HathiTrust

HathiTrust Digital Library (HDTL) je digitální knihovna ve státě Michigan, jež ke konci prosince 2017 obsahovala přes 16 milionů digitálních dokumentů. Hlavním cílem HDTL je podpora výzkumu, studia a všeobecného blaha pomocí sběru, organizace, ochrany a sdílení informací a znalostí (jejich záznamů). HathiTrust je partnerství významných akademických a výzkumných institucí a knihoven pracujících na tom, aby byly kulturních záznamy zachovány pro budoucí generace. V tomto partnerství je více než 120 členů a členství je otevřeno pro instituce z celého světa.[1]

Historie

Činnost HathiTrust byla zahájena v říjnu 2008. Tento projekt byl vytvořen univerzitami takzvané Big Ten Academic Alliance (BTAA), Chicagské university, Kalifornské univerzity a Virginské univerzity.

Logo HathiTrust

V logu partnerství HathiTrust je slon. Ten odkazuje i k samotnému slovu Hathi, vyslovováno hah – tee, které v hindu znamená slon, zvíře tradičně spojováno s dlouhodobou pamětí.[2]


Předpokladem vzniku byl projekt GoogluGoogle Books. Společnost Google ve svém projektu nezahrnovala cíle knihoven, přístup uživatelůk informacím a dokumentům, ale její služba byla spíše komerčního rázu. HathiTrust předcházel tzv. Sdílený digitální repozitář, první informace o vzniku HDTL se objevily 11.4. 2008 na stejnojmenném webu. Jako HathiTrust bylo partnerství nazváno v příspěvku ze dne 11.6. 2008 a jako oficiální doba vzniku se uvádí říjen 2008.[3]

HathiTrust vs. Autorský cech

V září 2011 Autorský cech zažaloval HathiTrust za porušování autorských práv. Federální soud žalobu v říjnu 2012 zamítnul, s odůvodněním, že oskenované knihy (Googlem) HathiTrust využívala podle principu fair use a amerických zákonů. Žalující strana se odvolala a další soudní proces se konal od 30. října 2013 do 10. června 2014, kdy byl vynesen potvrzující rozsudek.[4]Za oficiální datum ukončení soudního sporu je považován 6. leden 2015, kdy byla mezi oběma stranami uzavřena dohoda o ukončení sporu ve prospěch žalované strany. V dohodě, která z toho vznikla, jsou tři body.[5]

 1. Žalovaná strana deklaruje, že při zhotovování kopií autorských děl postupuje v souladu s § 108 autorského zákona USA, tedy že originální dokument byl poškozen, zcizen, či zničen a digitalizací se nahrazuje a bylo vynaloženo přiměřené úsilí, na jehož základě bylo zjištěno, že dokument není komerčně dostupný za odpovídající cenu.[6]
 2. Žalovaná strana souhlasí s tím, že po dobu pěti let od uzavření dohody bude žalující straně posílat oznámení o svých činnostech, uvedených v prvním bodě.[6]
 3. Rozhodnutím soudu zanikají všechny požadavky na odškodnění a každá strana hradí své náklady na soudní řízení sama.[6]

Tento výsledek a dohoda, která z něj vznikla měla obrovský dopad na knihovny na celém světě,jež dostaly potvrzení toho, že mohou svůj fond digitalizovat.

Funkce

V průběhu vývoje HathiTrust vznikalo mnoho dílčích projektů. Část z nich byla úspěšně, či neúspěšně, ukončena a další stále běží. Projekty jsou financovány buď z rozpočtu partnerství HathiTrust nebo z nejrůznějších grantů.[2]

Projekty

[2]

 • Osiřelá díra- jako pilotní projekt spuštěn v květnu 2011, cílem bylo vyhledat v HDTL osiřelé dokumenty a poté je v plném textu zpřístupnit svým členským institucím, projekt byl jedním z důvodů k soudní rozepři s autorským cechem, projekt samotný byl ukončen v roce 2012 před vydáním rozsudku.
 • Systém pro správu metadat Zephir- systém pro správu metadat byl vytvořen přímo pro digitální knihovnu HathiTrust, byl vytvořen Kalifornskou digitální knihovnou (do té doby byly všechny programy a služby vytvářeny Michiganskou univerzitou), ostrá verze byla spuštěna v říjnu 2013, je to kooperativní projekt spojující nejrůznější vědecké a výzkumné instituce a pomáhá jim s dlouhodobou ochranou jejich digitálních a digitalizovaných dokumentů, spolupráce spočívá ve společném vývoji a sdílení různých technologických a jiných infrastruktur, které zajišťují dlouhodobou archivaci
 • Vládní dokumenty- projekt zaměřený na vládní dokumenty Spojených států dostal název Program federálních vládních dokumentů Spojených států, byl zahájen v roce 2011, hlavním výsledkem je Regist vládních dokumentů Spojených států- v součastnosti v beta verzi, má pokrývat veškeré vládní dokumenty publikované od roku 1789 formou metadatových záznamů
 • Systém pro správu a revizi autorsko-právních metadat- účelem systému je ověření, zda daný dokument (z HTDL) stále chráněn autorským zákonem, projekt byl spuštěn v roce 2008
 • Ostatní projekty a programy- mezi další programy patří například Program sdílení tištěných dokumentů- jeho cílem je zjednodušit a zlevnit management tištěných fondů členských institucí HathiTrust nebo projekt který se týká publikování časopisů- mPaCh- jeho cílem je vytvořit prostředí pro přímé publikování elektronických verzí časopisů v režimu Open Access

Výzkumné centrum HathiTrust (HTRC)

