Determinace osobnosti

Biopsychosociální v osobnosti

 • Osobnost tvoří tzv. bio-psycho-sociální jednotu
 • Její vývoj je výsledkem neustále působících vlivů dvou druhů:
 • vnější (podmínky prostředí)
 • vnitřní (biologická výbava)

Biologická determinace osobnosti

 • vrozené dispozice
 • souhrn jejích znaků se nazývá konstituce tedy vrozené uspořádání organismu

Evolučně preformované programy chování

 • tedy systém vrozených reflexů, instinktů, které zajišťují přizpůsobení základním podmínkám života
 • přizpůsobení se děje skrze:
 • vrozené chování (potravové, obranné a orientační reflexy)
 • vrozené mechanismy učení (podmipování)
 • hereditární vlivy, a to i na některých druzích sociálního chování (obrana teritoria, agrese, sexualita).
 • Zajímavý pohled na vztah biologické determinace a lidského chování přináší sociobiologie (E.O.Wilson, J. Dawkins)
 • těla jsou jen přepravními schránkami pro geny, které se snaží o co největší expanzi do okolí, to by pochopitelně znamenalo naší totální biologickou determinaci
 • Nicméně existuje prokazatelný vliv biologických faktorů jako například dědičnost
 • přenos vlastností z jedné generace na druhou
 • Informace je předávána geny, částmi pohlavních buněk, které nesou DNA
 • Soubor genů vytváří genotyp
 • Některé naše vlastnosti a schopnosti jsou ovlivněny více dědičností než jinými vlivy
 • Například u inteligence a temperamentu
 • Je-li vloha jednoznačně geneticky určena, její ovlivnění výchovou bývá jen obtížné
 • Rysy, u nichž se předpokládá významný podíl dědičnosti se nazývají souhrnně kořeny osobnosti

Čtyřstupňová hierarchie biologických podmínek – Cattel

 1. Dědičná výbava - genové zakódování vlastního vývoje
 2. Genová výbava - obsahuje navíc změny dědičného vkladu mutací a segregací
 3. Vrozená výbava - zahrnuje i vývojové podmínky prostředí během nitroděložního vývoje
 4. Konstituční výbava - produkt předchozích účinků prostředí během pozdějšího vývoje

Vlivy vnějšího prostředí

 • fyzické (teplota ovzduší, ...)
 • psychologické (významová interakce s okolím)
 • které působí prostřednictvím učení
 • Hlavní spor se vede mezi:
 • nativismem - přesvědčením, že primární úlohu v našem vývoji hrají geny
 • naturalismem - hlavní úlohu má prostředí a učení

Psychologická determinace osobnosti

 • situační podmínky, prostředí
 • Jedním z významných psychologických vlivů je i kulturní prostředí
 • systém specifických podmínek, které před člověkem vystupují jako symboly
 • Prvotní vliv kultury je zprostředkováván rodinou, která má za úkol uvést člověka do konkrétního prostředí, naučit ho orientaci v symbolickém světě
 • Děje se tak skrze proces primární socializace, odehrávající se prostřednictvím učení
 • Tato raná sociální zkušenost se podílí na vytvoření bazální osobnosti dítěte, jejíž základní dimenzí je jistota – nejistota
 • Zdrojem pro ni je míra citu projevovaná rodiči
 • Období vzniku bazální osobnosti je určující pro celý zbytek života, vytváří se nezvratné rysy osobnosti
 • Výchova je dána dvěma základními faktory, kterými jsou projevovaná láska či neláska, a míra kontroly dítěte
 • základní typy výchovy – demokratická, autoritativní a liberální
 • vliv kultury na člověka se uskutečpuje procesem socializace
 • Jeho produktem je funkční jádro osobnosti – já
 • Já zastává funkci, kterou u zvířat vykonávají instinkty - řídí naše chování
 • Jednou z jeho funkcí je i internalizace některých hodnot našeho kulturního okolí
 • Zrání je zákonitá posloupnost evolučních a involučních změn ve stavbě a funkci organismu.
 • Má povahu pevně daných kroků a je pro všechny lidi v podstatě shodné
 • Hlavní úlohu v našem vývoji hraje dozrávání nervové a hormonální soustavy
 • V genech máme možnosti, které se mohou realizovat, jejich konkrétní podoba je spoluurčována prostředím
 • V průběhu zrání přichází kritická období, ve kterých se rozhoduje o dalším vývoji
 • Selhání v těchto obdobích má za následek nevratné změny uvnitř organismu a nelze je pozdější péčí nahradit.
 • Proces zrání lze i urychlit (White), poskytneme-li jedinci dostatečně stimulující prostředí, dítě však musí být dostatečně zralé jinak mu spíše uškodíme.
 • Učení je dominantní mezi všemi ostatními vlivy prostředí
 • Projevuje se přetrvávající změnou v duševní činnosti jedince, která je navozena psychologickým účinkem zkušenosti
 • Základní mechanismy učení jsou - zpevňování, nápodoba a vhled
 • Zrání vytváří předpoklady pro duševní rozvoj, který je realizován učením
 • Výsledky učení jsou zvratné
 • Někdy je učení individuální zkušeností, většinou však jde o zprostředkovanou zkušenost

Sociální determinace osobnosti

 • interakce mezi nimi, aktivita jedince
 • Ta se uskutečpuje procesem socializace
 • Základem socializačního programu je soubor požadavků na osobnost, její utváření a projevy
 • Vždy se socializace staví do určité míry proti požadavkům psychologickým a biologickým, stává se zdrojem vnitřních konfliktů. Jejich nezvládnutí může vyústit do vážných poruch.

Úrovně socializace

 • Celokulturní
 • nejobecnější rovina
 • soubor norem platných v rámci kulturní skupiny je jedinci předáván v rámci k tomu ustavených institucích
 • Ve vztazích jedince a skupin
 • jako jsou pracovní týmy, spolužáci, širší rodina
 • Zde se předávají kulturní vzorce v rámci vzájemné interakce.
 • Malé sociální skupiny
 • Nejdůležitější z nich je úzká rodina
 • Vyznačuje se přímou interakcí a je bezprostředním zdrojem socializace
 • Účinek výchovy, kterou člověk dostane v raném dětství uvnitř primární skupiny se pokládá za nadále neovlivnitelný
 • Dítě má v rodině zdroj uspokojování primárních potřeb

Bio-psycho-sociální podmíněnost člověka se snaží o postihnutí rozhodujících vazeb mezi:

 • subjektem (osobností)
 • činností (podstatou a povahou aktivit)
 • prostředí (podmínky jeho existence)

Systémový přístup k interakci "subjekt-prostředí-činnost"

 • aktivní interakce jedince s podmínkami jeho životní existence (sociální podmínky)
 • interakce mezi vnitřními (vrozené i osvojené) podmínkami a vnějšími podněty
 • interakce celku (osobnost) a částí (psychické jevy)
 • osobnost jako nástroj i jako produkt interakce

Vztah situačních a dispozičních proměnných Přístupy :

 • dispoziční
 • determinanty individuality (vrozené i získané)
 • postihováním rysů nelze předikovat chování
 • situační
 • individuální rozdíly ve specificky určených situacích
 • krátkodobost neodhalující skutečnou konzistentnost, nedostatečné členění situací
 • dispozice v součinnosti s situací
 • osobnost v souvislosti s makrosystémem (interakční přístup)
 • integrální spojení vnitřních a vnějších determinant
 • konkrétní osobnost v konkrétním prostředí
 • osobnost dynamicky se rozvíjející v interakci s životními kontexty