E-government

E-Government se zabývá elektronizací výkonu veřejné správy. Jedná se o transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií.[1]

Různá pojetí e-governmentu

Přesný překlad je nadbytečný a zřejmě by nebyl ani přesný.

V širším pojetí lze pojem e-government považovat za synonymum spojení „elektronizace veřejné správy“. Termín e-Government, nebo také psáno eGovernment, je zkratkou anglického „electronicgovernment“, tedy elektronické vládnutí. Pod tímto spojením se zjednodušeně skrývá „Veřejná správa prostřednictvím elektronických technologií“.[2]

Evropská komise e-government vymezuje jako použití nástrojů a systémů, které jsou zde díky informačním a komunikačním technologiím, pro poskytování lepších veřejných služeb občanům a podnikům.

Další definice označují e-government jako administrativní komunikace a procedury uskutečňované elektronicky nebo ještě stručněji jako strategie využívání moderních informačních a komunikačních technologií. [3]

Význam

Jeho smyslem je poskytnout všem soukromým subjektům větší komfort při realizaci kontaktů se státem a jinými subjekty veřejné moci tím, že zrychlí a zjednoduší komunikaci s nimi, zefektivní vnitřní procesy orgánů veřejné moci a povede k větší transparentnosti v jejich činnosti vůči veřejnosti.
Lze také říci, že e-government přispívá k vytváření toho, co je označováno jako „dobrá správa“, tj. proces vládnutí a jeho kontrola a participace občanů na tomto procesu a je spojován s přechodem od vrchnostenského pojetí správy k veřejné správě, jakož službě občanům, coby zákazníkům.[3]

Hlavní výhody elektronizace veřejné správy jsou:

 • rychlost a kvalita služeb občanům a firmám
 • jednoduchost, uživatelská přívětivost
 • "úřední hodiny" pro podání jsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • finanční úspory
 • transparentnost procesů a rozhodování[4]

Součásti e-governmentu

Výčet oblastí a činností, jež jsou součástí e-governmentu v České republice:

Zákony a předpisy

E-government je v současné době zakotven zákonnými a podzákonnými předpisy:

 • Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon je někdy nazýván zákonem o eGovernmentu nebo eGovernmentAct a nabyl účinnosti 1. července 2009.
 • Zákon č.301/2008 Sb., doprovodný zákon k zákonu č.300/2008 Sb, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy tento zákon rámcově vymezuje například vydávání výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTech.
 • Zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech upravuje základní procesy při elektronizaci státní správy. Zákonem č.227/2009 Sb. se změnily některé jeho zákony.
 • Zákon o občanských průkazech č.328/1999 Sb. - využití e-občanky v elektronické komunikaci.
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb.
 • Zákon o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. - využití elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek.[5]

Czech POINT

Jedná se český podací ověřovací informační národní terminál, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan-veřejná správa. Slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Cílem projektu je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných ISVL (informační systémy veřejné správy), úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správního řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

V konečné fázi projektu Czech POINT bude občan své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.[2]

Odkazy

Reference

 1. E-Government. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/e-government
 2. 2,0 2,1 2,2 LIDINSKÝ, Vít et al. EGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 145 s. ISBN 978-80-247-2462-1.
 3. 3,0 3,1 MATES, Pavel a SMEJKAL, Vladimír. E-government v České republice: právní a technologické aspekty. 2., podstatně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2012, 464 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
 4. BUDIŠ, Petr a HŘEBÍKOVÁ, Iva. Datové schránky: fungování, doručování, bezpečnost, návody. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 287 p. ISBN 80-726-3617-0.
 5. EGovernment v ČR [online]. Dostupné z http://egovernment.euweb.cz/

Použitá literatura

 • E-Government. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/e-government
 • LIDINSKÝ, Vít et al. EGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 145 s. ISBN 978-80-247-2462-1.
 • MATES, Pavel a SMEJKAL, Vladimír. E-government v České republice: právní a technologické aspekty. 2., podstatně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2012, 464 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
 • BUDIŠ, Petr a HŘEBÍKOVÁ, Iva. Datové schránky: fungování, doručování, bezpečnost, návody. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, 287 p. ISBN 80-726-3617-0.
 • EGovernment v ČR [online]. Dostupné z http://egovernment.euweb.cz/

Doporučená literatura

 • LIDINSKÝ, Vít et al. EGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 145 s. ISBN 978-80-247-2462-1.
 • MATES, Pavel a SMEJKAL, Vladimír. E-government v České republice: právní a technologické aspekty. 2., podstatně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2012, 464 s. ISBN 978-80-87576-36-6.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Veřejná správa, Komunikační technologie, Elektronizace, Czech POINT