Pojednejte o společných a rozdílných rysech nejvýznamnějších dokumentografických systémů polytematického charakteru a jejich databází

Polytematické dokumentografické systémy pokrývají svým záběrem více oborů.

PASCAL a FRANCIS

Současný producent: INIST (Institut de l'information scientifique et technique - patří k francouzské akademii věd).
Vznikl v březnu 1988, kdy nahradil původní dvě dílčí dokumentační centra a to:
Centrum pro vědy přírodní a technické (CDST)
Centrum pro vědy humanitní a společenskovědní (CDHS)
Tato dřívější centra byla ustanovena v roce 1970. Centrum CDSH převedlo svoji činnost do INIST v roce 1992.

Předchůdci databáze PASCAL, části Vědy o informacích, dokumentace

Databáze PASCAL má svůj původ v tištěném referátovém polytematickém časopise Bulletin signalétique (vy-dáván FR akademií věd již od 40. Let 20. Stol.). Bezprostředními předchůdci řady, která byla později věnována vědám o informacích a dokumentaci, byly dvě řady (1 a 110) zabývající se čistým a aplikovaným matematikám. Řada 110 se v roce 1970 rozdělila na dvě nové řady. První si ponechala označení 110 s tím, že její matematický obsah se více specializoval.

Kromě oblasti aplikovaných matematik se řada zaměřila také na počítačovou vědu a automatiku. Druhá vzniklá řada získala označení 101 a název Vědecká a technická informace (ve fr. Originále je jednotné číslo!). Vydavatelem se stalo Dokumentační centrum CNRS. V roce 1972 získala řada nový název Věda o informacích, dokumentace (pozn.: bylo užito jednotného čísla u slova „věda“).

V době změny názvu řady v roce 1971 vznikla počítačová bibliografická databáze PASCAL pro obory přírodních a technických věd a medicínu (oficiálně uveden do provozu 1973). Na základě databáze PASCAL pak byly také připravovány tištěné sešity řady Věda o informacích, dokumentace.

Jméno databáze se do hlavního souborného názvu tištěných sešitů dostalo až od roku 1984. V tomto roce bylo také změněno označení řady (nově T 205) a název řady (z vědy o informacích se přešlo do množného čísla na vědy o informacích). Poslední úprava souborného názvu seriálu proběhla v roce 1990. V roce 1994 přestaly vycházet tištěné sešity.

Základní charakteristiky databáze PASCAL

 • V současné době zahrnuje PASCAL cca 20M bibliografických záznamů.
 • Nejvíce medicína, biologie a inženýrské obory. Vědy o informacích a dokumentaci (cca 1 %, v rámci Klasifika-ce PASCAL vymezeno třídou 001A01).
 • Roční nárůst je přibližně asi 200 000 záznamů.
 • Databáze má mezinárodní charakter – angličtina převažuje.
 • Celkový počet excerpovaných časopisů (za celou dobu vývoje) je cca 8 500 titulů.
 • Aktuální počet excerpovaných seriálů je cca 3 100 (údaj k roku 2010).
 • Záznamy článků tvoří zhruba 86 % celkového objemu databáze.
 • Záznamy jsou opatřovány deskriptory ve francouzštině, angličtině a španělštině (od roku 1977) a některé i v němčině.
 • Vícejazyčný tezaurus je velkým specifikem databáze PASCAL.

Základní charakteristiky databáze FRANCIS

 • Vznik v roce 1972.
 • Obsahuje více jak 3M záznamů s ročním nárůstem asi 80 000záznamů.
 • Rovněž mezinárodní, polytematická a více jazyčná báze dat.
 • Báze je bilingvní – záznamy opatřeny deskriptory ve francouzštině i angličtině.
 • 50% záznamů má abstrakt.
 • Literatura indexována z významných světových časopisů (asi 9 000 titulů), články z periodik tvoří až 79% záznamů.
 • Informační vědy a komunikace cca 3%.

