Popište detailně strukturu tezauru. Podejte přehled vztahů, jež lze definovat mezi termíny tezauru

Tezaurus je řízený slovník deskriptorů (TDKIV: "Vyjadřuje sémantickou dominantu zastupující celou třídu podmíněné ekvivalence: ostatní podmíněně ekvivalentní slova a slovní spojení označovaná jako synonyma a kvazisynonyma se považují za nedeskriptory a jsou odkázány na deskriptory. Deskriptory spolu s nedeskriptory tvoří lexikum tezauru"). Tezaurus je vlastně soupis neboli slovník deskriptorů.

  • Nejčastěji používán pro postkoordinované obsahové zpracování.
  • Mezi prvky tezauru jsou explicitně definovány vztahy ekvivalence, hierarchie (zpravidla nepříliš hluboké) a asociace. Dále pak celek – část, předmět – užití, předmět – vlastnost, proces – prostředek, příčina - účinek.
    • Ekvivalence označuje vztah preferovaný / nepreferovaný termín (lexém). Jedná se o asymetrický vztah – USE / UF used for. Ve vztahu hierarchie je přípustná jak monohierarchie, tak polyhierarchie. Šipka na jednom konci vztahu ukazuje, že vztah hierarchie BT – broader term / NT narrower term je asymetrický. Vztah asociace – RT related term, je symetrický.
  • Může být i vícejazyčný. Vícejazyčný tezaurus je tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z několika přirozených jazyků a vyjadřující ekvivalentní vztahy v každém z těchto jazyků.
  • Rozlišují se na speciální, polytematické a univerzální (tematické členění).
  • S jeho pomocí lze vyhledávat informace bez znalosti preferovaného termínu.
  • Deskriptorový odstavec tvoří: deskriptor; definice pojmu, slovní vyjádření obsahu termínu; nedeskriptory (nedeskriptory jsou používány jen pro potřeby vyhledávání - nejsou indexovány. Jsou jimi zejména synonyma, antonyma, kvazisynonyma, zkratky nebo cizojazyčné ekvivalenty); nadřazené deskriptory; podřazené deskriptory; asociované deskriptory.

Podle způsobu tvorby, resp. vnitřního uspořádání, vyčleňujeme specifický typ tezauru označovaný termínem fasetový tezaurus, kterým rozumíme tezaurus, ve kterém se vztahy mezi termíny vytvářejí poté, co byly přeskupeny do faset. Fasetový přístup může ovlivnit nejen postup tvorby tezauru, ale i uspořádání tezauru. Podobně jako na obecné úrovni v případě selekčních jazyků můžeme rozlišit i v případě deskriptorových selekčních jazyků, deskriptorové selekční jazyky s gramatikou a deskriptorové selekční jazyky bez gramatiky, resp. s nulovou gramatikou.

Z hlediska funkce tezauru rozlišujeme tradiční tezaurus, který se používá pro indexaci a vyhledávání dokumentů. Vyhledávací tezaurus, který se používá pouze pro vyhledávání dokumentů, a indexační tezaurus, který se používá pouze pro indexaci dokumentů.

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova