Horizontální komunikace

Horizontální komunikace je přenos informací mezi lidmi, útvary a odděleními v rámci jedné společnosti, kteří jsou na stejné hierarchické úrovni, v rámci jednoho oddělení nebo mezi nimi. Nejčastěji k této komunikaci dochází při řešení různých projektů či celopodnikových aktivitách.

Horizontální komunikace usnadňuje týmovou spolupráci, pokud projekt vyžaduje úkoly od různých osob nebo oddělení. Pokud jednotlivá oddělení nespolupracují a neznají náplň práce ostatních oddělení, nemůže společnost efektivně fungovat. Snadno se pak může stát, že navzájem nekomunikující oddělení pracují na 100 %, ale společný výsledek neodpovídá vynaloženému úsilí, každé oddělení si totiž úkol vyložilo po svém a také k jeho naplnění použilo jiné nástroje.

Velmi zřetelně se pak tento případ projevuje v jednání s okolím firmy, kdy jeden útvar komunikuje se zákazníkem a předává mu odlišné informace než druhé oddělení, které se zákazníkem komunikuje také. Pak nastává situace, kdy je zákazník přinejmenším zmatený, v horším případě ztratí zájem o spolupráci takovýmto dodavatelem.

Příklady využití horizontální komunikace

  • napříč celou firmou
  • mezi týmy různými odděleními pracujících na stejném projektu
  • mezi osobami v těchto týmech
  • porady jednotlivých pracovních skupin
  • rozhovory s kolegy na stejné pracovní úrovni
  • vzkazy mezi kolegy

Možné následky při nevyužívání horizontální komunikace ve firmách

  • neefektivní práce mezi odděleními pracujících na jednom projektu
  • odlišnost informací podávaných zákazníkovi

Odkazy

Reference

www.andragogos.cz/wp-content/uploads/2013/05/vnitrni-komunikace-ve-firme.pdf

Server ANDRAGOGOS – PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

www.informacniveda.cz/dwn/1003/1158_Komunikace%20informaci.pdf

Modul č. 5, Komunikace informací: Petra Zia Sluková, projekt Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu, UK v Praze, ÚISK

Použitá literatura

VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi. ISBN 978-80-247-2614-4.