Slabika: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „* univerzální charakteristika – '''nejmenší reálná jednotka řeči''' * má oporu v intuitivním povědomí uživatele jazyka * jednotka foneticko-…“)
 
Řádek 34: Řádek 34:
 
* (v současném popisu, z auto-metrické teorie)
 
* (v současném popisu, z auto-metrické teorie)
 
* '''praetura''' (onset) - všechno, co je před jádrem (může být prázdná)
 
* '''praetura''' (onset) - všechno, co je před jádrem (může být prázdná)
* '''základ''' (rhyme)
+
* '''základ''' (rhyme):
 
: - '''jádro''' (nukleus) - slabikotvorná hláska
 
: - '''jádro''' (nukleus) - slabikotvorná hláska
 
: - '''koda''' (coda) - všechno, co je po jádru (může být prázdná)
 
: - '''koda''' (coda) - všechno, co je po jádru (může být prázdná)
Řádek 64: Řádek 64:
 
: - c) není třeba hledat hranici, konsonant může patřit k oběma sousedním vrcholům
 
: - c) není třeba hledat hranici, konsonant může patřit k oběma sousedním vrcholům
  
* pozn.: '''pobočná slabika''' viz kapitola
+
* pozn.: '''pobočná slabika''' viz kapitola [[Artikulační_vlastnosti_konsonantů|Fyziologická fonetika: Artikulační vlastnosti konsonantů]]
  
  
 +
== Vztah k jazykovým jednotkám ==
  
 +
* slabika často koresponduje s '''morfémem'''
 +
: - v izolačních jazycích (gramatická funkce nesena lexikálními morfémy) se hranice morfému často shoduje s hranicí slabiky
 +
: - ve flektivních jazycích je morfém vždy složen minimálně z jedné slabiky
 +
 +
 +
== Vlastnosti slabiky v češtině =
 +
 +
* '''nukleus''' – všechny vokály, „slabikotvorné“ konsonanty ([r, l. m, n] – [m] v ''sedm'', ''osm''; [n] v ''sedn'' a cizích slovech – [hajdn]; [r, l] když jsou obklopeny konsonanty nebo koncem slova × [[Artikulační_vlastnosti_konsonantů|pobočná slabika]])
 +
* '''praetura''' – až 4/5 konsonantů (''pštros / s pštrosicí'')
 +
* '''koda''' – max. 3 konsonanty (''pomst'')
 +
* neurčitost – počet slabik – otázka diftongu [eu]
 +
 +
 +
== Mora ==
 +
 +
* v jazycích, v nichž se prosadilo trvání slabiky jako strukturní jev, je pak třeba odlišovat slabiky '''„silné“''' (dlouhé) a '''„slabé“''' (krátké)
 +
* tzv. '''mora''' je abstraktní jednotka pro '''minimální časový krok''' = trvání slabé slabiky
 +
* → silné slabiky jsou ty, které jsou delší než jedna mora
 +
* reálná charakteristika mory se může v jednotlivých jazycích lišit, podle povahy struktur, k jejichž popisu má sloužit
 +
* obecně '''1 morová slabika ='''
 +
: - nejvýš jeden (krátký) segment v nukleu (dlouhé vokály a diftongy = sled dvou mor)
 +
: - jeden segment v kodě
 +
: - obsazení praetury nerozhoduje
 +
 +
* příklad ze slovenštiny, která se hlásí k jazykům s morovým principem:
 +
: - struktura připouští pouze 3 mory ve slabikách slov stojících vedle sebe, počítá se pouze charakteristika nukleu
 +
: → tzn., že vedle sebe nemůžou nikdy stát dvě silné (= dlouhé) slabiky
  
  

Verze z 7. 9. 2014, 11:11

 • univerzální charakteristika – nejmenší reálná jednotka řeči
 • má oporu v intuitivním povědomí uživatele jazyka
 • jednotka foneticko-percepční (již de Groot 1926: psycho-fyziologická jednotka)
 • definice? – jednotná popisná neexistuje (resp. vzniklo jich mnoho)


Teorie / přístupy z různých hledisek

 • akustická (Jespersen, 1913) – základem je sonora, představa stupnice sonority hlásek, atd.
 • výdechová (Techmer, 1884, Storm, 1892) – skok v plynulosti výdechového proudu
 • motorická (Stetson, 1928, Motor Phonetics, 1951) – fyziologické odůvodnění výdechové teorie, koordinace mluvních pohybů, které ovlivňují proud dechu
 • artikulační (Saussure) – dva aspekty v artikulaci slabiky, explozivní start a implozivní závěr
 • fonologická (von Essen, 1951) – vlastnost konkrétního jazykového útvaru
 • komplexní přístup (např. Chlumský, 1935) – charakteristika expirační, artikulační, akustická, kinetická, psychologická, atd.


