Pojednejte o knihovním systému jako součásti informačního systému

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Informační systém

Systém poskytující informace veřejnosti, jehož cílem je získávání, zpracování a zprostředkování informací.

Knihovní systém

V současné době se pojem automatizovaný knihovnický systém (AKS) užívá ve smyslu softwaru pro automatizaci knihoven. Podle Doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka se dříve automatizovaný knihovnický systém definoval jako knihovnický systém, v němž je automatizován alespoň jeden z knihovnických procesů (akvizice, katalogizace, výpůjční proces), nebo také celkově knihovnické a informační služby. Systém má dva druhy prvků- statické a dynamické.

Statické prvky

 • Fond knihovny
 • Zaměstnanci
 • Zřízení knihovny
 • Architektura knihovny
 • Uživatelé

Dynamické prvky

Dynamické prvky jsou všechny činnosti a procesy v knihovně. Základními procesy jsou akvizice, katalogizace, ochrana knihovního fondu a knihovnické služby.

 • Správa dynamických prvků

- automatizovaný knihovnický systém - budování jedné databáze, kterou lze použít ve všech procesech - Aleph, Clavius

Lokální AKS je samostatný systém, ve kterém jsou automatizovány procesy v rámci jedné knihovny. V této knihovně ukládáme data do počítače a pořizujeme různé výstupy. Pokud je automatizován pouze jeden z procesů, nebo jsou-li automatizované procesy nezávislé, nepropojené a data ukládáme do jednotlivých modulů odděleně, hovoříme o dílčím lokálním systému.

Integrovaný lokální systém má automatizované dva nebo více procesů, které jsou navzájem propojeny a mají společnou bibliografickou bázi dat. Tento systém využívá jedné z výhod počítačového zpracování dat – jednou uložím a mnohokrát využiji. Tyto systémy jsou dodávány jako programové balíky, které se skládají z modulů, z nichž knihovna může využít pouze ty, které potřebuje nebo na které má finance.

Moduly automatizovaného knihovního systému

 • akviziční modul - získávání informací

-podporuje veškeré procesy při akvizici dokumentů, jako jsou například objednávky, rozpočty nebo evidence dodávek.

 • katalogizace - jmenný popis dokumentů, zpracování informací, budování databází
 • výpůjční modul - kompletní správa databáze výpůjček, čtenářů, rezervací a upomínek
 • správa seriálů - integrována do katalogizace, jedná se o evidenci periodik.
 • meziknihovní výpůjční služba - služba poskytující čtenáři zapůjčení daného dokumentu z jiné knihovny, jestliže dotazovaná knihovna ve svém fondu žádaný dokument nemá
 • OPAC - knihovní katalog volně přístupný veřejnosti. Snaží se v rámci zjednodušení vyhledávání o podobnost webům a vyhledávačům jako např. Google
 • katalogy souborné, lístkové, elektronické. Slouží k vyhledávání dotazovaného dokumentu, jestli je dokument v dané knihovně, kolik má svazků apod.

Veškeré moduly jsou v AKS propojené a vzájemně spolupracují. Systémy jsou navrženy tak, že má každý uživatel (katalogizátor, knihovník, ekonom, čtenář) omezení k přístupu do jednotlivých modulů.

Dekompozice knihovnického systému

Dekompozice knihovnického systému umožňuje dokonale a stručně charakterizovat knihovnu. Jedná se o definování statických a dynamických prvků, jejich vazeb a zpětnou vazbou.[1]

Co by měl knihovnický software obecně nabízet či podporovat

 • Kompatibilitu či konvertibilitu dat – systémy musí být kompatibilní (shodné) nebo alespoň konvertibilní (převoditelné). Musí umožnit výměnu dat mezi knihovnami a zároveň i výměnu dat se zahraničím. Kompatibilita či konvertibilita systému umožní i v budoucnu jednoduchý přechod na sofistikovanější systémy.
 • Uživatelská kritéria – snadnost pohybu, integrovanost databází, parametrizace – systémy jsou dnes velmi otevřené – otázka: nejsou-li někdy až moc?
 • Jednotlivé moduly – akviziční, katalogizace, výpůjční, správa seriálů, meziknihovní výpůjční služba a další.

Podpora standardů v ČR:

 • Strukturu záznamu – data v systémech se ukládají ve formátu UNIMARC. Pokud data v tomto standardu ukládána nejsou, musí být zajištěna možnost vstupu a výstupu v tomto formátu. Zároveň musí být systém připraven na přechod na formát MARC21.
 • Zápis dat – je nutné dodržovat pravidla popisu – tedy používat anglo-americká pravidla popisu RDA.
 • Přenos dat - je nutné dodržovat závazné transportní protokoly:
  • S-R(search/retrieval) protokol - umožňuje vyhledávat v různých katalozích v systému
  • ILL protokol - definuje všechny povely, potřebné pro automatizované řízení meziknihovní výměny.
  • Z39.50 Protokol – přenosový protokol, který umožní prohlížet jiné katalogy knihoven přes svůj automatizovaný knihovnický systém.
 • Češtinu – data jsou ukládána v češtině, ale systém musí umět také je v tomto jazyce třídit.
 • Ochranu dat – data by měla být zabezpečena před úmyslným i neúmyslným poškozením. Přístup do celého systému by měl být umožněn pouze přes tajné heslo (password), důležitá je správa uživatelských práv. Uživatel má mít možnost záznamy vyhledávat a prohlížet, nikoli zapisovat a upravovat a nemá mít přístup do výpůjčního modulu.

Okolí knihovního systému

 1. Legislativa
 2. Stav poznání
 3. Množina dokumentů
 4. Struktura populace
 5. Vzdělávání
 6. Ekonomika
 7. Společensko-politický systém
 8. Informační technologie

Zdroje

Reference

 1. Dekompozice knihovního systému STÖCKLOVÁ, Anna. Dekompozice knihovnického systému: Verze 1.0 [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2008 [cit. 2017-01-22]. Dostupné z: http:http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Dekompozice-knihovnick%C3%A9ho-syst%C3%A9mu_St%C3%B6cklov%C3%A1.pdf.

Klíčová slova

knihovna, knihovní katalog, knihovní systémy, informační systém, informace, čtenář, dokument, kniha