Šedá literatura (vyjma VŠKP) na Slovensku

Na Slovensku podléhá šedá literatura zákonným opatřením a její shromažďování i zpřístupňování vyplývá ze státní legislativy.

Definice šedé literatury

Podle TDKIV: „Dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace atd.). Pro vyhledávání a distribuci šedé literatury existují specializované informační systémy (např. databáze SIGLE).“[1]

Podle Marty Duškové: „Sivá literatúra prestavuje akýsi medzistupeň medzi myšlienkami, nápadmi, vynálezmi a ich pretavením do klasickej formy literatúry. S istým nadsadením môžeme hovoriť o sivej literatúre ako o hlbokej alebo skrytej, ktorá je akýmsi ‚predskokanom‘ vydania bielej literatúry…. Rozdiely medzi sivou a bielou literatúrou môžeme zhrnúť do 9 základných oblastí: množstvo publikovaných dokumentov, rýchlosť produkcie, náklady, prístupnosť, kvalita, nájditeľnosť, uchovávanie, vplyv na knihovníkov a úloha vydavateľov.“[2]

Legislativa

Na Slovensku shromažďování i zpřístupňování šedé literatury zajišťuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenské republiky (CVTI SR). To vyplývá ze zákona č. 183/2000 o knihovnách a zákona č. 535/2003 o povinných výtiscích periodických publikací, neperiodických publikací a rozmnoženin audiovizuálních děl. Zákon o knihovnách určuje CVTI SR jako koordinátora, který zajišťuje zpracování knihovních dokumentů, které jsou vydávány výzkumnými ústavy, vysokými školami, mezinárodními organizacemi, orgány veřejné správy a jinými právnickými i fyzickými osobami, kteří nešíří distribuční síť vydavatelů. Výše zmíněný zákon o povinných výtiscích periodických publikací, neperiodických publikací a rozmnoženin audiovizuálních děl stanovuje povinnost vydavatelů odevzdávat povinné výtisky periodických a neperiodických publikací a rozmnoženin audiovizuálních děl určeným právnickým osobám na Slovensku. Tyto publikace se musí odevzdávat v případě, že náklad je větší než 500 kusů v případě tiskovin (například knihy, hudebniny, vysokoškolské kvalifikační práce vydané tiskem apod.), firemní literatury určené veřejnosti a normativních dokumentů. U publikací, jejichž náklad je nižší než 500 kusů, má CVTI SR nárok na povinný výtisk pouze u firemní literatury určené veřejnosti a u normativních dokumentů. Firmy však většinou o této povinnosti nevědí a svou firemní literaturu do nákladu 500 kusů neodevzdávají.

Fondy šedé literatury v Centru vedecko-technických informácií SR

Na základě nastíněné legislativy CVTI SR vytvořilo rozsáhlé fondy obsahující šedou literaturu. Ta je uživatelům přístupna přímo v tomto Centru, a sice prezenčně i absenčně. Fondy se rozšiřují jednak na základě povinného výtisku, ale i nákupem a darem. Ve fondech se nacházejí vědecké a odborné sborníky a sborníky z konferencí, vysokoškolské kvalifikační práce a firemní literatura, tyto dokumenty tam však nejsou v úplnosti. CVTI shromažďuje i patentové a normalizační dokumenty, i když je otázkou, zda se dají na Slovensku řadit mezi šedou literaturu, jelikož podléhají oficiálnímu způsobu vydávání publikací. Technické normy vydává Slovenský ústav technické normalizace a dají se tedy nakoupit zde. CVTI je přesto získává skrze povinný výtisk a prezenčně je zpřístupňuje. Patentové dokumenty vydává Úřad průmyslového vlastnictví SR a patenty jsou dostupné na internetu prostřednictvím Registru patentů. CVTI je však také získává na základě dohody s Úřadem průmyslového vlastnictví a prezenčně je zpřístupňuje.

Kromě CVTI SR existuje Centrální registr závěrečných prací pro ukládání vysokoškolských prací od roku 2010 a Centrální registr evidence publikační činnosti, který vznikl v roce 2007 z podnětu Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Jeho provozovatelem je CVTI SR a jsou zde registrovány veřejně publikované a přístupné dokumenty a recenze na ně. Cílem tohoto registru je prezentovat vědecko-výzkumnou aktivitu dané odborné instituce nebo autora.

V budoucnu má být uložená šedá literatura na CVTI SR přístupná veřejnosti skrze webové rozhraní, kde by byly v ideálním případě tyto dokumenty digitalizovány.

Odkazy

Reference

  1. Matušík, Zdeněk. šedá literatura. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-04-25]. (odkaz nelze vložit)
  2. Dušková, Marta. Horizonty sivé literatúry. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2014, č.2, s.7. [cit. 25.4.2015]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/10_horizonty%20sivej%20lit.pdf

Zdroje

Dušková, Marta. Súčasný stav a zámery v zhromažďovaní a sprístupňovaní sivej literatúry v CVTI SR. 2010 [online] [cit. 25.4.2015]. Dostupné z: http://nusl.techlib.cz/images/Duskova-Sucasny-stav-a-zamery-v-zhromazdovani-a-spristupnovani-sivej-literatury-v-CVTI-SR.pdf

Dušková, Marta. Sivá literatúra - svet versus my. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2012, č.1. [cit. 25.4.2015]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/21_SIVA%20LITERATURA-Duskova.pdf

Dušková, Marta. Horizonty sivé literatúry. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2014, č.2. [cit. 25.4.2015]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/10_horizonty%20sivej%20lit.pdf

Žitňanská, Mária a kol. Strategické smerovanie vybraných aktivít CVTI SR na podporu výskumu a vývoja na Slovensku. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2013, č.3. [cit. 25.4.2015]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/5_STRATEGIC%20SMEROVANIE.pdf