Státnicové otázky z Obecné sociologie

Otázka
1. Předmět, struktura a funkce sociologie.
2. Pojem kultury v sociologii.
3. Pojem sociálního řádu: sociální instituce, normy, konformita a sociální kontrola.
4. Narušení sociálního řádu? Anomie, deviace, odcizení, krize legitimity.
5. Rozdílnost konsensuálního a konfliktualistického pohledu na společnost; funkcionalismus a marxismus jako příklady těchto pohledů.
6. Sociální jednání a sociální interakce.
7. Individuální a společenské u jedince (role, osobnost, identita a sociální charakter).
8. Pojem struktura a jeho využití v sociologii.
9. Chudoba, sociální vyloučení a sociální mobilita.
10. Třídní pojetí sociální struktury: teorie a výzkum.
11. Socializace.
12. Vzdělávání jako sociologické téma.
13. Gender a rodina jako sociologická témata: společenské souvislosti emancipace žen a krize patriarchalismu.
14. Proces individualizace a diskuse o rozpadu komunitních vazeb.
15. Kolektivní identity v moderní společnosti (rasa, etnicita, národ, sociální hnutí). 
16. Masová společnost a masová média.
17. Jazyk a symbolická rovina sociální reality.
18. Sociologie vědění a ideologie.
19. Sociologické přístupy k náboženství.
20. Ekonomika a práce jako sociologický problém.
21. Stát, moc a legitimita: sociologická perspektiva.
22. Společnost a příroda, sociologická problematika soudobé ekologické krize a rizika.
23. Globální problémy a proces globalizace.
24. Sociologické aspekty postindustriálních změn a postmoderní kulturní situace.
25. Byrokracie v moderní společnosti.

Doporučená literatura

 • Auer, P. (2014). Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Berger, P. L. (2003). Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal.
 • Berger, P. L., & Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.
 • Bourdieu, P. (1998). Teorie jednání. Praha: Karolinum.
 • Bourdieu, P. (2012). Sociologické hledání sebe sama. Brno: Doplněk.
 • Ďurďovič, M. (2019). Vyprávění a rozhovor: teorie sociální intersubjektivity. Praha: SLON.
 • Fromm, E. (2014). Strach ze svobody. Praha: Portál.
 • Giddens, A. (2014). Sociologie. Praha: Argo.
 • Goffman, E. (1999). Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon.
 • Goffman, E. (2003). Stigma. Praha: SLON.
 • Harrington, A. ed (2006). Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál.
 • Hawkes, T. (1999). Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host.
 • Joas, H. a W. Knöbl (2020). Sociální teorie: vybrané přednášky. Praha: SLON.
 • Kolektiv autorů (1996). Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum.
 • Keller, J. (2001) Sociologie byrokracie a organizace, Praha, SLON.
 • Keller, J. (2005) Dějiny klasické sociologie. Praha, SLON.
 • Keller, J. (2012): Úvod do sociologie. Praha: SLON.
 • Latour, B. (2016). Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem. Praha: tranzit.cz.
 • Merton, R. K. (2000). Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.
 • Mills, Ch. W. (2002). Sociologická imaginace. Praha: SLON.
 • Nohejl, M. (2001). Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze: pojednání o východiscích fenomenologické sociologie. Praha: SLON.
 • Petrusek, M.: Společnosti pozdní doby. Praha, SLON 2006
 • Piaget, J. (1971). Štrukturalismus. Bratislava: Pravda.
 • Riesman, D. (2007). Osamělý dav. Praha: Kalich. (nebo Praha: Mladá fronta 1968)
 • Skovajsa, M. (2013). Struktury významu: kultura a jednání v současné sociální teorii. Praha: SLON.
 • Šubrt, J. (2015). Individualismus a holismus v sociologii: jak překonat teoretické dilema? Praha: SLON