Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

(přesměrováno z Meziknihovní výpůjční služby)

Meziknihovní výpůjční služba (ve zkratce MVS) je takový typ služby, která na základě legislativního opatření umožňuje vyžádat a vypůjčit si z jakékoliv knihovny pro uživatele dokumenty postrádající ve svém vlastním fondu. Naopak umožňuje také vypůjčovat dokumenty jiným knihovnám z vlastního fondu.

Kontext


Jak již bylo zmíněno, MVS spadá do obecnější skupiny meziknihovních služeb. Z výše uvedené definice vyplývá, že MVS patří mezi veřejné knihovnické a informační služby poskytované zcela bezplatně; knihovna může žádat pouze úhradu skutečně vynaložených nákladů (např. poštovné). MVS je mimo jiné jednou z pěti základních forem DDS (Document Delivery Service), o nichž bude zmínka níže.

Stručná historie


MVS byla poprvé definována na území tehdejšího Československa, a to Druhým knihovnickým zákonem, kde se apelovalo na prohlubování služeb uživatelům a poskytování knih a dokumentů na požádání, spolupráci s jinými institucemi při vypůjčování knih z vlastního fondu apod.

 • 1965

S vývojem meziknihovní spolupráce nastala i potřeba definovat služby spjaté s MVS, a tak vznikla tato vymezení:
- Služby bibliograficko-informační meziknihovní – poskytuje informace stojící na základech knihovních fondů, katalogů a bibliografických aparátů dané knihovny knihovně druhé.
- Služby fotoreprodukční meziknihovní – Poskytuje fotokopie, mikrokarty, mikrofilmy apod. z fondu dané knihovny knihovně druhé. Této služby se užívá tehdy, jedná-li se o žádost o zapůjčení unikátních, vzácných či pro půjčující knihovnu nepostradatelných děl.
- Meziknihovní výpůjční služby - opatření, jež umožňují, aby si každá knihovna mohla na základě určitých pravidel vypůjčit buď jednotlivé publikace, nebo soubory knih z kterékoli jiné knihovny a naopak půjčovat z vlastního fondu ostatním knihovnám.[1]

 • 1989

V devadesátých letech došlo v oblasti knihovnictví ke značným změnám, přičemž principy zůstaly zachovány a lze je definovat jako „komplex služeb zaměřených na spolupráci při zpřístupňování informací a při zabezpečování dostupnosti požadovaných dokumentů nebo jejich kopií rychlými a ekonomicky efektivními způsoby“.

Webové stránky


Na stránkách http://www.mvs.cz je možné zjistit, která zapojená knihovna má požadovanou knihu, dále je možné si vybrat vyhledávání v určitém kraji a typu knihovny. Stránka je dostupná pro knihovny a po registraci si lze knihu objednat.

Objednávky


Pro objednání knihy přes meziknihovní službu je možné využít 3 typy žádanek:

 • jednotná žádanka MS určená k poštovnímu styku – papírová,
 • elektronická žádanka MS a
 • IFLA žádanka.

Žádanka musí podle Vyhlášky Ministerstva kultury 88/2002 Sb. obsahovat:

 • Údaje pro identifikaci dokumentu (např. název, autor, vydavatel apod.),
 • Údaje pro identifikaci žádající knihovny,
 • Údaje pro identifikaci dožádané knihovny,
 • Požadavky na způsob zprostředkování dokumentu a
 • Lhůtu, ve které má být žádost vyřízena.[2]

Jednotná žádanka (papírová) má 4 části:

 • První část – základní údaje a dožádané knihovně slouží jako stvrzenka,
 • Druhá část – je dalším dokladem pro dožádanou knihovnu podle individuálních potřeb výpůjčního systému knihovny,
 • Třetí část – jde s dokumentem tam i zpět jako průvodka, takže žádající i dožádané knihovně odpadá mnohá další korespondence a
 • Čtvrtá část – je určena pro sdělení, zprávy o vyřízení žádající knihovně, a to jak na líci, kde knihovny využívají předtisku, tak na rubu, kde mohou sdělit individuální zprávy.

Na rubu takovéto žádanky jsou uvedeny kódy odpovědí doporučené Mezinárodní federací knihovnických sdružení a asociací (IFLA) pro meziknihovní služby.

Legislativa


Veškeré dokumenty vztahující se k problematice a záležitostí okolo Meziknihovních výpůjčních služeb, je možné najít na stránkách Národní knihovny České republiky a to zde - http://www.nkp.cz/sluzby/legms

Problematika MVS

 • Nedostatečný přístup k informacím o dostupnosti informačních zdrojů
 • Náklady na poštovné
 • Nevyrovnaný poměr zátěže na jednotlivé knihovny (některé knihovny více zasílají než žádají)
 • Zastaralá pravidla určující postupy a vzájemné vztahy
 • Nevyjasněné ekonomické aspekty (vyžádání nákladů od uživatele)
 • Neprofesionalita (u uživatele i knihoven)
 • Nedostatečná informovanost

