Kooperativní projekty knihoven

Kooperativní projekty knihoven představují projekty, na kterých knihovny spolupracují na národní i mezinárodní úrovni. Současné projekty zrcadlí proměnu, ke které došlo díky rozvoji online technologií, digitalizaci knihovních fondů, nárůstu informací a rozšíření možnosti vzdáleného přístupu k informacím. Nyní je úkol knihoven nalézt nové funkce umožňující shromažďování a třídění velkého množství dat.[1]

Kooperace knihoven se zaměřuje na jednotlivé činnosti v provozu knihoven, jako např. přispívání do souborného katalogu, sdílená katalogizace, meziknihovní výpůjční služba, či mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, akvizice dokumentů, výměnný fond aj. Kooperace může probíhat také na regionální úrovni.[2]


Projekty v zahraničí

WorldCat

WorldCat je největší, nejkomplexnější a unikátní bibliografická databáze shromažďující více než 420 milionů bibliografických záznamů z mnoha knihoven. Databáze byla založena roku 1971, kdy knihovníci z univerzity v Ohiu přidali záznamy k OCLC Online Union Catalogue, za následujících osm let zahrnovala databáze již 5 milionů záznamů.[3]
Umožňuje dostupnost knihovních sbírek po celém světě. Databázi vytváří a řídí knihovny zapojené do projektu, který zahájilo OCLC (Online Computer Library Center). Týmy specialistů zajišťují vysokou kvalitu záznamů, které napomáhají zkrácení času stráveného katalogizací po celém světě. Databáze nabízí komplexní vyhledávání publikovaných materiálů, ověření citací, identifikaci dalších knihoven vlastnící položku v mnoha jazycích včetně češtiny.[4]


OCLC

Online Computer Library Center je mezinárodní knihovnická síť, která poskytuje technologické, knihovnické a další služby knihovnám různého typu (výzkumné, akademické, veřejné, lékařské, právní, vládní, atd.) z více než 120 zemí.[5]


Europeana

Europeana, tedy Evropská digitální knihovna, umožňuje přístup k více než 50 milionům digitálních položek z oblasti literatury, umění, vědy, politiky, historie, architektury, hudby a filmu. Spolupracuje s tisícovkami evropských institucí. Podnět k založení vzešel od Evropské komise.[6]


World digital library

Kongresová knihovna za podpory UNESCO buduje World digital library, která zpřístupňuje dokumenty ze všech zemí a kultur. Na projektu spolupracuje s institucemi celého světa.[7]


VIAF

Virtual International Authority File (soubor virtuálních mezinárodních autorit) shromažďuje více autoritních databází do jedné služby. O snahu sjednotit autoritní soubory se snaží více než 40 národních knihoven včetně Národní knihovny ČR.[8]


eBook on Demand

Služba sloužící k objednání digitalizované kopie historických knih z fondů knihoven (ty knihy, které již nejsou chráněny autorským zákonem). V ČR jsou zapojeny Národní technická knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci, Moravská zemská knihovna v Brně a Knihovna Akademie věd České republiky.[9]Projekty v České republice

Souborný katalog ČR

Národní knihovna ve spolupráci s mnoha dalšími knihovnami buduje databázi soustřeďující bibliografické záznamy všech přispívajících knihoven. Uživatel zde může naleznout informace o dostupnosti hledaného dokumentu v jednotlivých knihovnách, databáze je propojena s knihovními systémy přispívajících knihoven (uživatel může zjistit, zda je dokument aktuálně k dispozici).[10]
V rámci Souborného katalogu také vzniká kooperativní projekt České články, jehož výsledkem je databáze zpracovaných článků a statí ze seriálových publikací a sborníků vydávaných na území České republiky.

Manuscriptorium

Manuscriptorium, tedy Digitální knihovna Národní knihovny České republiky, zprostředkovává, uchovává a poskytuje přístup ke zdigitalizovaným verzím dokumentů historických fondů (rukopisů, inkunábulí, novověkých tisků, map, listin, aj.). Disponuje více než 5 miliony digitálních obrazů. Na projektu spolupracuje mnoho evropských knihoven a institucí, jako např. Universidad Complutense de Madrid, či Univerzitní knihovna Heidelber. [11]


Národní autority ČR

Národní knihovna společně se spolupracujícími knihovnami vytváří soubor národních autorit. Vytvářeny jsou jmenné autority (soubor personálních a korporativních autorit), věcné autority (soubory tematických, geografických a formálních autorit) a názvové autority pro českou knižní produkci a speciální typy dokumentů (autority pro unifikované názvy).[12]


Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny přestavuje virtuální referenční službu nabízející jednotné rozhraní pro kladení dotazů pro uživatele. Zpřístupněn je také archiv odpovědí. Na projektu se podílí více než 60 knihoven, které dotazy zodpovídají.[13]


Virtuální národní fonotéka

Virtuální národní fonotéka je databází Moravské zemské knihovny, která zpřístupňuje zvukové dokumenty uchovávané v jakékoliv knihovně, archivu, soukromé instituci, a také u soukromých osob v České republice. Na vytváření se podílí více než 10 knihoven, jejichž cílem je vytvořit souborný katalog zvukových dokumentů České republiky. Umožňuje vyhledat zvukové nahrávky a informovat o jejich nosiči a lokaci.[14]


Virtuální polytechnická knihovna

Kooperativní projekt Národní technické knihovny zlepšující přístup k informačním zdrojům, byl vytvořen virtuální souborný katalog časopisů a také služba dodávání článků v elektronické nebo tištěné podobě. Zapojilo se více než 50 českých knihoven.[15]


