Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC: Porovnání verzí

 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
Jedná se o projektové metody, které je také možné označit, jako podnikovou filozofii.Cílem těchto metod je optimalizovat procesy, tak aby se snížily měřitelné hodnoty, jako je čas, náklady, chybovost apod.  
+
 +
Jedná se o [[projektové metody]], které je také možné označit, jako podnikovou filozofii. Cílem těchto metod je optimalizovat procesy tak, aby se snížily měřitelné hodnoty jako je čas, náklady, chybovost apod.  
  
=== Lean ===
+
===Lean===
Bývá označována také jako "štíhlá výroba". S metodou Lean je spojené v poválečné Japonsko a konkrétně firma Toyota. Právě zde metodu Lean poprvé použili. Jedná se o soubor principů a metod, které se zaměřují na identifikování a následnou eliminaci činností, které při vytváření výstupů nepřinášejí žádnou hodnotu.
+
Bývá označována také jako "štíhlá výroba". S metodou Lean je spojené poválečné [[Japonsko]] a konkrétně firma [[Toyota]]. Právě zde metodu Lean poprvé použili. Jedná se o soubor principů a metod, které se zaměřují na identifikování a následnou eliminaci činností, které při vytváření výstupů nepřinášejí žádnou hodnotu.
  
Postup při vytváření:
+
Postup při vytváření výstupu pomocí metody Lean :
  
# <u>Určení hodnoty pro zákazníka</u> - čas, cena a výstup tj. produkt/služba musí být dle požadavků zákazníka
+
#<u>Určení hodnoty pro zákazníka</u> - čas, cena a výstup tj. produkt/služba musí být dle požadavků zákazníka
# <u>Identifikace činností, které se podílejí na vytváření hodnoty</u>
+
#<u>Identifikace činností, které se podílejí na vytváření hodnoty</u>
  
 
Tyto činnosti dělíme na:
 
Tyto činnosti dělíme na:
  
* Value-Adding (VA)- zvyšují hodnotu pro zákazníka a odráží se přímo v ceně
+
*Value-Adding (VA)- zvyšují hodnotu pro zákazníka a odráží se přímo v ceně
* Business-Non-Value-Adding (BNVA)- sem spadají činnosti, které jsou vyžadovány firmou, ale nepřidávají zákazníkovi žádnou skutečnou hodnotu z přidané hodnoty. Zahrnují práci, která spotřebovává zdroje, ale nepřináší přidanou hodnotu produktu nebo službě.<ref>[https://www.the-center.org/Blog/February-2019/What-is-Value-Added-vs-Non-Value-Added-Work]</ref>
+
*Business-Non-Value-Adding (BNVA)- sem spadají činnosti, které jsou vyžadovány firmou, ale nepřidávají zákazníkovi žádnou skutečnou hodnotu z přidané hodnoty. Zahrnují práci, která spotřebovává zdroje, ale nepřináší přidanou hodnotu produktu nebo službě.<ref>[https://www.the-center.org/Blog/February-2019/What-is-Value-Added-vs-Non-Value-Added-Work]</ref>
* Non-Value-Adding (NVA) - nezvyšují hodnotu pro zákazníka = brzdí proces = plýtván
+
*Non-Value-Adding (NVA) - nezvyšují hodnotu pro zákazníka = brzdí proces = plýtvání
** Příklady NVA činností: čekání, nadvýroba, přepracovávání, nejasné postupy, skladování, nesprávné využívání lidských zdrojů
+
**Příklady NVA činností: čekání, nadvýroba, přepracovávání, nejasné postupy, skladování, nesprávné využívání lidských zdrojů
  
Do tohoto kroku je možné zařadit i Value stream mapping (VSM), což je vizuální model procesů a je jedním ze základních nástrojů metody Lean. Model bývá v hrubé struktuře a umožňuje zobrazit základní strukturu, prvky procesu, toky, větvení, začátky, konce a charakteristiky vzhledem k vytváření hodnoty. Cílem tohoto modelu je zjistit, jak jednotlivé bloky činností přispívají k tvorbě hodnoty a lokalizovat zdroje plýtvání. NástrojValue Stream Mapping používají pracovníci, kteří jsou odpovědní za zlepšování procesů nebo řízení kvality ve firmě.<ref>https://managementmania.com/cs/value-stream-mapping</ref>
+
Do tohoto kroku je možné zařadit i Value stream mapping (VSM), což je vizuální model procesů a je jedním ze základních nástrojů metody Lean. Model bývá v hrubé struktuře a umožňuje zobrazit základní strukturu, prvky procesu, toky, větvení, začátky, konce a charakteristiky vzhledem k vytváření hodnoty. Cílem tohoto modelu je zjistit, jak jednotlivé bloky činností přispívají k tvorbě hodnoty a lokalizovat zdroje plýtvání. Nástroj Value Stream Mapping používají pracovníci, kteří jsou odpovědní za zlepšování procesů nebo řízení kvality ve firmě.<ref>https://managementmania.com/cs/value-stream-mapping</ref>
  
 
<u>3. Uvedení procesů do pohybu</u>
 
<u>3. Uvedení procesů do pohybu</u>
  
* komplexní propojení procesů v podniku – poměrně náročná je spolupráce napříč hierarchií, ale v některých případech i mimo podnik
+
*komplexní propojení procesů v podniku – poměrně náročná je spolupráce napříč hierarchií, ale v některých případech i mimo podnik
* nejčastěji sledované ukazatele v LEAN projektech
+
*nejčastěji sledované ukazatele v LEAN projektech
** kapacita procesu
+
**kapacita procesu
** průtok kritickým místem
+
**průtok kritickým místem
** kvalita výstupů
+
**kvalita výstupů
** náklady na jednotku práce
+
**náklady na jednotku práce
** obrátkovost skladových zásob
+
**obrátkovost skladových zásob
** včasnost dodávky
+
**včasnost dodávky
  
 
<u>4. Řízení se potřebami zákazníka</u>
 
<u>4. Řízení se potřebami zákazníka</u>
Řádek 37: Řádek 38:
 
Snaha o eliminaci úsilí, času, nákladů, prostor, nástrojů atd. Tato snaha je klíčová pro odstraňování nezbytných závad.
 
Snaha o eliminaci úsilí, času, nákladů, prostor, nástrojů atd. Tato snaha je klíčová pro odstraňování nezbytných závad.
  
Lean se často používá s různými přívlastky, podle toho na jakou oblast je tato filosofie uplatněna.
+
Lean se často používá s různými přívlastky podle toho, na jakou oblast je tato filosofie uplatněna.
  
* Lean Production
+
*Lean Production
* Lean Manufacturing
+
*Lean Manufacturing
* Lean Administration
+
*Lean Administration
* Lean Leadership
+
*Lean Leadership
* Lean Marketing
+
*Lean Marketing
* Lean Programming
+
*Lean Programming
* Lean Services
+
*Lean Services
* Lean Audit...
+
*Lean Audit...
  
=== Six sigma ===
+
===Six sigma===
Jedná se o obdobu metody/filozofie Lean. Uvádí se, že vznikla při řešení chybovosti a zmetkovitosti u velkosériové výroby ve firmě Motorola.<ref>https://www.managementstudyguide.com/motorola-six-sigma-story.htm</ref> Jejím cílem je tedy snížit variabilitu výstupů, snížit chybovost a současně zvýšit předvídatelnost procesů. Metoda operuje se základními hodnotami, které jsou potenciální x skutečná kvalita. Základním pojmem pro tuto metodu je kritická hodnota, což se dá označit jako místo, kde dochází k problému.  
+
Jedná se o obdobu metody/filozofie Lean. Uvádí se, že vznikla při řešení chybovosti a zmetkovitosti u velkosériové výroby ve firmě [[Motorola]].<ref>https://www.managementstudyguide.com/motorola-six-sigma-story.htm</ref> Jejím cílem je tedy snížit variabilitu výstupů, snížit chybovost a současně zvýšit předvídatelnost procesů. Metoda operuje se základními hodnotami, které jsou potenciální x skutečná kvalita. Základním pojmem pro tuto metodu je kritická hodnota, což se dá označit jako místo, kde dochází k problému.  
  
