Státnicové otázky z Dějin sociologie

Verze z 27. 11. 2020, 13:11, kterou vytvořil Stepan.Kasuba.5 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Otázka
1. Historické, epistemologické a ideologické podmínky a předpoklady vzniku sociologie; bezprostřední předchůdci sociologie.
2. Pozitivismus a antipozitivismus v sociologii 19. a počátku 20. století.
3. Comtova sociologie a pozitivní politika; vliv na další vývoj sociologie.
4. Sociologie Herberta Spencera.
5. Marxovo materialistické a dialektické pojetí dějin; pojetí člověka, výrobní síly a výrobní vztahy.
6. Marxova analýza kapitalismu a jeho sociální struktury, vliv Marxe na další vývoj sociologie.
7. Naturalistické směry v dějinách sociologie.
8. Místo psychologismu a freudismu ve vývoji sociologie.
9. Sociologie Georga Simmela a její pozdější recepce.
10. Teoretická a metodologická východiska sociologie Maxe Webera, základní pojmy a vliv Maxe Webera na další vývoj sociologie.
11. Weberovo pojetí modernizace, kapitalismu a racionalizace.
12. Hlavní témata a znaky Durkheimovy sociologické teorie a metodologie, Durkheimův vliv.
13. Durkheimovo pojetí dělby práce a společenské solidarity.
14. Paretova sociologie.
15. Americká sociologie do druhé světové války, Chicágská škola. 
16. Kritická teorie frankfurtské školy.
17. Postavení sociologie Talcotta Parsonse v dějinách sociologického myšlení.

Doporučená literatura

  • Cuin, Ch-H., Gresle, F.: Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství 2004.
  • Giddens, A. (2014). Sociologie. Praha: Argo.
  • Keller, J. (2005) Dějiny klasické sociologie. Praha, SLON.
  • Sociologické školy, směry, paradigmata. (kolektiv autorů), Praha: Sociologické nakladatelství 1994.
  • Šubrt, J. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV 2001.
  • Šubrt. J. (ed.) Historická sociologie. Plzeň: Aleš Čeněk 2007.
  • Šubrt, J. a kol.: Soudobá sociologie I (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha: Karolinum 2007.
  • Šubrt, J. a kol.: Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury).? Praha: Karolinum 2008.
  • Thompson, K. : Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister and Principal 2001.