Hlavní okruh činnosti školního psychologa na školním poradenském pracovišti


1 Školní psycholog a školní poradenské pracoviště

Školní poradenská pracoviště poskytují poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům škol.[1] Poradenskými pracovníky jsou povinně výchovný poradce a školní metodik prevence a obligatorně může být zřízena pozice školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga.[1]

Činnosti jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště jsou specifikovány v příloze č. 3 novely vyhlášky č. 197/2016 Sb.[2] Činnosti výchovného poradce jsou organizační, metodické (konzultační činnosti), diagnostické a intervenční.[3] Školní metodik prevence se podílí na přípravě preventivních programů, sleduje jejich účinnost a poskytuje konzultační činnost v oblasti prevence rizikového chování.[4] Školní speciální pedagog spolupracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává informace z vyšetření žáka na odborném pracovišti, podílí se na vytváření individuálního vzdělávacího plánu aj.[5]

Školní psychologii lze stručně popsat jako obor, který se snaží o to, aby žáci, rodiče a učitele měli kde získat podporu, rady a doporučení týkající se školy.[6] Školní psycholog působí preventivně ve výukovém selhávání, podílí se na krizové intervenci, pracuje s žáky a učiteli konzultační a intervenční formou.[2] Zajišťuje také diagnostiku ve školním prostředí[7] a v neposlední řadě se podílí se na vyhledávání a identifikaci žáků s výukovými problémy.[2]

2 Činnost školního psychologa z hlediska legislativního

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb., rozděluje okruh činností školního psychologa do tří základní oblastí:

2.1 Diagnostika a depistáž

·       spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ,

·       depistáž specifických poruch učení,  

·       diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků,

·       depistáž a diagnostika nadaných dětí,

·       odhalování sociálního klimatu ve třídách,

·       screening, ankety a dotazníky ve škole.[8]

2.2 Konzultační, poradenské a intervenční práce

·       Péče o žáky se speciálními vzdělávacím potřebami, zejména pomoc při sestavování pánu pedagogické podpory a vedení,

·       Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc se sestavováním individuálního vzdělávacího plánu,

·       Individuální případové práce se žáky v osobních problémech,

·       Krizová intervence a zpracování krize nejen pro žáky, ale i pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce,

·       Prevence školního neúspěchu, náprava a vedení,

·       Kariérové poradenství u žáků,

·       Techniky a hygiena učení pro žáky,

·       Skupinová a komunitní práce se žáky,

·       Koordinace preventivní práce ve třídě,

·       Podpora spolupráce třídy a třídního učitele,

·       Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělání,

·       Konzultace se zákonnými zástupci,

·       Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení,

·       Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.[8]

2.3 Metodická práce a vzdělávací činnosti

·       Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku ZŠ,

·       Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

·       Metodická pomoc třídním učitelům,

·       Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky a konzultace,

·       Účast na pracovních poradách školy,

·       Koordinace poradenských služeb poskytovaných na škole, zejména výchovného poradce, metodika prevence a třídních učitelů,

·       Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými a jinými zařízeními,

·       Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu,

·       Besedy a osvěta zákonným zástupcům,

·       Prezentační a informační činnost,

·       Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ.[8]


3 Činnost školního psychologa v praxi

Mezi činnost psychologa patří komunikace s dalšími odborníky, úřady a jinými institucemi.[9] Mezi rozhodující vztahy pro úspěšné působení školního psychologa na škole patří vztahy s vedením školy a vztahy s učiteli.[10] Následující kapitola popíše činnost školního psychologa z pohledu jeho samotného, z pohledu ředitele školy, z pohledu učitelů, rodičů a žáků.

3.1 Z pohledu školního psychologa

Hubertová (2014) uvádí, že největší podíl činnosti v její praxi školního psychologa představuje intervence, dlouhodobé individuální vedení dětí, konzultace s rodiči, učiteli a asistenty pedagogů (asi 65 % činnosti). Diagnostika představuje cca 15 % činnosti, skupinová práce s třídním kolektivem, učiteli a asistenty pedagogů cca 10 %. Administrativa dle jejího názoru zabírá cca 10 % činnosti školního psychologa.[11]

