Charakterizujte hlavní mezinárodní registrační systémy pro seriály a jiné pokračující informační zdroje

 • Pokračující zdroje jsou od roku 2000 nově zaváděným termínem, dříve ryze seriálové publikace. Rozsah pojmu zahrnuje také seriálové publikace a vymezuje jim přesnější nové začlenění v typologii všech pokračujících publikací.
 • Integrující zdroje – systémy mohou vedle hlavních bibliografických údajů zahrnovat i jiné informace, které nějak se vztahují k těmto zdrojům (sigly, cena, dostupnost, URL, aj.).
  Jedná se především o registrační systémy, ale také o souborné katalogy seriálů (důležité pro lokalizaci).

Seriálová publikace / pokračující zdroje

 • Seriál jsou publikace, které se mohou vyskytovat v podobě tištěné i netištěné, jde o dokumenty, které vycházejí na pokračování, nemají předem stanovený počet částí anebo periodicitu, části mohou být číselně/chronologicky spojeny, jsou proměnlivé (formálně – změna názvu i obsahově).
 • Rodokmen rodin seriálů = poukazuje na důsledky změn (seriálová rodina).
 • Seriál = periodikum (časopis, ročenka, noviny), nepravidelná periodika, edice.

Nové typy informačních zdrojů

 • Elektronické konference, diskusní skupiny, webovská sídla, elektronické archivy preprintové a jiné literatury.
 • Nové elektronické časopisy často publikovány bez číslování a i bez názvu.

Rozdělení informačních zdrojů do tří skupin podle míry zastoupení vlastnosti – seriálovost

 1. Zdroje statické povahy, které mají „nulovou“ seriálovost.
 2. Zdroje postupně vydávané, seriály, edice a i neukončená vícesvazková díla.
 3. Integrující zdroje, databáze, webovská sídla, publikace dynamicky měnící obsah.

Informační systémy o seriálech a jejich typologie

Význam seriálů je pro současný rozvoj nezastupitelný.

 1. Mezinárodní univerzální bibliografický systém pokračujících zdrojů – mezinárodní registrační systémy (ISSN, soukromé firmy R. R. Bowker).
 2. Systémy národních bibliografií seriálů.
 3. Souborné katalogy pokračujících zdrojů – mezinárodní úrovně (CONSER), národní úrovně.
 4. Specializované informační systémy, oborová bibliografie seriálů.

Mezinárodní systém ISSN

V 60. letech začalo být nezbytné vytvořit celosvětový systém všech titulů časopisů, zaregistrovat zkratky slov jejich názvů, publikovat seznam změn a doplňků k tomuto seznamu a rovněž publikovat jejich kumulovaná vydání (měl být vybudován automatizovaný Mezinárodní systém).
Byl zřízen Mezinárodní systém pro registraci seriálových publikací (International Serials data System).
Návrh normy pro mezinárodní standardní číslo seriálů (ISSN).
Systém byl v roce 1993 přejmenován na systém ISSN, sídlí v Paříži.
Struktura: mezinárodní centrum (valné shromáždění, řídící výbor, technická poradní komise, finanční zdroje)

Národní centra ISSN:

Jsou vytvářeny vládami členských zemí UNESCO na základě bilaterální smlouvy.
Měly by mít k dispozici údaje o nových pokračujících zdrojích vydaných v dané zemi buď na základě povinného výtisku nebo na základě vazeb na národní bibliografii (nebo úřad pro copyright).

Další činnosti:

 • Vytvářet vazby s vydavateli pokračujících zdrojů, vytvářet vazby s knihovnami, informačními centry a jejich uživateli, hrát roli koordinátora v projektech, které se týkají pokračujících zdrojů, zajistit zdroje pro trvalé fungování centra.
 • Jsou zodpovědné za registraci pokračujících zdrojů vydávaných v příslušné zemi (registrace = identifikace titulu, přidělení čísla ISSN a jedinečného klíčového názvu tomuto titulu, dále zpracování bibliografického záznamu a jeho převod do počítačové databáze v centru ISSN).
 • Funkce spočívá v zajištění identifikace a bibliografické kontroly seriálů pomocí systematické registrace a v zodpovídání dotazu běžným uživatelům (dotazy zodpovídají národní centra).
 • Identifikace a kontrola znamená navázat komunikaci s vydavateli, přidělit zodpovědně číslo ISSN, registrovat systematicky, vytvářet národní databázi ISSN, účastnit se normalizační činnosti, spolupracovat na ISSN a ukládat či odesílat záznamy do mezinárodní databáze.

