7. Poruchy psychosexuálního vývoje, sexuální preference a sexuální funkce

Obsah

Psychosexuální vývoj člověka

 • pokračování embryonálního vývoje sexuálních struktur; tělesně-pohlavní vývoj vytváří předpoklady pro sexuální diferenciaci chování, cítění a myšlení (Weiss, 2010, str. 93)

Determinanty psychosexuálního vývoje:

 • základy psychosexuálního vývoje jedince jsou určeny konstitučními faktory a modifikovány vlivy výchovy a učení, přičemž rozhodujícími aspekty tohoto vývoje jsou procesy sexuální identifikace, vytváření sexuální role, formování sexuálních preferencí a charakteristik sexuálního chování ve spojení s vývojem sexuálních emocí. (Weiss, Fifková, 2010)
 • biologická determinace – Biologickým základem sexuality je především pohlavní dimorfizmus, který je určen chromozomálním pohlavím, gonadální diferenciací, hormonálními poměry, vnitřními reprodukčními orgány a morfologií zevního genitálu. Feminizace a maskulinizace genitálu (které probíhají ve druhém a počátkem třetího měsíce těhotenství) podléhají hormonální regulaci. Hlavním determinujícím faktorem sexuální diferenciace je testosteron (Weiss, Fifková, 2010)

Vymezení některých pojmů:

 • sexuální identifikace – pocit příslušnosti k určitému pohlaví, formování probíhá po porodu (do 18. měsíce) součinností predispozice s vlivy okolí; základem sexuální identifikace je koncepce sebeobrazu, která se vytváří v procesu učení (sociálního a kognitivního); extrémním případem poruchy je transsexualismus, který se projevuje od útlého dětství.
 • sexuální role – je vnějším projevem pohlavní identity, roli hrají konstituční faktory, ale především také kulturně-společenské vlivy, zprostředkované především rodinou (rodiče jsou hlavními identifikačními osobami), jde o rozvoj adekvátních vzorců chování a postojů k druhému pohlaví.
 • pohlavní identita – vyjadřuje subjektivně vnímaný pocit sounáležitosti či naopak rozporu s vlastním tělem, s jeho primárními a sekundárními pohlavními znaky i se sociální rolí přisuzovanou danému pohlaví (Weiss, 2010, str. 439)
 • zevní projevy pohlavní identity nazýváme pohlavní rolí (Weiss, 2010, str. 439)
 • Sexuální preference – to, co preferuji X Sexuální chování – to, co reálně provozuji
 • př. mohu mít sexuální preferenci, kterou ale realizuji jen ve fantazii (např. pedofilie) NEBO také mohu realizovat něco, co nepreferuji (např. násilné sexuální chování s absenci sexuální variace)
 • to, že se člověk chová/nechová nějak ještě nevypovídá o tom, zda má nebo nemá sexuální variaci


Poruchy psychosexuálního vývoje

F64 Poruchy pohlavní identity

 • víceúrovňová determinace pohlaví
 • pohlaví genetické (chromozomální) , které je dáno pohlavními chromozomy. Na těchto chromozomech se nacházejí geny, které rozhodují již v rané fázi embryonálního vývoje o formování pohlavních žláz (varlat u mužů a vaječníků u žen)
 • genitální nebo fenotypické pohlaví
 • pohlaví matriční – úředně přidělené
 • psychické pohlaví – zda se člověk cítí být mužem nebo ženou (Weiss, Fifková, 2010)
 • orientace jedince je
 • egosyntonní – jedinec je vnitřně sladěn se svou orientací
 • egodystonní – jedinec se svou orientací není vnitřně sladěn (častěji u homosexuálů)

sexuální orientace:

 1. stupeň – rovina pozorovatelného chování (s kým spím) – tento způsob zjišťování orientace není spolehlivý, protože i heterosexuálové mohou mít zkušenost s opačným pohlavím
 2. stupeň – rovina představ – mluvíme o masturbačních fantaziích (o kom sním)
 3. stupeň – rovina orgastických snů – sny neumíme ovlivnit, jsou spojené s polucí nebo orgasmem
 4. stupeň – citová pouta – do koho se zamilovávám
 • sexuální identita/identifikace je to, jestli se cítí být ženou nebo mužem; buď se tím cítíme, nebo necítíme být, třetí možnost není
 • transsexualismus je konečná podoba, ale existují stupně předtím
 • diagnostika: preference hraček v dětství, preference kolektivu, crossdressing (převlékání se do šatů opačného pohlaví), odpor k primárním a sekundárním znakům, zjišťování masturbačních fantazií, sexuální aktivity, v jakém rodě o sobě jedinec přemýšlí

F64.0 Transsexualismus

= stav jedince, který si přeje žít a být akceptován jako příslušník opačného pohlaví (Weiss, 2010, str. 440)

 • female to male NEBO male to female
 • o změně pohlaví rozhoduje komise (sexuolog, gynekolog, urolog, chirurg a právník)
 • přeměna v ČR trvá minimálně rok – pohovory s odborníky, terapie, nasazení hormonů, real life test v řádu měsíců (fungování jako v těle opačného pohlaví – poměrně náročné zejména ze začátku, než začnou hormony účinkovat a jedinec si uvědomuje, že ještě nevypadá, jak by chtěl; období na půl cesty), změna jména na neutrální – např.: Míša, Saša…)
 • ne každý se nakonec rozhodne pro finální změnu pohlaví (co se přeměny týče, v ČR hrazeno z pojištění, ale kvůli estetickým parametrům se z ČR často létá na operace do Thajska)

F64.1 Transvestitismus dvojí role

= dotyčný nosí šaty opačného pohlaví, aby dočasně vyjádřil příslušnost k tomuto pohlaví; jedinec ale netouží po trvalé změně pohlaví (Weiss, 2010, str. 440)

F64.2 Porucha pohlavní identity v dětství

 • porucha, která se projevuje v raném dětství (před pubertou), charakterizovaná přetrvávající intenzivní nespokojeností s daným pohlavím, současně s přáním být (nebo trváním na tom, že je) opačného pohlaví
 • oblékání a činnosti opačného pohlaví a odmítání vlastního

F64.8 Jiné poruchy pohlavní identity – bez specifických kritérií (Weiss, 2010, str. 441)

F66 Poruchy psychické a chování související se sex. vývojem a orientací

F66.0 Porucha sexuálního vyzrávání

 • pacient si není jistý svou pohlavní totožností nebo sexuální orientaci, což způsobuje úzkost a deprese
 • nejčastěji je tomu u dospívajících, kteří si nejsou jisti svou sexuální orientací a u dospělých, kde se po dlouhodobém vztahu po období zjevné stabilní sexuální orientace najednou poznají, že se jejich orientace mění

F66.1 Egodystonická sexuální orientace

 • pohlavní identita nebo sexuální preference je nepochybná, ale subjekt si přeje, aby byla jiná vzhledem k přidruženým psychickým poruchám

F66.2 Porucha sexuálních vztahů

 • pohlavní identita nebo sexuální orientace je odpovědná za obtíže ve vytváření nebo udržování vztahů se sexuálním partnerem

F65 Poruchy sexuální preference

Vymezení normality, podmínky normality: Ze sexuologického hlediska můžeme za normální považovat takové konsenzuální (souhlasné) sexuální aktivity, které se odehrávají mezi psycho-sexuálně a somatosexuálně dostatečně zralými a pokrevně v přímé linii nespřízněnými partnery a které nevedou k jejich psychickému nebo tělesnému poškození (Weiss, 2010, str. 468).

