Amnézie

Paměť

Druhy paměti

Deklarativní (explicitní) paměť

 • vědomě volní procesy
 • schopnost vybavit si nebo poznat odlišná fakta nebo události
 • narušena u amnestiků

Procedurální (implicitní) paměť

 • automatické procesy
 • např. jak zvýšit rychlost auta
 • nenarušena u amnestiků

Epizodická paměť

 • retence událostí nebo epizod ze dne na den
 • vědomé přepracování osobní minulosti, vzpomínky na individuálně-specifické položky, zařazené v čase a prostoru

Sémantická paměť

 • obecné poznatky o světě
 • např. významy slov, pravopis, počítání

Kognitivní zprostředkování (hypotéza)

 • zajišťuje dynamický, kognitivně mediační paměťový systém
 • může manipulovat se vzpomínkami, dávat je do vztahů a ukládat do průběžně se měnícího záznamu událostí
 • může je navracet do paměťového systému, kterým zdravé osoby paměťově vybavují, nebo poznávají události
 • amnestici nejsou schopni jej použít
 • je zřejmě hlavní podmínkou nutných konstruktivních a rekonstruktivních aktivit, na nichž je založena činnost paměti

Fáze činnosti paměti

Vštípivost

 • impregnace, recepce
 • schopnost přijímat nové vjemy
 • postižena v incipientním stádiu demencí a jiných organických postižení mozku

Úchovnost

 • fixace, konzervace, retence
 • schopnost podržet vštípené vjemy (paměť v užším slova smyslu)
 • uplatňují se emoce, intelekt, konstituce, stav vědomí, opakování
 • průběh zapomínání (Ebbinghausova křivka)
 • stáří (Ribotův zákon)

Výbavnost

 • reprodukce
 • schopnost uvědomit si a podle potřeby paměťově vybavit uložený materiál
 • ovlivňuje psychický stav, emoce, únava, stav vědomí, struktura osobnosti
 • formy:
 1. úmyslná
 2. mimovolní

Poruchy paměti

Hypermnézie

 • zvýšená výbavnost na úkor ostatních složek (i kvality)
 • zesílený pocit jistoty, což může vést k narušení přesnosti
 • nejčastěji u stavů manických, delirií, schizofrenií a organických poruch CNS
 • relativně u oligofrenií v důsledku nadměrného působení složky mechanické paměti

Hypomnézie

 • celkově (při únavě, tělesném oslabení, psychickém útlumu)
 • neurotická či depresivní - bývají spíše pozornostními poruchami
 • složky:
 1. vštípivost (demence)
 2. úchovnost (organické poruchy CNS)
 3. výbavnost (intoxikace, organické poruchy CNS)

Amnézie

 • druhy:
 1. trvalá - je finální fází organického onemocnění CNS
 2. přechodná - poruchy vědomí různého typu
 3. totální - obnubilace (mrákotný stav)
 4. ostrůvkovitá - delirium (obluzené vědomí) a amence (zmatenost)
 5. posttraumatická - retrográdní a anterográdní (úrazy hlavy)
 6. posthypnotická celková, parciální
 7. systemizovaná - účelová reakce (hysterie, endogenní psychózy)
 8. tranzientní (pamatuje si jen krátkodobě - několik hodin)

Formy učení zachované u amnézie

 • učení senzomotorickým dovednostem:
 • percepční učení
 • zrcadlové kreslení a psaní
 • zraková kategorizace
 • učení vizuálním vzorům
 • zraková a haptická bludiště
 • práce s informací na obrazovce počítače (např. psaní, editace a realizace
 • jednoduchého programu)
 • celkově rozsáhlé tréninkové možnosti
 • priming - instrukce pro vybavování podána nepřímo, tj. osobě není řečeno, že bude testován její paměť, zachován koncepční a percepční priming
 • podmiňování (i u těžkých amnézií)
 • klasické (fouknutí - zavření oka - tón se stane podmíněným podnětem)
 • učení kognitivním dovednostem
 • učení gramatických pravidel v průběhu psaní

Paramnézie

 • převážně kvalitativní změny - narušení jistoty a kvality
 • pseudologia phantastica - nerozlišuje skutečnost a fantazii
 • konfabulace - výpadky doplňovány smyšlenkami (ty se mění)
 • vzpomínkový klam - neskutečně se jeví jako reálné (např. z knih, filmů, snů), osoba neustále opakuje
 • ekmnézie - porušen pocit jistoty a časové lokalizace
 • dysmnézie - převažují kvalitativní změny
 • reduplikativní paramnézie - zaměňuje stejná místa jinými
 • Capgrasův syndrom - zaměňuje stejné osoby jinými

Onemocnění s poruchami paměti v popředí

 • kranio-cerebrální traumata s kontuzí a komocí
 • cévní mozkové příhody
 • intrakraniální tumory
 • bakteriální nebo virové infekce
 • nemoci z podvýživy nebo avitaminózy
 • intoxikace, chronický abúzus alkoholu, Korsakovův syndrom
 • epilepsie
 • degenerativní onemocnění (Alzheimerova choroba)
 • systémová onemocnění (např. jater, srdce, ledvin)
 • prodělaný stav anoxie nebo hypoxie (srdeční infarkt, utonutí)
 • psychiatrické poruchy (schizofrenie)
 • změna farmakoterapie nebo vůec její vliv (např. vysazení antiepileptik, anticholinergik, benzodiazepinů, neuroleptik)
 • léčba elektrošoky
 • tranzientní globální amnézie
 • psychogenní amnézie

Testy paměti

Testové baterie pro vyšetření recentní epizodické paměti

 • Wechsler Memory Scale (WMS) – Wechsler (1945)
 • Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R) – (1987)
 • subtesty: informace a orientace, duševní kontrola, paměť na obrázky, logická paměť, zrakové párové asociace, slovní párové asociace, opakování čísel, zraková paměťová řada
 • výsledné indexy - paměť celková - tvořena složkou slovní a zrakovou, pozornost a koncentrace, časově odložené paměťové vybavení
 • Wechsler Memory Scale-Third Edition (WMS-IV) – (2009)
 • Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) – Wilson, Cockburn, Baddeley (1985)
 • každodenní paměť - jména podle tváří, části testu při jejich ukrytí, vybavení zprávy po časovém odkladu, znovupoznání předmětů mezi jinými po časovém odstupu, poznání tváře mezi dalšími obličeji, vybavení cesty do testovací místnosti, bezprostřední a časově odložená reprodukce příběhu
 • The Adult Memory and Information Processing Battery' (AMIPB) – Coughlan, Hollows (1985)
 • snadno administrovatelná řada čtyř testů paměti a dvou zkoušek zpracování
 • informace - paměťové vybavení příběhu, učení se seznamu slov, paměťové vybavení obrazce, naučení se tvarům
 • oba testy učení jsou vybavovány i po časovém odkladu a interferenci

The Doors and People Battery – Baddeley et al. (1994)

 • měření zrakové epizodické paměti
 • zahrnuje - slovní vybavení, rekogniční úlohy, neverbální paměťové vybavení a rekognici
 • test je krátký a snadno administrovatelný
 • dobře zpracované normy
 • poskytuje srovnání "verbální - neverbální" a "paměťové - rekognice"

The Recognition Memory Test (RMT) – Warrington (1984)

 • dva subtesty:
 1. vizuálně prezentovaná slova
 2. neverbální test s použitím mužských tváří
 • testy znovupoznání s nuceným výběrem
 • snadno administrovatelných 50 položek v obou částech
 • problém u pacientů s pozornostními problémy
 • potíž se "stroopovým efektem" u verbální části při mírném narušení paměti
 • vhodný nástroj u pacientů s řečovou poruchou (zraková prezentace)

The Camden Memory Tests – Warrington (1996)

 • 5 testů - 2 verbální, 3 neverbální
 • lze je předkládat individuálně a ne jako baterii
 • všechny jsou prezentovány vizuálně (lze i u lůžka)
 • 4 jsou rekogniční zkoušky s nuceným výběrem a nevyžadují slovní odpověď
 • 1 je ve formě "párového asociačního učení"
 • testy jsou kratší než předchozí RMT
 • zahrnují slova a tváře jako v RMT
 • Pictorial recognition memory test je složen z fotografií Londýna a obsahuje distraktory mezi nimiž se vybírá

Krátké testy

 • Benton Visual Retention Test (BVRT) – Benton (1974)
 • Rey Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT) – Rey (1964)
 • California Verbal Learning Test (CVLT) – (Delis et al., 2001
 • Buschke Memory and Learning Test (BMLT) – (1973)
 • Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCFT) – (1944)
 • Rey’s Memorization of 15 Items (RMIT) – (1944)
 • Memory for Designs Test (MDT) – Graham Kendall (1960)
 • Corsi Blocks Test (CBT) – Milner (1971)
 • Knox Cube Imitation Test (KCIT) – Arthur (1947)
 • Tactual Performance Test (TPT) - Arthur (1947), Halstead (1947)

Prospektivní paměť

 • některé položky v RBMT:
 • zapamatovat si
 • doručení zprávy (obálky)
 • zeptat se na další setkání
 • vyžádat si vrácení předmětu (věc pacienta/klienta)
 • časy se liší (od několika sekund až do 20 minut - zvonění "minutek" na konci
 • vyšetření)

Vyšetření paměti na počítači

 • počítačové vyhodnocení např. u CVLT (záznam a analýza výsledků)
 • CANTAB Battery (vytvořena původně pro výzkum)
 • zahrnuje testy paměti zrakově-prostorové a pracovní

FePsy (The iron psyche) - baterie testů

 • prostorová paměť (Corsiho kostky + barevná + zvuková)
 • rekognice simultánně a sériově prezentovanch slov a tvarů

Simulace a agravace paměťového narušení

 • nejvhodnějším indikátorem je nesoulad mezi běžnou pamětí v životě a výkonech v paměťových testech
 • testy s výrazně zhoršeným výkonem, ale pacient/klient odpovídá bez
 • problémů na otázky, týkající se aktuálních událostí, anebo zvládá nezávislý život v domácnosti
 • nápadné zhoršení v 15 položkovém Reyově testu
 • podobně výrazně nízký výkon v číselných řadách dopředu
 • v BVRT hodně chyb deformace obrazce
 • rekogniční testy RMT, Camden test - s nízkým výkonem

Rehabilitace paměti

Memory game

 • rozmístění předmětů
 • lokalizace obličeje
 • jméno a telefonní číslo
 • karty - rozmístění

RehaCom

 • monitor + ovládací panel
 • topologická paměť ("pexeso")
 • paměť na obrázky
 • figurální paměť
 • nakupování
 • plán dne
 • obličeje + jména
 • zrakově konstruktivní (puzzle)
 • vyhodnocení cvičení

PSSCogReHab

 • paměť (číslo + abstraktní vzor)
 • paměť (prostorové rozmístění)
 • paměť (nastavení parametrů)
 • paměť (grafické vyhodnocení)

Zdroje