Charakterizujte typy šedé literatury a významné systémy jejich bibliografické registrace mezinárodní a národní úrovně

Šedá literatura je zvláštní kategorií odborné literatury. Důležitá je její informační hodnota a kvalita jejích dílčích tipů. Vymezení pojmu „šedá literatura“ je otevřenou otázkou.

Definice a typologie šedé literatury

Šedá literatura je produkovaná na všech úrovních státní, resp. místí správy, akademických, obchodních a průmyslových organizací, může existovat jak v tištěné, tak v elektronické podobě a není kontrolována komerčními nakladateli. Pojem související s šedou literaturou je šedá informace (=nehmotný obsah formálně vymezené šedé literatury). Objevuje se i pragmatický výklad, že šedá informace je obsahem všech jiných médií kromě papírových knih a časopisů.)

Producenti šedé literatury

Akademické organizace, orgány a organizace státní a místní správy, obchodní organizace a společnosti, průmyslové organizace...

Typologie šedé literatury:

 1. Zprávy výzkumné, technický, vývojové, studijní, cestovní, výroční
 2. Preprinty, znění určitého textu před jeho oficiálním vydáním nebo přednesením
 3. Disertační práce
 4. Konferenční materiály
 5. Nepublikované překlady
 6. Normy, instrukční materiály a pravidla
 7. Dokumenty korporací
 8. Obchodní přehledy a obchodní literatura
 9. Newslettery a jiné interní časopisy organizací
 10. Virtuální diskusní skupiny
 11. Úřední korespondence
 12. Nepublikované statistické materiály
 13. Normy, instrukční materiály a pravidla
 14. Dokumenty korporací
 15. Obchodní přehledy a obchodní literatura
 16. Newslettery a jiné interní časopisy organizací
 17. Virtuální diskusní skupiny
 18. Úřední korespondence
 19. Nepublikované statistické materiály

Francie

Systémy pro registraci zpráv

Zprávy administrativní povahy (producentem státní správa) jsou registrovány a zpřístupňovány organizací La Documentation Francaise (DF), systém má povahu digitální knihovny.

Technické a vědeckovýzkumné zprávy jsou získávány a registrovány v Národním institutu vědeckých a technických informací (INIST). INIST byl také pověřen funkcí národní agentury ISRN a národním centrem SIGLE.

Systémy pro registraci disertačních prací

Záznamy transferovány do databázového centra Bibliografické agentury vysokých škol (ABES). Od března 2001 jsou veškeré záznamy nově zpřístupňovány spolu se záznamy dalších typů dokumentů (např. Záznamy národního souborného katalogu seriálů) v rámci souborného katalogu Národního univerzitního dokumentačního centra SUDOC.

Registrací disertačních prací se také zabývá systém databáze THESA, přes webové rozhraní umožňuje automatickou registraci a vyhledávání informací o připravovaných disertačních pracích na specializovaných VŠ.

Velká Británie

BLDS (British Library Document Supply Centre)

Světově známá organizační jednotka Britské knihovny pro poskytování plných textů dokumentů. Získává, registruje, uchovává a na komerční bázi zpřístupňuje jeden z největších fondů nekonvenční šedé literatury.

Obsahuje více než 4 900 000 zpráv i britské, americké a evropské provenience včetně mezinárodních zpráv agentur INIS, FAO aj., více než 420 000 konferenčních materiálů, více než 645 000 doktorských disertací z VB a USA a asi 590 000 překladů odborné literatury.

USA

Provozován velký počet systémů, které registrují technické a výzkumné zprávy na oborovém principu.

K neznámějším patří NTIS (National Technical Information Service), obsahuje výzkumné zprávy z oblasti vědy, ekonomiky, inženýrství produkovaných státními institucemi a soukromými institucemi USA. Plné texty doku-mentů je nutné koupit.

NASA (National Aeronautic and Space Administration) zpřístupňuje přes web v rámci svého serveru pro tech-nické zprávy řadu databází ze svých vlastních fondů i fondů jiných organizací.

Česká republika

ČR v minulosti registrovala na centralizovaném principu některé druhy šedé literatury.

K neznámějším systémům patřily:

ÚEVZOD (Ústřední evidence výzkumných zpráv a obhájených disertací). Systém zanikl v roce 1989.
ÚEZC (Ústřední evidence cestovních zpráv). Zanikl v roce 1989.

Oficiální registrace disertačních prací v rámci systému národní bibliografie. Na základě iniciativy Národní knihovny v Praze a se souhlasem MŠMT převzala na Státní technická knihovna v Praze agendu zpracování, uchování a zpřístupňování disertačních prací včetně autoreferátů.

Registrace šedé literatury v rámci systému ASEP (Automatizovaný systém publikovaných prací) Akademie věd. Založen v roce 1985 v systému SDS/ISIS

Zdroje

Reference

Související články

Klíčová slova