 • ad. tzv. Westermarckův efekt – lidé, kteří v dětství (18–36 měsíců života) vyrůstali spolu, se v dospělosti nevnímají jako sexuálně přitažlivé, například izraelské kibucy
 • co je to vlastně normální? Existuje řada norem: biologická, statistická, kulturní, v oku každého znás... nebýt v normě znamená odlišovat se od něčeho většinového, nikoli však nutně s negativními konotacemi
 • Je třeba rozlišovat pojmy deviant (člověk s poruchou sexuálních preferencí) a delikvent (člověk, který spáchal sexuálně trestný čin)


Venův diagram:

Venuv diagram.png

 • Aby byla určena diagnóza dle MKN, je třeba, aby porucha trvala déle než 6 měsíců. Porucha způsobuje nositeli nějaký diskomfort (což však nemusí platit).
 • Rozlišujeme
 • deviace v aktivitě – poruchy ve způsou dosahování sexuálního vzrušení a uspokojení (Weiss, 2010, str. 470) (objekt musí být anonymní, psychoanalytické teorii označováno jako perverze)
 • deviace v objektu – kvalitativní poruchy sexuální motivace charakterizované neadekvátním zaměřením erotické touhy, tedy na jaký objekt je orientována sexuální touha (Weiss, 2010, str. 470)
 • obecná definice parafilie: je definována sexuálními impulzy, fantaziemi nebo praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní nebo bizardní
 • trvalá součást osobnosti – nelze léčit v pravém smyslu, lze pouze pěstovat náhled a modifikovat chování tak, aby bylo slučitelné s normami dané společnosti
 • vznik: nevíme, zřejmě individuální kombinace vrozeného a získaného;
 • teorie sexuálně motivačního systému (Kolářský);
 • model poruch dvoření (Freud) – lokace, afiliace, pretaktilní, taktilní, genitální (kopulační) (Weiss, 2010, str. 489)
 • vývoj termínů: aberace, parafilie, deviace, úchylky... dnes preference „sexuální variace“ jako negativně nezabervený termín

obecná kritéria parafilií:

 • jedinec opakovaně prožívá intenzivní sexuální touhy a fantazie týkající se objektů nebo aktivit
 • jedinec buď touhám vyhoví, nebo je jimi citelně obtěžován vnímáno jen egodystonně, což není úplně pravda
 • preference je přítomná nejméně 6 měsíců, je nadbytečné kritérium
 • V nejnovějším DSM se nově objevuje termín „sexuální zájem“, který uznává, že mohou existovat jedinci, kteří mají určité preference déle, než 6 měsíců, ale které jim zároveň nezpůsobují problém (čili nejde o poruchu, ale „zájem“... nezaměňovat s „koníčkem“ – ten si člověk vybírá, sexuální „zájem“ ne :-) viz. http://sexualnivariace.cz/2016/09/10/masochismus-neni-porucha-kdyz/)

F65.0 Fetišismus

 • jedná se o deviaci v objektu
 • erotické zaměření na neživé předměty nebo na části těla
 • 3 základní kategorie:
 1. část těla (fetišistický charakter je to pouze pokud preference částí převáží zájem o partnerku a její tělo jako celek)
 2. neživé prodloužení těla (prádlo, boty…)
 3. specifické látky (latex, kůže…)
 • důležitým znakem fetiše je jeho předchozí použití (nové, nepoužité předměty vzrušení nevyvolávají), fetišista si představuje ženu, která toto prádlo nosila
 • Nekrofilie (pozor na záměnu nekrofilie vs. nekrofilní sadismus, který spadá pod agresivní sadismus) (Weiss, 2010, str. 473), pyrofilie, zoofilie, myzofilie, urofilie, koprofilie, somnofilie, gerontofilie... (a zaperlit se dá specialitami z Japonska, viz. Weissova přednáška Zvláštnosti lidské sexuality)

F65.1 Fetišistický transvestitismus

 • jedná se o deviaci v objektu
 • vzrušení je dosahováno převlékáním se do šatů opačného pohlaví a eventuálně i vystupováním v roli opačného pohlaví
 • pocit příslušnosti k vlastnímu pohlaví není narušen (X transsexuálům)
 • první příznaky cross-dressingu se objevují už v dětství
 • může to u nich sloužit k redukci úzkosti, častěji se tyto aktivity objevují v době krizí (zvláště manželských)
 • existuje vazba mezi transvestitismem a masochismem, ale i u autoerotické asfyxie

