Agnózie

 • agnózie = poruchy poznávání
 • porucha symbolické funkce gnostické, tj. schopnosti rozpoznávat a uvědomovat si smyslovou zkušenost nabytých představ o zevním i vnitřním prostředí
 • vznikají při poškození sekundárních (asociačních) korových oblastí příslušných projekcí
 • „vidím, slyším, cítím – vnímám – ale nepoznávám“

Typy

 • čisté formy těchto poruch jsou velmi vzácné

Apercepční agnózie

 • deficit v časném stádiu percepčního zpracování
 • např. poškození integrace jednotlivých složek zrakového podnětu
 • zraková kůra sice rozlišuje základní složky zrakového podnětu, jako jsou pohyby, barvy, hloubku prostoru, ale neumí je sloučit do celku, který by měl smysl, tedy nedokáže je integrovat)

Asociační agnózie

 • nemá narušenu schopnost integrace, ale je poškozena „vazba integrovaného podnětu s jeho významem"
 • např. při zrakové asociační agnózii předmět vizuálně nepoznávají, ale mohou jej podle předlohy nebo zpaměti nakreslit

Klinická taxonomie

Taktilní agnóziie - stereoagnózie

 • porucha poznávání předmětu hmatem
 • stereohypestézie, vznikající z léze primárních somatosenzorických struktur
 • u praváků je způsobena lézí v zadní části corpus callosum
 • funkčně lze přiřadit i grafestézii

Somatognózie

 • člověk se neorientuje na vlastním těle (nevnímá např. chorobné změny)

Hemiasomatognózie

 • u pacienta s levostrannou hemiplegií (ochrnutím) v rámci "neglekt syndromu"
 • člověk považuje jednu polovinu těla za cizí

Nozoagnózie

 • vzniká u rozsáhlých encefalomalácií (nekróze neuronů v mozku) v reprezentační hemisféře
 • popírání či nepřipouštění defektu (např. hluchoty, slepoty)

Sluchová agnózie

 • je velmi vzácná a může vzniknout pouze při oboustranné lézi Heschalových závitů a příslušné bílé hmoty
 • projeví se jako:
 1. čistá slovní hluchota - slyší, ale nerozpozná řeč
 2. agnózie pro neverbální zvuky - tekoucí voda, telefon
 3. amúzie - někdy oddělena zvlášť, při tvorbě a percepci hudby se uplatňují obě hemisféry a může být motorická - neschopnost tvorby melodie, perceptivní - neschopnost rozpoznávat např. výšku tónů

Zraková agnózie

 • úplná zraková agnózie je velmi vzácná
 • obvykle jde o ztrátu schopnosti vnímat určitou kvalitu vizuální informace
 • dělíme je na:
 1. agnózie pro kresby
 2. prozopagnózie - nerozpoznává tváře známých lidí
 3. achromatopsie - rozlišování barevných odstínů
 4. agnózie hloubky prostoru
 5. agnózie pro pohyb

Balintův syndrom

 • bilaterální poškození posteriorní parietální a laterální okcipitální kůry
 • tři hlavní symptomy:
 1. simultanagnózie - neschopnost vidět více předmětů najednou
 2. optická ataxie - nedostatek koordinace mezi vizuálními vstupy a pohyby
 3. okulomotorická apraxie - neschopnost volně ovládat pohyb očí žádným směrem

Zdroje