Artikulační vlastnosti konsonantů

Explozívy

 • závěr a exploze nebývají u explozív podstatné pro percepci – nestabilní rysy
 • např. nedotáhlé [p] → dochází k frikativizaci
 • znělost je také nestabilní
 • stabilní je např. místo tvoření a snížení intenzity vůči sonornějšímu okolí


Alveolární explozívy

 • mají úplně nejkratší trvání ← jsou artikulovány špičkou jazyka (je mrštnější)


T, D

 • má dvoufázové tvoření (přiblížení a oddálení jazyka k alveolám a od alveol) – koronární artikulace
 • × +L – ve spojení s [l] dochází k laterální explozi„dlouhý, tlustý“
 • × +N – ve spojení s [n] dochází k nazální explozi„dneska, obměkčit“
 • u [d] se často plná výslovnost nahrazuje alveolárním švihem


Ť, Ď

 • náročné na výslovnost (+ nejdelší doba exploze) → často zjednodušovány


Velární explozívy

 • nejvíce podléhají koartikulaci


K, G

 • [k] je dorzovelární → náročná artikulace
 • poměr závěru a exploze je spíše podobný [c] než [p, t]
 • v češtině se téměř nevyskytuje [g] v intervokalické pozici
 • z volnějšího [g] vzniká znělé [ɤ] → změna na [ɦ]


Nazální explozívy

 • nosovost je jediný stabilní rys
 • místo artikulace ani orální závěr nejsou nutné


M

 • úplná překážka v dutině ústní
 • hlasivky činné, zavřené
 • bilabiála
 • nazalita


N

 • je možný nazální švih


Ň

 • palatální artikulace, hřbet jazyka do paterní klenby (v maďarštině ještě víc rozpláclý)
 • malý čelistní úhel
 • často vytlačuje okolní vokály


[ŋ]

 • poziční varianta – dáno hláskovým okolím
 • před velární explozívou
 • důsledek asimilačního procesu
 • nemůže být na začátku slova


Nelingvální hlásky

B, P, V, F

 • neutrální poloha jazyka
 • špička se lehce dotýká dolních řezáků (zadní plochy)
 • „v“ má v Č dvojí podobu – podle hláskového okolí → normálně frikativa, ale mezi vokály je aproximanta


Frikativy

S, Z

 • malý čelistní úhel
 • nejstabilnější prvky řeči (sykavky) – mají vysoké frekvence, když je zdeformujeme, už jim nic nezbyde, jsou hodně důležité pro srozumitelnost
 • deformace výslovnosti sykavek = sykavismus, sigmatismus


Š, Ž

 • supradentální – nad zuby
 • špička jazyka se oddálí a má infradentální postavení, na rozdíl od [s] a [z]
 • labializace


CH

 • zní hlubokým tónem
 • často z řeči vypadává
 • čelistní úhel není důležitý
 • citlivé na samohláskové okolí
 • znělé [ɤ] – jako důsledek asimilace znělosti
 • rotacismus – náhrada za [r]


H

 • v češtině vibrující hlasivky → znělé (na rozdíl od většiny jiných J – asi protože ještě náročnější na výslovnost?)
 • dříve ledabylé [g] → změna na [ɦ]
 • nemá vlastně neznělý protějšek – kromě dyšného hlasového začátku („Thajsko“)
 • znělostní protějšek je „ch“ („bůh dal“)
 • do jisté míry šumová hláska
 • chrupavčitá část glotis je otevřená a blanitá zavřená → trojúhelníková štěrbina
 • v blanité části vzniká tón, v chrupavčité šum
 • NZ [h] se tvoří podobně, jen nekmitají hlasivky


Afrikáty

C, Č

 • alveolární dotyk, poté oddálení čepele od alveol
 • dochází k frikativizaci – [t͡s, t͡ʃ] → [s, ʃ]


DZ, DŽ

 • výsledek asimilace znělosti – ale občas i normální („džbán“)


Aproximanty

J

 • rozdíl ve výslovnosti „iji“ ד „aja“
 • není důležitá tenzní fáze, ale intenzní a detenzní → pohyb směrem k patrové klenbě a oddálení


L

 • laterální aproximanta
 • v češtině není ani moc měkké, ani velarizované
 • může být vrcholem slabiky
 • může se objevit i v pobočné slabice, např. „lžíce“ ([l] sonoritou převažuje nad [ʒ], ale netvoří vrchol slabiky) – snažíme se jim vyhýbat → [ʒliːt͡sɛ], [ʒiːt͡sɛ]
 • hláska s největší sonoritou se stává vrcholem slabiky (nejčastěji vokál)
 • v některých jazycích můžou být i některé sonory vrcholem slabiky ([r, l, m])
 • v případě, že vypadne sonorní prvek, může být vrchol slabiky reprezentován i něčím jiným
 • pobočná slabika – [l] má vysokou sonoritu a je slabikotvorné → ve slově „lžíce“ jsou tři potencionální vrcholy slabiky, ale sluchově je jen dvouslabičné → [l] tvoří pobočnou slabiku („rty“, „rdousit“, ...)
 • deformace výslovnosti [l] = lambdacismus
 • u českého [l] je apikální artikulace, u měkkého (slovenského) [ʎ] laminární až dorzopalatální
 • velarizované [ʟ] je apikální, ale hřbet je prohnutý dolů a zadní část se přibližuje k měkkému patru
 • polovokalická varianta (takové anglické [w])


Vibranty

 • hlásky, u kterých některý artikulační orgán nebo jeho část vibruje
 • vibrace je způsobena výdechovým proudem vzduchu, pružností artikulačních orgánů a Bernoulliho efektem


R

 • k výslovnosti [r] je zapotřebí, aby ta část, která nekmitá, byla zpevněná a naopak kmitající část byla povolena
 • [r] není jen samotný kmit jazyka, ale ještě kousek okolo (může splývat s okolními hláskami)
 • v češtině slabikotvorné
 • deformace = rotacismus – nahrazováno např. uvulární vibrantou
 • jazyk se pouze přibližuje k alveolám, nedochází k závěru


Ř

 • rty více zaostřené
 • je alveolární, nebo postalveolární?
- spíše postalveolární – při učení je šum nahrazován postalveolárním šumem (např. [ʒ])
 • na rozdíl od jiných postalveolár se rty nezaokrouhlují → vyšší zvuk
 • šumová = nesonorní vibranta
 • v IPA: [r̝]
 • znělé × neznělé „ř“ – poziční alofony (varianty) – nedají se zaměnit, ale nerozlišují význam slov („řeka“ × „keř“)
 • udržet tlak na glotis i překážce je těžké (tím spíš u vícekmitného „ř“) → často dochází k desonorizaci a ztrátě znělosti (asi až ve 2/3 výskytů v intervokalické pozici)
 • deformace = rotacismus bohemicus


Reference

 • Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Seikel, J. A., King, D. W. a Drumright, D. G. (2010, 4. vydání). Anatomy & Physiology for Speech, Language, and Hearing. Clifton Park: Delmar.
 • Hála, B. (1962). Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: ČSAV. (vybrané kapitoly)
 • Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly)


Zpět na rozcestník: Fyziologická fonetika | Fonetika