 
Podle oblasti se označuje: CTq (kvalita), CTt (čas), CTp (cena)
 
Podle oblasti se označuje: CTq (kvalita), CTt (čas), CTp (cena)
  
typické pro metodu Sex sigma je označení rolí prostřednictvím"belt":
+
typické pro metodu Six sigma je označení rolí prostřednictvím "belt":
  
** <u>Green Belt</u>
+
**<u>Green Belt</u>
*** znalosti a zkušenosti potřebné pro realizaci projektu
+
***znalosti a zkušenosti potřebné pro realizaci projektu
*** s BB vyhledávají příležitosti ke zlepšení, vybírají nejvíce účinné
+
***s Black Belt vyhledávají příležitosti ke zlepšení, vybírají nejvíce účinné
*** pomáhají při implementaci změn
+
***pomáhají při implementaci změn
*** účast na projektu jen dočasně, poté návrat ke standardním povinnostem
+
***účast na projektu jen dočasně, poté návrat ke standardním povinnostem
** <u>Black Belt</u>
+
**<u>Black Belt</u>
*** znalost funkčních oblastí
+
***znalost funkčních oblastí
*** rozšiřování best practices
+
***rozšiřování best practices
*** nejčastěji se jedná o specializovanou roli
+
***nejčastěji se jedná o specializovanou roli
** <u>Master Black Belt</u>
+
**<u>Master Black Belt</u>
*** nejvyšší role v projektu
+
***nejvyšší role v projektu
*** má technické i organizační dovednosti
+
***má technické i organizační dovednosti
*** znalost statistických a matematických analýz
+
***znalost statistických a matematických analýz
*** nastavuje program odborných školení
+
***nastavuje program odborných školení
** <u>Sponsor</u>
+
**<u>Sponsor</u>
*** zástupce podnikového managementu
+
***zástupce podnikového managementu, nejvýše postavený
*** ustanovuje projekt i tým
+
***ustanovuje projekt i tým
*** podpora týmu, odstraňování překážek, řešení krizí
+
***podpora týmu, odstraňování překážek, řešení krizí
*** agent změny  
+
***agent změny
  
Základem metody je využití strukturované metody postupného zlepšování označované DMAIC, která se skládá z těchto kroků:
+
===Cyklus DMAIC===
 +
Cyklus DMAIC je integrální součástí metody Six Sigma, jedná se zdokonalený [[PDCA cyklus]] vedoucí k neustálému zlepšování.<ref>https://stihlavyroba.eu/dmaic/s-43/</ref> Skládá se z aktivit, které jsou rozděleny do několika částí. Výstup jedné části je vstupem další části. 
  
 
<u>1.Definuj (DEFINE)</u>:  
 
<u>1.Definuj (DEFINE)</u>:  
  
* Definice cíle, rozsahu plánovanéhoprojektu
+
*Definice cíle, rozsahu plánovaného projektu
* Vymezení rozhodujících výstupů, které jsou často zaměřeny na dosažení lepší úrovně Six sigma
+
*Vymezení rozhodujících výstupů, které jsou často zaměřeny na dosažení lepší úrovně Six sigma
* Hrubá dokumentace současného stavu
+
*Hrubá dokumentace současného stavu
* Naslouchání hlasu zákazníka
+
*Naslouchání hlasu zákazníka
  
 
<u>2.Měření (MEASURE)</u>:  
 
<u>2.Měření (MEASURE)</u>:  
  
* Získání informací o procesu, zmapování pro následné vymezení problémové oblasti (krok 3.)
+
*Získání informací o procesu, zmapování pro následné vymezení problémové oblasti (krok 3.)
* Zabezpečit vyhovující úroveň sběru dat- měřitelná data
+
*Zabezpečit vyhovující úroveň sběru dat- měřitelná data
* Vyhodnotit míru variabilit
+
*Vyhodnotit míru variabilit
  
 
<u>3.Analýza (ANALYZE)</u>:  
 
<u>3.Analýza (ANALYZE)</u>:  
  
* Identifikace hlavních příčin problému a potvrzení jejich přítomnosti prostřednictvím vhodného nástroje pro analýzu dat
+
*Identifikace hlavních příčin problému a potvrzení jejich přítomnosti prostřednictvím vhodného nástroje pro analýzu dat
* Nalezení možných příčin problému
+
*Nalezení možných příčin problému
* Návrhem experimentu odstranit problém a zabezpečit tak, aby se už neopakovaly
+
*Návrhem [[Experiment|experimentu]] odstranit problém a zabezpečit tak, aby se už neopakovaly
  
 
<u>4.Zlepšování (IMPROVE):</u>
 
<u>4.Zlepšování (IMPROVE):</u>
  
* Návrh potencionálního problému řešení pomocí např. brainstorming, pilotní studie, modely, simulace a možnosti implementace
+
*Návrh potencionálního problému řešení pomocí např. [[brainstorming]], pilotní studie, [[modely]], simulace a možnosti implementace
* Aplikace FMEA, statistických metod testování hypotéz, opakovánínavrhnutých experimentů
+
*Aplikace FMEA, statistických metod testování hypotéz, opakovánínavrhnutých experimentů
  
 
<u>5. Řízení (CONTROL):</u>
 
<u>5. Řízení (CONTROL):</u>
  
* Návrh plánu řízení a kontroly, definování veličin pro sledování a kontrolu, samotná implementace řešení, stabilizace změny
+
*Návrh plánu řízení a kontroly, definování veličin pro sledování a kontrolu, samotná implementace řešení, stabilizace změny
* Zhodnocení výsledků předcházejících 4 fází
+
*Zhodnocení výsledků předcházejících 4 fází
* Dokumentovat účinné metody zlepšení
+
*Dokumentovat účinné metody zlepšení
* Průběžně sledovat proces a udržovat stav <ref>https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=6538</ref>
+
*Průběžně sledovat proces a udržovat stav <ref>https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=6538</ref>
  
Porovnání metod
 
 
<br />
 
<br />
  
* '''BNVA)'''- sem spadají činnosti, které jsou vyžadovány firmouale nepřidávají zákazníkovi žádnou skutečnou hodnotu z přidané hodnoty. Zahrnují práci, která spotřebovává zdroje, ale nepřináší přidanou hodnotu produktu nebo službě.<ref>[https://www.the-center.org/Blog/February-2019/What-is-Value-Added-vs-Non-Value-Added-Work]</ref>
+
===Porovnání metody Lean a Six sigma===
* Non-Value-Adding - nezvyšují hodnotu pro zákazníka = brzdí proces = plýtvání
+
{| class="wikitable"
 +
|+
 +
!
 +
!LEAN
 +
!SIX SIGMA
 +
|-
 +
!ZÁMĚR
 +
!Zajištění hodnoty, která je zajištěná znalostí požadavku klienta
 +
!Zajištění kvality, která je vymezena kritickými vlastnostmi produktu
 +
|-
 +
!PŘEDMĚT
 +
!Souhra procesů a horizontální zkoumání
 +
!vertikální pohled na eliminaci problémových míst
 +
|-
 +
|'''CESTA'''
 +
|'''Zamezit plýtvání'''
 +
!Snížení variability
 +
|-
 +
|'''PŘÍNOS'''
 +
|'''Zkrácení doby trvání'''
 +
|'''Zvýšená jednotnost výstupů'''
 +
|-
 +
|'''ORGANIZACE TÝMŮ'''
 +
|'''Integrované zlepšovatelské týmy'''
 +
|'''Integrované zlepšovatelské týmy se strukturou rolí "belt"'''
 +
|-
 +
|'''KLÍČOVÉ'''
 +
|'''Mapování, měření toků a jejich optimalizace'''
 +
|'''Měření výskytu a četnosti, analýza příčin a důsledků'''
 +
|}
 +
 
 +
====Reference====
 
<references />
 
<references />
 +
 +
====Doporučená literatura====
 +
 +
*FBE Bratislava, s.r.o. (2007): Six Sigma.URL: <nowiki>http://www.sixsigma.sk/index.htm</nowiki> [online] [cit. 2007-12-10].
 +
*FIALA, A. (1997): Statistické řízení jakosti: Prostředky a nástroje pro řízení a zlepšování procesů. Vysoké učení technické. Brno
 +
*PANDE, P. S., CAVANAGH, R. R., NEUMAN, R. P. (2002): Zavádíme metodu Six Sigma: aneb jakým způsobem dosahují renomované světové společnost špičkové výkonnosti. Brno: TwinsCom. ISBN: 80-238-9289-4.
 +
 +
====Klíčová slova====
 +
Lean, Six sigma, projektové metody, DMAIC, optimalizace procesů

Aktuální verze z 5. 8. 2020, 14:46

Jedná se o projektové metody, které je také možné označit, jako podnikovou filozofii. Cílem těchto metod je optimalizovat procesy tak, aby se snížily měřitelné hodnoty jako je čas, náklady, chybovost apod.

