Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.

Kooperativní projekty v českých knihovnách

Jsou projekty, na kterých knihovny v ČR spolupracují na národní i mezinárodní úrovni. Současné projekty knihoven odráží změny, které přinesl rozvoj online technologií, digitalizace knihovních fondů, nárůst informací i nové možnosti vzdáleného přístupu k nim. Úkolem knihoven ve 21. století je hledat nové funkce, které umožní shromažďování a třídění tohoto obrovského množství dat, a využít při tom moderní technologie tak, aby každý z nás mohl objevovat bohaté kulturní dědictví kdekoli a kdykoli.[1]

Souborný katalog ČR

Jedná se o projekt Národní knihovny ČR. Ve své bázi Souborný katalog ČR soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. V elektronické podobě je Souborný katalog ČR budován od roku 1995 a obsahuje více než 7 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí atd.).

Záznamy obsahují: informace o dostupnosti dokumentu, o knihovně (vlastníkovi dokumentu), propojení do lokálních katalogů a na plné texty.

Využití pro knihovny: MVS; aktualizaci odběru pomocí on-line formuláře; export záznamů, u kterých je knihovna uvedena jako vlastník dokumentu a také stahování záznamů přes protokol Z39.50. [2]

Ptejte se knihovny

Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny je službou faktografickou a bibliografickou. Na projektu se podílí více jak 60 knihoven. [3]

Obálky knih

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Databáze v tuto chvíli obsahuje 2096832 obálek a 517440 obsahů českých a zahraničních publikací. Vznik v roce 2008 díky Moravské zemské knihovny v rámci programu VISK3. Jeho cílem je stát se centrálním repozitářem obrázků obálek knih určených pro integraci do katalogů knihoven.

Výhody:

 • obálky se načítají v momentě přístupu a nejsou tak staženy na harddisk
 • šetří se místo na disku knihovny
 • má několik záložních serverů, takže nedochází k výpadkům
 • bezplatná registrace

Nabízí:

 • obálky knih a periodik (uložit obálku je však možno i u speciálních dokumentů - map, hudebnin, CD, DVD)
 • fulltexty obsahů (převedené obsahy na text pomocí technologie OCR a zpřístupněné pro indexaci knihovním systémem)
 • anotace: autorské, nakladatelské, ale i uživatelské popisy dokumentů pro snadnější výběr čtenáři
 • autority
 • komentáře a hodnocení[4]

Knihovny.cz

Poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven. Portál Knihovny.cz je projekt, který vychází z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 a je ukotven v i současné Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 - 2020. Organizační záležitosti portálu nyní zajišťuje SDRUK (Sdružení knihoven ČR). Centrální portál knihoven přibližuje celé české knihovnictví trendu, který je patrný v západní Evropě.

Tento portál umožňuje:

 • půjčování, rezervace, objednávání ze skladu, prodlužování výpůjček
 • přehled o výpůjčkách, poplatcích a délce platnosti registrace čtenáře
 • možnost propojení účtů, které má čtenář v zapojených knihovnách, kde je již registrován - přístup ke službám různých knihoven z jediného rozhraní
 • vyhledávání publikací v knihovních katalozích
 • odebírání novinek
 • sledování knižních trendů, čtenářské inspirace, komentáře uživatelů
 • ukládání často používaných vyhledávacích dotazů [5]

Národní autority České republiky

Je to soubor českých národních autorit obsahující jak jmenné (personální a korporativní), tak věcné autority (tematické, geografické a formální). Databáze národních autorit je od roku 1996 spravována Národní knihovnou České republiky, autoritní záznamy jsou využívány zejména regionálními knihovnami.[6]

Daleth

Knihovní brána pro zrakově postižené je webové rozhraní umožňující prohlížení všech katalogů zapojených knihoven z jednoho místa. Knihovní brána vznikla ve spolupráci několika partnerských pracovišť a umožňuje především prohlížení katalogů zúčastněných knihoven, tedy sdílení knihovních metadat pomocí protokolu Z39.50. Na vývoji rozhraní se od začátku podílí Středisko Teiresiás při Masarykově univerzitě a Středisko Elsa — dříve Centrum TEREZA — při ČVUT v Praze.
Publikace ve formátech relevantních pro zrakově postižené: přístupný e-dokument, hmatový tisk a zvukové nebo hybridní publikace. [7]

Knihovní systémy v ČR

Současné knihovní systémy většinou splňují/obsahují následující požadavky:

 • integrovaný systém (jedna databáze dat a vzájemné propojení činností v systému = jedno vložení, několik využití, kumulace funkcí)
 • standardy, formáty (komunikační formáty - MARC, UNIMARC; standardy - RDA, AACR2; komunikační protokoly)
 • kompatibilita a konvertibilita dat – např. formát MARC21 (systémy mají shodné formáty dat, nebo jsou schopny převést data do požadovaného formátu. Respektive se jedná o použití standardů ve struktuře záznamů, při zápisu dat a při přenosu dat)

Pro komunikaci dat mezi knihovnami a vyhledávání informací slouží standardizovaný protokol Z39.50. Umožňuje jednoduchou komunikaci mezi rozdílnými počítačovými systémy. Poskytuje uživateli jednotné uživatelské rozhraní, prostřednictvím něhož může vyhledávat v různých systémech najednou. Je to nástroj pro sdílenou katalogizaci. Knihovní systémy můžeme dále rozdělit na komerční systémy a otevřené systémy (open source). Každý systém má svého producenta a nebo distributora.