DDS

Definice


DDS (Document Delivery Service) je služba zprostředkovávající dokumenty, jehož význam se napříč léty stále mění. Lze ho definovat jako zprostředkování či dodání dokumentu v klasické či elektronické podobě. Dříve bylo chápáno jako sdílení zdrojů mezi knihovnami, proto ji uvádíme často do souvislosti s pojmem MVS (meziknihovní výpůjční služby) či MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služby). V současnosti ho nejčastěji definuje TDKIV jako „trvalé nebo dočasné zprostředkování plných textů dokumentů (např. časopiseckých článků nebo knih) v elektronické nebo tištěné podobě“. [3]

Historie


Užití fondů dokumentů jiných knihoven má položené základy již od poloviny 19. století, kdy bylo cílem poskytovat uživatelům rozšířenější služby.
První přelom začal ale ve 30. a 40. let 20. století, který je spjat s počátky mikrofilmováním knihovních sbírek, a na jehož základě bylo možné zpřístupnit dokumenty bez možnosti půjčení tištěného originálu.
Dalším důležitým mezníkem ve vývoji MVS byla padesátá léta, kdy byla zavedena technologie kopírování a ovlivnila tak nejen oblast MVS, ale také MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služby). V důsledku kopírování se prudce zvedla poptávka po kopiích originálů.
Šedesátá a sedmdesátá léta přinesla prudký vývoj v oblasti vědeckých a technických informací, kdy se v souvislosti s tím zvedla i poptávka po dodání aktuálních informací.
Nezávisle na činnosti knihoven se v této informačně-knihovnickém sféře začaly formovat nové typy komerčních bibliografických databází a různorodých systémů, které měly za cíl včas zpřístupnit aktuální informace. Mimoto se definovaly také pojmy jako „document supply“ nebo „document delivery“. [4]

Základní formy


V průběhu let, kdy DDS procházely značný vývojem a posunem, bylo definováno jejich pět základních forem.

 • MVS (meziknihovní výpůjční služby)
 • CDS (komerční dokumentové dodavatelské služby)

- zahrnují nákup dokumentů, nebo jejich částí prostřednictvím komerčních dodavatelů nebo agentů, kteří v zájmu uživatelů shromažďují veškeré informační zdroje za účelem jejich zpřístupnění

 • EDD (elektronické dodávání dokumentů)

- v tomto případě jsou všechny transakce při dodávání dokumentů vyřizovány elektronicky, tj. od objednávky, přes příjemku, až po konečný dokument v elektronické podobě. EDD také zahrnuje nákup dokumentů nebo jejich částí v elektronické podobě prostřednictvím komerčních dodavatelů či agentů.

 • RS (sdílení zdrojů)

- je jednou z možností poskytování dokumentů na základě vytvořených kooperačních sbírek, které knihovny využívají pro potřeby svých uživatelů a čtenářů. Na základě smluvního vztahu tedy knihovny zpřístupňují vlastní tištěné i elektronické zdroje uživatelům jiných knihoven.

 • RDS (vzdálený přístup k dokumentům a jejich dodání)

- je chápán jako komplexní proces, který obsahuje získání bibliografické informace o dokumentu, identifikaci konkrétního dodavatele, zprostředkování vzdáleného přístupu k dokumentu a jeho následné dodání. Tato forma zahrnuje také finanční stránku zprostředkování přístupu a dodání dokumentu.[5]

Reference

 1. 1. Meziknihovní výpůjční služba. Wikipedie [online]. 4.9.2014 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Meziknihovn%C3%AD_v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dn%C3%AD_slu%C5%BEba
 2. Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257Vyhl.htm
 3. 3. DDS. WikiKnihovna [online]. 6.2.2012 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/DDS
 4. PLANKOVÁ, Jindra. Obecné aspekty vzniku a rozšíření služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2016-01-08]. urn:nbn:cz:ik-12275. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12275
 5. PLANKOVÁ, Jindra. Systémy elektronické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti. Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 2, s. 21-38 [cit. 2016-01-09]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna102/10221.htm>. ISSN 1801-3252.

Použitá literatura

Meziknihovní výpůjční služba. Wikipedie [online]. 4.9.2014 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Meziknihovn%C3%AD_v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dn%C3%AD_slu%C5%BEba

PLANKOVÁ, Jindra. Tradiční metody užití knihovních materiálů. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1 [cit. 2016-01-08]. urn:nbn:cz:ik-12335. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12335

PLANKOVÁ, Jindra. Terminologické otázky dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2016-01-08]. urn:nbn:cz:ik-12269. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12269

PLANKOVÁ, Jindra. Obecné aspekty vzniku a rozšíření služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2016-01-08]. urn:nbn:cz:ik-12275. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12275

PLANKOVÁ, Jindra. Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 6 [cit. 2016-01-08]. urn:nbn:cz:ik-12561. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12561

PLANKOVÁ, Jindra. Charakteristika vybraných zahraničních systémů a služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2016-01-08]. urn:nbn:cz:ik-12461. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12461

DDS. WikiKnihovna [online]. 6.2.2012 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/DDS

PLANKOVÁ, Jindra. Systémy elektronické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti. Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 2, s. 21-38 [cit. 2016-01-09]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna102/10221.htm>. ISSN 1801-3252.

Meziknihovní výpůjční systém [online]. 2000 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://mvs.cz/