Charakterizujte specifika systémů retrospektivních národních bibliografií na obecné úrovni, uveďte jejich hlavní představitele a současné aktivity v evropském kontextu včetně ČR

Národní retrospektivní bibliografie tvoří v řadě zemí druhou významnou část celkového systému národní bibliografie. Je historicky starší větví tohoto systému Česká národní retrospektivní bibliografie. Evidence a zpřístupnění historických knihovních fondů je naléhavým úkolem nejen z hlediska dějin knižní kultury, ale také z hlediska poskytování kvalitních služeb čtenářské veřejnosti.

Historie

K základním historickým dílům české národní retrospektivní bibliografie patří německy psané dílo Josefa Dobrovského Geschicchte der bömischen Sprache und ältern Literatur (Dějiny českého jazyka a literatury). Ve 3. Vydání bylo uvedeno celkem 547 záznamů Vrukopisných i tištěných děl psaných v české řeči (od počátku písemnictví do konce roku 1526).

Významnější historickou retrospektivní bibliografii je česky psaná práce Josefa Jungmanna Historie literatury české, aneb …. 2. Vydání obsahovalo 7500 záznamů (od počátků písemnictví až do roku 1849), předmětem jsou díla rukopisná, tištěné knihy i stati.

Knihopis českých a slovenských tisků

Jedním ze základních děl české národní retrospektivní bibliografie vydané tiskem je Knihopis českých a slovenských tisků, u jehož zrodu stál Zdeněk Václav Tobolka. Vycházel formou sešitů, vydávání trvalo od roku 1925 do roku 1967. Byla registrována pouze tištěná díla. Hlavním přijatým kritériem byl jazykový princip, registrována byla česká bohemika a slovenská slovacika, tj. Díla psaná a tištěná v českém nebo slovenském jazyce, zahrnuta ovšem byla i díla v jiných jazycích, pokud obsahovala dílčí texty v češtině nebo slovenštině

Celé publikované dílo je rozděleno do 2 dílů:

 • Díl I. Prvotisky do roku 1500
 • Díl II. Tisky z let 1501-1800

Knihopis obsáhl celkem 17631 záznamů, které byly připraveny na základě metody popisu „de visu“, až na výjimky u dokumentů, jejichž exempláře již neexistují nebo prozatím nebyly nalezeny.

Knihopis v elektronické formě

Filozofický ústav AV ČR v dubnu 2003 zpřístupnil bibliografickou bázi Knihopis Digital: české prvotisky a staré tisky (1476-1800) online. Záznamy z tištěného Knihopisu byly konvertovány do podoby textového souboru a pak konvertovány do databázového systému (Clavius) a do formátu UNIMARC pro staré tisky.

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800

Vzhledem k tomu, že Knihopis registroval pouze česká bohemika, musela nutně vzniknout další registrace věnovaná bohemikům napsaných v jiných jazycích. Pro retrospektivní bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků je v současnosti zpracovávána tiskařská produkce 16. - 18. století podle kritérií:

 1. Cizojazyčné tisky z tiskáren, které působily na území dnešní České republiky,
 2. Zahraniční vydání cizojazyčných děl národních autorů,
 3. Cizojazyčné dokumenty cizích autorů vydané v zahraničí, pokud svým obsahem, místem vzniku apod. Mají vztah k českému, moravskému nebo slezskému prostředí.

Dnes bibliograficky popsáno asi 23000 vydání starých tisků.

Významným projektem AV ČR je převod záznamů z papírových lístků na počítačové médium pomocí speciální technologie – scanneru katalogizačních lístků.

Národní česká retrospektivní bibliografie 19. Století

Bezprostředně navazuje na Tobolkův Knihopis českých a slovenských tisků. Zahrnuje bez teritoriálního omezení jazykově českou knižní produkci.

Aktuální stav:

 • V souvislosti s celkovou reorganizací NK ČR i s novou koncepcí práce s fondy zaniklo Oddělení národní retrospektivní bibliografie.
 • Celá kartotéka byla naskenována a v současné době je její obrázková podoba k dispozici pro vyhledávání před internet z databáze naskenovaných katalogů, které nesou označení zkratkou KATIF.

Národní česká retrospektivní bibliografie 20. století

V 90. letech 20. Století stála česká národní retrospektivní bibliografie před úkolem vybudování plně automatizované databáze záznamů českých dokumentů publikovaných ve 20. Století. Toto zpracování proběhlo v rámci projektu Zpřístupnění české knižní produkce 20. století. Projekt byl ukončen v roce 2001 a jeho výstup byl publikován na CD-ROM.

Báze starých tisků „STI“ 1501-1800 Národní knihovny ČR

V rámci rozvíjení elektronického katalogu přistoupila Národní knihovna koncem 90. let ke zpracování koncepce a budování speciální databáze starých tisků z let 1501-1800. V současné době nese označení STT starých tisků a map a je zajišťována systémem ALEPH 500.

Záznamy

 • Vedle záznamů starých tisků a map se ukládají i obrazové dokumenty,
 • záznamy jsou ukládány ve formátu UNIMARC,
 • základními pravidly jsou mezinárodní instrukce ISBD(A) s přihlédnutím ke starším českým pravidlům pro staré tisky,
 • standardem pro zpracování obrazové báze je ISBD(ER), v oblasti věcného popisu se vychází z koncepce věcné katalogizace NK ČR.

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova

retrospektivní národní bibliografie