Historie verzí stránky „Charakterizujte významné rysy oborových dokumentografických systémů a jejich databází a uveďte jejich hlavní představitele ve světovém měřítku v oblasti přírodních, aplikovaných a technických věd“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace