Dimitri N. Uznadze

Pojetí osobnosti v teorii ustanovky

Život

 • Gruzínský psycholog
 • Absolvoval filozofickou fakultu Lipské univerzity
 • Založil v Gruzii první ženskou stření školu, byl jedním ze zakladatelů Gruzínské univerzity
 • Byl ředitel Gruzínské akademie věd
 • Je autorem originální teorie ustanovky
 • Vypracoval i experimentální metodu jejího zkoumání
 • Publikace:
 • Osnovnyje položenija teoriji ustanovki
 • Eeksperimentalnyje osnovy psychologiji ustanovki

Východiska

 • Experimentální výzkumy fixované zaměřenosti (ustanovky)
 • Předchozí zkušeností podmíněná pohotovost člověka realizovat určitou činnost (vnímat, myslet apod.)
 • Stav pohotovosti k určité formě reagování
 • Rozlišujeme ustanovku senzorickou (pohotovost k vnímání) či motorickou (pohotovost k pohybu a jednání)
 • Přítomnost jedné ztěžuje vytvoření druhé
 • Ustanovka se upevňuje opakováním vlivů a situací, jimiž je vytvořena
 • Pojem zaměřenost vznikl v německé experimentální psychologii
 • Doba reakce závisí na rozpoložení zkoumané osoby v počátečním okamžiku reagování (Lange)
 • Uznadze přehodnotil pojetí zaměřenosti a založil je na principech determinismu
 • Zaměřenost je psychologický obsah vzájemného působení konkrétní aktualizované potřeby a situace, v níž se tato potřeba uspokojuje
 • Faktor, podmipující aktivní a cílevědomé přizpůsobování osobnosti k prostředí a adekvátní organizaci jejího veškerého psychického života
 • Pojímá zaměřenost (ustanovku) jako jednotu variabilnosti a stability
 • Ustanovka je psychologickým obsahem vzájemného působení konkrétní potřeby a situace, v níž se potřeba uspokojuje
 • Trojčlenný vzorec aktivnosti člověka:
 • Prostředí – subjekt (ustanovka) – chování
 • Akty chování jsou bezprostředně podmíněny subjektem, jeho ustanovkou
 • Chování člověka musíme pojímat ve spojení s osobností, která chování reguluje

Úrovně ustanovky (zaměřenosti)

 • Ustanovka na základě aktuální potřeby a reálné situace
 • Na této úrovni vzniká impulsivní chování
 • Projevují se pouze afektivní, perceptivní a reproduktivní obsahy psychiky
 • Příznačná pro každodenní chování
 • Ustanovka na úrovni objektivizace
 • Na verbálním projektu potřeby a odrážené situace
 • Osobnost se na tuto úrovep musí pozvednout všude tam, kde je nezbytné dospět k novému řešení
 • Tyto dvě úrovně ustanovky se u člověka neustále střídají
 • Vzájemně se podmipují a navzájem na sobě závisí
 • Fixovaná ustanovka
 • Díky častému opakování a subjektivní významovosti se některé ustanovky upevoují
 • Charakterizuje vzájemný vztah osobnosti s prostředím
 • Jejich základní vlastností je snadné vyvolání
 • Určují příznačnou individuální svéráznost osobnosti (charakterizují ji)
 • Základní vlastnosti ustanovky jako ukazatele typologických zvláštností lidí:
 • * Naučitelnost (lehkost jejího vypracování)
 • * Statičnost versus dynamičnost (dlouhé nebo rychlé uhasínání)
 • * Plastičnost či rigidita
 • * Stupeň konstantnosti či variabilnosti
 • * Odolnost
 • Ustanovka je vlastně faktor účelného přizpůsobovacího chování jedince