Co jsou databáze a pojednejte o jejich třídění a typologii z hlediska jejich registrace v historickém kontextu

Databáze je systém sloužící k modelování objektů a vztahů reálného světa prostřednictvím digitálních dat uspořádaných tak, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, načíst do paměti a provádět s nimi potřebné operace. Základními prvky databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří množina jednotně strukturovaných dat uložených v paměti počítače nebo na záznamovém médiu, jež jsou navzájem v určitém vztahu a tvoří celek z hlediska obsažených informací, data jsou přístupná výhradně pomocí speciální-ho programového vybavení – systému řízení báze dat.[1]

Různé definice

 • Někteří autoři používají termín databáze v zúženém významu pro označení pouze datového obsahu databáze (datová základna) nebo pouze programu pro práci s daty (systém, řízení báze dat).
 • Databáze jsou uspořádaná (strukturovaná) data uložená na počítačovém médiu, která jsou manipulovatelná a dostupná prostřednictvím počítačového programu.
 • Databáze je el. informační zdroj obsahující záznamy primárních dokumentů, objektem může být cokoliv.
 • Databáze je systém určený k modelování objektů a vztahů reálného světa.
 • Databáze obsahuje uspořádaná strukturovaná data, pro dat je specifické, že je lze načíst do paměti, vyhledat, zobrazit a aktualizovat.

Základní rozlišení databází

Podle typu obsažených dat se rozlišují databáze:

 1. Textové - mezi nimi lze dále vyčlenit databáze plnotextové, bibliografické, referenční, faktografické
 2. Numerické
 3. Obrazové
 4. Multimediální

Podle způsobu práce uživatele s daty se rozlišují databáze:

 1. Umožňující zápis dat (např. Modul katalogizace knihovnického systému)
 2. Databáze umožňující pouze vyhledávání a čtení dat

Třídění a typologie DB

 • Třídění a typologie databází je v současnosti složitou a ne zcela jednoznačnou záležitostí.
 • Databáze je jedním z dílčích typů novodobých speciálních druhů informačních zdrojů.
 • Podle ISBD (ER) se DB zařazují do skupiny datových elektronických zdrojů.
 • Lze DB zařadit i do skupiny elektronických on-line služeb (zejména DB dostupné přes Internet a www).
 • V historii se objevilo velké množství třídění databází.
 • Základním kritériem pro třídění je typ informací (forma reprezentace dat).

1. Známé třídění provedla v r. 1985 Martha E. Williamsová

A. Databáze textové

 1. Databáze bibliografické
 2. Databáze úplných textů
 3. Databáze typu adresářů

B. Databáze číselné (numerické)

 1. Databáze faktové
 2. Databáze časových řad
 3. Databáze statistických informací

Převážná většina se však v 80. i 90. letech shodovala na 4 pragmaticky vymezených třídách

 1. Databáze bibliografické
 2. Databáze úplných textů
 3. Databáze faktografické
 4. Databáze referenční (odkazující na jiné informační zdroje)

S rozvojem nových informačních technologií učinily systémy pro registraci databází v průběhu 90. let 20. století i další typy, objevily se DB s digitálními obrazy, zvuky, DB multimediálního charakteru.

Bývalé databázové centrum EU ECHO, ve své DBDB I’m Guide zařazovalo databáze již do 8mi typů (v závorce výskyt počtu DB v roce 1998).

 1. DB bibliografické (1703)
 2. DB faktové (1614)
 3. DB úplných textů (1675)
 4. DB grafických informací (211)
 5. DB obrazových informací (523)
 6. DB multimediální (130)
 7. DB referenční (555)
 8. DB zvukových informací (221)

Další zajímavou typologii uplatňovala od 2. pol. 90. let společnost Gale Group v DBDB Gale Directory of Databases.

Typologie se uplatňuje do dnešních dnů, textové DB z dělení M. Williamsové jsou zachovány, DB faktové se nevyskytují, místo toho jsou zařazeny jemnější typy DB vlastností chemických, fyzikálních a jiných entit, nově zařazeny DB zvukových a obrazových informací.

 1. DB bibliografické (B, Bibliographic)
 2. DB úplných textů (F, Full – text)
 3. DB typů adresářů (R, Directory)
 4. DB typu slovníků (D, Dictionary)
 5. DB obrazových informací (I, Image)
 6. DB zvukových informací (A, Audio)
 7. DB video-informací (V, video)
 8. DB počítačových programů (W, software)
 9. DB číselných informací (N, Numeric)
 10. DB statistických informací (S, Statistical)
 11. DB časových řad (T, Time series)
 12. DB vlastností (chemických a fyzikálních entit) (P, Properties)
 13. DB obchodních a finančních informací (T, Transactional)
 14. DB typu elektronických nástěnek (L, Bulletin Board)

Jedna z posledních analýz o stavu DB z roku 2003

Výše uvedené typy potvrzeny M. E. Williamsovou a navíc Williamsová uvádí 4 základní a 2 doplňkové hlavní třídy primárních DB (v závorce jejich zastoupení v r. 2002).

 1. Databáze orientované na slova 74 %
 2. Databáze orientovaná na čísla 9%
 3. Databáze orientovaná na obraz 12%
 4. Databáze orientované na zvuky 2%
 5. Databáze elektronických služeb pod 1 %
 6. Databáze se softwarem pod 1%

Zdroje

Reference

 1. KUČEROVÁ, Helena. Databáze. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-07-21]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000089&local_base=KTD.

Související články

Klíčová slova

databáze