Charakterizujte významné rysy oborových dokumentografických systémů a jejich databází a uveďte jejich hlavní představitele ve světovém měřítku v oblasti přírodních, aplikovaných a technických věd

Verze z 21. 7. 2016, 22:09, kterou vytvořila Barbora.Obstova (diskuse | příspěvky) (formátování)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Dokumentografický systém je uspořádaný systém sekundárních, popř. primárních zdrojů, které poskytují informace o existenci a dostupnosti dokumentů (např. příručky, encyklopedie, bibliografie, katalogy, databáze).

CA (Chemical Abstracts)

 • Největší a nejúplnější mezinárodní databáze v oblasti chemie.
 • Producentem je americká nevýdělečná organize CAS (Chemical Abstracts Service). Založena 1907.
 • Báze dat CA, která je analogií tištěného časopisu vznikla v roce 1979.
 • CAS je podřízena Americké chemické společnosti.
 • Unikátní databáze (CAS Registry Numbers) záznamů různých chemických látek. Je využíván v řadě jiných informačních systémů v různých oborech. Každému prvku či látce je přiděleno jedinečné registační číslo RN (desetimístné) pro efektivitu vyhledávání.
 • Formát CXF = Chemical Exchange Format. Nový formát pro usnadnění směny v mezinárodním prostředí.
 • Služba DDS, služba poskytování primárních dokumentů.
 • Spolupráce s ostatními bázemi při tvorbě, například TOXLINE.
 • Online dotazovací jazyk MESSENGER, který je základním nástrojem pro vyhledávání, také nově systém FirstSearch CA.
 • 29 000 000 záznamů (CASRN: 35 000 000 látek a 59 000 000 sekvencí), roční přírůstek cca 450 000.
 • Výstupy: online (producent a databázová centra DIALOG a DataStar), CD-ROM, tištěně.

Obsah a zdroje

 • 5 tematických oborů a 80 sekcí.
 • Obsahuje záznamy z článků z časopisů, patenty, sborníky, disertace, knihy, technické zprávy aj.
 • 10 000 časopisů – celosvětově ze 150 států a 50 jazyků, klíčových časopisů je 1 500.

Záznamy:

 • Záznamy jsou zařazeny časově, do příslušného týdne, svazku a roku.
 • Záznamy zpracovány podle tematické klasifikace CAS, nebo řízeného hesláře předmětových hesel. Dále speciální tezaurus pro chemické látky a klíčová slova.

MATHSCI (Mathematical Science)

 • Nejvýznamnější mezinárodní databáze z oboru matematiky.
 • Producentem je Americká matematická společnost, založena v roce 1888.
 • Báze MathSci je základní databází celého informačního systému.
 • Sytém e-MATH jeden z nejlepších www systémů.
 • Jsou zpřístupňovány i bibliografické informace včetně úplných textů, recenze z báze, zpřístupňovány další báze připravené spolupracujícími institucemi.
 • úplné texty primárních dokumentů jsou poskytovány v systému MathDoc.
 • 2,3M záznamů a 850K recenzí, roční přírůstek cca 80 000 záznamů a 60 000 recenzí
 • Výstupy: online (producent a databázová centra DIALOG a OVID), magnetopáskově, tištěně

Obsah a zdroje:

 • Hodnotící recenze článků z oblasti matematiky a statistiky.
 • 1 000 klíčových časopisů a záznamy článků s referáty z dalších 1 700 časopisů.
 • Všechny typy zdrojů.
 • Zdroje: Mathematical Reviews a Current Mathematical Publications.

Záznam:

 • Matematické symboly v názvech dokumentů jsou kódovány pomocí systému MathSciTeX.
 • Dokumenty zpracovány podle Matematického předmětového třídění (alfanumerické kódy, přidaná klíčová slova).