Centrum bylo spuštěno v roce 2011, kořeny jeho vzniku sahají ale až do roku 2008. Podobný projekt chtěla spustit i společnost Google a tento záměr uvedla i do návrhu soudní dohody, kterou vytvořila v rámci soudního sporu s autory a organizacemi, kteří je zastupují. Návrh byl ale zamítnut a společnost proto v projektu nepokračovala. Cílem jejich projektu měla být služba pro analýzu velkých objemů textu. Jak dokumentů, které již nejsou chráněny autorským zákonem, tak těch, které pod ni stále spadají. V roce 2009 byla v HDTL vytvořeny návrhy, jak by mohlo takové centrum vypadat. Vítězný návrh vyšel ze spolupráce Knihoven Indianské univerzity a Illinoiské univerzity.[7] Obsah Výzkumného centra není totožný s obsahem HTDL, zatím je zde umístěno přes 3,000,000 děl z HTDL. Pomocí nástrojů v HTRC je možné analyzovat obsah těchto dokumentů na úrovni textu. V současné době poskytuje HTRC uživatelům přístup k obsahu dokumentů, které již nejsou pod ochranou autorského zákona ve formě OCR a také k jejich záznamům ve formátu MARC a METS. Pro používání HTRC je nutná registrace.[8]

Cíle

Cíle HathiTrust jsou vyjmenovány již v jeho stanovách. Hlavním cílem je podpora výzkumu, studia a všeobecného blaha pomocí sběru, organizace, ochrany a sdílení informací a znalostí(jejich záznamů). Tyto procesy probíhají za aktivní spolupráce všech členů partnerství HathiTrust. Tento obecný cíl je ve stanovách společnosti rozdělen do devíti následujících bodů. [9][2]

 1. Budování spolehlivého digitálního repozitáře, který obsahuje digitalizované dokumenty z fondů členských institucí (které tento archiv spoluvlastní a podílejí se na jeho správě).
 2. Rozšiřování přístupu k těmto dokumentům, v co největším možném souladu s potřebami členských institucí. Zároveň je cílem co možná v největším měřítku zpřístupňovat dokumenty uživatelům s handicapem, který jim neumožňuje nebo výrazně znesnadňuje používat tištěné dokumenty.
 3. Vývoj infrastruktury pro ukládání, zpřístupňování a další procesy zahrnující digitální dokumenty, která by byla jednak dostupná (co se týče všech možných zdrojů), jednak přínosná pro uživatele.
 4. Snaha o podporu různých formátů digitálních dokumentů.
 5. Zajištění dlouhodobé archivace všech dokumentů, které jsou obsaženy v HTDL.
 6. Zlepšování kooperativní strategie všech členských knihoven pro správu a uchovávání tištěných fondů, čímž dojde ke snižování nákladů na výše uvedené.
 7. Vytvoření a udržování podpůrných služeb, které budou umožňovat používat HTDL a vyhledávat v ní
 8. Vytvoření technického rámce, který umožňuje jak centralizovaný, tak distribuovaný vývoj nástrojů a služeb.
 9. Udržení partnerství HathiTrust v nekomerční sféře a zároveň definování služeb, ze kterých budou mít prospěch členské

instituce[10][11]

Zdroj

Článek je založen na diplomové práci KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017. 87 s., příloha CD. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Odkazy

Reference

 1. HathiTrust [online]. USA: HathiTrust, 2008 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z: https://www.hathitrust.org/
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 KŘÍŽOVÁ, Jana. Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby. Praha, 2017, 87 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION6E410D6E44868D85C7282D1F25821B2D/zzp/detail/147849/?back_id=7. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 3. UNIVERSITY OF MICHIGAN, 2008. Update on August 2008 Activities. In: HathiTrust Digital Library: Millions of books online[online]. Ann Arbor: University of Michigan, 2008 [cit. 2018-01-24]. Dostupné: https://www.hathitrust.org/updates_august2008.
 4. HathiTrust. In: Wikipedia [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/HathiTrust
 5. COX, Krista, 2015. Authors Guild v. HathiTrust Litigation Ends in Victory for Fair Use. In: ARL Policy Notes [online]. 2015-01-08 [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: http://policynotes.arl.org/?p=837.
 6. 6,0 6,1 6,2 UNITED STATES DISTRICT COURT. SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, 2015. Case No. 11 Civ. 6351 (NRB) Stipulation [online]. 2015-01-06 [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: https://www.hathitrust.org/documents/authors_guild_v_hathitrust_stipulation.pdf.
 7. DOWNIE, J. Stephen a et al, 2016. The HathiTrust Research Center: Exploring the Full-Text Frontier. EDUCAUSE Review [online]. 2016, 51(3) [cit. 2018-01-24]. ISSN 1945-709X (online). Dostupné z: http://er.educause.edu/articles/2016/5/the-hathitrust-research-center-exploring-the-full-text-frontier.
 8. INDIANA UNIVERSITY LIBRARIES, 2016. HTRC User Getting Started FAQ. In: HathiTrust Research Center Documentation [online]. Indiana University Libraries, 2016 [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: https://wiki.htrc.illinois.edu/display/COM/HTRC+User+Getting+Started+FAQ.
 9. HathiTrust-Cíle společenství [online]. USA: HathiTrust, 2008 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z:https://www.hathitrust.org/mission_goals
 10. HathiTrust-Cíle společenství [online]. USA: HathiTrust, 2008 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z:https://www.hathitrust.org/mission_goals
 11. UNIVERSITY OF MICHIGAN, 2016. Bylaws. In: HathiTrust Digital Library: Millions of books online [online]. Ann Arbor: University of Michigan, 2016 [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: https://www.hathitrust.org/bylaws.

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

 1. Digitální knihovna
 2. Digitální fond knihovny

Klíčová slova

digitální knihovna, partnerství HathiTrust