Lean

Bývá označována také jako "štíhlá výroba". S metodou Lean je spojené poválečné Japonsko a konkrétně firma Toyota. Právě zde metodu Lean poprvé použili. Jedná se o soubor principů a metod, které se zaměřují na identifikování a následnou eliminaci činností, které při vytváření výstupů nepřinášejí žádnou hodnotu.

Postup při vytváření výstupu pomocí metody Lean :

 1. Určení hodnoty pro zákazníka - čas, cena a výstup tj. produkt/služba musí být dle požadavků zákazníka
 2. Identifikace činností, které se podílejí na vytváření hodnoty

Tyto činnosti dělíme na:

 • Value-Adding (VA)- zvyšují hodnotu pro zákazníka a odráží se přímo v ceně
 • Business-Non-Value-Adding (BNVA)- sem spadají činnosti, které jsou vyžadovány firmou, ale nepřidávají zákazníkovi žádnou skutečnou hodnotu z přidané hodnoty. Zahrnují práci, která spotřebovává zdroje, ale nepřináší přidanou hodnotu produktu nebo službě.[1]
 • Non-Value-Adding (NVA) - nezvyšují hodnotu pro zákazníka = brzdí proces = plýtvání
  • Příklady NVA činností: čekání, nadvýroba, přepracovávání, nejasné postupy, skladování, nesprávné využívání lidských zdrojů

Do tohoto kroku je možné zařadit i Value stream mapping (VSM), což je vizuální model procesů a je jedním ze základních nástrojů metody Lean. Model bývá v hrubé struktuře a umožňuje zobrazit základní strukturu, prvky procesu, toky, větvení, začátky, konce a charakteristiky vzhledem k vytváření hodnoty. Cílem tohoto modelu je zjistit, jak jednotlivé bloky činností přispívají k tvorbě hodnoty a lokalizovat zdroje plýtvání. Nástroj Value Stream Mapping používají pracovníci, kteří jsou odpovědní za zlepšování procesů nebo řízení kvality ve firmě.[2]

3. Uvedení procesů do pohybu

 • komplexní propojení procesů v podniku – poměrně náročná je spolupráce napříč hierarchií, ale v některých případech i mimo podnik
 • nejčastěji sledované ukazatele v LEAN projektech
  • kapacita procesu
  • průtok kritickým místem
  • kvalita výstupů
  • náklady na jednotku práce
  • obrátkovost skladových zásob
  • včasnost dodávky

4. Řízení se potřebami zákazníka

Jednotlivé procesy jsou iniciovány potřebou dodávky konkrétního zboží/služby a s tím souvisí i pohyb zboží ve skladu.

5. Snaha o dosažení dokonalosti

Snaha o eliminaci úsilí, času, nákladů, prostor, nástrojů atd. Tato snaha je klíčová pro odstraňování nezbytných závad.

Lean se často používá s různými přívlastky podle toho, na jakou oblast je tato filosofie uplatněna.

 • Lean Production
 • Lean Manufacturing
 • Lean Administration
 • Lean Leadership
 • Lean Marketing
 • Lean Programming
 • Lean Services
 • Lean Audit...

Six sigma

Jedná se o obdobu metody/filozofie Lean. Uvádí se, že vznikla při řešení chybovosti a zmetkovitosti u velkosériové výroby ve firmě Motorola.[3] Jejím cílem je tedy snížit variabilitu výstupů, snížit chybovost a současně zvýšit předvídatelnost procesů. Metoda operuje se základními hodnotami, které jsou potenciální x skutečná kvalita. Základním pojmem pro tuto metodu je kritická hodnota, což se dá označit jako místo, kde dochází k problému.