Uznávané vlastnosti slabiky

 • z hlediska zaznění hlasu:
- silové crescendo-decrescendo, tónová konvexnost, plnost témbru ve střední části
 • z hlediska artikulace:
- uvolnění cesty – apertura, postup striktura → apertura
 • jistota:
- určení počtu slabik – pociťování slabičného jádra, rozdíly mezi jazyky – co může být slabikou v jazyce?
- tendence ke střídání postavení striktura → apertura
 • nejistota:
- určení hranice v okamžiku, kdy se objeví větší počet konsonantů mezi jádry, ale i v případě jednoho konsonanta (Hála: určit nelze – např. já-ta-ma-si-ne-pu-du)
- převážně uznávaná teze: rozhraní slabik padá mezi 2 hlásky, nikoli doprostřed některé z nich


Struktura slabiky

 • (v současném popisu, z auto-metrické teorie)
 • praetura (onset) - všechno, co je před jádrem (může být prázdná)
 • základ (rhyme):
- jádro (nukleus) - slabikotvorná hláska
- koda (coda) - všechno, co je po jádru (může být prázdná)


Povaha slabičných struktur v jazycích

 • dle statistik nikoli striktní omezení, ale tendence
 • slabika vokál-vokál – nedovolené v polovině jazyků světa
 • slabika konsonant-konsonant – nedovolené v 10–15% jazyků
 • častější je konsonantická skupina v praetuře než v kodě
 • likvidy jsou častou součástí vnitřní části klastrů stupnice sonority:
- obstruenty → nazály → likvidy → glidy → vokály (od nejméně po nejvíce sonorní)
- stop → frikativa → resonant → vokál
 • Kahn (1976) – Syllable-based generalisation in English
- princip maximální praetury, nejprve určí praeturu tak dlouhou, jak je legitimní, pak určí legitimní kodu (neste → ... + ste) (= slabika začíná co nejdříve)


= Fonetické + fonologické hledisko

 • teorie „fonologické slabiky“ – primárně je řešen vztah segmentu a slabiky
 • 3 varianty:
- a) dána je sekvence segmentů, od ní se odvozuje slabika
- b) dána je struktura slabiky, z ní se odvozuje možnost členění mezi hlásky
se-stra – 2 otevřené slabiky; str- možná a dosti frekventovaná praetura v češtině
ses-tra – zavření slabiky časté + členění mezi konsonanty časté, tr- možná praetura v češtině
sest-ra – zavření slabiky časté, -st frekventovaná koda, členění mezi konsonanty časté, jednočlenná praetura sonora+vokál
- c) není třeba hledat hranici, konsonant může patřit k oběma sousedním vrcholům


Vztah k jazykovým jednotkám

 • slabika často koresponduje s morfémem
- v izolačních jazycích (gramatická funkce nesena lexikálními morfémy) se hranice morfému často shoduje s hranicí slabiky
- ve flektivních jazycích je morfém vždy složen minimálně z jedné slabiky


= Vlastnosti slabiky v češtině

 • nukleus – všechny vokály, „slabikotvorné“ konsonanty ([r, l. m, n] – [m] v sedm, osm; [n] v sedn a cizích slovech – [hajdn]; [r, l] když jsou obklopeny konsonanty nebo koncem slova × pobočná slabika)
 • praetura – až 4/5 konsonantů (pštros / s pštrosicí)
 • koda – max. 3 konsonanty (pomst)
 • neurčitost – počet slabik – otázka diftongu [eu]


Mora

 • v jazycích, v nichž se prosadilo trvání slabiky jako strukturní jev, je pak třeba odlišovat slabiky „silné“ (dlouhé) a „slabé“ (krátké)
 • tzv. mora je abstraktní jednotka pro minimální časový krok = trvání slabé slabiky
 • → silné slabiky jsou ty, které jsou delší než jedna mora
 • reálná charakteristika mory se může v jednotlivých jazycích lišit, podle povahy struktur, k jejichž popisu má sloužit
 • obecně 1 morová slabika =
- nejvýš jeden (krátký) segment v nukleu (dlouhé vokály a diftongy = sled dvou mor)
- jeden segment v kodě
- obsazení praetury nerozhoduje
 • příklad ze slovenštiny, která se hlásí k jazykům s morovým principem:
- struktura připouští pouze 3 mory ve slabikách slov stojících vedle sebe, počítá se pouze charakteristika nukleu
→ tzn., že vedle sebe nemůžou nikdy stát dvě silné (= dlouhé) slabiky


Reference

 • Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.
 • Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.


Zpět na rozcestník: Prozodie | Fonetika