INSPEC (INformation Service – Physics, Electrical and Electronics, and Computers and Control)

 • Producentem je Institution of Engineering and Technology (Velká Británie).
 • Vznik v roce 1898, časopis Science Abstracts.
 • Speciální odbor Information Service for the Physics and Engineering communities.
 • IEE zajišťuje služby poskytování úplných textů dokumentů registrovaných v databázi INSPEC.
 • Všechny typy dokumentů.
 • Připojena německá báze PHYS – fyzika, astronomie, astrofyzika.
 • 10,5M záznamů, roční přírůstek cca 500 000 záznamů.
 • Výstupy: online (producent a databázová centra DIALOG, OVID), CD-ROM, portály, tištěně.

Obsah a zdroje:

 • Dělení podle oboru (fyzika, elektroinženýrství, komunikace atd.).
 • Všechny základní typy dokumentů – knihy, disertace, výzkumné zprávy, patenty (ojediněle)
 • Články asi z 3 850 časopisů a z asi 2 500 konferenčních materiálů.

Záznam:

 • Dokumenty zpracovány podle speciálního třídění INSPEC Classification
 • Nebo podle speciálního tezauru,
 • Záznam obsahuje a speciální údaje a kódy.

INIS (International Nuclear Information System)

 • Koordinátor Mezinárodní úřad pro atomovou energii (mírové využití atomové energie).
 • Prestižní dokumentografický systém pro oblast nukleárních informací.
 • Systém je založen na principu decentralizace přípravy vstupních dat (záznamy o dokumentech).
 • příprava dat v centrech, dodávání dat z národních středisek (za ČR Ústav jaderných informací)
 • Národní centra odesílají záznamy ve formátu INIS, k centrálnímu zpracování do centrálního počítače.
 • Systém dbá na vysokou kvalitu a unifikaci dat.
 • MAAE má v systému koordinační roli, odpovídá za zdroj a údržbu systému, koordinuje činnost národních center a je zároveň zpracovatelským střediskem.
 • Distribuce, vyhledávání dat v online režimu, poskytování úplných textů primárních dokumentů v elektrické podobě, zejména málo dostupných dokumentů (šedá literatura).
 • INIS Clearinghouse = poskytování plných textů dokumentů
 • Moderní webové rozhraní BASIS
 • 2,9M záznamů, roční přírůstek 85 000.
 • Výstupy: online (producent a databázové centrum STN), CD-ROM, FTP, tištěně.

Obsah a zdroje:

 • Tematické pokrytí průřezových odvětví jaderných věd.
 • 2 400 časopisů, 565 jádrových.
 • Všechny typy dokumentů.
 • Předmětem zpracování jsou neutajované dokumenty, najdeme zde také šedou literaturu v el. formě, v digitálním fondu se nachází cca 850 000 dokumentů.

Záznam:

 • Pravidla INIS, vlastní formát INIS pro ukládání dat.
 • Věcný popis – deskriptory tezauru INIS a kategorie předmětového třídění.

Ei COMPENDEX (Ei COMputerized ENgineering inDEX)

 • Nejrozsáhlejší dokumentofgrafická báze o technické literatuře ze strojírenských oborů.
 • Americká nevýdělečná společnost Elsevier Engineering Information Inc.
 • Vznik roku 1884, také publikování časopisu Index Notes.
 • Bohatá historie – první informační služba SDI, poté zpracovávání záznamů počítačově, později rozšiřování v podobě magnetopáskových výstupů a online, dnes retrokonverze.
 • Zahrnuje různé další báze (INSPEC).
 • Engineering Direct – vyhledávání v úplných textech časopisů.
 • 10M záznaml, roční přírůstek cca 500 000.
 • Výstupy: online (producent a databázová centra DIALOG, OVID aj.), portály, CD-ROM, tištěně.

Obsah a zdroje:

 • Inženýrské obory (cca 175) – technika a technologie, stavebnictví a civilní inženýrství, hornictví, všeobecné strojírenství, elektrotechnika, chemická zařízení a technologie, strojírenský průmysl.
 • 5 000 časopisů a konferenčních sborníků jako základ
 • Všechny typy dokumentů.

Záznam:

 • Záznamy zpracovány podle tematického třídění CAL Classification Codes.
 • Podle tezauru (záznamy tezauru jsou propojeny s klasifikačními kódy).

Zdroje

Reference

Související články

Klíčová slova

oborové dokumentografické systémy