F65.2 Exhibicionismus

 • jedná se o deviaci v aktivitě
 • vzrušení je u exhibicionismu dosahováno odhalováním genitálu před neznámými ženami či dívkami – u stálých partnerek to nefunguje
 • toto odhalení je někdy spojeno s erekcí a masturbací
 • patří k nejčastěji se vyskytujícím deviacím, má kompulzivní charakter
 • pravý exhibicionista je spíše bázlivý a nesmělý, často sociálně i partnersky dobře adaptovaný
 • se svými objekty nenavazuje žádný kontakt, nekomunikuje s nimi a dodržuje určitou vzdálenost od nich
 • diferenciální diagnostika: pokud exhibuje před dětmi jedná se velmi pravděpodobně o pedofila; pokud zkracuje vzdálenost k obětem a navazuje s nimi kontakt či se přímo o fyzický kontakt snaží, může se jednat o sexuálního agresora i sadistu

F65.3 Voyerismus

 • jedná se o deviaci v aktivitě
 • vzrušení je dosahováno sledováním intimního počínání (svlékání, souložící či masturbující ženy, močící…) nic netušících objektů, spojený většinou s masturbací
 • je kompulzivního charakteru

F65.4 Pedofilie

 • jedná se o deviaci v objektu
 • erotické (erotosexuální) zaměření na objekty v prepubertálním věku (chlapce a dívky bez znaků dospívání)
 • preferují nejenom jejich dětský vzhled, ale i dětské chování, dětem rozumí, žijí v jejich světě, dětmi jsou dobře přijímány = pedagogicko-estetický komplex (pokud umí ovládnout své choutky, jsou skvělými učiteli, táborovými vedoucími)
 • čím mladší dítě, tím menší jsou somatické rozdíly mezi pohlavími – častá je bisexualita pedofilů
 • diferenciální diagnostika: pedofilové obvykle páchají extrafamiliární zneužití, častěji homosexuální delikty X pachatelé, pro které je dítě náhradní objekt, ale nejsou primárně pedofilové
 • pedofilové většinou dítěti fyzicky neublíží (nejsou násilní), zneužití bývá formou hry (pokud se nejedná pedofilní sadisty)
 • hebefilie a efebofilie
 • hebefilie = zaměření na dospívající dívky u kterých již počínají sekundární pohlavní znaky
 • efebofilie = zaměření na dospívající chlapce
 • u incestního sexuálního zneužívání je přítomnost pedofilie výjimečná, pachatel (nejčastěji vlastní otec apod.) není jedinec s touto poruchou

F65.5 Sadomasochismus

 • jedná se o deviaci v aktivitě
 • preference sexuální aktivity, která zahrnuje působení bolesti, ponížení nebo omezování osobní svobody
 • pokud subjekt takovou stimulaci přijímá, jde o masochismus, pokud ji sám provádí, jde o sadismus
 • často se vyskytují současně jako sadomasochismus
 • řadí se sem i sexuální asfyxifilie, ke vzrušení dochází při přidušení
 • jediná sexuální deviace u které je možná vzájemná kompatibilita partnerů – není zde nutná anonymita partnera/partnerky a zároveň se sadista s masochistou mohou vzájemně doplnit; hovoříme zde o tzv. „partnerském sadomasochismu“, který je provozován konsensuálně, bez pocitů studu či viny (Weiss, 2002)
 • pozor na záměnu!
 • Patologická sexuální agrese – sexuálního vzrušení je dosahováno překonáváním odporu napadené anonymní ženy a minimalizací její kooperace
 • Agresivní sadismus – pro dosažení vzrušení je třeba objekt zájmu před, během nebo místo styku znehybnit (nejpokročilejší formou je nekrofilní sadismus) (Weiss, 2010, str. 473)

F65.6 Mnohočetné poruchy sexuální preference

 • výskyt více než jedné sexuální preference a žádná není hlavní

F65.8 Jiné poruchy sexuální preference

Frotérismus

 • jedná se o deviaci v aktivitě
 • vzrušení je dosahováno třením se o anonymní, neznámé ženské objekty v tlačenicích

Tušérství

 • deviace v aktivitě
 • tušér dosahuje vzrušením doteky intimních míst anonymních ženských objektů

Patologická sexuální agresivita

 • deviace v aktivitě
 • sexuální vzrušení je dosahováno překonáváním odporu napadené anonymní ženy a minimalizace její kooperace

Poruchy sexuálních funkcí (F52: Sexuální dysfunkce)

 • jde o sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
 • v podstatě se týkají 4 celků
 • touha (apetence)
 • stav vzrušení
 • orgasmus
 • uvolnění (svalová relaxace)
 • příčina je psychogenní; jedinec se nemůže podílet na sexuálním vztahu tak, jak by si přál

F52.0 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti

 • nevylučuje sexuální slast nebo vzrušení
 • nedostatek sexuální touhy (u mužů) – příčinou mohou být konflikty, stres, slabé libido, nepřitažlivost partnerky – dle příčiny se volí terapie (často chybí chuť spolupracovat s terapeutem, protože muže to nezajímá – stěžovatelkou tak mnohdy bývá žena)
 • frigidita (u žen) – chybění sexuální touhy a vzrušivosti – primární x sekundární, generalizovaná x globální

F52.1 Odpor k sexualitě a nedostatek prožívání sexuální slasti

 • představa sexuálního aktu produkuje příliš mnoho obav nebo úzkostí, takže se sexuální aktivitě vyhýbá (sexuální averze) – souvislost s partnerskými problémy i možnými traumaty

F52.2. Selhání genitální odpovědi

 • u mužů hovoříme o poruchách erekce – erektilní dysfunkce – obtížné dosažení a udržení erekce potřebné pro uspokojivou soulož (cca 8 % mužů je impotentních), pokud se projevuje jen v některých situacích a začátek potíží není náhlý, je příčina pravděpodobně psychogenní, v opačném případě bývá příčina organická
 • u žen jde o snížení nebo absence lubrikace

F52.3. Poruchy orgasmu

 • Dysfunkční orgasmus – orgasmus se nevyskytuje, nebo je značně opožděný (může být situační nebo úplný – orgasmus se nikdy nedostaví; asi 5 % žen je anorgasmických
 • Ejaculatio retardata – nepřiměřeně dlouhá a nechtěná orgastická latence
 • Ejaculatio deficient – chybění ejakulace (anejakulace), příčiny obou: vztah k partnerce, nevhodná výchova (trestání onanie)
 • Retrográdní ejakulace – semeno jde do močového měchýře
 • Anorgasmie – chybění pocitového vyvrcholení při sexuální stimulaci ženy, bývá pravidlem u frigidních žen, některé ženy dosahují orgasmu při masturbaci, ale ne při souloži (koitální anorgasmie), způsobují to faktory vývojové, situační, emoční a postojové
 • Porucha satisfakce – ejakulace i orgasmus jsou, ale bez uspokojení

F52.4 Předčasná ejakulace

 • pokud dojde k ejakulaci před imisí (ejaculatio ante portas) nebo při imisi (intra portas), ale podle partnerů předčasně
 • typ konstituční, stenický – genetické předpoklady, vysoký testosteron, jsou schopni styk rychle opakovat
 • typ astenický – nižší testosteron, čím delší dobu trvá snaha o erekci, tím rychlejší je ejakulace
 • léčba – někdy postačí kondom + znecitlivující mast, psychofarmaka, masturbace a opakovaná soulož, přerušovaná soulož
 • diferenciální diagnóza: problémy s erekcí, zpožděná erekce – pokud dosažení erekce vyžaduje delší stimulaci, může se zdát ejakulace jako předčasná

F52.5 Neorganický vaginismus

 • spazmus svalů pánevního dna obklopujících vaginu, který způsobuje uzavření vchodu do vaginy – zavedení penisu je bolestivé až nemožné
 • generalizovaný (objevuje se i při gynekologickém vyšetření) x prekoitální
 • diferenciální diagnóza: fobické vyhýbání souloži – není přítomen spazmus, somatické příčiny – vyloučí je gynekologické vyšetření
 • často následky sexuálních traumat

F52.6 neorganická dyspareunie

 • dyspareunie – nepříjemné pocity při sexu
 • algopareunie – bolestivé pocity při sexu


Léčba

F52: Sexuální dysfunkce

 • V případě obtíží biologického charakteru farmakoterapie (př. poruchy erekce – u erektilních problémů zjišťujeme, zda se jedná o biologickou či psychickou příčinu pomocí tzv. "známkového testu".)
 • V případě obtíží psychického rázu psychoterapeutické přístupy + párová terapie s nácviky – v ČR zavedl Kratochvíl po vzoru Masterse a Johnsonové. Dříve realizováno v psychiatrických nemocnicích, dnes již pouze edukace v ordinaci a provádění postupného sledu cvičení doma.
 • TIP: Kratochvíl – Sexualita jako obohacení života (celý popis párového nácviku)

F64 Poruchy pohlavní identity → Transsexualita

 • terapeutická intervence – pomoc s adaptací na opačné pohlaví, pomoct v průběhu období změny (Real life test) – intervence behaviorálního charakteru s tréninkem sociálních dovedností (Weiss, 2010, str. 449)
 • v průběhu přeměny pohlaví kombinace terapeutického přístupu, hormonální léčby, Real life test (období, kdy jedinec funguje jako by již byl v těle opačného pohlaví)
 • k operativnímu zákroku může, ale nemusí dojít
 • TIP: Klec pro majáky (Mike Perry) – příbeh Female to Male

F65 Poruchy sexuální preference

 • nejedná se o „léčbu“ v pravém slova smyslu, protože sexuální preference jsou trvalou součástí osobnosti
 • cíle terapie: úprava chování, edukace, pěstování náhledu, posilování vědomé kontroly, změna postojů, sexuální adaptace a sociální reintegrace
 • psychoterapie – individuální i skupinová psychoterapie (behaviorální metody, KBT, psychodynamické a psychoanalytické přístupy)
 • biologická léčba – cílem je potlačení sexuální apetence
 • hormonální léčba, psychofarmaka (prášky, depoty... – kombinováno také s ambulantní léčbou)
 • kastrace – v ČR povoleno, ve světě velmi diskutabilní
 • dojde k poklesu hladiny testosteronu a tím k poklesu sexuální apetence
 • pacient musí sobrovolně souhlasit se zákrokem
 • 2 varianty: odnětí varlat / testikulární pulpektomie (odnětí pouze hormonálně aktivní tkáně, z estetického hlediska výhodnější)
 • v případě sexuálních delikventů:
 • detenční zařízení
 • ochranné léčení – praxí bývá odpykání trestu ve vězení + následné léčení v psychiatrické nemocnici na uzavřeném oddělení; doba léčení je závislá na posouzení jedince odborníkem (posuzování probíhá pravidelně po určité době)
 • ambulantní léčba následující po propuštění z léčení
 • TIP: Léčbě sexuálních deviací se věnuje celá IV. část publikace Sexuální deviace (Weiss, 2002)

F66 Poruchy psychické a chování, související se sexuálním vývojem a orientací

 • především terapeutický přístup, pomoc v orientaci v sobě samém

Literatura

 • Weiss, P. (2002). Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba (Vyd. 1.). Praha: Portál.
 • Weiss, P. A kol. (2010). Sexuologie. Praha: Grada.
 • Weiss, P., Fifková, H. (2010). Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání. Pediatr. pro Praxi 2010; 11(3): 174–17 http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2010/03/09.pdf
 • Říčan, P., & Krejčířová, D. (2006). Dětská klinická psychologie (4., přeprac. a dopl. vyd.). Praha: Grada.
 • zápisky z přednášek sexuální psychologie a speciální psychopatologie