Determinace psychiky.

 • determinace - příčinná podmíněnost a zákonitá závislost věcí a jevů
 • lidská psychika je determinována
  • vnitřními faktory - biologická výbava
  • vnějšími faktory - podmínky prostředí
 • determinace
  • biologická (vnitřní)
  • psychologická
  • sociální (vnější)
 • vliv dědičnosti a prostředí je hlavním bodem sporu mezi nativismem a naturalismem

OBLASTI DETERMINACE

BIOLOGICKÁ

 • vrozené dispozice - konstituce
 • genotyp = souhrn všech zděděných elementů
 • Cattel - 4-stupňová heierarchie biologických podmínek
  • dědičná výbava - genové zakódování vlastního vývoje
  • genová výbava - obsahuje navíc změny dědičného vkladu mutací a segregací
  • vrozená výbava - zahrnuje i vývojové podmínky prostředí během nitroděložního vývoje
  • konstituční výbava - produkt předchozích účinků prostředí během pozdějšího vývoje
 • sociobiologie (Wilson, Dawkins) - zabývá se vztahem biologické determinace a lidského chování
  • těla jsou jen přepravními schánkami pro geny, které se snaží o co největší expanzi okolí
 • prokazatelným biologickým vlivem je například dědičnost - přenos vlastností v DNA

Součástí

 • nervová soustava, endokrynní systém, dědičnost, vrozenost
 • instinkty a reflexy
 • vrozené způsoby učení (habituace, imprinting, podmiňlování, nápodoba, vzhled)
 • bioligické potřeby

PSYCHOLOGICKÁ

 • situační podmínky, prostředí
 • podílí se na něm kulturní prostředí, výchova

Zrání

 • zákonitá posloupnost evolučních a involučních změn ve stavbě a funkcí organismu
 • má povahu pevně daných kroků
 • je pro všechny lidi v podstatě shodné
 • hlavní úlohu hraje dozrávání nervové a hormonální soustavy
 • v průběhu zrání přichází kritická období ve kterých se rozhoduje o dalším vývoji

Učení

 • přetrvávající změna v duševní činnosti jedince, která je navozena psychologickým účinkem zkušenosti
 • do jisté míry zvratné
 • zpevňování, nápodoba, vhled

SOCIÁLNÍ

Socializace

 • celokulturní rovina - nejobecnějšáí rovina, předávání norem jedinci v rámci institucí
 • vztahy jedince a skupin - předávání kulturních norem v rámci vzájemné interakce (rodina, spolužáci)
 • malé sociální skupiny - přímá interakce, bezprostřední zdroj socializace (úzká rodina)

NATIVISMUS A NATURALISMUS

NATIVISMUS

 • nature = biologická determinace
 • nejvýznamější vliv na vývoj jedince má dědičnost
 • genotyp = souhrn všech zděděných elementů
 • základy pojmy, pravdy a zásady jsou vrozené

G. W. Leibnitz

 • reagoval na Locka "nic, kromě intelektu samého"

Racionalistické směry - Galton, Tolstoj, O´Neil, Rousseau

 • člověk je předurčen k dobrému vývoji, pokud mu společnost nrbání

Iracionalistické směry - Freud

 • socializace je boj jedince se společností, kdy jedinec něco chce a společnost mu brání

Galton

 • snaha dokázat dědičnost mentálních vlastností podobně, jako Darwin dokázal dědičnost tělesných znaků
 • historiometrie = poznatky z historie o lidských mentálních procesech, chování a kreativitě
 • doložil vliv dědičnosti u nadprůměrných inteligentní lidí
 • dva zákony
  • Dědičný podíl předků = nejvíce znaků získává dítě po rodičích, ale i vzdálenější předkové se účastní svými znaky
  • Zákon zvratu - mají-li rodiče nějaký znak ve význačné míře, vracejí se potomci zase k rpůměru, jsou-li rodiče nadpůrměrně vysocí, tak se ten znak postupně vytrácí
 • navrhl zkoumání jednovaječných dvojčat

NATURALISMUS

 • nurture = sociální determinace
 • největší vliv na vývoj jedince má sociální prostředí
 • fenotyp = výsledek interakce určitého genotypu a určitého prostředí

Locke

 • "Nic není v intelektu, co dříve nebylo ve smyslech", tabula rasa

J. B. Watson

 • "Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí..."

SLOUČENÍ NÁZORŮ

 • v současnosti konvergence obou směrů
 • podle pedagogického realismu se během života poměr ustálí na 20% vlivu dědičnosti a 80% vlivu prostředí

Švancara

 • střed Gaussovy křivky tvoří jedinci, na které má vliv především prostředí, extrémy křivky tvoří jedinci, u nichž se uplatňuje vliv dědičnosti
 • psychické stavy jsou předurčeny dědičností (geneticky), a chování v sociálním kontextu je ovlivněno prostředím
 • dědičnost se projevuje v dětském věku, později se uplatňuje vliv prostředí

Stern

 • teorie konvergence - konvergence vnitřních vloh s vnějšími podmínkami probíhá zráním a učneím