Centrální nervová soustava

 • CNS tvoří:
 1. šedá hmota - těla a krátké výběžky - analýza a syntéza vzruchů, kůra nebo jádra
 2. bílá hmota - dlouhé výběžky - nervové dráhy, vedení vzruchu

Obaly

 • mozek uložen v dutině lební, mícha v kanálu páteřním
 • tvrdá plena - dura mater - vnější obal, vystýlá dutinu lební, přirůstá ke spodině, kolem míchy tvoří tuhý vak, mezi kostí a tvrdou plenou jsou cévy, vazivo a tuk
 • pavučnice - arachnoidea - vnější obal, nesleduje záhyby mozku, mezi ní a omozečnicí vznikají dutinky, vyplněné mozkomíšním mokem
 • omozečnice - pia mater - vnitřní bal , blanitá plena, cévnatá, vniká do brázd

Mozkomíšní mok

 • liquor cerebrospinalis
 • čirá tekutina, bez buněk
 • rozpuštěná glukóza a bílkoviny (nepatrné množství)
 • složení se mění při zánětlivých onemocněních - proto vyšetření mozkomíšního moku

Mozkové komory

 • IV. komora ventriculus quartus - rozšíření centrálního míšního kanálku
 • odtud vystupuje Sylviův kanálek - aqueductus cerebri, prochází středním mozkem a ústí do III. mozkové komory
 • III. komora - ventriculus tertius - v mezimozku, jsou s ní spojeny postranní komory
 • I. a II. komora - postranní komory ventriculi laterales - v každé hemisféře jedna
 • pneumoencefalografie studuje pomocí rentgenu velikost komor
 • blána na stěnách komor produkuje mozkomíšní mok, ten pak otvorem ve stropu IV. komory odtéká mezi pavučnici a omozečnici

Mícha hřbetní

 • medulla spinalis
 • šedá hmota - je uprostřed, má tvar motýlka, odstupují z ní přední rohy míšní - odstředivá vlákna motorická
 • zadní rohy míšní - dostředivá vlákna senzorická (vzruchy z extero i interoreceptorů)
 • bílá hmota obklopuje šedou, je jí na každé straně rozdělena na tři pole
 • vzestupné dráhy - ascendentní - vedou vzruchy do mozku
 • michohrbolová dráha - spinotalamická - vede vzruchy kožní citlivosti
 • míchomozečková dráha - spinocerebelární - regulace svalového napětí a koordinace
 • sestupné dráhy (descendentní) - přijímá vzruchy z mozku (převádí je do šedé hmoty a tudy k orgánům)
 • nejvýznamnější je pyramidová dráha - dráha kortikospinální
 • mimopyramidové dráhy

Mozek

 • vzniká z ektodermu, ze kterého se zakládá hlavový konec nervové trubice

Prodloužená mícha

 • medulla oblongata
 • v týlní kosti
 • uvnitř je IV. mozková komora
 • z přední strany odstupuje posledních 7 párů mozkových nervů
 • přebírá dráhy míchy hřbetní a přidává k nim dráhy z polohových, pohybových a sluchových receptorů vnitřního ucha
 • jsou v ní centra životních funkční, obranných nepodmíněných reflexů

Retikulární formace

 • reticulum = síťka
 • sahá z prodloužené míchy do ostatních částí mozkového kmene a až do mezimozku
 • obsahuje ústředí řídící dýchání a krevní oběh
 • při „zlomení vazu“ tedy horních krčních obratlů dochází k jejímu poškození
 • vysílá vzruchy udržující mozkovou kůru v aktivitě, bdění (poškození může vyvolat chorobný spánek)
 • uvádí mozkovou kůru nespecifickým senzitivním systémem do takového stupně podráždění, že je schopna přijímat a zpracovávat podněty ze specifických drah (zároveň však zajišťuje výběrovost vnímání - aktivuje jen pro ty podněty které jsou důležité)
 • svými sestupnými vlákny do míchy zajišťuje koordinaci svalů, napětí a tak vzpřímený postoj

Most Varolův

 • pons Varoli
 • před prodlouženou míchou, po stranách přechází plynule do mozečku
 • vychází z něj trojklanný nerv
 • v jeho bílé hmotě jsou vlákna zprostředkovávající spojení kůry s mozečkem
 • je tedy důležitý spojovací útvar mezi kůrou a nižšími částmi CNS

Mozeček

 • cerebellum
 • zadní jáma lební, nad prodlouženou míchou a mostem
 • dvě polokoule spojené červem mozečkovým - vermix cerebelli, raménky mozečkovými spojený s prodlouženou míchou, mostem a středním mozkem
 • má významnou funkci při regulaci svalového napětí a udržování rovnováhy, koordinaci úmyslných pohybů
 • sbírá vzruchy z receptorů a motorické oblasti mozkové kůry a koordinuje je
 • při poškození se objevuje nekoordinovanost pohybů, přehnané a neodměřené pohyby, problémy s mluvením atd. (podobné projevům intoxikace alkoholem -
 • ochromuje mozeček)

Střední mozek

 • mesencephalon
 • nejmenší oddíl mozku člověka, skryt mezi mostem varolovým a mezimozkem
 • má mnoho různých funkcí, prochází jím Sylviův kanálek, jeho součástí je retikulární formace
 • na horní straně jsou dva páry výběžků - čtverhrbolí - kde končí některé zrakové a sluchové dráhy což umožňuje zprostředkování pohybových reakcí očí, hlavy a celého těla
 • nachází se zde i centrum zornicového reflexu (zužování a rozšiřování zornice)

Mezimozek

 • diencephalon
 • zcela skryt koncovým mozkem
 • boční stěny tvoří prav a levý hrbol mezimozkový, spodní stěna podhrbolí
 • v přední části je stopkou připojen podvěsek mozkový
 • uvnitř je III. mozková komora, k jejímuž blanitému stropu je připojena šišinka

Hrbol mezimozkový

 • thalamus
 • pravý a levý, útvary vejčitého tvaru, zasahuje sem výběžek retikulární formace
 • četnými vlákny oboustranně spojen s kůrou mozkovou - převádí do ní vzruchy z nižších oddílů CNS, jeho činnost je ale řízena mozkovou kůrou
 • je přepojovací stanicí aferentních vláken jdoucích od receptoru ke kůře, přijímá a předává počitky kůře mozkové
 • podněty zde získávají citový přízvuk, při afektech vyvolává thalamus somatickou odezvu
 • zpracovává a reaguje na bolestivé impulzy

Podhrbolí

 • hypothalamus
 • tvoří spodinu III. mozkové komory, pod ním je hypofýza (podvěsek mozkový) - před ní se kříží zrakové nervy
 • je nejdůležitějším nadřazeným koordinačním centrem vegetativních funkcí -
 • je zde sympatická a parasympatická regulační oblast
 • ve střední oblasti jsou centra sytosti a hladu, řídí metabolismus tuků a cukrů
 • je zde i termoregulační ústředí a ústředí pro udržování osmotického tlaku, příjmu vody řízení afektivního a sexuálního jednání

Koncový mozek

 • telencephalon
 • tvořen dvěma hemisférami, mezi nimiž je štěrbina ve které je kalózní těleso - corpus calosum
 • na povrchu polokoulí je plášť - pallium z šedé hmoty, jinak jsou polokoule vyplněny bílou hmotou, ve spodní části jsou jádra šedé hmoty zvané spodinové uzliny
 • na povrchu hemisfér jsou brázdy (sulci), z nichž největší je ústřední -
 • centrální - brázda Rolandova, po stranách je brázda zvaná postranní jáma fossa cerebri lateralis
 • brázdy rozdělují mozek na laloky:
 1. čelní lalok - lobus frontalis
 2. temenní lalok - lobus particalis
 3. spánkový lalok - lobus temporalis
 4. týlní lalok - lobus occipitalis

Limbický systém

 • útvary které vytvářejí při vývoji plodu límec (limbus) mozkové tkáně kolem mozkového kmene, nejstarší část korové tkáně
 • skládá se z korového lemu a hlubokých útvarů (amygdala, hippocampus)
 • účastní se řízení koordinace vegetativních a somatických funkcí při emotivním chování, emoční projevy jsou tlumeny mozkovou kůrou, ale přesto je nelze vědom zahájit ani zastavit
 • řízení sexuálního chování, vytváření dočasných spojů, ovlivňuje paměť
 • prosazuje se zvláště přes hypotalamus

Spodinové uzliny

 • bazální ganglia
 • jádra šedé hmoty ve spodině hemisfér koncového mozku
 • tato jádra regulují volní i mimovolní pohyby, ale jejich činnost sama o sobě k pohybu nevede, pouze řídí vztahy mezi podrážděním a útlumem úmyslných pohybů
 • jeho poškození způsobuje hyperkinetické nebo hypokinetické stavy

Bílá hmota

 • velké množství nervových drah vyplňujících vnitřek hemisfér
 • jsou zde 3 základní druhy drah:
 1. asociační - spojují závity kůry v téže polokouli, analyticko - syntetická činnost kůry
 2. komisurální - spojují stejná místa kůry obou polokoulí, prochází vazníkem
 3. projekční - spojují kůru s nižšími oddíly CNS

Kůra mozková

 • neocortex
 • vývojově nejmladší a nejdokonalejší část mozku, silná asi 2-5 mm, 6 vrstev nervových buněk
 • řídí veškerou činnost organismu a je sídlem vyšší nervové činnosti
 • zachycuje, rozlišuje a seskupuje vzruchy které do ní přicházejí
 • jsou zde menší okrsky se stejnou mikroskopickou stavbou a tedy stejnou funkcí (korová projekční centra) ta tvoří menší část, větší tvoří asociační oblasti

Korová projekční centra

motorické korové centrum

 • čelní lalok, před centrální brázdou
 • každá oblast svalstva má svou oblast v mozku, její velikost je určena významností svalové skupiny
 • vycházejí odsud sestupná vlákna pyramidové dráhy - řídí úmyslné pohyby
 • spojeno s mozečkem

motorické korové centrum řeči

 • Brockovo, umístěno před motorickým centrem ovládajícím pohyby ruky
 • poškození vyvolá neschopnost vyjádřit myšlenky mluvenou řečí

korové centrum kožní citlivosti

 • temenní lalok, za ústřední brázdou

korové centrum zrakové

 • kůře vnitřní strany týlního laloku
 • v dominantní hemisféře je vizuální centrum řeči

korové centrum sluchové ve spánkovém laloku, vedou sem vlákna přes thalamus Wernickeho sluchové centrum řeči korové centrum chuťové

 • nad postranní jámou, za zadním centrálním závitem

korové centrum čichové

 • neleží v neokortexu ale ve starší oblasti kůry - spodině čelních laloků
 • vlákna čichového nervu nejdou přes thalamus ale přímo