Komunikační proces na národní úrovni

(přesměrováno z Komunikační proces)

Vysvětlení principu fungování komunikačního procesu a jeho místa v řízení informační politiky a jejího utváření. Komunikační proces na úrovni EU na příkladu formování, implementace, řízení a plánování informační politiky. Popis národní situace. Síťování, asociace, nadnárodní uskupení.[1]

Obsah

Komunikační strategie Evropské unie

EU komunikuje navenek prostřednictvím svých symbolů: vlajka, hymna, jednotná měna, hymna, motto (Jednotná v rozmanitosti) a „Den Evropy“ (9. května).

Komunikaci mezi institucemi a občany EU má ve svém portfoliu komisařka Margot Wallström[2], komisariát pro komunikaci vznikl v roce 2004. Unie se neustále potýká s informačním deficitem mezi občany Unie, a to především v oblasti představy o fungování samotné Unie a jejích institucí. Dle slov komisařky pro komunikaci Margot Wallström: lidé na ulici neznají evropské instituce, ale zajímají je především výsledky.

Komunikační politika se opírá o základní institucionální strukturu EU, kde nejvyššími institucemi je trojúhelník Evropská komise (navrhuje) → Rada Evropské unie (rozhoduje)→ Evropský parlament (doporučuje) a Evropský soudní dvůr. (vykonává)

Komunikační strategie v rámci EU se děje na evropské úrovni, národní úrovni a subnárodní úrovni. EU funguje na 3 základních principech: articulate (stanovit), bargain (jak jsme schopni vyjednávat), communicate (jak jsme schopni komunikovat vně i uvnitř).


Hlavní oficiální komunikátoři o evropských záležitostech jsou:

 • Vláda (Ministerstvo zahraničních věcí, Vicepremiér pro evropské záležitosti)
 • Prezident
 • Politické strany
 • Média
 • Odborná veřejnost
 • Evropská komise
 • Evropský parlament


Komunikační kanály můžeme dále rozdělit na

aktivní

 • Euroskop.cz,
 • Evropská centra, síť eurocenter,
 • bezplatná informační linka Eurofon 800 200 200
 • publikace, konference a soutěže

pasivní

 • podpora kampaní billboardy, letáky, brožury,
 • PR – „mluvící hlavy“ v masových médiích
 • pořady z produkce masmédií -např. U nás v Evropě, Evropské události, Euronews…

Vývoj Evropské komunikační politiky

Na vytváření komunikační strategie EU mělo značný vliv odmítnutí ratifikace klíčových dokumentů (Maastrichtská smlouva, smlouva z Nice nověji Euroústava) mezi některými členskými státy, dle mnohých názorů odmítnutí bylo výsledkem předešlých komunikačních strategií, které komunikovali pouze se společenskými elitami, ne už tak s občany, nové komunikační strategie mají za cíl posílit důvěru veřejnosti a občanskou společnost.[3].

Prvním projektem ve zlepšení komunikace EU s občany byl tzv. Plán D (dialog, diskuze, demokracie), schválen byl červenci 2005.

Plán se opírá o tři zásady:

 1. Naslouchat. Ne pouze informovat občany, ale také jim naslouchat a brát jejich názory v úvahu.
 2. Komunikovat, tedy informovat, jak politiky EU ovlivňují každodenní život občanů a jakou přinášejí přidanou hodnotu.
 3. Jednat s občany na místní úrovni, což znamená přizpůsobit zprávy jejich adresátům v jednotlivých členských státech a vyjadřovat se prostředky, které tito adresáti upřednostňují, a v jazyce, jemuž rozumějí.

Tento přístup byl uplatněn ve dvou etapách:

 1. Akční plán určující konkrétní opatření, která provede Evropská komise ve svých vlastních řadách s cílem zdokonalit komunikaci uvnitř vlastní organizační struktury,
 2. Bílá kniha, která zapojí všechny zainteresované subjekty a stanoví cíle politiky a iniciativy, které mají být uskutečňovány ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ve spolupráci s ostatními orgány a subjekty.[3].

V říjnu 2008 bylo podepsáno a schváleno tzv. Partnerství pro komunikaci o Evropě, které navazuje na předchozí komunikační strategie.[4]Cílem prohlášení je zpřístupnit občanům věrohodné a různorodé informace o EU, aby se mohli aktivně účastnit veřejné rozpravy o otázkách EU. Toto prohlášení vychází z předpokladu, že pokud je občan více informován (a zároveň má zájem) o záležitostech spojených s EU, tím větší je pravděpodobnost, že bude aktivně participovat na evropských záležitostech (referenda, veřejné rozpravy, volby do EP). Každý stát přitom odpovídá za vlastní komunikační strategii, ale zároveň se pro každý rok stanoví několik společných komunikačních priorit.


Na rok 2009 byly stanoveny následující komunikační priority:

 • Boj s klimatickými změnami
 • Červnové volby do Evropského parlamentu
 • Významná výročí


Následující bodový výčet ukazuje komunikační strategii a zvolené komunikační kanály v komunikaci s občany dle prohlášení Partnerství pro komunikaci o Evropě

 • rozvoj sítě Evropských veřejných prostor v rámci Komise a kanceláří Parlamentu v členských státech. V těchto kancelářích by se mohly pořádat výstavy, diskuse a koncerty;
 • popis aspektů školního vzdělávání, kde by společná akce na úrovni EU mohla podpořit členské státy;
 • kontaktní místa pro občanskou společnost v rámci Komise pro jednodušší a nestrannější přístup nevládních organizací;
 • zlepšení průzkumů veřejného mínění;
 • internetová informační síť na zlepšení komunikace mezi evropskými a vnitrostátními politiky, novináři a dalšími osobami, které mají vliv na veřejné mínění;
 • audiovizuální a internetová strategie, která bude následovat v nadcházejících měsících.
 • rozvoj sítě Evropských veřejných prostor v rámci Komise a kanceláří Parlamentu v členských státech. V těchto kancelářích by se mohly pořádat výstavy, diskuse a koncerty;
 • popis aspektů školního vzdělávání, kde by společná akce na úrovni EU mohla podpořit členské státy;
 • kontaktní místa pro občanskou společnost v rámci Komise pro jednodušší a nestrannější přístup nevládních organizací;
 • zlepšení průzkumů veřejného mínění;
 • internetová informační síť na zlepšení komunikace mezi evropskými a vnitrostátními politiky, novináři a dalšími osobami, které mají vliv na veřejné mínění;
 • audiovizuální a internetová strategie, která bude následovat v nadcházejících měsících.[5]


Další komunikační kanály EU

Evropská unie komunikuje se svými občany také prostřednictvím internetu, krom klasických webových stránek institucí EU provozuje také videa na kanále YouTube- EuTube, či má skupinu na Facebook, kde mohou uživatelé diskutovat o aktuálních otázkách ohledně EU. Dalším komunikačním projektem EU je telefonní linka Europe Direct a její jednotlivé národní variace (v ČR Eurofon).


Koncepce informování o evropských záležitostech

Komunikační aktivity ČR o evropských záležitostech lze rozdělit do dvou skupin:

 • Aktivity před vstupem do EU: měly za cíl především podpořit referendum o vstupu ČR do EU
 • Aktivity po vstupu ČR do EU

Základním dokumentem pro komunikační strategii ČR je Koncepce informování o evropských záležitostech. Pro období 2005 – 2006 bylo vládou identifikováno devět komunikačních okruhů: [6] • Členství ČR v Unii • Budoucnost Evropy • Budoucí přijetí Eura • Evropské programy a fondy • Schengenský systém a vnitřní bezpečnost EU • Projekt EU do škol • Rozšiřování EU • Předsednictví ČR v EU • Občané pro Evropu

V souvislosti s odmítnutím Euroústavy se jednou z komunikačních priorit stala také ratifikace Lisabonské smlouvy. K efektivnímu informování veřejnosti o evropských záležitostech slouží tzv. integrovaný informační systém o EU v ČR, při vytváření informačního systému bylo využito zkušeností jiných členských států, a to zejména dánský, finský a slovinský model. Sytém má pět základních pilířů:[7] • Eurocentra • Eurofon • Euroskop • Grantový systém na podporu informačních projektů • Informační bulletin o aktivitách veřejné správy v oblasti EU Všechny komunikační nástroje jsou koordinovány Úřadem vlády ČR

České předsednictví 2009 a aktuální komunikační priority

Rok 2009 byl Komisí vyhlášen jakožto rok kreativity a inovace (tématem loňského roku byl mezikulturní dialog), sloganem tohoto roku je „ Představuj si, vytvářej, inovuj“, cílem evropského roku kreativity a inovací je posílit povědomí o významu kreativity a inovace v osobním, společenském i ekonomickém rozvoji a stimulovat vzdělávání a výzkum, cílovou skupinou komunikačních aktivit jsou především mladí lidé a pedagogové.[8]

Česká republika předsedá EU v první polovině roku 2009, v předsednictví pokračuje po Francii, následovat bude Švédsko. Pro předsednictví ČR byly stanoveny 4 priority českého předsednictví: • Energetika bezpečná a udržitelná • Rozpočet pro budoucnost Evropy • Evropa jako globální partner • Evropa bezpečná a svobodná Národním sloganem evropského předsednictví je „Evropě to osladíme“. Prezentace vlády ČR k českému předsednictví[9]

Anotovaná bibliografie

Demonstrace

EUROCENTRA komunikační kanál EU

Eurocentrum je informačním místem pro občany ČR, Eurocentra jsou umístěna ve všech českých krajských městech.

Eurocentra zajišťují:[10]

 • Poskytují informace přímo na místě, přes bezplatnou telefonní linku Eurofon 800 200 200 a přes e-mail
 • Poskytují zdarma informační materiály
 • Pořádají bezplatné odborné a informační akce - konference, semináře, přednášky o evropských tématech, speciální přednášky pro žáky základních a studenty středních škol
 • Pořádají besedy s občany
 • Disponují presenční i absenční knihovnou
 • Nabízí volný přístup na internetové stránky o Evropské unii (přehled základních stránek o EU)
 • Spoluvytváří znalostní databázi a vlastní informační materiály
 • Vydávají vlastní měsíčník aktualit

Digitální agenda - komunikace projektu

DA.jpg

Odkazy

Reference