Uveďte typy a metody výzkumu v informační vědě, demonstrujte na příkladech a zmiňte aktuální výzkumy

Verze z 7. 7. 2016, 09:35, kterou vytvořil Michal.Bily (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Výzkum se dělí do 3 typů: základní (basic), aplikovaný (applied) a inovační (innovation).

Výzkum je označení pro získávání vědeckých znalostí plánovitým experimentování, analytickým zkoumáním získaných zkušeností, teoretickým rozborem vzájemného působení zákonitých souvislostí za daných i měnících se podmínek. Na výzkum můžeme také nahlížet jako na obecně uznávané a vědecké výsledky, které v dané chvíli představují pro společenství odborníků model problémů a model jejich řešení.

Výzkumné metody

 • Výzkum je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků.
 • Výzkumné metody rozlišujeme do tří kategorií: kvalitativní (přirozené sociálním a humanitním vědám), kvantitativní (exaktnost - zejména přírodní vědy) a kombinované.
Tingie.png

Kvalitativní metody

 • integrovaný pohled
 • cíl: porozumění problému (proč)
 • přirozené sociálním a humanitním vědám
 • nekonzistentní kategorie - vlastní kritérium kvality – chybí objektivní míra
 • nelze se zeptat – jak moc je toto kvalitní (komplexní, odpovídající,..)
 • nestandardizované metody, nízká standardizace dat, velké množství proměnných
 • nemusí být zobecnitelný

Kvantitativní metody

 • jsou přirozené přírodním vědám
 • založeno na matematicko-statistických metodách
 • exaktnost - exactus od exigó – vyžaduji, zkoumám, měřím
 • generalizace, hledání zákonů
 • nezávislost na externích proměnných - zjednodušení, neuvážení aspektů
 • vzájemná závislost proměnných
 • jen omezeně lze usuzovat na kvalitu

Statistika stručně

 • hromadné jevy
 • data – vzorek (náhodný, výběrový)
 • proměnná a hodnota
 • škála - nominální (Ž/M), ordinální (pořadí), intervalová (číslo)
 • popisná a vysvětlující statistika
 • relativní četnost, kumulativní četnost
 • dvourozměrná statistika – korelace, regrese

Specifické výzkumné metody

 • Dotazníkový průzkum - deskritptivní, možnost rozsáhlého průzkumu
 • Experimentální výzkum -testování kauzálních vztahů, manipulace 1 proměnné
 • Historický výzkum - rekonstrukce historie, syntéza
 • Operační výzkum - podpora řízení (managementu), optimální řešení problému mat-stat.metodami
 • Systémová analýza - obdobný jako operační, důraz na systém jako celek
 • Případové studie - zkoumání fenoménu za daných podmínek
 • Obsahová analýza - projev a zachycení původního obsahu tak, aby co nejlépe zachycoval význam
 • Bibliometrie - kvantifikace procesů psané komunikace
 • Technology-based výzkum
 • Srovnávací analýza - benchmarking knihoven

Současné příklady výzkumu

Domácí

 • Časopisy – ProInflow, Knihovna Plus
 • Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání
 • Informační gramotnost uživatelů vs. vyhledávací nástroje nové generace
 • Knihovní služby pro seniory : výzvy a příležitosti v oblasti služeb pro seniory v knihovně

Zahraniční

 • Journal of Information Science, Journal of Documentation
 • automatic recognition method of journal impact factor manipulation
 • The individual and social dynamics of knowledge sharing: an exploratory study

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova