Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média

Kybernetika a nová média

Kybernetika se zabývá takovými principy přenosu informací mezi systémem a jeho okolím (a naopak), které mají informační obsah. Zakladatelem této vědní disciplíny je Norbert Wiener, který ji začal poprvé vymezovat v 50. letech 19. století.

Teorie systémů

Teorie systémů spadá pod vědní obor teoretické kybernetiky. Blíže se zaobírá teoretickým uchopením systémů jako takových, tj. nahlíží na ně z metodologického hlediska a hledá jejich společné zákonitosti.

Teorie sítí a nová média

Teorie sítí zkoumá graficky (v podobě sítí) zobrazené vztahy mezi navzájem propojenými prvky systému. Pomocí zobrazení sítí je možné zkoumat například cestu, jakou se distribuují informace v systému. V 90. letech se teorie sítí rozšířila na zkoumání sociálních sítí v online prostředí Internetu.

Toto je rozcestník. Více informací o jednotlivých heslech najdete po rozkliknutí následujících odkazů: