Pozitivní psychologie: Porovnání verzí

Řádek 75: Řádek 75:
 
* '''Spravedlivost''': občanství, nestrannost, schopnost vést
 
* '''Spravedlivost''': občanství, nestrannost, schopnost vést
 
* '''Umírněnost''': odpuštění, skromnost, opatrnost, autoregulace
 
* '''Umírněnost''': odpuštění, skromnost, opatrnost, autoregulace
* '''Transcendentnost''': smysl pro krásu, vděčnost, naděje, smysl pro humor, spirituálnost
+
* '''Transcendentnost''': smysl pro krásu, vděčnost, naděje, smysl pro humor, spirituálnost<ref>Mareš, J. (2008). Nová taxonomie kladných stránek člověka - Inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika roč. LVIII, p. 4-20</ref>
  
 
== Teorie duševní pohody ==
 
== Teorie duševní pohody ==

Verze z 1. 12. 2014, 01:36

Pozitivní psychologie je psychologické odvětví zabývající se vědeckým studiem pozitivních emocí, životních zkušeností a osobnostních rysů a jejich vlivem na život jedince a fungování společenství a institucí.[1] Pozitivní psychologie vznikla z potřeby nabídnout vyváženější pohled na duševní stavy a procesy člověka a alternativu k psychologii příliš jednostranně zaměřené na nefunkční charakteristiky a léčbu psychických obtíží.Kontinuum duševní nemoci a zdraví

Pozitivní psychologie hledá vědecky podložené odpovědi na otázky jako:

 • Co je duševní pohoda, co k ní přispívá, jak se projevuje a jaké má důsledky?
 • Za jakých podmínek lidé, společenství a instituce vzkvétají?
 • Co přispívá k k naplněnému, smysluplnému a uspokojujícímu životu?
 • Jaké vnější a vnitřní faktory rozhodují o tom, že někteří lidé jsou v životě šťastnější než jiní?
 • Jak si lidé nastavují inspirující cíle a co dělají, aby jich dosáhli?
 • Jaké zdroje lidem pomáhají překonat životní nesnáze a mohou fungovat jako prevence?

Historie

Pozitivní psychologie je jedním z nejmladších odvětví psychologie. Její kořeny vycházejí zejména z humanistické psychologie 50. a 60. let 20. století. Za významné předchůdce pozitivní psychologie jsou považováni průkopník psychologie osobnosti Gordon Allport, humanističtí psychologové jako Viktor Frankl, Carl Rogers a zejména Abraham Maslow, který termín pozitivní psychologie použil jako vůbec první.[2]

Boniwell2006.jpg

Už Sokrates, Platón a Aristoteles ve starém Řecku věřili, že budou-li lidé vést ctnostný život, stanou se autenticky šťastnými. Epikúros a později také zastánci utilitarismu tvrdili, že štěstí tkví v hojnosti pozitivních pocitů a radosti.

Před druhou světovou válkou, se psychologie soustředila na tři různé cíle – léčbu duševních nemocí, zvýšení lidské produktivity a identifikaci a rozvíjení talentu. Po druhé světové válce se prioritou stala léčba abnormálního chování a duševních nemocí. V roce 1950 humanističtí myslitelé, jako Carl Rogers, Erich Fromm a Abraham Maslow, pomohli obnovit zájem o další dvě zmíněné oblasti a rozvíjet nové teorie zaměřené na pozitivní aspekty lidské povahy.[3]

V roce 1998 byl prezidentem Americké psychologické asociace zvolen Martin Seligman, který je považován za otce současné pozitivní psychologie, a ta se také stala tématem jeho funkčního období. V roce 1999 proběhlo v americkém Lincolnu první setkání příznivců pozitivní psychologie a v roce 2002 se konala první mezinárodní konference.

Přístupy k pozitivní psychologii a hlavní témata

[4]

Přístupy zaměřené na emoce

 • Subjektivně vnímaná duševní pohoda (well-being): štěstí a životní spokojenost
 • Resilience
 • Flow
 • Pozitivní afektivita a emoce
 • Sebeúcta
 • Emoční copingové strategie
 • Emoční inteligence
 • Emoční kreativita

Přístupy zaměřené na kognici

 • Myšlenková kreativita
 • Sebekontrola a adaptabilita
 • Všímavost
 • Optimismus
 • Optimistický explanační styl
 • Naděje
 • Sebe-účinnost
 • Vyhodnocování situací zaměřené na řešení a psychologické přizpůsobení
 • Schopnost klást si životní cíle
 • Touha po poznání
 • Moudrost

Přístupy založené na self

 • Zacházení s informacemi a realitou
 • Zacházení s iluzemi
 • Autenticita
 • Hledání jedinečnosti
 • Pokora

Interpersonální přístupy

 • Blízkost ve vztahu
 • Soucit
 • Odpouštění
 • Vděčnost
 • Láska
 • Empatie a altruismus
 • Etika

Biologické přístupy

 • Odolnost
 • Role neuropsychologie a integrativní vědy
 • Biologie sociální podpory

Specifické copingové přístupy

 • Písemné nebo ústní sdílení emočních prožitků
 • Hledání a připomínání si výhod a přínosů
 • Pozitivní reakce na ztrátu
 • Usilování o životní smysluplnost
 • Humor
 • Meditace
 • Spiritualita

Taxonomie ctností

V roce 2004 přišli Peterson a Seligman ve své knize Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification s taxonomií šesti klíčových ctností a 24 charakterových silných stránek, které je blíže vymezují.

