Fonotaktika dětské řeči

 • pododdíl fonologie
 • kombinatorika jednotek stejné úrovně (× distribuce = jak se jednotky nižší úrovně vyskytuje v jednotkách vyšších)
 • např. které kombinace nebo pozice hlásek jsou v jazyce zakázané
 • od kdy mluvíme u dětské řeči o fonologii?
- dlouho názor, že dokud nejsou slova, nelze mluvit o fonologii
- fonologii je možno hledat už i ve žvatlání, bo je i ve významech, vzorcích, pravidelnostech
 • otázka mimosystémových prvků – u dětské řeči musíme říct, co už bereme jako součást nějaké strukturace, a co je mimosystémové
 • když dítě něco řekne jen jednou a nezopakuje to, je to ještě mimosystémové (jsou třeba aspoň tři doklady)
 • kolem 8 měsíců se začíná univerzalita ztrácet
 • asi v 7 měsících je rozdíl mezi žvatláním anglických a francouzských dětí (více uzavřených slabik a konsonantů × více otevřených slabik a vokálů)
 • kolem 10 měsíců se už odrážejí při žvatlání frekvence vokálů v daném jazyce


 • ontogeneze opakuje fylogenezi – mechanický rámec řeči vznikal z nějakého pravidelného pohybu čelistí prvních savců při příjmu potravy → složitější pohyby čelistí byly využívány nejdříve k vizuální komunikaci, pak i verbální (pohyby doprovázeny fonací) → základ slabiky


Teorie rámce a obsahu slabiky

 • studují se chyby v rámcovém uspořádání („spoonerismy“svítíčko slunilo)
 • mění se jen pozice C/C či V/V, ale nemíchá se to
 • např. když dostane dítě úkol vyměnit poslední písmena ve dvou slovech, koreluje tato schopnost s jinými jazykovými schopnostmi
 • výměna kod je jeden z nejtěžších úkolů


„Druhy dětí“ podle sklonů ve výslovnosti

 • standardní
 • palatální – objevuje se hodně [i], [j]
 • velární
 • nejčastější sledovaný jev je substituce (← artikulační obtížnost)
 • obvyklé substituce:
- okluze kontinuantů – frikativy → explozívy
- anteriorizace velár (psal o tom už Quintilianus v Římě)
 • u nemluvňat se počítá s minimální závislostí artikulátorů ve sledech CV (konsonat-vokál), takže v různých jazycích předpokládáme podobné postupy při žvatlání
 • odráží se fonotaktika, mechanické restrikce
 • mluvíme o kombinačních preferencích v rámci slabiky
 • zjistilo se, že labiály se nejčastěji pojí se středními vokály, koronály s předními a dorzály se zadními (uvádí se až 1:8 – osm slabik takovýchhle, jedna je jiná)
 • 1941 Jakobson„Dětská řeč, afázie...“ – ukazoval „zrcadlový“ vývoj řeči
- koronály + [e, i]
- labiály + [o, u]
- všechny konsonanty s [a]
- říkal, že když má vědec nějaký předpoklad, vidí jeho důkazy i tam, kde nejsou
 • v tzv. úplných jazycích preference pro CV zůstávají, ale pro VC už ne
 • jsou nějaké preference i z hlediska otevřenosti? – zatím se potvrdilo jen u anglických dětí (v úplných jazycích už se nevyskytuje)


Typická fonotaktika dětské řeči

Zjednodušování konsonantických shluků

 • ve žvatlání a v prvních slovech se shluky vůbec nevyskytují
 • většina jazyků žádné konsonantické shluky v rámci slabiky nemá (až 2/3)
 • většinou mizí ten složitější konsonant, někdy ten méně výrazný
 • knížka → kíta, uličnice → ulitite, vlak → lat
 • pokud se shluky objeví, pak na hranicích morfémů (sponka → ponta)
 • pro praetury i kody převládají u dětí 3–4× shluky těch konsonantů, které mají stejné místo tvoření


Reduplikace

 • vyslovování stejného segmentu dvakrát (mama, dudu, abubus, popože)
 • dají se sledovat i abstraktní reduplikace, kdy se neopakuje tentýž konsonant, ale třeba jen stejné místo tvoření
 • v úplných jazycích se nevyskytuje, objevují se hluboko pod hranicí náhody
← porozumění opakovaným segmentům je těžší (→ např. jazykolamy)
- „princip obligatorní kontury“ – aby nebylo transvokalické opakování konsonantů a transkonsonantické opakování vokálů


Preference ve složitějších skupinách (CVC)

 • kolem 1,5 roku přestávají děti reduplikovat, ale začíná se objevovat preference sledu labiála–vokál–koronála oproti sledu opačnému (např. i v úplném jazyce je „pes“, ale nemá protějšek)


Tendence zakončovat slova vysokým vokálem

 • × je to spíš kvůli tomu, že v anglické pečovatelštině se hodně slov zakončuje na [i] → dítě napodobuje


Fonotaktika s ohledem na percepci

 • děti 3–5 let – jak budou opakovat pseudoslova? – hodnotí se chybovost a pohotovost
 • když tam je třeba neobvyklý shluk konsonantů, vyslovuje se jim to hůř (← teorie prozodické samoorganizace)
 • u sporných případů, kde nelze některou hlásku rozlišit, hádají lidé tu, která je v jazyce častější
 • když dítě neumí [r] a říká [l] – jednoduše substituce, žádný zvláštní termín
 • např. v angličtině je délka suprasegmentální – nerozlišuje význam, slouží např. ke zdůraznění slov
 • děti možná nejdříve používají délku stejně
 • transpozice v rámci jednoho slova = metateze (vohýnek → hovýnek)


Reference

 • Sovák, M. (1984): Logopedie předškolního věku. Praha: SPN.
 • Vihman, M. M. (1996): Phonological development. Oxford: Blackwell. (kap. 3-4)
 • Owens, R. E. (2000): Language development: an introduction. Boston, London: Allyn&Bacon. (kap. 2, 4, a 8)
 • Fitch, W. T. (2000): The evolution of speech: a comparative review. Trends in cognitive sciences, roč. 4, č. 7, s. 258-267.
 • Škodová, E. - Jedlička, I. a kol. (2003): Klinická logopedie. Praha: Portál. (část III)


Zpět na rozcestník: Osvojování řeči | Fonetika