Evropská unie

Information Liberalization in teh European Union

- iniciativy na podporu informační infrastruktury - liberální model - informační služby zakotveny již v Římských smmlouvách (1957) - Commission of the European Communities - 'Treaty to develop a framework for intodructing privatization, deregulation and competition into the European communications market' - články 90, 85 a 86

10 významých iniciativ v rámci liberalizace:

1) distribuce 2) politická správa 3) copyright 4) informační servis 5) Open Access 6) konkurence 7) alternativní infrastruktura 8) kabelová TV 9) mobilní komunikace 10) satelitní komunikace

- těchto deset bodů radikálně změnilo prostředí pro soukromé ivestory v evropském informačním průmyslu

Model veřejného sektoru:

- Competition Policy

- Content Policy

- Copyright Policy and Law

- Consumer Protection

Communication and law

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950), článek 10: svoboda projevu

Green paper – Television Without frontiers, 1989

Přístup ke kultuře

Maastrichtská smlouva, 1992 - rozšíření působnosti EU o oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky a o spolupráci v oblasti justice a vnitra

- článek 128 – přístup EU ke kultuře:

1. EU přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různorodost a zároveň dává důraz na kulturní dědictví

2. Činnost EU je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a v případě potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v následujících oblastech:

- zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů

- zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu

- nekomerční kulturní výměny

- umělecké a literární tvorby, včetně audiovizuálního odvětví

3. Členské státy podporují spolupráci se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi v oblasti kultury

4. EU bere v úvahu při své činnosti kulturní aspekty

5. S cílem přispět k dosažení cílů uvedených v tomto článku, Rada:

- v souladu s postupem stanoveným v článku 189b a po konzultaci s Výborem regionů přijímá podpůrná opatření, s vyloučením harmonizace právních a správních předpisů členských států

- jednomyslně na návrh Komise přijme doporučení


Liberalizace telekomunikace

Bangemannova zpráva: Evropa a globální informační společnost, 1994 (Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council)


Vybrané rámcové programy na podporu informační infrastruktury

ESPRIT (1984) – European Strategic Program for Research and Development

RISI (1994) – Regional Informaation Society Initiative


Vývoj informační společnosti

NII/GII Policy: Národní informační infrastruktura/Globální informační infrastruktura

NII / GII přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje, plánování, vývoje a implementaci, NII / GII je třeba řídit rámci politiky, která musí:

- podporovat tržně orientované produkty a služby

- podporovat společenské potřeby, vytvořit pobídky pro soukromý sektor, aby se investice potřebné (např. pro vzdělávání, venkovské oblasti, nebo pro konkrétní aplikace, jako je monitorování životního prostředí) mohly realizovat

- motivovat soukromý sektor, začít investovat a poskytnout příležitost k rozumné návratnosti investic

Akční plán: Europe´s Way to the information society (1994)

IRISI Initiative (1994): Inter-Regional Information Society Initiative