Státnicové otázky z Metod a technik sociologického výzkumu

Otázka
1. Vztah teorie a empirie v sociálních vědách, možnosti a limity poznání.
2. Kvantitativní, kvalitativní a smíšené metody výzkumu, volba výzkumné strategie a metod.
3. Měření v sociálních vědách, kvalita měření a koncepce celkové výzkumné chyby, práce s chybami měření, korekce chyb.
4. Reprezentativita – význam, způsoby zajištění a ověření, zdroje narušení a možnosti nápravy.
5. Druhy proměnných, odvozování nových proměnných, latentní proměnné.
6. Problémy dotazování – konstrukce otázek v dotazníkovém šetření, parametry kvality a ověřování kvality otázek.
7. Možnosti kauzální interpretace souvislostí, omezení a rizika, význam vícerozměrné analýzy.
8. Modely a modelování, příklady užití.
9. Klasifikace a typologie, možnosti konstrukce typologie, výhody a nevýhody.
10. Metoda hlavních komponent a faktorová analýza.
11. Shluková analýza a diskriminační analýza.
12. Korespondenční analýza a vícerozměrné škálování.
13. Vícenásobná regrese.
14. Logitové modely.
15. Path-analýza a strukturní modely. 
16. Kvalitativní výzkum – historie, přístupy, principy, hlavní techniky sběru dat, programy pro analýzu dat.
17. Grounded theory, konstruktivistická grounded theory.
18. Biografický přístup a narativní sociologie.

Doporučená literatura

  • Disman, M. (2008) Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum.
  • Hebák, P. a kol. (2015) Statistické myšlení a nástroje analýzy dat, Informatorium, Praha.
  • Hendl, J. (2012) Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.
  • McDonald, R.P.(1991) Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii, Academia 1991
  • Řehák, J. (ed.) (1983), Typy, typologie a metody jejich utváření, sborník semináře Čs. Sociologické společnosti.
  • Schenk, J. (2014) Metodologické problémy modelovania v soc. bádání, Bratislava.