Palová a Šmahaj (2020) uvádějí ve výsledcích svého výzkumu, že v jejich výzkumném vzorku se školní psychologové nejvíce věnují individuální práci s žáky (34,92 %), skupinové práci se třídou (19,86 %), ostatní práci (administrativa aj v 16,56 %), práci s učiteli (15, 38 %) a práci s rodiči (12,27 %). Jako aktivity, které se třídními kolektivy dělají školní psychologové popsali zejména diagnostiku vztahů třídního kolektivu, prožitkové hodiny, intervence, dlouhodobé preventivní práce s vybranými třídami, adaptační kurzy, nácvikové hodiny, třídnické hodiny, školní výlety aj.[12]

Zjištění Zapletalové (2001) ukazují, že nejvíce času školní psycholog věnuje práci s jednotlivými žáky, pokud má menší úvazek, pak práci s celou školní třídou. Za náročné a kritické oblasti své práce považují školní psychologové ty oblasti, kde jsou ve hře rodinné dysfunkce anebo dochází k nevhodným zásahům učitelů či ředitele.[13]

Jako některé z vnímaných limitů své práce na straně jiných subjektů podle výzkumu Palové a Šmahaje (2020) školní psychologové uvádějí malou spolupráci ze strany pedagogů a jejich ne zcela pozitivní nastavení, chybějící proškolení v odborné pedagogické práci, nedostatečný časový prostor, nedostatečná informovanost o třídě nebo nejasná zakázka, velký počet žáků ve třídě, malá podpora vedení (málo zakázek ze strany školy), různé představy o výsledku i procesu, nevhodné prostory aj.[12]

3.2 Z pohledu ředitele školy

Ředitelé spatřují význam páce školního psychologa, dle výzkumu Karikové a Valihorové (1998), v oblasti diagnostiky (zápis do 1. ročníků, profesní orientace, diagnostika nadaných a neprospívajících žáků), v oblasti interpersonální komunikace (řešení konfliktů, trénink komunikace pro učitele), efektivního vyučování a depistáže.[14]

Bartoňová, Pipeková, Viktorin & Vítková (2019) ve svém výzkumu zjistili, že ředitelé základních škol chápou přínos školního psychologa ve vytvoření důvěrného vztahu mezi školním psychologem a žáky, v aktivním naslouchání žákům a v rozvoji sociálních dovedností žáků. Ve vztahu k rodičům došlo zejména ke zvýšení jejich zájmu, rodiče se učí lépe vnímat své dítě a jeho možnosti.[1]

Z průzkumu Lazarové a Ondruše (2000) vyplývá, že z pohledu ředitelů do nejžádanějších činností školních psychologů spadá poradenství pro děti, terapeutická a preventivní práce, diagnostika či práce s rodiči.[15]

3.3 Z pohledu pedagogů

Učitelé pak od školních psychologů očekávají hlavně činnosti spadající do tří okruhů, a to pomoc při řešení problémů jednotlivých žáků, práce s celou třídou a vzdělávací působení psychologa na kantora (Štech & Zapletalová, 2001). Jako silné stránky spolupráce se školním psychologem spatřují pedagogové podle Bartoňové, Pipekové, Viktorina & Vítkové (2019) zejména v komunikaci při obtížích žáků, v hledání vhodného přístupu k žákům a ve zlepšení klimatu školy.[1]

Z výsledků výzkumu Jaromišové (2002) vyplývá, že s rostoucím věkem pedagogů roste tendence vnímat školního psychologa jako narušující element.[16] Stejskalová (2011) dále zjistila, že nejotevřenější ke konzultaci se školním psychologem jsou pedagogové ve věku 41-50 let, a to více ženy než muži.[17] Jaromišová (2002) hovoří o tom, že postoj pedagogů je ovlivněn tím, jaký je rozsah kompetencí školního psychologa. Čím více naplňuje školní psycholog svou působnost, tím negativněji může být vnímat.[16] Pedagogové a jiní odborníci mohou nabýt subjektivní pocit, že školní psycholog zasahuje právě do jejich kompetencí. Úskalím ve vztahu školní psycholog-učitel je zejména ten fakt, že se jedná o setkání dvou odborníků mající odlišné vědomosti a názory na tutéž věc.[18]

Někteří pedagogové také zastávají názor, že by školní psycholog měl mít absolvovaný kurz učitelské způsobilosti a měl by mít alespoň několikaměsíční zkušenost s učením.[18]

3.4 Z pohledu rodičů a žáků

Rodiče žáků hodnotí pozitivně podporu školního psychologa, kdy uvádějí zlepšení komunikace a spolupráce školy a také zlepšení řešení zátěžových situací rodiny.[1]

