Artikulace vokálů

 • kvalita vokálu závisí na tvaru a velikosti nadhrtanových dutin + na velikosti otvoru, ze kterého tón vychází (kvalita = jestli je to třeba [a], nebo [u])
 • vokály z hlediska percepce jsou tónové zvuky
 • harmonický tón spolu s dalšími vyššími tóny vytváří zvuk vokálu
 • pro artikulaci vokálů je nejdůležitější postavení jazyka – jeho vzdálenost od paterní klenby a jeho předozadní postavení
 • první naučenou hláskou bývá něco jako [a] – velký čelistní úhel, jazyk položený v dutině ústní → nejjednodušší na produkci
 • naproti tomu [i] a [u] jsou extrémně náročné
 • dutina ústní je důležitá pro vnímání barvy vokálů ([i] se jeví jako nejvyšší, [u] jako nejnižší)
 • jak [ɛː], tak []oː se eliminují (oba dva jsou středové vokály) × v moravských nářečích jiná pravidla
 • [iː] a [uː] jsou artikulačně nejnáročnější vokály → eliminace zejména v koncovkách
 • poměr trvání dlouhého vokálu ke krátkému:
  • u náročných vokálů ([iː], [eː]) je dlouhý vokál kratší
  • obecně průměrně je dlouhý vokál asi 1,7× delší než krátký (dříve se uvádělo 2×)
 • poměrná délka vokálů – nejdelší [a], pak [ɛ], [o], [ɪ] a [u]
Systém českých vokálů.

Rozdělení vokálů

 • přední – střední – zadní (= horizontální)
 • vysoké – středové – nízké (= vertikální)

Tvoření jednotlivých vokálů

A

 • špička jazyka se opírá o zadní stěnu spodních zubů → velký prostor
 • kořen jazyka jde v dutině hrdelní směrem dozadu → malý prostor
 • je odezíratelné
 • při a-ových vokálech se zvětšuje čelistní úhel
 • dlouhá „á“ se nezkracují

E

 • strany jazyka se dotýkají patra a zubů
 • špička jazyka jde víc nahoru a kořen víc dopředu → zmenšuje se prostor v ústech a zvětšuje v hrtanu
 • e-ové vokály – široký prostor pro realizaci, kterou stále chápeme jako „e“
 • měkké patro je zdviženo, čelistní úhel je menší
 • [ɛ] bývá často kvalitativně deformováno → blíží se „a“ (otevřenější), nebo naopak „i“ (zavřenější)
 • v Čechách tendence eliminovat [ɛː] z koncovek (na Moravě ne)

I

 • ještě větší posun dopředu než u [ɛ]
 • větší styčné plochy
 • postavení artikulačních orgánů hodně blízké [j]
 • i-ové vokály mají formanty hodně od sebe
 • hodně malý čelistní úhel → pomáhá přiblížení jazyka k patru
 • mezi krátkým [ɪ] a dlouhým [iː] je velký kvalitativní rozdíl (i když se [iː] řekne krátce, je ze zavřenosti poznat, že se jedná o [iː] a ne o [ɪ])
 • v češtině se [iː] a [uː] běžně zkracují, hlavně v koncovkách
 • změna kvality vokálu – vysoké a částečně i středové vokály se často otevírají – jazyk nedojde až tak blízko k patru → nedbalá výslovnost, [ɪ] se mění v [ɛ] (pražské nářečí)

O

 • posun jazyka dozadu
 • dotyk jazyka vzadu po stranách
 • české „o“ se blíží zavřenému → [o]
 • v domácích slovech se [oː] nevyskytuje

U

 • větší dotyk jazyka
 • malinká retní štěrbina → ořezání o vysoké tóny → [uː] zní hluboce

České diftongy

 • spojení dvou vokálů, z nichž jeden tvoří jádro a druhý vystupuje ve funkci polovokálu
 • jsou tautosylabické = spojení v rámci jedné slabiky
 • jediný český diftong = [o͡u]
 • v přejatých slovech se používá i [a͡u] a [e͡u] (u [e͡u] navíc nejasné, jestli je to vůbec diftong, záleží na pocitu posluchače)
 • symetrický trojúhelník → protože existuje [o͡u], snaží se mluvčí používat i [ɛ͡ɪ] (resp. [ɛj])
 • pevné × klouzavé
 • klesavé × stoupavé
 • české diftongy jsou tzv. pevné (× v jiných jazycích mohou být i klouzavé)
  • pevné mají jasně danou počáteční i koncovou pozici (např. od [a] k [u])
  • u klouzavých je pevně dáno jen jádro a směřuje se do nějaké oblasti, ne na přesné místo (např. v němčině)
 • české diftongy jsou jen klesavé = prvně jádro, pak polovokál (stoupavé naopak, např. kdysi „kuoň“)

Odkazy

Reference


Použitá literatura

 • Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Seikel, J. A., King, D. W. a Drumright, D. G. (2010, 4. vydání). Anatomy & Physiology for Speech, Language, and Hearing. Clifton Park: Delmar.
 • Hála, B. (1962). Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: ČSAV. (vybrané kapitoly)
 • Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly)

Zpět na rozcestník: Fyziologická fonetika | Fonetika