Zapojení automatizovaných procesů

Základní procesy knihovnického systému tvoří: akvizice, katalogizace, správa knihovního fondu a výpůjční služby. Tyto procesy jsou pak realizovány prostřednictvím jednotlivých modulů:

Modul akvizice

Evidence a správa dokumentů, které chce knihovna získat do svého fondu. Probíhá zde evidence dodavatelů, od nichž knihovna dokumenty získává. Jsou zde zakládány administrativní dokumenty, které vznikají při akvizici (objednávky, faktury, reklamace, urgence).

Modul katalogizace

Zpracovává bibliografické záznamy pro všechny druhy dokumentů podle současných norem a standardů. V katalogizačním modulu fungují šablony, které je možné si upravit podle konkrétních potřeb knihovny. Umožňuje stahování obálek a obsahů. Je možné ho propojit s e-výpůjčkami. Součástí je databáze autorit, některé mají i regionální databázi. Katalogizační modul by měl vždy obsahovat protokol Z39.50.

Modul výpůjčky

Je velmi obsáhlý. Umožňuje nastavit profily čtenářů, v nichž lze vyhledávat podle různých kritérií (jméno, číselné řady, město, vzdělání). Nastavení různých kategorií dokumentů, které se na základě nastavení mohou půjčovat na různě dlouhé doby i pro různé kategorie čtenářů.

Modul OPAC

On-line katalog zpřístupňuje katalog a vybrané služby knihovny uživatelům a veřejnosti přes internet prostřednictvím WWW. V OPAC katalogu je možné rozlišit dva přístupy – první je přístupný všem a dále pak registrovaný přístup.

Modul revize

Pomocí čárových kódů provede revizi fondu. Výstupem je seznam nenalezených knih. V současné době se mimo revizi prostřednictvím čárových kódů může využívat i technologicky modernější způsob, a to prostřednictvím osobního digitálního asistenta, který pracuje za pomocí technologie RFID a čte tagy, které obsahují čipy. Při revizi pomocí čárových kódů se musí každá kniha vzít do ruky a načíst čárový kód v knize, technologie RFID umožňuje rychlejší způsob. Prostřednictvím tzv. digitálního knihovního asistenta snímá postupně všechny knihy.

Modul MVS

Tento modul využívají hlavně knihovny, jež zprostředkovávají meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjčky; není v naší republice rozšířen tak jako výše uvedené moduly. [8]

Příklad z praxe

Národní lékařská knihovna

Národní lékařská knihovna provozuje knihovní informační systém Medvik - Medicínská virtuální knihovna. Systém je knihovnám poskytován formou outsourcingu a je centrálně provozován v datovém centru NLK. NLK je oprávněna jako držitel generální licence poskytovat bezplatně práva k užívání systému pro všechny zdravotnické knihovny ČR. Producentem SW jádra systému (KIS DAWINCI) je společnost SVOP s.r.o. Medvik přináší díky sdílení technické infrastruktury značné úspory nákladů, možnosti kvalifikované podpory při tvorbě a sdílení informačních zdrojů, a další výhody vyplývající z kooperativního způsobu práce pro všechny zapojené informační pracoviště a jejich uživatele. Systém Medvik kompletně pokrývá všechny důležité informační toky a procesy knihovny, informačního pracoviště nebo jiné informační instituce. Aplikační moduly zabezpečují mimo jiné následující oblasti:

 • Akvizice, katalogizace, autority
 • Výpůjční protokol, cirkulace, MVS, MMVS, DDS
 • Správa seriálů, správa fondů
 • Evidence publikační činnosti
 • Administrace nastavení, audit, statistiky
 • Z39.50 Server / klient, OAI-PMH server
 • Integrace tezauru MeSH Tezaurus MeSH je určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací MeSH je biomedicínský slovník, vydávaný od r. 1960 U.S. National Library of Medicine. Obsahuje 28 939 hesel s více než 61 000 odkazy a má pravidelné roční aktualizace.[9]

Odkazy

Reference

 1. Projekty knihoven. Portál Knihovny.cz [online]. [cit. 2020-02-13]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/projekty-knihoven
 2. Co je Souborný katalog ČR (SK ČR), Souborný katalog ČR - Portál CASLIN [online]. 2018 [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.caslin.cz/caslin/o-nas/co-je-souborny-katalog-cr
 3. Ptejte se knihovny [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.ptejteseknihovny.cz/
 4. Obálky knih [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://obalkyknih.cz/
 5. Knihovny.cz [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/
 6. Národní autority ČR [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://autority.nkp.cz/
 7. Daleth - Knihovní brána pro zrakově postižené [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/daleth/
 8. STŘÍTECKÁ, Lenka. Knihovní systémy [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.kjm.cz/data/dokumenty/NSK/1a_Knihovn_systmy.pdf
 9. Systém Medvik. Systém Medvik - NLK [online]. [cit. 2020-02-13]. Dostupné z: https://nlk.cz/pro-knihovny/medvik/

Doporučená literatura

Související články

Kooperativní projekty knihoven
Knihovnické automatizované systémy a knihovnický software
Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.

Klíčová slova

Kooperativní projekty, knihovny, automatizace, knihovní systémy, projekty