VINITI (Všeruský institut vědeckých a technických informací)

 • Vznik v roce 1955, sídlo v Moskvě
 • Roční zpracování cca 1M publikací.
 • Základním úkolem je informační zabezpečení vědců a odborníků v oblasti přírodních a technických disciplín.
 • 60% záznamů v angličtině, 30% v ruštině.
 • Informační fondy (cca 1 500 000 knihovních jednotek) slouží také k zajišťování služeb dodávání úplných textů dokumentů.
 • Tematické rozřazení – exaktní vědy také oblast vydavatelství, polygrafie a informační vědy.
 • Abstrakt má cca 1 000 000 dokumentů.
 • Automatizované zpracování se provádí na základě normativní technické instrukce pro popis dokumentů, věc-ný popis zahrnuje abstrakt, klíčová slova, ale také třídníky specifické klasifikace – rubrikátory (VINITI).
 • Objem cca 26M záznamů s referáty.
 • Záznamy jsou poskytovány na magnetických páskách, CD-romech, tištěné výstupy a také online.
 • Informační služby jsou placené, je možnost i dodávání úplných textů dokumentů.

Klasifikační schémata

Výrazným specifikem francouzského pojetí informační vědy v současné době je jednak názor, že informační věda není jedna, že jich je více (proto množné číslo „vědy o informacích“).

Klasifikace PASCAL

001A01 VĚDY O INFORMACÍCH. DOKUMENTACE (9 podtříd)
001A01A VĚDY O INFORMACÍCH A KNIHOVNÁCH. OBECNÉ ASPEKTY
001A01B MANAGEMENT INFORMAČNÍCH SLUŽEB
001A01C DOKUMENTAČNÍ (INFORMAČNÍ) ORGANIZACE
001A01D ZDROJE SPECIALIZOVANÝCH INFORMACÍ (PAPÍROVÉ NEBO ELEKTRONICKÉ NOSIČE)
001A01E ZPRACOVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
001A01F SYSTÉMY PRO VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ. SYSTÉMY PRO MANAGEMENT DOKUMENTŮ A INFORMACÍ
001A01G KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
001A01H PUBLIKOVÁNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ A REPRODUKCE INFORMACÍ
001A01I KOMUNIKACE

Klasifikace FRANCIS

790- VĚDY O INFORMACÍCH A KOMUNIKACI (12 podtříd)
790-A OBECNÉ ASPEKTY
790-B VĚDY O INFORMACÍCH A KNIHOVNÁCH. OBECNÉ ASPEKTY
790-C MANAGEMENT INFORMAČNÍCH SLUŽEB
790-D DOKUMENTAČNÍ (INFORMAČNÍ) ORGANIZACE (INSTITUCE)
790-E ZDROJE SPECIALIZOVANÝCH INFORMACÍ (PAPÍROVÝ NEBO ELEKTRONICKÝ NOSIČ)
790-F ZPRACOVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
790-G SYSTÉMY PRO VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ. SYSTÉMY PRO MANAGEMENT DOKUMENTŮ A INFORMACÍ
790-H KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
790-I PUBLIKOVÁNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ A REPRODUKCE INFORMACÍ
790-J KOMUNIKACE
790-K RŮZNÉ
790-XI RŮZNÉ

Klasifikace VINITI

2 Rubrikátory rozvíjené VINITI Státní rubrikátor vědeckých a technických informací (GRNTI) – Informatika = rubrika 20 Odvětví znalostí VINITI – Informatika = rubrika 201 Specifikem ruského pojetí informační vědy je, kromě jejího specifického pojmenování „Informatika“, její zaměření na komunikaci informací v oblasti vědy a techniky. Na rozdíl od francouzského pojetí nezahrnuje ruská Informatika oblast veřejného knihovnictví, ani oblast archivnictví nebo muzejnictví.

Rubrika (Třída) Informatika má v celkovém klasifikačním schématu rubrikátoru RVINITI přidělený kód 201. Tato rubrika obsahuje v současnosti celkem 7 podrubrik:
201.01, Obecné otázky informatiky
201.15, Organizace informační činnosti
201.17, Dokumentové informační zdroje
201.19, Analyticko-syntetické zpracování dokumentových informačních zdrojů
201.23, Vyhledávání informací
201.51, Informační služby
201.53, Informační technologie

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova

dokumentografické systémy, polytematické dokumentografické systémy, PASCAL, FRANCIS, VINITI