Česká digitální knihovna

Hlavním cílem projektu je vytvoření jednotné virtuální knihovny zpřístupňující z centrálního místa digitální knihovny provozované v České republice. Česká digitální knihovna je výstupem výzkumného projektu Ministerstva kultury ČR.[16]


Knihovny.cz

Společný portál českých knihoven poskytuje přístup ke službám českých a moravských knihoven, prohledává katalogy zapojených knihoven a zpřístupňuje další knihovnické a informační služby vybraných knihoven.[17]


Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je služba Národní technické knihovny zpřístupňující šedou literaturu veřejnosti. Na tomto projektu spolupracuje mnoho institucí včetně knihoven.[18]


Obálkyknih.cz

Služba v současnosti provozovaná Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích zpřístupňující náhledové obrázky obálek knih a dalších prvků dokumentů (obsah, anotace apod.). Služba je využívána většinou knihoven ČR, které do ní mohou také přispívat.[19]


Portál Historické fondy

Mezi tyto projekty by se měl zapojit i souborný katalog historických fondů iniciovaný Moravskou zemskou knihovnou, do kterého by měly přispívat i další instituce především Národní knihovna, Knihovna Národního muzea, Knihovna Akademie věd ČR a Vědecká knihovna v Olomouci.[20]Na kooperaci knihoven se významně podílí organizace sdružující knihovny a jejich pracovníky. Na mezinárodní úrovni se jedná především o Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí - IFLA, International Federation for Information and Documentation – FID (zásadní organizace pro jednotný a centralizovaný přístup k bibliografické klasifikaci), American Library Association – ALA; u nás je to Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky - SKIP, SDRUK - Sdružení knihoven ČR a v rámci vysokoškolského prostředí se jedná o Asociaci knihoven vysokých škol ČR - AKVŠ ČR.


Knihovní zákon

Spolupráce knihoven je definována v knihovním zákoně, který ukládá krajským knihovnám (a dalším pověřeným knihovnám) povinnost poskytovat základním knihovnám v kraji regionální funkce, tedy „poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.“[21]
Dále knihovní zákon ustanovuje povinnosti knihovnám systému knihoven, jako např. Národní knihovně. Této knihovně je připisováno několik funkcí, kterými rozvíjí kooperaci knihoven České republiky: zpřístupňuje knihovnám souborný katalog, zpracovává národní bibliografii, koordinuje a hodnotí regionální funkce, „plní funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky, zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití (…) a provádí úhradu odměn za jejich půjčování.“[21]


Odkazy

Reference

 1. Projekty knihoven. Brno: Moravian Library, 2018. Dostupné také z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/projekty-knihoven
 2. KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Kooperační systém knihoven. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. Dostupné také z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct
 3. Inside WorldCat. OCLC, 2018. Dostupné také z: https://www.oclc.org/en/worldcat/inside-worldcat.html
 4. WorldCat. OCLC, 2018. Dostupné také z: https://www.oclc.org/en/worldcat.html
 5. About OCLC. OCLC, 2018. Dostupné také z: https://www.oclc.org/en/about.html
 6. Vítejte v Europeana Collections. Europeana Collections. Hague: Europeana Foundation. Dostupné také z: https://www.europeana.eu/portal/cs/about.htm
 7. About the World Digital Library. Library of Congress. Dostupné také z: https://www.wdl.org/en/about/
 8. VIAF. OCLC, 2018. Dostupné také z: https://viaf.org
 9. DOBIÁŠOVSKÝ, Jan. EBooks on Demand (EOD). Praha: NTK, 2018. Dostupné také z: https://www.techlib.cz/cs/2939-ebooks-on-demand
 10. Co je Souborný katalog ČR (SK ČR). Praha: Národní knihovna ČR, 2018. Dostupné také z: http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/co-je-souborny-katalog-cr
 11. O Manuscriptoriu. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné také z: http://www.manuscriptorium.com/cs/o-manuscriptoriu
 12. Úvod. Praha: Národní knihovna ČR, 2018. Dostupné také z: http://autority.nkp.cz
 13. O službě. Praha: Národní knihovna ČR, 2014. Dostupné také z: http://www.ptejteseknihovny.cz/o-sluzbe/o-sluzbe
 14. Virtuální národní fonotéka. Brno: MZK. Dostupné také z: http://projekt.narodnifonoteka.cz
 15. OUZKÁ, Marcela. Virtuální polytechnická knihovna. Praha: NTK, 2018. Dostupné také z: https://www.techlib.cz/cs/2892-virtualni-polytechnicka-knihovna
 16. O České digitální knihovně. Praha: Knihovna AV ČR, v. v. i, 2018. Dostupné také z: https://www.czechdigitallibrary.cz/cs/o-cdk/
 17. O portálu. Brno: Moravian Library, 2018. Dostupné také z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/o-portalu
 18. Národní úložiště šedé literatury. Praha: NTK, 2018. Dostupné také z: https://nusl.techlib.cz
 19. O projektu Obálky knih. Obalky knih.cz, 2016. Dostupné také z: https://obalkyknih.cz/about
 20. Historické fondy. Brno: MZK, 2013. Dostupné také z: http://projekt.historickefondy.cz
 21. 21,0 21,1 ČESKO. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). AION CS, 2018. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-257

Související články

Europeana
Knihovní zákon
Manuscriptorium
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)
Virtuální národní fonotéka
World digital library

Klíčová slova

projekty knihoven, kooperace knihoven, spolupráce knihoven