Charakterizujte funkce katalogu, popište jejich vývoj v 19., 20. a 21. století

Katalog je druh sekundárního dokumentu, který obsahuje soubor katalogizačních záznamů, podává obraz konkrétního fondu. Katalog je také uspořádaný soupis nebo bibliografický vyhledávací systém umožňující přístup k údajům a adresám dokumentů v jednom nebo několika fondech. [1] Katalogizační pravidla, jak je známe dnes, začala vznikat přibližně na začátku 19. století s rozvojem průmyslové společnosti a s rozvojem nakladatelské činnosti. První souvislejší katalogizační pravidla byla připravována jednotlivci. Na konci 19. století se začaly pravidly zabývat knihovnické asociace nebo se péče o pravidla ujaly velké knihovny.


Funkce knihovního katalogu

Lokační

Za základní funkci katalogu můžeme považovat funkci lokační. Tato funkce spočívá v tom, že katalog poskytuje informaci, zda je určitý dokument součástí daného knihovního fondu, a kde je uložený. Tato funkce je typická pro katalog a nemůže ji nahradit jiný druh sekundárního dokumentu, jelikož souvisí se základním úkolem knihoven - zprostředkování dokumentů. Lokační funkci plní signatura (značka dokumentu, určující jeho zařazení ve fondu knihovny) nebo sigla (značka knihovny, která dokument vlastní). Sigla se uvádí v souborných katalozích, které obsahují záznamy fondů více knihoven.

Bibliografická

Mimo funkce lokační plní katalog rovněž funkci bibliografickou. Jedná se o funkci, kdy bibliografický záznam přináší přesný popis dokumentu, tak aby tento dokument byl jednoznačně odlišen od jiných dokumentů. Bibliografický záznam se vypracovává na základě přijatých pravidel a každý údaj má přesně stanovený význam.

Rešeršní

Funkce rešeršní znamená, že katalog je vybudován, aby umožňoval uživatelům vyhledat záznam podle určitých hledisek. U lístkového katalogu byl přístup umožněn jen podle jednoho hlediska, proto jich muselo být budováno více. Naopak elektronický katalog umožňuje hledání podle více hledisek; vyhledávání je tak přesnější a rychlejší.

Informační

Informační funkce je založena na tom, že katalog informuje uživatele, která díla od téhož autora, z téhož oboru nebo o témž předmětu jsou součástí fondu. Informační funkce je spojena především s katalogy velkých knihoven nebo knihovnami s menším, ale specializovaným fondem. Je tedy závislá na velikosti, popřípadě na zaměření dokumentového fondu. Dokumentové fondy odborných knihoven jsou budovány tak, aby obsahovaly odborné dokumenty s aktuálními, ale i původními a přesnými informacemi. Dokumentové fondy veřejných knihoven jsou budovány tak, aby obsahovaly kvalitní krásnou a populárně naučnou a žádanou literaturu. Tyto požadavky souvisejí s nabídkou dokumentů na knižním trhu.[2] [3]

Druhy katalogů

Informace o primárních dokumentech, které jsou v katalozích obsažené můžeme dělit dle způsobu zaznamenání. Podle hledisek také dělíme druhy katalogů.

Hledisko soupisných údajů

 • Jmenný katalog je určen pro uživatele, kteří znají hlavní bibliografické údaje (autor, název apod.) a tedy zřejmě hledají konkrétní dokument. Jmenný katalog řadí údaje dle abecedy nezabývá se obsahovými informacemi. Doplňkem k jmennému katalogu je názvový katalog.
 • Věcný katalog je určen uživatelům, kteří hledají literaturu z určitého vědního oboru. Neznají tedy konkrétní dokument ani bibliografické údaje. Z tohoto hlediska jsou zpracovávány spíše vědecké a naučné dokumenty nikoli beletrie.Tento typ vychází také z formální stránky dokumentu a je rovněž založen na abecedním pořadí. Věcný katalog se dále rozlišuje na systematický a předmětový katalog. Systematický katalog přináší záznamy řazené podle znaků systematického selekčního jazyka a informuje jaké dokumenty z určitého vědního oboru jsou v knihovně k dispozici. Předmětový přináší záznamy o dokumentech řazené abecedně podle slovního vyjádření obsahu dokumentu a také informuje jaké dokumenty o určitém tématu jsou v knihovně k dispozici.

Hledisko rozsahu zaznamenaného fondu

Obsahuje-li katalog záznamy o všech dokumentech ve fondu, nazýváme jej generální (úplný) katalog. Tento katalog obsahuje záznamy o všech dokumentech, které jsou ve fondu. Má formu jmenného katalogu a obvykle se jedná o katalog určený pro potřeby zaměstnanců (služební katalog). Dílčí katalog obsahuje záznamy o přesně vymezené části knihovního fondu. Například katalog jednoho oddělení, naučné literatury apod. Třetím typem je souborný katalog obsahuje záznamy dokumentů, které se nacházejí ve fondech více informačních institucí. Tyto záznamy obsahují sigly vlastnické knihovny.

Hledisko určení

Toto hledisko stanovuje komu je katalog určen. Toto hledisko a rozdělení katalogů na služební a čtenářský katalog má zamezit neodborným zásahům uživatelů do katalogu. Proto se toto rozdělení objevuje jak u lístkové formy katalogu, tak u automatizované formy.

 • Služební katalog používají zaměstnanci knihovny. Ve velkých knihovnách je takovým katalogem generální katalog.

Podle druhu dokumentu, které jsou v katalogu zachycené, rozlišujeme na komplexní katalog a druhový katalog.

 • Komplexní katalog obsahuje záznamy všech druhů dokumentů. Takovým příkladem je generální katalog.
 • Druhový katalogem se rozumí takový, který obsahuje záznamy jednotlivých druhů dokumentů, např. katalog firemních dokumentů, katalog gramofonových desek apod.

Hledisko formální podoby

Toto hledisko se zabývá formou dokumentu.

 • Svazkový katalog je historicky nejstarší, má podobu svazku (kodexu) nebo sešitu. Nyní se používá pro uzavřené fondy, které se nedoplňují.
 • Lístkový katalog záznam je na katalogizačním lístku mezinárodního formátu (125 x 75 mm). Umožňuje vřazovat nové záznamy a vyřazovat nepotřebné. Plošně se užíval od konce 18. stol. do konce 20. stol. V současné době přetrvává v knihovnách obvykle jen pro starší část fondu nebo v naskenované formě.
 • Katalogem na mikromédiích se rozumí to, že původní záznamy svazkového nebo lístkového katalogu jsou převedeny mikrografickou cestou na mikrofiš nebo mikrofilm. Výrazně šetří místo, ale vyžaduje příslušné technické vybavení.
 • Automatizovaný katalog neboli elektronický spočívá v uložení záznamů dokumentů paměti počítače a při vyhledávání jsou vyvolávány na obrazovku.Velkým přínosem automatizovaných katalogů pro uživatele je vícehlediskový přístup k záznamům. To v praxi znamená, že uživatel může v automatizovaném katalogu vyhledávat jak podle formálních hledisek, tak podle věcných, a může kombinovat několik hledisek při jednom dotazu. Velkou výhodou pro katalogizátory je možnost využití již vytvořených záznamů ve sdíleném katalogu.

Hledisko zpracování

Rozlišujeme dle způsobu zpracování na tradiční manuálně zpracovaný a automatizovaný katalog. [2] [4]

Vývoj funkce katalogu (více ke jménům viz otázka 13, zde jen shrnutí)

1. Antonio Panizzi:

 • "91 pravidel" implementovaných v knihovně Britského muzea r.1939
 • Charakterizoval formální záhlaví
 • Zavedl korporativní záhlaví
 • Dílo je důležitější než vydání – čtenáře zajímá dílo a až poté určité vydání či verze tohoto díla, obhajoba 91 pravidel (1841).
 • 5 základních pravidel katalogu
 1. dostatečně detailní záznam, aby mohl uživatel knihu identifikovat
 2. pouze jedno záhlaví na jednotku
 3. normalizovaná forma autorského záhlaví
 4. shromáždit všechna vydání a překlady díla dohromady
 5. křížové odkazy, které uživatele navedou ke správné formě jmen a názvů

2. Charles Ami Cutter (1837-1903):

 • Rules for a Dictionary Catalog významné dílo r. 1876
 • Funkce podle Cuttera
 1. Umožnit nalézt knihu, u níž je znám: autor, název, předmět.
 2. Ukázat, co má knihovna: od určitého autora, o určitém předmětu, v určitém druhu literatury (žánru).
 3. Dopomoci ve výběru knihy: co se týče jejího vydání a co se týče charakteru knihy (literárně nebo tematicky).

3. Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972)

 • Fasetové třídění, dvojtečková klasifikace
 • Definoval jak by knihovní katalogy měly být organizován.
 • Ranganathan velmi obdivoval Cuttera, z jeho díla také čerpal.
 • Definoval pět zákonů knihovní vědy (1931):
 1. Knihy jsou k užívání
 2. Každému čtenáři jeho knihu
 3. Každé knize čtenáře
 4. Šetřit čtenářům čas
 5. Knihovna je rostoucí organismus
 • Doporučil, jak by měl být katalog organizován aby:
 1. odhalil každému čtenáři jeho dokument
 2. zabezpečil každému dokumentu čtenáře
 3. ušetřil čas čtenáři
 4. ušetřil čas personálu


4. Seymour Lubetzky:

 • 1953 – Cataloguing rules and principles, začal rozlišovat mezi dílem a knihou, primárně se začal orientovat na obsah knihy
 • Definoval 2 cíle:
 • 1. umožnit uživateli ihned zjistit, zda knihovna má danou knihu
 • 2. odhalit uživateli katalogu, pod jakou formou autorova jména a která jeho díla, popř. vydání či překlady knihovna vlastní.
 • Lubetzkeho definice katalogu = "druh sekundárního dokumentu obsahující soubor katalogizačních záznamů, který podává obraz konkrétního dokumentového fondu vytvořený podle určitých pravidel".
 • Analyzoval pravidla ALA z r. 1949-1953
 • Code of Cataloging Rules; Author and Title Entry r. 1960

[5]

Vývoj anglo-amerických pravidel

Roku 1883 vydává Americká knihovnická asociace (American Library Association - ALA) katalogizační pravidla Condensed Rules for an Author & Title Catalog. V roce 1900 a 1902 došlo pak k revizi těchto pravidel. V roce 1904 bylo vydáno další vydání Cutterových pravidel a objevují se snahy o harmonizaci pravidel ALA s Cutterovými. Na britské straně byla roku 1893 publikována katalogizační pravidla - Cataloguing Rules - britskou Knihovnickou asociací (Library Association).Roku 1902 byla pak vytvořena komise pro revizi těchto pravidel. Komise se přikláněla k pravidlům Britského muzea podle Panizziho a revidovaným pravidlům ALA. Koncept revidovaných pravidel byl pak představen roku 1904.[1]

Roku 1904 začíná korespondenční spolupráce ALA s LA. Na základě této spolupráve vychází v roce 1908 výdání společných pravidel. Tato pravidla mají dvě verze Americkou a Britskou. Strany se nedohodly na volbě záhlaví a)u autorů, kteří mění jména b)u publikací, které mění jména.

Rok 1941 přináší i vydání pravidel Rules for Descriptive Cataloging in the Library of Congress. Tato zjednodušená pravidla ALA okamžitě přebírá a fungují až do roku 1967.

Spolupráce ALA, LA a nově též Kanadské knihovnické asociace (Canadian LIbrary Association - CLA) vedla k prvnímu vydání Anglo-amerických katalogizačních pravidel AACR, která měla Americký a Britský text.

Oba texty se skládaly ze tří částí:

1) záhlaví, volba selekčních údajů - založeno na pařížských principech, ALA pravidla 1949 i Lubetzkého konceptu 1960

2) popisná část - pravidla LC z roku 1949

3) neknižní materiály - založeno na LC 1949 a dalších doplňujících pravidlech LC. [1]

Funkce katalogu podle Pařížských principů (1961)

První mezinárodní konference o katalogizačních principech, konaná v Paříži v roce 1961, přinesla mnoho změn. Ovlivnila celosvětově další vývoj katalogizačních pravidel. Na této konferenci se jednající shodli na pravidlech tvorby záhlaví. A na základě této dohody upravila řada zemí svá katalogizační pravidla. I Československo tato ustanovení respektovala pravidlem ČSN 01 0195 vydaným v roce 1965. Zástupcem naší republiky na jednání v Paříži byl Miroslav Nádvorník. Tvorbou mezinárodní katalogizační normy se ujala Mezinárodní federace knihovnických spolků (IFLA). Jednalo se zejména o sjednocení struktury záznamu a pořadí popisných údajů. Dále bylo nutné vyřešit formu záznamů pro počítačová zpracování, která v té době nastupoala. V roce 1971 byla vydána mezinárodní norma pro bibliografický popis International standard bibliographic description (ISBD). Zabývá se pouze popisnými údaji a stanovuje jejich pořadí. V r. 2007 vyšlo souhrnné vydání s pravidly pro knihy a seriály a další druhy dokumentů s názvem “International standard bibliographic description (ISBD) : preliminary consolidated edition“.

