Afiliace (publikování)

Afiliace je označení náležitosti autora ke své "mateřské" instituci, tedy k instituci, která autora zaměstnává, případně je nositelem grantu či jiné podpory.

Afiliace uvedená v článku

Afiliace se uvádí v publikaci obvykle společně se jménem autora. Pokud se na publikaci podílí více autorů z různých institucí, jsou jednotliví autoři označeni číselným indexem a pod seznamem autorů jsou jednotlivé instituce dle indexu vyjmenovány.

Instituce by měla být z afiliace jednoznačně identifikovatelná, uvádí se tedy název pracoviště, název instituce a její sídlo, případně ještě vedoucí pracovník uvedeného pracoviště. Při publikování v zahraniční je obvykle užívána anglická varianta afiliace. Instituce si obvykle stanoví závaznou podobu afiliace v českém a anglickém jazyce a tuto podobu pak vyžaduje po autorech. Napomáhá to jednotnosti, což je důležité zejména pro použití v citačních databázích, kde nejednotnost značně komplikuje vyhledání publikačních výsledků instituce.

Afiliace uvedená v bibliografické databázi BMČ

Afiliace je obvykle uvedena také v bibliografických databázích. U starších záznamů však může chybět, nebo může být uvedena jen afiliace prvního autora.


Uvádění afiliace je nezbytné zejména tehdy, pokud je publikace výsledkem projektu financovaného ze státního rozpočtu, například formou grantu či institucionální podpory. Bez uvedení afiliace není možné přiřadit publikaci k instituci (nositeli podpory) a tedy ani vykazovat publikaci jako výsledek vázaný na danou podporu.

Plume pen w.svg Tento článek je pahýl. Neobsahuje dostatečné množství informací o daném tématu či jej neprobírá do dostačující hloubky. Bude-li to možné, rozšiřte tento článek o další relevantní informace.