Co jsou dějiny knihy? Vyložte základní principy Darntonova „knižního komunikačního okruhu“ a jeho kritiky (Adams & Barker)

Robert Darnton

Robert Darnton

Robert Choate Darnton (1939 -) je americký kulturní historik a akademický knihovník, který se specializuje na Francii v 18. století (zvláště se zajímá o literární svět, cenzuru a dějiny knih). Vzdělání získal na Harvardově a Oxfordově univerzitě. Darnton je průkopníkem v oblasti historie knihy. Během své kariéry se zabýval literárním světem osvícenské Francie, přičemž se často nezaměřoval na filozofy, ale na spisovatele mimo vyšší společnost a na materiál, který produkovali. Pomocí archivů švýcarského nakladatelství z 18. století vynesl na světlo rozsáhlou ilegální literaturu filozofie, ateismu a pornografie, která byla před revolucí pašována do Francie. V průběhu této práce Darnton vyvinul vlivný antropologický přístup k historii, prosadil nové interpretace Francouzské revoluce a pomohl vytvořit pole známé jako „historie knihy“. Má také dlouhodobý zájem o elektronické knihy, publikování na webu a další nová média.

Mezi jeho knihy například patří:

 • Mesmerism and the End of the Enlightenment in France (1968),
 • The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie (1979),
 • The Literary Underground of the Old Regime (1982),
 • The Great Cat Masacre and Other Episodes of the French Cultural History (1984),
 • The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History (1989),
 • Revolution in Print: the Press in France 1775-1800 (1989, Daniel Roche coeditor). [1]

Knižní komunikační okruh

Robert Darnton se již přes 25 let věnuje náročnému a vyčerpávajícímu zkoumání produkce, distribuce a vlivu nelegální literatury v předrevoluční Francii. Dějiny knihy mají podle Dartona být zaměřeny na společenské a kulturní dějiny komunikace prostřednictvím tisku. Jejich cílem je porozumět tomu, jak se ideje šířily tiskem a jak působnost tištěného slova ovlivňovala myšlení a jednání lidstva v průběhu posledních pěti století.

Z takto ambiciózního projektu nevyhnutelně vzešla celá řada specializovaných oblastí výzkumu, sahajících od prací zabývajících se obsahem soukromých knihoven až po zkoumání dosud přehlížených žánrů. Podle Darntona se dějiny knih zaplnily tolika „pomocnými disciplínami" a samostatnými směry bádání, že „už nelze zahlédnout jejich obecné obrysy". Aby tuto situaci napravil, navrhl proto obecný model komunikační sítě, určený k analýze procesu vzniku knih a jejich šíření ve společnosti. Model vychází z předpokladu, že všechny tištěné knihy „procházejí víceméně tímtéž životním cyklem", a co je podstatné, že „s drobnými obměnami by tento model měl platit pro všechna období v dějinách tištěné knihy".

Knižní komunikační model sestává z komunikační sítě či okruhu, který spojuje autory se čtenáři (vnější okruh), a z množiny obecnějších proměnných, které ovlivňují a utvářejí fungování i kulturu formálnějších prvků této sítě. Model tak znázorňuje životní cyklus textu od jeho psaní ke čtení a skrze vydání a distribuci jako úplný kruh. Mimoto každá ze součástí v kruhu se mění v souladu s měnícími se společenskými, politickými a ekonomickými podmínkami.

Do množiny obecnějších proměnných patří:

 • politická/právní ustanovení,
 • ekonomické a sociální podmínky,
 • intelektuální ovzduší a publicita.

Darnton vypracoval svůj model spíše s ohledem na své vlastní práce věnované Francii 18. století, vyvodil z něj však i dvě teze, které se týkají badatelských postupů obecně.