Principy fungování systému ISSN:

 • Důležité je zajišťování kompatibility s mezinárodními normami.
 • Číslo ISSN se pokračujícím zdrojům přiděluje pro jeden titul, je vázáno na jedinečný klíčový název.
 • Každé národní centrum dostává přiděleno (od Mezinárodního centra) omezený počet čísel ISSN.
 • Důležitou zásadou je systematická registrace nových seriálů a seriálů, které vycházeli do r. 1971.
 • Od konce 90. let jsou do báze dat ukládány i záznamy online dostupných elektronických pokračujících zdrojů (elektronické časopisy, databáze, webovská sídla, aj.).
 • Do záznamu se ukládá i nový údaj o přístupu a lokalizaci zdroje v síti internet (pole 856 ve formátu ISSN, které bylo aplikováno z formátu typu MARC), online publikacím byl přidělen nový kód „co“ (v poli 008, pozice 38-39).

Tvorba záznamu ISSN:

 • Byla dlouho dána Manuálem ISSN, záznam je kompatibilní s mezinárodní normou ISBD (S).
 • Registrace seriálů zahrnuje přidělování čísla ISSN a klíčového názvu a také tvorbu bibliografického záznamu.
 • Některé popisné údaje záznamu ISSN se shodují s údaji, které aplikují systémy národních bibliografií (konverze z formátu MARC do formátu ISSN), jež odpovídají národním katalogizačním pravidlům a normě ISBD (S), jde o hlavní název, korporativní autor, místo vydání, název nakladatele, datum vydání a vazby, jež sledují bibliografickou historii zdroje.
 • Záznam neobsahuje specifické údaje o číslování a data vydání prvního a posledního ročníku, počet ročníků nebo svazků, údaje o ilustracích a formátu, akviziční údaje, aj.
 • Je také nezávislý na pravidlech týkajících se záhlaví.

Databáze systému ISSN:

 • Ukládání záznamů i jejich editace v interaktivním režimu (online) díky SW amerického systému VIRTUA (pracuje na bázi UNICODE a MARC21 – odpadnou konverze dat).
 • Centrální zpracování zahrnuje kontrolu záznamů a také přípravy různých produktů a služeb (co není v latince, tak je transliterováno do latinky dle norem ISO, nebo schválených norem ISSN).

České národní středisko ISSN

Reprezentováno Státní technickou knihovnou v Praze.
Přihlášky (online, písemné), musí obsahovat všechny náležitosti a musí být i doklad o publikování a musí splnit normy ČSN 01 0199.
Registrace je zdarma.
Číslo ISSN bývá přiděleno už i elektronickým zdrojům.
Pokračující zdroje, které obdrží číslo ISSN, jsou zpracovány v české národní bázi dat ISSN.

Mezinárodní bibliografická registrace periodik firmy BOWKER

 • Založena 1932.
 • Registrace periodik americké firmy R.R.Bowker nese název Ulrich’s Periodicals Directory.
 • Jde o druhý největší registrační systém seriálů na světě po ISSN.
 • V současné době je publikování realizováno na základě udržované báze dat Ulrich’s Periodical database, k roku 2007 má databáze cca 272 000 záznamů seriálů.
 • Indexace záznamů podle DDT, někdy i podle klasifikace Kongresové knihovny.
 • Záznam obsahuje běžné údaje, identifikátor, a pokud existuje, tak americký kód CODEN pro seriály.
 • Nedochází k nahrazování či aktualizaci ve vydávání, vše zůstává v databázi.
 • Záznam seriálu je připravován v souladu s pravidly AACR2 a ve formátu odvozeném od MARC21.

Online zpřístupňování záznamů

V databázi Ulrich’s Periodical Directory lze online vyhledávat na základě zakoupené licence v databázových centrech (OVID, Dialog).
Nejnovější online přístup zajišťuje sám producent Bowker ulrichsweb.com
Záznamy jsou také zpřístupňovány prostřednictvím CR-ROM.

Zdroje

Reference

Související články

Klíčová slova