Fons Trompenaars


Bibliografie

Fons, celým jménem Alfonsus Trompenaars, se narodil v roce 1953 v Amsterdamu v Nizozemsku. Muž mnoha profesí. Holandsko-francouzský teoretik, konzultant managementu a autor v oblasti mezikulturní komunikace. Je známý především pro rozvoj modelu dimenzí národní kultury.

V roce 1979 získal magisterský titul v oboru ekonomie Vrije Universiteit v Amsterdamu a o čtyři roky později, v roce 1983, vystudoval doktorát na Pensylvánské univerzitě. Jeho práce nesla název The Organization of Meaning and the Meaning of Organization. Při studiích začínal Fons Trompenaars rozvíjet i svou kariéru. V roce 1981 pracoval na personálním oddělení pro klasifikaci pracovních míst a rozvoj managementu u Royal Dutch Shell. V roce 1989 ve spolupráci s Charlesem Hampden-Turnerem založil a řídil konzultační firmu Centre for International Business Studies, která pracovala pro takové společnosti jako British Petrol nebo IBM. V roce 1998 byla firma odkoupena společností KPMG a přejmenována podle jmen vlastníků na Trompenaarse Hampden-Turner.

Získal řadu ocenění. V roce 1991 obdržel od American Society for Training and Development (ASTD) cenu International Professional Practice Area. Navíc v roce 1999 ho Business magazine umístil mezi pět nejlepších konzultantů v oblasti managementu vedle Michaela Portera, Toma Peterse a Edwarda de Bono. V roce 2011 byl zvolen mezi 20 nejvlivnějších vědců v žebříčku HR magazínu. V loňském roce, 2015, se opět umístil v žebříčku 50 nejvýznamnějších žijících vědců v oblasti managementu.

V současné době Fons Trompenaars zastává následující pozice. Spoluředitel Servant-Leadership Centre for Research and Education (SLCRE) na Vrije Universiteit v Amsterdamu. Člen poradního sboru Webster University v Leidenu. Poradce v centru pro transkulturální studia v Singapuru. Mezinárodní ředitel International Society for Organisational Development. Člen fakulty na Global Institute for Leadership Development (GILD) a porodce při udělování své vlastní ceny.


Dimenze národní kultury podle Fonse Trompenaarse

Fons Trompenaars v roce 1993 zjednodušil výše uvedené členění Kluckhohna a Strodtbecka na tři skupiny problémů: vztah k lidem, vztah k přírodě a vztah k času. V rámci těchto tří kategorií identifikoval celkem sedm dimenzí národní kultury, jejichž obsah se významně promítá v manažerské praxi.

Prvních pět Trompenaarsových dimenzí národní kultury se týká vztahu k jiným lidem. Jsou jimi:

  1. universalismus versus partikularismus
  2. kolektivismus versus individualismus
  3. neutralita versus emocionalita
  4. specifičnost versus difuznost
  5. orientace na přisuzování versus orientace na dosahování

Šestá dimenze, kterou autor nazval „orientace na minulost, přítomnost či budoucnost“, se týká vztahu k času.

Sedmá dimenze vztahu k prostředí (k přírodě a okolí). Trompenaars tuto poslední dimenzi označil jako „interní orientace versus externí orientace“, a to na základě psychologického konceptu „místo kontroly“ (angl. locus of control).

Univerzalismus/partikularismus

Chování univerzalistických kultur je založeno na pevně zakotvených pravidlech a normách. Jsou vždy dodržovány. Existuje pouze jedna dohodnutá pravda. Důležité jsou dohodnuté smlouvy, ostatní vztahy jsou vedlejší. Naopak partukularisté jsou orientováni na přátelství a osobní vztahy, pro které jsou schopni pravidla porušit. Existuje více pohledů na pravdu a realitu. Smlouvy jsou upravovány důvěryhodnou osobou. Obchody jsou založeny na vztazích a dobrý vztah znamená více než smlouva.

Individualismus/kolektivismus

Individualisti se orientují pouze na sebe sama. Jejich rozhodování je individuální a při vyjednávání rozhodují zástupci na místě. Objektem řízení je jedinec, nikoliv skupina. Naopak v kolektivismu je hlavním skupina. Řízení je orientováno na skupinu, jejím prostřednictvím je ovlivňován jedinec. Za veškerou odpovědnost, rozhodování a úspěšnost výkonu odpovídá celá skupina.

Neutralita/emocionalita

Neutrální kultury emoce ukrývají a potlačují, i když čas od času je nečekaně projeví. Jejich projev je monotónní. Příslušníci emocionality naopak odhalují své myšlenky a pocity. Emoce projevují přirozeně a vehementně. Vyjadřování bývá dramatické.

Specifičnost/difuznost

Příslušníci specifických kultur bývají přímí, věcní a účeloví. Projev je přesný, strohý, určitý a transparentní. Jsou předem dány morální zásady. Manažeři oddělují pracovní vztahy od jiných druhů vztahů. Vedení podřízených je charakteristické precizními a detailními instrukcemi. Management je realizací cílů a naplňováním standardů. Difuzní příslušníci jsou nepřímý a bezcílní. Morálka je pro ně vysoce situační. Osobní a obchodní záležitosti se vzájemně prostupují. Management je průběžným procesem, zaměřeným na neustálé zdokonalování.

Orientace na přisuzování / orientace na dosahování

Týkají se toho, jak je v příslušných kulturách získáván status. V orientaci na přisuzování je status přisuzován v souvislosti s věkem, společenským původem, vzděláním, apod. V orientaci na dosahování je status odvozen ze znalostí člověka a jeho výsledků.

Orientace na minulost, přítomnost či budoucnost

Příslušníci připisují časovým směrům různou váhu. V minulosti se zdůrazňuje původ rodiny, národa. Respekt je prokazován předkům, předchůdcům, zakladatelům a starším lidem. Poohlíží se na historii a tradici. V přítomnosti jsou důležité aktuální činnosti. V budoucnosti nadšeně plánují. Hovoří se o vyhlídkách, potenciálu, aspiracích a budoucím úspěchu. Středem zájmu je mládí a jeho možnosti.

Interní orientace / externí orientace

Interní příslušníci se snaží ovlivňovat a kontrolovat prostředí kolem sebe. Jsou zaměřeni na sebe a na svou organizaci a ke svému okolí se chovají dominantně, až agresivně. Externí příslušníci chtějí žít v harmonii s přírodou a okolím. Jsou ochotni ke kompromisům.


Publikační profil

1997 - Riding The Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business s Charlesem Hampden-Turnere,

2004 - Business Across Cultures (Culture for Business Series) s Peterem Woolliamsem

2004 - Managing People Across Cultures (Culture for Business Series) s Charlesem Hampden-Turnerem

2012 - Cross-cultural management textbook: Lessons from the world leading experts, Introduction by Edgar H. Schein s Charlesem Hampden-Turnerem, Meredith Belbin


Odkazy

FONS TROMPENAARS. Wikipedia, the free encyklopedia [online]. 2015-11-05 [cit. 2015-12-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Fons_Trompenaars

BUSINESSINFO.CZ. Organizační kultura a národní kultura. BusinessInfo.cz [online e-portál]. 2010-12-22 [cit. 2015-12-30]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/organizacni-kultura-a-narodni-kultura-7699.html