Dartonovy dvě teze:

 1. Tvrdí, že tento model předpokládá, že společnost je prostoupena komunikační sítí skládající a postihující každou fázi produkce i distribuce. Tento bod znamená odmítnutí všech pohledů zjednodušujících v tom, že předpokládají stejnoměrné difúzní procesy.
 2. Místo toho, aby model vycházel z jakéhosi soběstačného, strojového modu fungování, umožňuje v každé fázi vstup vnějších vlivů. Autoři, nakladatelé, knihtiskaři, knihkupci, knihovníci i čtenáři neustále uzpůsobovali své jednání v reakci na tlaky vycházející od státu, církve, ekonomiky či různých sociálních skupin. [2]
The communications circuit (Zdroj: The Book Unbound)

Adams & Barker - kritika knižního komunikačního okruhu

K nejvlivnějším pokusům nabídnout alternativní pohled náleží „nový model“ od Thomase R. Adamse a Nicolase Barkera, kteří argumentují tím, že spíše než knihami se Darnton zabývá lidmi. [3] Pro komplexní poznání, jaký byl úplný význam knih zejména tištěných, je však podle nich tento model nedostatečný. Proto navrhli svůj model, který pracuje nikoliv s úzce pojatou knihou, ale i s bibliografickým dokumentem. Ten je definován jako objekt psaný nebo tištěný, vydaný ve více exemplářích pro veřejnou spotřebu. [2] Namísto šesti skupin subjektů (vydavatelé, tiskárna, přepravci, knihkupec, čtenář a autor), které formují Darntonův okruh, vytyčují pět událostí v životě knihy v rámci společenských a ekonomických souvislostí. [3] [4]

Významné události v životě knihy:

 • vydání,
 • výroba,
 • distribuce,
 • recepce,
 • přežití.

Zvláštní důraz kladou zejména na další život knih, jejich dlouhodobé uchování v knihovnách a sbírkách, případně i nepřímo ve formě záznamů v katalozích, tj. fázi, kterou Darntonův model z větší části opomíjí. [3]

Je potřeba také dodat, že například Gordon Johnston poukazuje i na to, že Darntonův model téměř automaticky a poněkud problematicky předpokládá působení tržních vztahů ve společenskoekonomické existenci textu. [3]

Odkazy

Reference

 1. Robert Darnton. Princeton University [online]. [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://history.princeton.edu/people/robert-darnton
 2. 2,0 2,1 Johnston, Gordon, and Přeložil Pavel Černovský. “Co Jsou to Dějiny Samizdatu?” Česká Literatura, vol. 64, no. 6, [Ceská literatura, Institute of Czech Literature, The Academy of Sciences of the Czech Republic], 2016, pp. 870–94, http://www.jstor.org/stable/24916118.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 POŘÍZKOVÁ, Lenka a Jiřina ŠMEJKALOVÁ. Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury. Academia, 2022. ISBN: 978-80-200-3222-5
 4. GARY, David. Summary of Adams and Barker, “A New Model for the Study of the Book”. Function Follows Forme [online]. 2013 [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://davidjgary.wordpress.com/2013/02/05/summary-of-adams-and-barker-a-new-model-for-the-study-of-the-book/

Doporučená literatura

 • ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Kniha: (k teorii a praxi knižní kultury). Vyd. 1. Brno: Host, 2000. 240 s. Studium; sv. 5. ISBN 80-7294-005-8.
 • Pořízková, Lenka a Jiřina Šmejkalová. Co jsou dějiny knihy?: Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury. Academia 2022. ISBN: 978-80-200-3222-5
 • DARNTON, Robert. Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. 259 s. Každodenní život; sv. 56. ISBN 978-80-257-0862-0.
 • DARNTON, Robert. The literary underground of the Old Regime. Cambridge: Harvard University Press, 1982. 9, 258 s.
 • DARNTON, Robert. The case for books: past, present, and future. New York: PublicAffairs, ©2009. xxx, 219 s. ISBN 978-1-586-48902-1.

Související články

Klíčová slova

dějiny knihy, Robert Darnton, knižní komunikační okruh, model komunikační sítě