V oblasti školní psychologie lze nalézt minimum prací věnující se vztahu školního psychologa a žáků.[18]Odkazy


Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Bartoňová, M., Pipeková, J., Viktorin, J., & Vítková, M. (2019). Rozšíření školního poradenské pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Online Journal od Primary and Preschool Education, 3(1), 1-8. doi: 10.21062/ujep/326.2019/a/253 3-7106/OJPPE/2019/3/1
 2. 2,0 2,1 2,2 Viktorin, J., & Vítková, M. (2018). Pracovníci školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu v Jihomoravském kraji. Teoretické a vedeckovýzkumné štúdie, 24.
 3. Jurkovičová, P., & Regec, V. (2013). Základy speciálněpedagogického poradenství. Olomouc: Univerzita Palackého.
 4. Tyšer, J. (2006). Školní metodik prevence: soubor materiálů. Most: Hněvín.
 5. Kucharská, A., & Mrázková, J. (2014). Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve školním poradenském pracovišti. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
 6. Smékalová, E. (2014). Školní psycholog – ohrožený druh? Současná situace ve školním poradenství v České republice. E-psychologie, 8(4), 23-29. Získáno 12.4.2021 z: http://ww.vyzkum-mladez.cz/zprava/1434887050.pdf
 7. Procházka, R., Šmahaj, J., & Kolařík, M., (2012). Vybrané kapitoly poradenské psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého.
 8. 8,0 8,1 8,2 Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 9. Jedlička, R. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada.
 10. Štech, S., & Zapletalová, J. (2001). Kvalitativní analýza přístupu školních psychologů k profesi – srovnání kazuistických studií. Metodika práce školních psychologů na ZŠ a SŠ. Projekt MŠMT. Praha: IPPP.
 11. Hubertová, L. (2014). Školní psycholog: Jaký má význam pro školu? Kazuistiky z praxe. Psychologie pro praxi, (1-2), 123-129. Získáno 12.4.2021 z: https://karolinum.cz/data/clanek/964/PPP_1-2_2014_11_Hubertova.pdf
 12. 12,0 12,1 Palová, K. & Šmahaj, J. (2020). Práce školního psychologa se třídou na základních školách. E-psychologie, 14(1), 1-18. doi: 10.29364/epsy.363
 13. Zapletalová, J. (2001). Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese. Pedagogika, mimořádné číslo, 51, 36-41. Získáno 12.4.20211 z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/files/2014/06/Pedag_2001_m%C4%8D_04_Co-d%C4%9Bl%C3%A1_36_46.pdf
 14. Kariková, S., & Valihorová, M. (1998). Podobnosti a odlišnosti práce školského psychológa v ponímaní riaditeľov škol. Sborník z 5. sjezdu Asociace školní psychologie SR a ČR, Šlapanice u Brna.
 15. Lazarová, B., & Ondruš, D. (2000). Dva pohledy na náplň práce školního psychologa. Školský psychológ, 10, 2-10. Získáno 12.4.2021 z: https://www.med.muni.cz/en/science-and-research/publikacni-cinnost/360265
 16. 16,0 16,1 Jaromišová, K. (2002). Postoje ke školní psychologii na druhém stupni základních škol. Nepublikovaná diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.
 17. Stejskalová, J. (2011). Školní psychologové z pohledu pedagogů základních škol v Olomouci a jejím okolí. Nepublikovaná postupová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.
 18. 18,0 18,1 18,2 Kavenská, V., Smékalová, E., & Šmahaj, J. (2011). Výzkum v oblasti školní psychologie v České republice. E-psychologie, 5(4), 55-67. Získáno 12.4.2021 z: https://www.researchgate.net/profile/Jan-Smahaj/publication/265158362_VYZKUM_V_OBLASTI_SKOLNI_PSYCHOLOGIE_V_CESKE_REPUBLICE/links/5400857b0cf23d9765a3dc88/VYZKUM-V-OBLASTI-SKOLNI-PSYCHOLOGIE-V-CESKE-REPUBLICE.pdf

Literatura

Braun, R., Marková, D., & Nováčková, J. (2014). Praktikum školní psychologie. Praha: Portál.

Knotová, D. (2014). Školní poradenství. Praha: Grada.

Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.

Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum.

Externí odkazy

Depistáž

Školní poradenské pracoviště

Vyhláška č.72/2005 Sb.,

Klíčová slova

Diagnostika, depistáž, intervence, poradenství, školní psycholog, školní poradenské pracoviště