak interpretuje a přisoudí jí nějaký význam. Některé významy jsou sdílené mezi jedinci a stávají je symbolem, tyto symboly se pak v dále interakcích mohou měnit.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/39

Slovo e-mail vzniklo z anglických slov „electronic“ a „mail“ neboli elektronická pošta a jak už ze samotného názvu vyplývá, e-mail je obdobou normální pošty, ale v elektronické podobě. Díky této službě je možné posílat a přijímat nejen textové zprávy ale i jakékoliv datové soubory (grafické, hudební, tabulkové, …). Mezi bezkonkurenční výhody elektronické pošty na rozdíl od klasické, obálkové pošty patří bezesporu rychlost (příjemce odeslaný e-mail obdrží během několika sekund z kterékoliv části světa) a za použití této služby nejsou účtovány žádné poplatky. Mezi hlavní nevýhody se řadí především spam, jinak řečeno nevyžádaná pošta (viz. níže) a závislost na připojení k internetu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/40

Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního vzdělávání. V průběhu svého vývoje bylo vzdělávání dospělých označováno různými terminologickými označeními a bylo v této souvislosti rovněž odlišně chápáno, než bylo definováno jako součást celoživotního učení, tedy procesu probíhajícího jak v průběhu celého dospělého života, tak v celé jeho šíři (formální, neformální a informální vzdělávání a učení). Celoživotní (vzdělávání a) učení lze vnímat jako souhrnné označení všech forem vzdělávání a učení v průběhu celého života člověka. Proto budou do této kategorie vždy patřit jak předškolní výchova a vzdělávání, základní vzdělávání atd., tak i vzdělávání a učení se dospělých. Vše pak ve formě formálního systému, neformálních i informálních institucí a organizací.


Z oboru Andragogika a personální řízení.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/41

Selekční jazyk je umělý informační jazyk, který se používá k vyjádření identifikačních či obsahových selekčních údajů. Účelem je pořádání, ukládání a vyhledávání dokumentů. Selekční jazyk je také prostředkem pro pořádání a vyhledávání informací.


Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/42

Dělení dne, měření jeho částí. Od nejstarších dob potřebovali lidé určovat nejen dny, ale i časové úseky v rámci dnů. Dělení dne bylo zpočátku velmi primitivní, neudávaly se přesné časové úseky – denní i noční doby byly udávány jen velmi neurčitě a přibližně. Ve všech známých kulturních oblastech Přední Asie a Evropy časem zdomácnělo dělení dne na dvanáct částí – hodin, a to dvanáct hodin denních (od východu do západu Slunce) a dvanáct částí nočních (od západu do východu Slunce). Tyto hodiny měly v různých ročních dobách a také na různých místech světa odlišnou délku.


Z oboru Archivnictví a pomocné vědy historické.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/43

Ranganathan

Dvojtečkové třídění je fasetový klasifikační systém navržený ve 20. letech 20. století S. R. Ranganathanem. Nikdy se plně neujal, avšak nezanedbatelně ovlivnil ostatní systémy a nové technologie. Jde o systém, který slouží ke klasifikaci dokumentů a který charakterizuje daný předmět pomocí více tříd (faset). Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892 - 1972) byl indický matematik a knihovník. Byl profesorem matematiky na Madraské univerzitě, později řídil univerzitní knihovnu. Zasloužil se o pozvednutí knihovnictví v Indii, jeho práce má však globální význam. Jeho nejvýznamnějšími přínosy pro informační vědu a knihovnictví je formulování Pěti zákonů knihovnictví a vytvoření Dvojtečkového třídění.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/45

Canal of the Pharaops-es.svg

Bútó, ve Starověku nazývané jako město Per Wadžet, tedy dům bohyně Wadžety, existovalo minimálně od Ramessovského období. V dnešní době je město známé jako Tell el-Fara'in. pro archeology je toto město jednou z nejvýznamnějších lokalit, která se nachází nedaleko Rossetského ramene delty Nilu. Ve své době bylo toto město náboženským střediskem pro Dolní Egypt, které tvořilo protiváhu Hierakonpoli. Jak už bylo zmíněno, uctívána zde byla především bohyně Wadžet, ale také bůh Hor a heroické božstvo Džebaut. Vedou se taktéž diskuze, zda-li v predynastickém období nebylo město sídlem neznámé vládnoucí dynastie, jak naznačuje pozdější tradice.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/46

Vyprávění příběhů (storytelling). Storytelling, v překladu z angličtiny vyprávění příběhu, lze podle Pavlovské (2011) definovat jako „interaktivní formu sdělení příběhu, jde o uměleckou formu, která je založená na jazykovém umění, použití hlasu, pohybu a gesta k zobrazení prvků, obrazů a představ vycházejících z konkrétního příběhu určitému publiku.“'

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/47

Cenzura je "ideově politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.), která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování dokumentů, které jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společenských, politických, náboženských, mravních nebo jiných důvodů."

Slovo cenzura pochází z latinského censor, což byl úředník, který měl za úkol sčítání obyvatel a dohlížení na morálku.

Z oboru Informační studia a knihovnictví

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/48

Informační společnost je společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/50

Leon Festinger

Leon Festinger byl americký sociální psycholog, pokračovatel Kurta Lewina a představitel neogestaltismu. Jeho nejvýznamnější prací je teorie kognitivní disonance. Zasloužil se také o zavedení experimentu do sociální psychologie a je známo, že experimenty prováděl se svými studenty. Mezi jeho žáky patřil mj. i další známý psycholog Stanley Schachter.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2018/51

Pobočka Apple Store na Páté Avanue

Apple je americká počítačová společnost, která byla založena 1. dubna roku 1976 a to Stevenem Jobsem, Stephenem Wozniakem a Ronaldem Waynem. Firma se specializuje na hardware a software a její nejznámějšími produkty jsou Mac počítače a mobilní telefony Iphony. Nejvýznamnější úspěch zažila již na svém začátku v 70. letech 20. století, když jako první poskytla první osobní počítače. Od roku 2011 zastává post CEO Tim Cook, ve své nové funkci nahradil, vizionáře a zakladatele Applu, Steva Jobse. Od roku 2013 je Apple nejhodnotnější značkou.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.