Podle oblasti se označuje: CTq (kvalita), CTt (čas), CTp (cena)

typické pro metodu Six sigma je označení rolí prostřednictvím "belt":

  • Green Belt
   • znalosti a zkušenosti potřebné pro realizaci projektu
   • s Black Belt vyhledávají příležitosti ke zlepšení, vybírají nejvíce účinné
   • pomáhají při implementaci změn
   • účast na projektu jen dočasně, poté návrat ke standardním povinnostem
  • Black Belt
   • znalost funkčních oblastí
   • rozšiřování best practices
   • nejčastěji se jedná o specializovanou roli
  • Master Black Belt
   • nejvyšší role v projektu
   • má technické i organizační dovednosti
   • znalost statistických a matematických analýz
   • nastavuje program odborných školení
  • Sponsor
   • zástupce podnikového managementu, nejvýše postavený
   • ustanovuje projekt i tým
   • podpora týmu, odstraňování překážek, řešení krizí
   • agent změny

Cyklus DMAIC

Cyklus DMAIC je integrální součástí metody Six Sigma, jedná se zdokonalený PDCA cyklus vedoucí k neustálému zlepšování.[4] Skládá se z aktivit, které jsou rozděleny do několika částí. Výstup jedné části je vstupem další části.

1.Definuj (DEFINE):

 • Definice cíle, rozsahu plánovaného projektu
 • Vymezení rozhodujících výstupů, které jsou často zaměřeny na dosažení lepší úrovně Six sigma
 • Hrubá dokumentace současného stavu
 • Naslouchání hlasu zákazníka

2.Měření (MEASURE):

 • Získání informací o procesu, zmapování pro následné vymezení problémové oblasti (krok 3.)
 • Zabezpečit vyhovující úroveň sběru dat- měřitelná data
 • Vyhodnotit míru variabilit

3.Analýza (ANALYZE):

 • Identifikace hlavních příčin problému a potvrzení jejich přítomnosti prostřednictvím vhodného nástroje pro analýzu dat
 • Nalezení možných příčin problému
 • Návrhem experimentu odstranit problém a zabezpečit tak, aby se už neopakovaly

4.Zlepšování (IMPROVE):

 • Návrh potencionálního problému řešení pomocí např. brainstorming, pilotní studie, modely, simulace a možnosti implementace
 • Aplikace FMEA, statistických metod testování hypotéz, opakovánínavrhnutých experimentů

5. Řízení (CONTROL):

 • Návrh plánu řízení a kontroly, definování veličin pro sledování a kontrolu, samotná implementace řešení, stabilizace změny
 • Zhodnocení výsledků předcházejících 4 fází
 • Dokumentovat účinné metody zlepšení
 • Průběžně sledovat proces a udržovat stav [5]


Porovnání metody Lean a Six sigma

LEAN SIX SIGMA
ZÁMĚR Zajištění hodnoty, která je zajištěná znalostí požadavku klienta Zajištění kvality, která je vymezena kritickými vlastnostmi produktu
PŘEDMĚT Souhra procesů a horizontální zkoumání vertikální pohled na eliminaci problémových míst
CESTA Zamezit plýtvání Snížení variability
PŘÍNOS Zkrácení doby trvání Zvýšená jednotnost výstupů
ORGANIZACE TÝMŮ Integrované zlepšovatelské týmy Integrované zlepšovatelské týmy se strukturou rolí "belt"
KLÍČOVÉ Mapování, měření toků a jejich optimalizace Měření výskytu a četnosti, analýza příčin a důsledků

Reference

Doporučená literatura

 • FBE Bratislava, s.r.o. (2007): Six Sigma.URL: http://www.sixsigma.sk/index.htm [online] [cit. 2007-12-10].
 • FIALA, A. (1997): Statistické řízení jakosti: Prostředky a nástroje pro řízení a zlepšování procesů. Vysoké učení technické. Brno
 • PANDE, P. S., CAVANAGH, R. R., NEUMAN, R. P. (2002): Zavádíme metodu Six Sigma: aneb jakým způsobem dosahují renomované světové společnost špičkové výkonnosti. Brno: TwinsCom. ISBN: 80-238-9289-4.

Klíčová slova

Lean, Six sigma, projektové metody, DMAIC, optimalizace procesů