 • Moudrost a vědění: tvořivost, zvídavost, otevřenost mysli, láska k učení, nadhled
 • Statečnost: udatnost, stálost, integrita, vitálnost
 • Humánnost: láska, dobrota, sociální inteligence
 • Spravedlivost: občanství, nestrannost, schopnost vést
 • Umírněnost: odpuštění, skromnost, opatrnost, autoregulace
 • Transcendentnost: smysl pro krásu, vděčnost, naděje, smysl pro humor, spirituálnost[5]

Teorie duševní pohody

V roce 2011 Seligman společně se svou knihou Flourish představil i teorii duševní pohody (well-being), která navazuje na jeho a Petersonovy 24 silných stránek a jejíž akronym, PERMA, je vytvořen z počátečních písmen jejích pěti pilířů:

 • Positive emotions – cítit se dobře
 • Engagement – být plně zaujatý prováděnou činností
 • Relationships – mít autentické a pozitivní vztahy s druhými
 • Meaning – vést smysluplný život
 • Accomplishment – dosáhnout cíle a úspěchu

Tyto prvky jsou pro dlouhodobou duševní pohodu naprosto klíčové a zároveň tím, o co každý člověk přirozeně usiluje.[6]

Aplikace

Pozitivní psychologie má celou řadu reálných aplikací v různých oblastech života včetně vzdělávání, primární prevence, poradenství, terapie a řízení organizací.[7] Používáním strategií z pozitivní psychologie mohou pedagogové, trenéři, koučové, sociální pracovníci, terapeuti, zaměstnavatelé a všichni pracující s lidmi motivovat ostatní a pomáhat jim pochopit a rozvíjet jejich silné stránky.

Významní představitelé

 • Albert Bandura
 • Tal Ben-Shahar
 • Mihaly Csikszentmihalyi
 • Robert Biswas-Diener
 • Ed Diener
 • Carol Dweck
 • Angela Duckworth
 • Barbara Fredrickson
 • Daniel Gilbert
 • Daniel Kahneman
 • Matt Killingsworth
 • Shane J. Lopez
 • Sonja Lyubomirsky
 • Christopher Peterson
 • Martin Seligman
 • Kennon Sheldon
 • Charles R. Snyder
 • Philip Zimbardo
 • Jaro Křivohlavý
 • Alena Slezáčková

Odkazy

Reference

 1. Co je pozitivní psychologie. Retreived November 30, 2014, from http://www.pozitivni-psychologie.cz/clanky/co-je-pozitivni-psychologie.html
 2. Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.
 3. Hefferon, K., Boniwell I. (2011). Positive Psychology: Theory, Research and Applications. Open University Press.
 4. Snyder, C. R. & Lopez, S. J. (Eds.) (2005). Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
 5. Mareš, J. (2008). Nová taxonomie kladných stránek člověka - Inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika roč. LVIII, p. 4-20
 6. Seligman, M.E.P. (2011). Flourish : A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. New York: Free Press.
 7. Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Grada Publishing.

Použitá literatura

 • Boniwell, I. (2006). Positive psychology in a nutshell: A balanced introduction to the science of optimal functioning (2nd ed. Rev. ed.). London, England: PWBC.
 • Hefferon, K., Boniwell I. (2011). Positive Psychology: Theory, Research and Applications. Open University Press.
 • Mareš, J. (2008). Nová taxonomie kladných stránek člověka - Inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika roč. LVIII, p. 4-20
 • Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.
 • Seligman, M.E.P. (2011). Flourish : A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. New York: Free Press.
 • Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
 • Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Grada Publishing.
 • Snyder, C. R. & Lopez, S. J. (Eds.) (2005). Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.

Externí odkazy

Zdroje obrázků

 • Zpracováno podle T. Ben-Shahara (2006) [1]
 • Boniwell (2006), p. 6 [2]

Doporučená literatura

 • Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.
 • Lopez, Shane J. The Encyclopedia of Positive Psychology. Blackwell Publishing, 2009. 
 • Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
 • Peterson C., Seligman M. (2004) Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. American Psychological Association / Oxford University Press; 1 edition (April 8, 2004)

Související články

rozpracováno

Klíčová slova

rozpracováno