Virtuální služby knihoven

Verze z 5. 8. 2018, 19:08, kterou vytvořil Michaela.Malkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Slovo „virtuální“ označuje to, co je dostupné přes počítačové sítě, a zdůrazňuje aspekt přístupu k systému na dálku. Virtuální nebo…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Slovo „virtuální“ označuje to, co je dostupné přes počítačové sítě, a zdůrazňuje aspekt přístupu k systému na dálku. Virtuální nebo také online služby knihoven lze tak definovat jako „informační služby poskytované vzdáleným uživatelům prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, díky nimž lze využívat služeb knihovny i mimo budovu knihovny“. Tdkiv online služby

Služba dodávání dokumentů

Z angl. origináu Document Delivery Service

= TDKIV definuje DDS jako „trvalé nebo dočasné zprostředkování plných textů dokumentů (např. časopiseckých článků nebo knih) v elektronické nebo tištěné podobě“, kdy dokument v majetku určité instituce zprostředkovává knihovna pro svého uživatele, a to klasickou i elektronickou cestou. DDS je součástí knihovnických systémů - objednání kopie, objednání MVS. Zprostředkování DDS musí být ošetřeno v licenční smlouvě (ta stojí na autor. zákoně), jinak je výhradním uživatelem plátce databáze.


Elektronické dodávání dokumentů

Všechny transakce při dodávání dokumentů vyřizovány elektronicky, tj. od objednávky, přes příjemku až po konečný dokument v elektronické podobě.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Tištěné dodávání dokumentů, hlavně pro knihy, časopisy spíše pomocí DDS a EDD. Ale díky moderním technologiím, možnost zažádat o dokument prostřednictvím webových stránek knihovny, např. ze souborného katalogu

RS (Resource sharing)

Sdílení zdrojů, je jednou z možností poskytování dokumentů na základě vytvořených kooperačních sbírek, které knihovny využívají pro potřeby svých uživatelů a čtenářů. Na základě smluvního vztahu tedy knihovny zpřístupňují vlastní tištěné i elektronické zdroje uživatelům jiných knihoven.

RDS

Vzdálený přístup k dokumentu a jeho dodání, komplexní proces, který obsahuje získání bibliografické informace o dokumentu, identifikaci konkrétního dodavatele, zprostředkování vzdáleného přístupu k dokumentu a jeho následné dodání. Tato forma zahrnuje také finanční stránku zprostředkování přístupu a dodání dokumentu.


Příklady:

Elektronická pedagogická knihovna

Poskytuje meziknihovní a rešeršní služby se zaměřením především na periodika. Je možné si vybrat záznam článku a objednat jeho kopii - elektronickou nebo papírovou - nebo objednat jakýkoliv článek z časopisu, odebíraného některou ze spolupracujících pedagogických knihoven

Dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy

Nabízí služby umožňující především objednávat a přijímat elektronické kopie částí dokumentů v internetovém prostředí. Je určena fyzickým osobám starším 18-ti let s bydlištěm na území ČR Je možné poskytnout max. 20 stran na jednu objednávku, kopie jsou dodávány v pdf formátu do 48 hodin od zadání požadavku. Služba se vztahuje na tištěné dokumenty z fondu NK ČR, kromě exemplářů z Národního konzervačního fondu, elektronické dokumenty z Digitální knihovny a z licencovaných on-line zdrojů • i mezinárodní meziknihovní služby v plném rozsahu 3. Subito - německá služba, využívá DRM 4. British Library Document Supply Service - britská služba, využívá DRM