České překlady vydala NK České republiky. [2]


Dále se shodli na tom, že, aby knihovna mohla zjistit čtenáři, zda knihovna obsahuje určitou knihu, která díla od určitého autora, a která vydání určitého díla se nachází v knihovně, musí katalog obsahovat:

 1. Nejméně jedno záhlaví pro každou katalogizovanou knihu
 2. Více než jedno záhlaví, pokud např.:
 • Je znám autor pod více jmény
 • Když je autorovo jméno zjištěno, ale není na titulním listě
 • Když se na vytvoření knihy podílelo několik autorů či spolupracovníků
 • Když je kniha přisuzována více autorům
 • Když kniha obsahuje dílo známé pod různými názvy[6]

[7]

Mezinárodní katalogizační principy (2009)

Vedle katalogizačních principů jsou definovány také záměry a funkce katalogů odvozené od modelu FRBR. Katalog by měl být účinným nástrojem umožňujícím uživateli:

 • Najít bibliografické zdroje ve sbírce jako výsledek vyhledávání prostřednictvím atributů nebo vztahů mezi zdroji:
  • Najít jednotlivý zdroj
  • Najít soubory zdrojů představující
   • všechny zdroje patřící k témuž dílu
   • všechny zdroje obsahující vyjádření
   • všechny zdroje prezentující totéž provedení
   • všechny zdroje související s danou osobou, rodinou či korporací
   • všechny zdroje vztahující se k danému předmětu
   • všechny zdroje definované dalším kritériem (např. jazykem, zemí vydání, datem vydání, typem obsahu, typem nosiče atd.), používaným obvykle pro sekundární zpřesnění vyhledávání.
 • Identifikovat bibliografický zdroj nebo jeho agenta (tj. potvrdit, že určitá entita popsaná v záznamu odpovídá hledané entitě, nebo odlišit dvě a více entit s podobnými charakteristikami);
 • Vybrat bibliografický zdroj, který odpovídá potřebám uživatele (tj. vybrat zdroj, který splňuje požadavky uživatele s ohledem na médium, obsah, nosič atd. nebo vyloučit zdroje, které těmto požadavkům neodpovídají);
 • Získat přístup k popsané jednotce (tj. poskytnout informaci, která umožní uživateli získat jednotku k vypůjčení nebo elektronickému zpřístupnění prostřednictvím on-line propojení se vzdáleným zdrojem); nebo získat autoritní či bibliografické údaje nebo přístup k nim;
 • Navigovat uživatele v rámci katalogu i mimo něj (tj. prostřednictvím logického uspořádání bibliografických a autoritních údajů a jasnou prezentací způsobu, jak se v katalogu pohybovat, včetně prezentace vztahu mezi díly, vyjádřeními, provedeními, jednotkami, osobami, rodinami, korporacemi, koncepty, objekty, událostmi a místy).[8]

Zdroje

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 Úvod do identifikačního popisu. Dostupné také z: https://dl1.cuni.cz/mod/book/view.php?id=174814
 2. 2,0 2,1 2,2 BUŘILOVÁ, Marcela. Identifikační popis. Praha, 2008, 93 s. Dostupné také z: http://info.sks.cz/users/bl/data/download/idp.pdf
 3. STODOLA, Jiří. Struktura a funkce bibliografického a katalogizačního záznamu. 2014. Dostupné také z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js14/katalogizace/web/pages/07-struktura-a-funkce.html
 4. [DROBÍKOVÁ, Barbora. Konceptuální modely v katalogizační teorii. Knihovna - knihovnická revue [online]. 2010, 21(2), 43952, 16 s. [cit. 1813]. ISSN 18013252.]
 5. DROBÍKOVÁ, Barbora. Úvod do identifikačního popisu: Vývoj katalogizačních pravidel. Praha: Univerzita Karlova, 2014. Dostupné také z: https://dl1.cuni.cz/mod/book/view.php?id=174814
 6. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CATALOGUING PRINCIPLES. Statement of Principles Adopted by The International Conference on Cataloguing Principles. Paříž, 1961, 6 s. Dostupné také z: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/IMEICC/IMEICC1/statement_principles_paris_1961.pdf
 7. TILLETT, Barbara B, Jaesun LEE a Ana Lupe CRISTAN. IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code, 4 : report from the 4th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Seoul, Korea, 2006 [online]. Munchen: K.G. Saur, 2007, 672 p. [cit. 2014-01-14]. ISBN 9783598242816. Dostupné z: http://http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10282607
 8. EDITA, Lichtenbergová a kol. USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍCH PRINCIPŮ KATALOGIZACE. Národní knihovna České republiky, 2009, 14 s. Dostupné také z: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-cs.pdf

Související články

FRBR
S. R. Ranganathan
Seymour Lubetzky

Klíčová slova

katalog, pařížské principy, katalogizace, historie