Íránský jaderný problém I. (Neradová)

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.


Verze pro tisk: Íránský jaderný problém (pro tisk)

Angličtina Čeština
International Atomic Energy Agency (IAEA) Mezinárodní agentura pro atomovou energii
IAEA board of governors Rada guvernérů MAAE
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 1968 Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT)
Safeguards Agreement Dohoda o bezpečnostních opatřeních k NPT
Safeguards Agreement´s Additional Protocol Dodatečný protokol k Dohodě o bezpečnostních opatřeních
Iran-Libya Sanctions Act (ILSA) (1996) Zákon o íransko-lybyjských sankcích (ILSA)
Iran-Lybia Sanctions Act Enhancement and Compliance Act Zákon měl rozšířit působnost ILSA z roku 1996 a omezit prezidentské pravomoce, zejména právo odpustit sankce společnostem, které se dostaly do konfliktu s ILSA

Iranian Nuclear Trade Prohibition Act (2005) – Tento zákon zakázal americkým firmám nakupovat palivové články pro reaktory od všech společností, které je prodávaly do Íránu

UN Security Council Rada bezpečnosti OSN
Expediency Council íránská rada pro určování zájmů režimu Madžlis (íránský parlament)
Revolutionary Guard Revoluční garda
uranium enrichment obohacování uranu
heavily enriched uranium vysoce obohacený uran
centrifuge machine (used in the enrichment proces) odstředivka (používaná při obohacování uranu)
self-contained nuclear fuel cycle samostatný jaderný palivový cyklus
yellow cake žlutý koláč (koncentrát oxidu uranu)
weapons-grade uranium uran, ze kterého lze vyrábět jaderní zbraně
fissile material (derived from heavily enriched uranium) štěpný materiál (získávaný z obohaceného uranu)
nuclear warheads (develop, produce, make) jaderné hlavice
nuclear weapons programme (pursue, advance) program jaderného zbrojení
peaceful nuclear programme mírový jaderný program
heavy-water reactor těžkovodní reaktor
light-water reactor lehkovodní reaktor
EU3 diplomacy diplomatické snahy Velké Británie, Francie a Německa o ukončení íránského jaderného programu
introduce a bill předložit zákon
amend a bill revidovat zákon
renew a bill prodloužit platnost zákona
impose sanctions zavést sankce
lift sanctions zrušit sankce
draw up sanctions vypracovat sankce
enforce sanctions zajistit uplatňování sankcí
adopt a conciliatory approach zastávat smířlivý přístup
resume closer economic cooperation' obnovit užší hospodářskou spolupráci
defy international pressure vzdorovat/postavit se mezinárodnímu tlaku
refer Iran to the Security Council předat Írán Radě bezpečnosti
Iran´s referral by the IAEA to the UN Security Council předání Íránu Radě bezpečnosti OSN Mezinárodní agenturou pro atomovou energii
develop nuclear-capable weapons systems vyvinout zbrojní systémy schopné nést jaderné hlavice
pose a threat to national security představovat hrozbu/nebezpečí pro národní bezpečnost
undermine American global power oslabovat/podkopávat globální moc Ameriky
present a challenge představovat výzvu/hrozbu
pressurize Tehran into rennouncing its nuclear ambitions donutit Írán, aby se vzdal jaderných ambic
violate an agreement porušit smlouvu
take a hard line on zastávat tvrdý postoj vůči…
find loopholes in the deal nalézt mezery v dohodě
provoke American wrath vyvolat hněv Ameriky
remain deeply concern být hluboce znepokojen
alleviate international concern zmírnit mezinárodní obavy
seek a nuclear compromise snažit se nalézt kompromis v jaderné otázce
impose trade restrictions uvalit/zavést obchodní omezení
demand immediate freeze of the uranium enrichment programme požadovat okamžité zmrazení programu na obohacování uranu
topple the regime svrhnout režim