Virtuální polytechnická knihovna (VPK) VPK funguje jako službu dodávání dokumentů. Účastní se jí vybrané knihovny ČR, dohromady 55, které vytvářejí společný fond, Souborný katalog (SK), ze kterého si uživatelé mohou objednávat dokumenty. SK je volně přístupný, dodávání dokumentů je placená služba, kterou nabízí 40 účastněných knihoven. Ostatní knihovny poskytují informace o fondech a dokumenty přes Meziknihovní výpůjční službu (MVS). Provozovatelem služby je Národní technická knihovna. VPK poskytuje i informace o účastnických knihovnách, kontaktní údaje na ně a údaje o rozsahu, druhu i termínech služeb (včetně konkrétních parametrů) poskytovaných v rámci služeb Servisního centra VPK (SK VPK). Záznamy v SK VPK obsahují bibliografické údaje, dále pak údaje o vlastnících dokumentů a specifikace služby vztahující se k dokumentu. Dodávání dokumentů funguje ve formě poskytování kopií z fondů účastněných knihoven. Potenciální uživatel si musí zřídit uživatelské konto, přes které probíhá komunikace s knihovnou, uživatel si zde pak objednává a přijímá služby a hradí poplatky. VPK upozorňuje, že všechny poskytované služby slouží pro osobní potřebu.


2. Virtuální referenční služby Referenční služby jsou „informační služby, jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo jiných pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku konkrétního uživatele“. TDKIV „Jedná se o druh informační služby, který odkazuje uživatele informací na jiný potenciální zdroj nebo informační službu v případě, že není možné uživateli poskytnout požadované informace.“ Příručka a směrnice pro zavedení VRS: Guidelines for Implementatory and Maintaining VRS, Reference and User Services Association (RUSA).

• vždy je zahájena elektronicky (často v reálném čase), nemusí tak ale končit (např. telefonicky či faxem), využívá se PC a internet za účelem komunikace s referenčním pracovníkem (aniž by byli fyzicky přítomni). • komunikační kanály – e-mail, chat (náročné), instant messaging, společné prohlížení (e-browsing), videokonference, komerční call centra. • některé knihovny si mohou VRS vytvořit společně s jinými knihovnami – výhody: rozšíření otevírací doby, ušetření personálu, více specializací, úspora nákladů

Výhody: • uživatelé nemusí do knihovny chodit • nejsou limitováni časem, ani místem • finanční výhody - knihovna svoje služby nabízí, i když je fyzicky zavřená Nevýhodou může být absence přímého kontaktu knihovníka a uživatele, kdy není možné vyjasnit informační potřeby uživatele • synchronní • v reálném čase • přímá interakce mezi knihovníkem a uživatelem • umožňují částečně vyjasňovat informační potřeby uživatele • limitovány otevírací/provozní dobou • např. instant messaging, chat • asynchronní • neprobíhají v reálném čase • pomocí e-mailu nebo formuláře • nejsou časově limitovány

Ptejte se knihovny Koordinovaná dotazovací služba českých knihoven, která navázala na praxi dotazovací služby Referenčního centra Národní knihovny. V současné podobě funguje od listopadu 2002 a v roce 2015 s na ní podílelo 85 knihoven. Jejím cílem je odpovídat na všeobecné dotazy nejen čtenářům knihoven, ale i ostatním uživatelům internetu. Garance odpovědi na dotaz je do dvou pracovních dnů od přijmutí dotazu, může ale trvat i déle v závislosti na složitosti dotazu. Úkolem knihovny není vždy dotaz plně zodpovědět, ale spíše doporučit vhodné zdroje a poukázat na další možná řešení problému Uživatel může poslat dotaz e-mailem, přes webové rozhraní s formulářem (formulář „zadání dotazu“ – formulář, zde „kategorie dotazu“), poslat rovnou do své městské knihovny, uživatel může hledat v archivu (zda už tam dotaz není zpracován). V archivu se kupí úplně všechno (dotazy, datace, adresy), vybírá se část ke zveřejnění. Virtuální referenční rozhovor – není vidět. Do archivu jde až hotový zpracovaný dotaz, podle knihoven, podle kategorií, dotazy chronologicky (jen zveřejněné). Zúčastněné knihovny – veřejné v čele s NKP, některé vědecké knihovny, až na výjimky zde chybí VŠ knihovny – VŠ v Praze a Brně se odmítly zařadit do systému – nemají co nabídnout, pokrývají dotazy svých studentů, které veřejnost nezajímají, nedostatek personálu, slouží v rámci své školy.