Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy problémů, kterými se informační etika zabývá.

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Informační etika

Toto označení poprvé použil filozof Rafael Cappuro (1987)
Etika = filozofická disciplína, která zkoumá soubor pravidel (morálku) nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Počátky lze nalézt ale již ve starověku, antice – svoboda projevu; svoboda tisku – novověk, současnost – svobodný přístup k informacím. Jedná se o oblast morálky uplatňované při vzniku, šíření, transformaci, ukládání, vyhledávání a využívání informací = soubor etických norem určený pro práci s informacemi, může probíhat ve dvou rovinách – soukromé a veřejné. Týká se knihovnictví, žurnalistiky, informatiky, publikační činnosti, při vědecké činnosti, pedagogické činnosti, politiky.
Informační etika zahrnuje etiku všech účastníků procesu přenosu informace, tedy etiku tvůrce informace (autorská etika), etiku zprostředkovatelů informací (knihovníci, informační pracovníci, žurnalisté, ale i vydavatele a nakladatele, etiku tlumočníků a překladatelů, redaktorů apod.) a etiku uživatele informací.

Informační etika je aplikovanou disciplínou filozofické etiky. Jejím cílem je definovat pravidla a zásady, jak by se měli chovat lidé, kteří pracují s informacemi, aby prospívali sobě i ostatním. Řeší praktické otázky, jako je »» plagiátorství, »» zveřejňování informací, »» problematiku poskytování informací třetí osobě. Informační etika přináší také řadu praktických a užitečných vzorců chování, které je vhodné dodržovat, pokud chceme v informační společnosti správným způsobem jednat – od tvorby dokumentu přes zpracování informací až po jejich publikaci. Řada pravidel je definována v některém z kodexů, které mají různý stupeň závaznosti. Přesto se může stát, že aplikace některých pravidel povede k paradoxům, které nemají obecně správné řešení.


Problémy informační etiky

Informační etika se nezabývá pouze prací s informacemi z praktického hlediska, ale zajímá se také o globální vývoj a vlivy, které působí na informační společnost. Etické problémy se mohou dělit na mikroetické a makroetické problémy.

Mikroetické

Jde především o správnost či nesprávnost určitého způsobu nakládání s informacemi, v souvislosti s vlastním informačním chováním aktérů procesu. Jsou spojené s chováním jedinců, lépe řečeno uživatelů počítačů, internetu a celkově kyber světa. V roce 1984 American Society for Informacion Science identifikovala tyto problémy konkrétněji. Jde například o:

 • stahování
 • soukromí (úmyslné či nechtěné zveřejnění dat)
 • copyright (duševní vlastnictví, sdílení software atp.
 • dodržování autorských práv
 • porušování citačních zásad
 • obchodování s osobními údaji
 • ochrana obchodního tajemství

Makroetické

Souvisejí s dopady informačních technologií na společnost. Jde o morální posuzování norem, praktik, institucí a zákonů, které jsou budovány na bázi makroetiky.

 • spojení informační technologie a moci
 • cyberspace a zájem o dění v reálném světě
 • digitální rozdělení společnosti
 • informační technologie ve výuce

Každý z výše uvedených problémů je dosti závažný a možností jejich řešení mnoho není nebo nejsou snadná. Těžko například můžeme nařizovat cizí mocnosti, aby přestala ve své zemi blokovat internet a nechala obyvatele nahlédnout za hranice jejich země. Můžeme však naučit lidi, jak technologie využívat, a zvýšením gramotnosti zúžit digitální propast. Stejně obtížné je kontrolovat pravdivost různých informací v době, kdy jsme jimi každý den zahlceni. Na druhé straně pro vlastnictví informací máme různé nástroje a pomůcky, stejně jako legislativu. Rovněž soukromí jednotlivce může být chráněno různými fyzickými i softwarovými prostředky v rámci IT, pokud má instituce dostatečné finanční prostředky.

Vztah informační etiky k informačnímu právu

Do informačního práva spadá:

 1. Listina základních práv a svobod.
 2. Ochrana osobnosti.
 3. Obchodní firma a obchodní tajemství.
 4. Autorské právo.
 5. Průmyslové vlastnictví.
 6. Ochrana osobních údajů
 7. Svobodný přístup k informacím
 8. Ochrana utajovaných informací