Apraxie

 • apraxie = poruchy pohybu
 • apraxie tvoří spektrum poruch, ovlivňujících úspěšné vykonávání pohybů prováděných záměrně (promyšleně) a mimo kontext
 • bez přítomnosti základních motorickosenzorických deficitů, percepční poruchy,
 • narušeného slovního porozumění a těžké mentální deteriorace

lokalizace poruch hybnosti

 • centrálně (korová úroveň)
 • centrálně (capsula interna)
 • křížení pyramidových drah (obrny spastického typu)
 • porucha míšního motoneuronu (periferní chabé obrny)
 • poruchy nervosvalového přenosu nebo svalové tkáně

patologie

 • onemocnění motorického neuronu - amyotrofická laterální skleróza
 • USA - Lou Gehrigova choroba
 • Francie - Charcotova choroba

formy

 • sporadická
 • dědičná
 • Western pacific (Guam)

dělení

 • Liepmann:
 1. ideační - pacient chybuje v dosažení obecného projektu činnosti, chybí představy gest, neví, co má udělat
 2. ideomotorická - léze brání přenosu plánu pohybu do oblastí inervačních engramů, pacient ví co, ale neví jak provést
 3. melokinetická - ztráta inervačních engramů, Kleist (1907) navrhl, ale nikdy nepopsána

Druhy apraxií

Ideační apraxie

 • porucha myšlenkových plánů činnosti, projevující se chybným použitím předmětů při přípravě složitější sekvence pohybů
 • Pick (1902, 1905):
 • zveřejnil pacienty, kteří dělali chyby při použití předmětů, jež správně poznali a nazvali
 • porucha byla zvlášť nápadná, pokud měli vykonat pohyby, zahrnující použití více než jedné věci (např. rozsvítit svíčku zápalkou nebo vložit dopis do obálky zalepit a ofrankovat)
 • potíže měli i s jednotlivými předměty

Ideomotorická apraxie

 • ve 3 (4) klinických souvislostech, závisících na místě léze
 • parietální – přerušení drah, spojujících asociační senzorické oblasti se senzomotoriem
 • frontální – odpovídá poškození levé premotorické kůry, uchovávající inervační engramy
 • kalosální – vzniká přerušením toku informace z l. do p. arey 6 (podmiňuje apraxii LHK)
 • podkorová – nově zjištěná: na CT poškození l. hlubokých jader (b.g. a talamu)

Orální apraxie

 • neschopnost provést cíleně neverbální pohyby svalovinou úst, rtů, jazyka a hrtanu
 • není však následkem parézy nebo jiných základních elementárních motorických poruch
 • nejpravděpodobněji je výsledkem poškození frontálního a centrálního operkula (příklopky) a anteriorní (přední) části inzuly (ostrůvku) a je spojena zhruba v jedné třetině případů s inferiorním (dolním) parietálním (temenním) poškozením
 • přechodně po excesech při líbání

Konstrukční apraxie

 • skládání geometrických tvarů z kolíků (Weigel)
 • sestavení obrazce z kostek v horizontální rovině (Kohsovy kostky)
 • sestavení kostek ve vertikální rovině
 • Subtest Kostky (block design ve WAIS) jsou méně specifickým měřením elementární zrakově-konstrukční schopnosti
 • trojrozměrná stavba z kostek (dle modelu, fota)
 • kreslení na dané téma (dům, hodiny, jízdní kolo)

Další druhy apraxií

trupu

 • buccofaciální - neschopnost zakašlat, předstírat sfouknutí zápalky, zasmát se, vycenit zuby, ale nenarušení těchto projevů při provádění v reálném kontextu

oblékání

 • za nepřítomnosti ideační a ideomotorické afázie

chůze

 • neschopnost napodobit šlapací pohyby, kopnutí nebo opsání kruhu nohou
 • magnetický syndrom - pacient není schopen odtrhnout nohu od podložky

Apraxie vs. inteligence

 • 90% ideačních apraxií u dementních syndromů
 • taktéž tzv. koncepční deficit u afatiků (např. při modelování postaviček z hlíny)
 • 65% afatiků s IQ < 80 ve WAIS (performanční části) bylo apraktických
 • v sy s difúzními lézemi (demence) jsou operační a praktické poruchy dvěma aspekty jednoho dezintegračního procesu
 • naopak při ohraničených lézích není apraxie synonymem pro demenci

Zdroje