Virtuální služby knihoven

Virtuální nebo také online služby knihoven lze definovat jako „informační služby poskytované vzdáleným uživatelům prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, díky nimž lze využívat služeb knihovny i mimo budovu knihovny“.[1]

Služba dodávání dokumentů

Z angl. originálu Document Delivery Service

= TDKIV definuje DDS jako „trvalé nebo dočasné zprostředkování plných textů dokumentů (např. časopiseckých článků nebo knih) v elektronické nebo tištěné podobě“[2], kdy dokument v majetku určité instituce zprostředkovává knihovna pro svého uživatele, a to klasickou i elektronickou cestou. DDS je součástí knihovnických systémů - objednání kopie, objednání MVS. Zprostředkování DDS musí být ošetřeno v licenční smlouvě (ta stojí na autorském zákoně), jinak je výhradním uživatelem plátce databáze.[3]

Základní formy[4]:

Elektronické dodávání dokumentů Všechny transakce při dodávání dokumentů vyřizovány elektronicky, tj. od objednávky, přes příjemku až po konečný dokument v elektronické podobě.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) Tištěné dodávání dokumentů, hlavně pro knihy, časopisy pak spíše pomocí DDS a EDD. Díky moderním technologiím je možnost zažádat o dokument prostřednictvím webových stránek knihovny, např. ze souborného katalogu. Tato služba by měla být zdarma.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) MMVS může být na rozdíl od MVS zpoplatněna.


RS (Resource sharing) "Sdílení zdrojů", je to jedna z možností poskytování dokumentů na základě vytvořených kooperačních sbírek, které knihovny využívají pro potřeby svých uživatelů a čtenářů. Na základě smluvního vztahu tedy knihovny zpřístupňují vlastní tištěné i elektronické zdroje uživatelům jiných knihoven.

RDS "Vzdálený přístup k dokumentu a jeho dodání" představuje komplexní proces, který obsahuje získání bibliografické informace o dokumentu, identifikaci konkrétního dodavatele, zprostředkování vzdáleného přístupu k dokumentu a jeho následné dodání. Tato forma zahrnuje také finanční stránku zprostředkování přístupu a dodání dokumentu.

Příklady:

Elektronická pedagogická knihovna[5]

Poskytuje meziknihovní a rešeršní služby se zaměřením především na periodika. Je možné si vybrat záznam článku a objednat jeho kopii - elektronickou nebo papírovou - nebo objednat jakýkoliv článek z časopisu, odebíraného některou ze spolupracujících pedagogických knihoven

Dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy[6]

Nabízí služby umožňující především objednávat a přijímat plně skrze MMS elektronické kopie částí dokumentů v internetovém prostředí. Je určena fyzickým osobám starším 18-ti let s bydlištěm na území ČR Je možné poskytnout max. 20 stran na jednu objednávku, kopie jsou dodávány v pdf formátu do 48 hodin od zadání požadavku. Služba se vztahuje na tištěné dokumenty z fondu NK ČR, kromě exemplářů z Národního konzervačního fondu, elektronické dokumenty z Digitální knihovny a z licencovaných on-line zdrojů

Virtuální polytechnická knihovna (VPK)[7]

VPK funguje jako službu dodávání dokumentů. Účastní se jí vybrané knihovny ČR, dohromady 55, které vytvářejí společný fond, Souborný katalog (SK), ze kterého si uživatelé mohou objednávat dokumenty. SK je volně přístupný, dodávání dokumentů je placená služba, kterou nabízí 40 účastněných knihoven. Ostatní knihovny poskytují informace o fondech a dokumenty přes Meziknihovní výpůjční službu (MVS).

Provozovatelem služby je Národní technická knihovna. VPK poskytuje i informace o účastnických knihovnách, kontaktní údaje na ně a údaje o rozsahu, druhu i termínech služeb (včetně konkrétních parametrů) poskytovaných v rámci služeb Servisního centra VPK (SK VPK).

Záznamy v SK VPK obsahují bibliografické údaje, dále pak údaje o vlastnících dokumentů a specifikace služby vztahující se k dokumentu. Dodávání dokumentů funguje ve formě poskytování kopií z fondů účastněných knihoven.

Potenciální uživatel si musí zřídit uživatelské konto, přes které probíhá komunikace s knihovnou, uživatel si zde pak objednává a přijímá služby a hradí poplatky. VPK upozorňuje, že všechny poskytované služby slouží pro osobní potřebu.


Virtuální referenční služby

Referenční služby jsou „informační služby, jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo jiných pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku konkrétního uživatele“[8].

„Jedná se o druh informační služby, který odkazuje uživatele informací na jiný potenciální zdroj nebo informační službu v případě, že není možné uživateli poskytnout požadované informace.“[9] Slovo "virtuální" potom znamená dostupné přes počítačové sítě, a zdůrazňuje aspekt přístupu k systému na dálku.[10]

Vlastnosti:

 • vždy je zahájena elektronicky (často v reálném čase), nemusí tak ale končit (např. telefonicky), využívá se PC a internet za účelem komunikace s referenčním pracovníkem (aniž jsou fyzicky přítomni);
 • komunikační kanály – e-mail, chat (náročné), instant messaging, společné prohlížení (e-browsing), videokonference, komerční call centra;
 • některé knihovny si mohou VRS vytvořit společně s jinými knihovnami – výhodami jsou rozšíření otevírací doby, ušetření personálu, více specializací, úspora nákladů.

Výhody:

 • uživatelé nemusí do knihovny chodit;
 • nejsou limitováni časem, ani místem;
 • finanční výhody - knihovna svoje služby nabízí, i když je fyzicky zavřená.

Nevýhodou může být absence přímého kontaktu knihovníka a uživatele, kdy není možné vyjasnit informační potřeby uživatele.

Typy:

synchronní

 • v reálném čase
 • přímá interakce mezi knihovníkem a uživatelem
 • umožňují částečně vyjasňovat informační potřeby uživatele
 • limitovány otevírací/provozní dobou
 • např. instant messaging, chat

asynchronní

 • neprobíhají v reálném čase
 • pomocí e-mailu nebo formuláře
 • nejsou časově limitovány


Příklad:

Ptejte se knihovny[11]

Koordinovaná dotazovací služba českých knihoven, která navázala na praxi dotazovací služby Referenčního centra Národní knihovny.

V současné podobě funguje od listopadu 2002 a v roce 2015 s na ní podílelo 85 knihoven.

Jejím cílem je odpovídat na všeobecné dotazy nejen čtenářům knihoven, ale i ostatním uživatelům internetu. Garance odpovědi na dotaz je do dvou pracovních dnů od přijmutí dotazu, může ale trvat i déle v závislosti na složitosti dotazu. Úkolem knihovny není vždy dotaz plně zodpovědět, ale spíše doporučit vhodné zdroje a poukázat na další možná řešení problému.

Uživatel může poslat dotaz e-mailem, přes webové rozhraní s formulářem (formulář „zadání dotazu“ – formulář, zde „kategorie dotazu“), poslat rovnou do své městské knihovny, uživatel může hledat v archivu (zda už tam dotaz není zpracován). V archivu se kupí úplně všechno (dotazy, datace, adresy), vybírá se část ke zveřejnění. Virtuální referenční rozhovor – není vidět. Do archivu jde až hotový zpracovaný dotaz, podle knihoven, podle kategorií, dotazy chronologicky (jen zveřejněné).

Zúčastněné knihovny – veřejné v čele s NKP, některé vědecké knihovny, až na výjimky zde chybí VŠ knihovny – VŠ v Praze a Brně se odmítly zařadit do systému – nemají co nabídnout, pokrývají dotazy svých studentů, které veřejnost nezajímají, nedostatek personálu, slouží v rámci své školy.

Odkazy

Reference

 1. ŠVEJDA, Jan. Online služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001868&local_base=KTD.
 2. PLANKOVÁ, Jindra. Dodávání dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001894&local_base=KTD.
 3.  PLANKOVÁ, Jindra. Systémy elektronické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti. Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 2, s. 21-38 [cit. 2018-08-04]. Dostupný z WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovna102/10221.htm. ISSN 1801-3252
 4.  PLANKOVÁ, Jindra. Systémy elektronické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti. Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 2, s. 21-38 [cit. 2018-08-04]. Dostupný z WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovna102/10221.htm. ISSN 1801-3252
 5. https://www.epk.cz/ Elektronická pedagogická knihovna
 6. https://www.nkp.cz/sluzby/edodo Dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy
 7. Virtuální polytechnická knihovna [online]. Praha: Národní technická knihovna, c2006-2014 [cit. 2018-08-04]. Dostupný na World WideWeb: http://www.techlib.cz/cs/2892-virtualni-polytechnicka-knihovna
 8. ŠVEJDA, Jan. Referenční služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001879&local_base=KTD.
 9. ŠVEJDA, Jan. Referenční služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001879&local_base=KTD.
 10. BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup a digitální knihovny v oblasti vědy a výzkumu (vybrané systémy). Praha, 2008.
 11. O službě [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2014 [cit. 2018-08-04]. Dostupné také z: http://www.ptejteseknihovny.cz/o-sluzbe/o-sluzbe

Použitá literatura

Související články

Informační služby

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Referenční služby v knihovnách, včetně virtuálních referenčních služeb

Externí odkazy

Elektronická pedagogická knihovna

Dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy

Subito

British Library Document Supply Service

Virtuální polytechnická knihovna (VPK)

Ptejte se knihovny