Cíle psychologie zdraví

Psychologie zdraví zdůrazňuje vliv psychologických faktorů na vznik onemocnění, jeho průběh a důsledky, ale také na zdravotní stav obecně. Cíle psychologie zdraví můžeme rozdělit do těchto kategorií: (1) pochopení, vysvětlení a rozvíjení a ověřování teorií a hypotéz; a (2) zavádění této teorie do praxe.

Cílem psychologie zdraví je pochopit, vysvětlit, rozvíjet a ověřit teorii pomocí:

Posouzení role chování v etiologii nemoci, například:

 • Ischemická srdeční choroba souvisí s chováním, jako je kouření, příjem potravy a nedostatek cvičení.
 • Mnoho typů rakoviny souvisí s chováním, jako je stravování, kouření, konzumace alkoholu a zanedbávání pravidelných vyšetření a prohlídek.
 • Mrtvice souvisí s kouřením, cholesterolem a vysokým krevním tlakem.
 • Často přehlíženou příčinou smrti jsou nehody. Ty mohou souviset s konzumací alkoholu/drog a nebezpečným způsobem řízení

Předvídání nezdravého chování, jako například:

 • Kouření, konzumace alkoholu a jídel s vysokým obsahem tuku souvisí s přesvědčením.
 • Na základě přesvědčení jedince ohledně zdraví a nemoci můžeme předvídat jeho chování.

Posouzení vzájemného působení mezi psychologickými a fyziologickými faktory, například:

 • Prožitek stresu souvisí s hodnocením situace, copingem a sociální podporou.
 • Stres vede k fyziologickým změnám, které mohou vyvolat onemocnění nebo zhoršit jeho průběh.
 • Úzkost může zvýšit vnímanou bolest, „rozptýlení“ ji může snížit.
 • Porozumění tomu, jakou roli hrají psychologické faktory v prožívání nemoci – například: Porozumění psychologickým důsledkům nemoci může pomoci zmírnit fyzické příznaky, jako je bolest, nevolnost, zvracení; psychické příznaky, jako je úzkost nebo deprese.

Posouzení úlohy psychologických faktorů při léčbě nemoci. Například:

 • Pokud jsou psychologické faktory důležité coby příčiny nemoci, mohou také ovlivnit léčbu nemoci.
 • Změna chování a redukce stresu může snížit pravděpodobnost dalšího srdečního infarktu.
 • Terapie zaměřující se na psychologické důsledky nemoci může ovlivnit délku života.

Psychologie má také za cíl zavést teorii do praxe. To se může realizovat pomocí:

Podpory „zdravého“ chování – například:

 • Porozumíme-li vztahu mezi chováním a nemocí, můžeme se zaměřit na chování, které zdraví narušuje;
 • Porozumíme-li přesvědčením, jejichž prostřednictvím můžeme předpovědět způsob chování, můžeme se na tato přesvědčení blíže zaměřit;
 • Porozumíme-li přesvědčením, můžeme je poté úspěšněji měnit.

Prevence nemoci – například:

 • Změna přesvědčení a chování může zabránit vzniku nemoci;
 • Úprava hladiny stresu může snížit riziko srdečního infarktu;
 • Změna chování během onemocnění (např. přestane-li člověk po infarktu kouřit) může zabránit dalšímu narušení zdraví;
 • Výcvik zdravotnických pracovníků, jehož cílem je zlepšit komunikační dovednosti a provést vhodné intervence, může pomoci předcházet nemocem.

Zdroje