Státnicové otázky z Analýzy dat

Otázka
1. Druhy výzkumu a typy výzkumných strategií, cíle výzkumu, procedury empirického výzkumu.
2. Kvantitativní a kvalitativní metody – porovnání výzkumných strategií.
3. Hypotézy, konceptualizace, operacionalizace a výběr ukazatelů; koncepty, konstrukty, indikátory, položky.
4. Měření a koncepce výzkumné chyby, validita a reliabilita a jejich ověřování, standardizace, kvantifikace, druhy znaků.
5. Výběrová šetření, druhy výběrů a efekty vychýlení výsledků, testy dobré shody a jejich využití pro ověření reprezentativity výběru.
6. Dotazování, dotazník, kognitivní přístupy a ověřování kvality otázek.
7. Mody dotazování a jejich specifika (PAPI, CAPI, CATI, CAWI,…), role tazatelů.
8. Zkoumání vývoje a změny – opakované, panelové a longitudinální výzkumy, limity průřezových analýz, replikace, tracking.
9. Experiment, experimentální a kvazi-experimentální výzkumný design, zkoumání kauzality.
10. Studium dokumentů (kritika, klasifikace, kvalitativní a kvantitativní analýza). Obsahová analýza.
11. Sekundární analýza. Zdroje sociologických dat a datové archivy.
12. Možnosti škálování, apriorní a aposteriorní škálovací postupy, ověření reliability škály.
13. Hloubkové rozhovory, focus groups.
14. Pozorování, etnografický výzkum.
15. Principy a techniky kvalitativního výzkumu. 
16. Základní deskriptivní analýza – rozdělení, míry polohy a variability, chybějící hodnoty.
17. Transformace proměnných, tvorba indexů, odvozování nových proměnných.
18. Testování statistických hypotéz. Základní pojmy, bodové a intervalové odhady, závislost na rozsahu výběru.
19. Analýza asociace I. – asociace kategoriální a kardinální proměnné v nezávislých výběrech i opakovaných měřeních (t-testy, ANOVA, neparametrické varianty).
20. Analýza asociace II. – asociace dvou kardinálních proměnných (korelační koeficienty podle Pearsona, Spearmana a Kendalla) a asociace dvou kategoriálních proměnných (chí-kvadrát test dobré shody, míry asociace pro různé druhy tabulek).
21. Regresní analýza – využití, základní pojmy, interpretace koeficientů, kvalita modelu. Postup modelování a omezení metody.
22. Možnosti a rizika kauzální interpretace souvislostí, vliv skrytých proměnných a parciální asociace.
23. Etické aspekty sociologického výzkumu.

Doporučená literatura

  • Babbie, E. (1992) The Practice of Social Research, 6.vyd., Wadsworth.
  • Disman, M. (2008) Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha.
  • Groves, Robert, M. et al. (2009) Survey Methodology. New Jersey: Wiley.
  • Hendl, J. (2012) Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. 4. vyd. Praha: Portál.
  • Jeřábek, H. (1992) Úvod do metodologie sociologického výzkumu, FSV UK, Praha.
  • Petrusek, M. (1993) Teorie a metoda v soudobé sociologii, Karolinum, Praha.
  • Saris, Willem E., Irmtraud N. Gallhofer (2007) Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. New York: Wiley.